Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання icon

Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
НазваМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Сторінка1/12
Дата04.09.2012
Розмір2.1 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Міністерство освіти науки молоді та спорту України

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ТА ЗАВДАННЯ


до самостійної роботи студентів

з курсу “Фінанси підприємств”

освітня кваліфікаційного рівня “бакалавр”

галузь знань “Економіка і підприємництво”

напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” 6.030509 “Облік і аудит”

6.030502 “Економічна кібернетика” 6.030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”


Частина ІІ


ХЕРСОН 2012

Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”


Укладачі: Шаповалова В.М. к.е.н.доцент

Кузів І.В. ст. викладач


Рецензент: к.е.н. професор Коваленко М.А.


Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри Фінансів


Протокол № ____ від “____” ___________ 2008р.


Схвалено методичною радою інституту


Протокол №__ від „___” ___________ 200___ р.


Голова методичної ради інституту ___________ ПІБ


Рег. № _____


ВСТУП

Головною метою є формування у студентів системи знань щодо базових понять у галузі фінансів та фінансового механізму підпри­ємства, змісту окремих напрямів його фінансової діяльності та їх взаємозв'язку.

Завданням вивчення курсу є теоретична підготовка студентів із питань:

- змісту і функцій фінансів підприємства, їх місця і ролі у фінансовій системі країни;

- особливостей фінансової діяльності підприємства та її основних напрямів; системи його зовнішніх та внутрішніх фінансових відносин;

- сучасних форм державного регулювання фінансової діяльності підприємства та основних нормативно-правових активів України у цій сфері;

- засад формування і функціонування активів і капіталу підпри­ємства, форм його грошового обороту та системи грошових розрахунків;

- сутності фінансової рівноваги підприємства та чинників, що викли­кають її порушення; процедур банкрутства та фінансової санації підприємства;

- характеристики фінансового стану та організації розроблення фінансового плану підприємства.

^ Загальні положення

Контрольна, самостійна робота виконується в процесі вивчення вищеназваного курсу. Вона є роботою, яка передбачає поглиблення вивчення окремих тем курсу, що вивчаються, або короткий огляд наукових та інформативних публікацій по даній темі, набуття навиків використання цих знань з залученням конкретних матеріалів.

Творчий підхід до виконання контрольної роботи сприяє формуванню у студентів навиків до наукових досліджень, підготовку доповідей та публічних виступів.

^ Вибір варіанта. Варіант визначається згідно списку в журналі при рішення всіх задач та відповіді на всі тести

Написання та оформлення самостійних, контрольних робіт.

Для написання контрольної, самостійної роботи необхідно підібрати та вивчити літературні джерела.

При її підборі необхідно керуватися предметними алфавітними каталогами бібліотек, в основному звертаючи увагу на більш пізні видання. При цьому необхідно постійно консультуватись з викладачем.

До основних форм контрольної, самостійної роботи студента по даному курсу відносяться:

1.Опрацювання лекційного матеріалу, вивчення окремих розділів по літературі.

2. Підготовка до виконання практичних (самостійних) робіт.

3. Підготовка до іспиту (заліку).

Опрацювання лекційного матеріалу починається з детального розбору конспекту лекцій. На даному етапі варто розібратися в сутності кожного поняття і положення, домагатися розуміння логічного змісту формулювань.

При підготовці до практичних занять необхідно ознайомитися з відповідними розділами курсу по літературі і конспекту лекцій. Самостійна, контрольна робота студента полягає в відповіді на питання та всі тести, вирішені всіх задач згідно варіанту.

Самостійна робота повинна бути здана до кафедри не пізніше ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії. Самостійна робота оцінюється викладачем за шкалою "зараховано" - "не зараховано". При отриманні негативної оцінки робота разом з відповідною рецензією повертається студенту на доопрацювання, після чого з урахуванням зауважень передається для повторної перевірки разом з рецензією. Якщо самостійна робота виконана без дотримання рекомендацій або не повністю, вона повертається студенту без перевірки на доопрацювання.


Розподіл балів по рейтинговій системі оцінювання за самостійну роботу студентів денної форми навчання

з дисципліни “Фінанси підприємств”

№ Змістового модуля

№ Завдання

Кількість балів за самостійну роботу

(за одне завдання)

Модуль І

ЗМ 1

-

-

ЗМ 2

13,14

2 (1,0)

ЗМ 3

15,16,17

1 (0,33)

ЗМ 4

18,19,20

1 (0,33)

ЗМ 5

1,2

1 (0,5)

Модуль ІІ

ЗМ 6

4,5

1 (0,25)

ЗМ 7

8,9,23,24,24

1 (0,2)

ЗМ 8

7,10

1 (0,5)

ЗМ 9

3,6,11,12,26,27

1 (0,17)

ЗМ 10

28,29

1 (0,5)

ЗМ 11

30

1 (1,0)

^ ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ

Задача 1. Основною операційною діяльністю промислового підприємства є пошиття верхнього одягу. Розрахувати чисту суму податкових зобов'язань даного підприємства за податком на додану вартість у звітному місяці, якщо воно здійснило наступні операції (суми зазначені без урахування ПДВ): • придбало тканину, фурнітуру та допоміжні матеріали на суму В тис. грн.; • реалізувало власну продукцію на суму П тис. грн.

Розрахувати чисту суму податкових зобов'язань цього підприємства для ситуації, якщо вищезазначені суми витрат на закупівлю матеріалів та виручки від реалізації продукції враховують у своєму складі ПДВ.

Як зміниться чиста сума податкових зобов'язань підприємства, якщо до вищезазначених операцій додати придбання нового облад­нання, вартість якого без урахування ПДВ становить П1 тис. грн.?

варіант

В

П

П1

1

60

110

80

2

70

120

95

3

55

130

80

4

82

150

107

5

45

100

70

6

60

110

85

7

64

140

89

8

71

115

96

9

78

100

103

10

62

130

87

11

65

110

90

12

69

120

94

13

51

140

76

14

54

100

79

15

82

150

107

16

45

100

70

17

60

110

85

18

71

115

96

19

78

100

103

20

62

130

87

21

82

150

107

22

45

100

70

23

60

110

85

24

60

110

80

25

70

120

95

26

55

130

80

27

82

150

107

28

45

100

70

29

71

115

96

30

78

100

103

Задача 2.

Розрахувати суму податкових платежів приватного підприємства, яке спеціалізується на пошитті одягу та наданні побутових послуг, на наступний квартал за умови використання ним загальної та спрощеної систем оподаткування. Визначити, яка з даних систем оподаткування дозволяє мінімізувати суму податкових платежів підприємства, якщо у наступному кварталі очікується:

Показники

Од. виміру

Сума

Дохід (виручка) від реалізації продукції

тис. грн

Д

Прямі матеріальні витрати у складі виробничої собівартості продукції (вартість основних матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих та допоміжних матеріалів)тис. грн


ПОрендна плата за виробничі приміщення та поточні витрати на їх утримання

тис. грн

О


Балансова вартість обладнання, яке належить до 3-ї групи основних засобів

Сума адміністративних витрат

Сума витрат на збут

тис. грн


тис. грн

тис.грн

БВ

СА

СВ

Середньооблікова чисельність працівників

Середня заробітна плата

осіб

грн

С

ЗП

варіант

Д

П

О

БВ

СА

СВ

С

ЗП

1

105

45

7

125

2,5

1,9

10

390

2

103,5

43

7,2

122,8

2,0

1,8

8

385

3

100,9

38

6

135

3

2,1

9

400

4

125,8

52

8,9

146,3

2,5

2,6

12

480

5

103,7

43,8

7,3

122,8

2,6

1,8

8

381,1

6

201,3

68

10,1

222

5

3,7

15

426

7

101,9

39

8,9

123

2,1

2,7

7

325

8

365

78,5

12,6

386

7,1

4,3

16

380

9

145,6

59

7,5

165,2

2,8

2,9

7

378

10

136,7

39,5

6,2

158,3

2,0

1,5

9

346

11

201,3

68

10,1

222

5

3,7

15

426

12

101,6

39

9,1

123

2,1

2,7

7

325

13

110,9

38

6

135

3

2,1

11

402

14

125,8

52

8,9

146,3

2,5

2,6

12

480

15

365

78,5

12,6

386

7,1

4,3

16

385

16

145,6

59

7,5

165,2

2,8

2,9

7

378

17

136,7

48

6,2

158,3

2,0

1,5

9

346

18

201,3

68

10,1

222

5

3,7

15

426

19

101,6

39

9

123

2,1

2,7

7

325

20

325

72,5

12,6

376,2

7,1

4,3

17

370

21

365

78,5

12,6

386

7,6

4,3

16

380

22

105

45

7

125

2,5

1,9

10

390

23

102,9

38,5

6,5

135

4

2,1

8

400

24

101,6

29

9,1

123

2,1

2,7

7

325

25

112,9

39

6

135

3

2,1

9

400

26

125,8

52

8,9

146,3

2,5

2,6

12

480

27

365

78,5

12,6

386

7,1

4,3

16

336

28

145,6

59

7,5

165,2

2,8

2,9

7

378

29

137,7

48

6,2

158,3

2,0

1,5

9

346

30

120,7

36

4,8

130,8

2,6

1,9

11

402

Задача 3

Оцінити балансову вартість цілісного майнового комплексу підприємства, виходячи з наступних даних його балансу, складеного на дату оцінки.

тис. грн.

Первісна вартість основних засобів

ПВ

Знос основних засобів

ЗОЗ

Залишкова вартість нематеріальних активів

ЗВНА

Довгострокова дебіторська заборгованість

ДДЗ

Запаси товарно-матеріальних цінностей

ЗТМЦ

Первісна вартість поточної дебіторської заборгованості

ПВДЗ

Резерв сумнівних боргів

Р

Грошові кошти та їх еквіваленти

ГК

Витрати майбутніх періодів

ВМП

Довгострокові зобов’язання

ДЗ

Поточні зобов’язання

ПЗ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Облік І аудит” 030502 “Економічна кібернетика” 030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Страхові послуги” напрям підготовки напрям...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання iconМіністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи