Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” icon

Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
НазваМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Сторінка1/6
Дата04.09.2012
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти науки молоді та спорту України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра „Фінанси”


Затверджую”

_____________________

Проректор з НМР ХЕПІ

доц. Кузьменко Л.В.

„___” ________ 200__ р.


Робоча програма з навчальної дисципліни

Фінанси підприємств”


Галузь знань

0305 „Економіка та підприємство”

напрям підготовки 6.03050800 „Фінанси і кредит”,

6.030509 „Облік і аудит”,6.030502 „Економічна кібернетика”

6.030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”


Укладач: ст. викладач Кузів І.В.


Херсон – 2012

Робоча програма дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальностей: Фінанси, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми).


Укладачі: ( викладач Кузів І.В.)


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри «Фінанси» (на якій працює викладач)


Протокол № ____ від «____» ___________ 200_ р.


Завідувач кафедри _______________П.І.Б.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Облік і аудит», «Економічна кібернетика»

(випускова кафедра, для якої викладається дисципліна)


Протокол № __ від «___» ___________200_ р.


Завідувач кафедри_______________ В.Н. ЗорінаПротокол № __ від «___» ___________200_ р.


Завідувач кафедри_______________ Є. В. Лепа


Схвалено методичною радою інституту


Протокол №__ від „___” ___________ 200___ р.


Голова методичної ради інституту ___________ ПІБ


АНОТАЦІЯ

Дисципліна „Фінанси підприємств” є важливим елементом підготовки фахівців економічних спеціальностей. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних знань з теорії і практики організації фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності.

Теоретична частина дисципліни має на меті ознайомлення з поняттям та сутністю фінансових ресурсів, формуваням і розподілом прибутку, методикою оподаткування підприємств, організацією на підприємстві оборотних коштів, проведенням кредитування підприємств, особливості фінансової санація підприємств.

Завдання практичної частини є поглиблене вивчення оцінки фінансового стану підприємств, методів оцінки ефективності капітальних вкладень, системи показників ділової активності та прибутковості підприємства, показники та методики розрахунку ліквідності та платоспроможності підприємства.


ВСТУП

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності. Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансовий стан підприємств впливає на фінансове становище країни в цілому.

Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов'язаний з поліпшенням фінансового стану суб'єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності. За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці, організація фінансової діяльності кожного підприємства. Це потребує підготовки спеціалістів-фінансистів, що мають глибокі теоретичні і практичні знання, можуть узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою економікою, розробити план дій щодо виходу із фінансової скрути. Підготовка фахівців, обізнаних із фінансовою діяльністю підприємств за нових умов господарювання, ускладнюється недостатністю навчальної літератури, яка б ураховувала специфіку перехідного періоду української економіки, законодавче і правове поле, в якому працюють вітчизняні підприємства.

Фінанси підприємств за своєю сутністю — це складна еконо­мічна категорія. Фінанси підприємств — це різноманітні фонди фі­нансових ресурсів, що створюються і використовуються з метою здій­снення виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг, у різних га­лузях, а також для фінансування інших видів діяльності підприємства. Щоб успішно функціонувати на ринку, кожне підприємство повинно залучати зовнішні джерела фінансування.

Фінанси підприємств — це мистецтво, професія фінансиста по­требує таланту, терпіння і вміння. Особливістю її є те, що за різними формами фінансових відносин можна бачити світ економіки у її взає­мозв'язку і гармонії. В умовах ринкової економіки акцентується осо­блива увага на перебудову форм і методів організації навчального процесу, який повинен забезпечити творче засвоєння програмного матеріалу за умов тісної інтеграції його з реальною практикою до­сягненнями науки. Виходячи з цього, необхідно значно розширити і поглибити самостійну творчу роботу студентів в умовах вищої шко­ли: особливо на виробництві. Останнє — є одним з найбільш важ­ливих методів підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, оскіль­ки дає можливість готувати реальних спеціалістів для національного господарства країни.

Дисципліна „Фінанси підприємств" входить до навчального плану підготовки фахівців економічного напрямку згідно з навчально-тематичними програмами Міністерства освіти і науки України і конкретного вузу.

Навчальні матеріали представлені на підставі переліку змістовних модулів (блоків змістовних модулів навчальних дисциплін), що сформовані на основі освітньо-професійної програми підготовки і структурно логічної схеми підготовки фахівців. Навчальна дисциплі­на формується як система змістовних модулей, передбачених для за­своєння студентом, об'єднаних в блоки змістовних модулей — розділи навчальних дисциплін.

Предмет: фінансово-економічні відносини в процесі поточної та інвестиційної діяльності підприємств в умовах розширеного відтворення.

Мета: формування системи базових знань з теорії і практики організації фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності.

Мета модулю 1: Розкрити сутність фінансів підприємств, їх місце у фінансовій сис­темі держави склад фінансових ресурсів необхідних підприємству для фінансування виробничого процесу; розкрити зміст та завдання управ­ління фінансами підприємств; набуття навиків з проведення фінансових розрахунків з грошових надходжень, прибутку і його розподілу, впливу оподаткування та використання прибутку на діяльність підприємства.

Мета модулю 2: Розкрити окремі аспекти фінансування основного та оборотного ка­піталів підприємств, проведення кредитування діяльності підприємств; розкрити зміст й основні методи та прийоми фінансового аналізу і пла­нування; оволодіння методами оцінки фінансового стану підприємств, набуття навичок із складання поточного фінансового плану підприєм­ства, оцінки потенційної загрози банкрутства підприємства та пошук основних джерел фінансування санаційних заходів.

Завдання дисципліни полягає в тому, щоб довести до студентів сутність фінансів підприємств, принципи їх організації і функції, особливості організації фінансів у підприємствах із різноманітними формами власності, зміст і завдання фінансової роботи в підприємствах; сутність грошових коштів, канали їх надходження, порядок зберігання, витрачання й організація розрахунків за різноманітними формами; сутність фінансових результатів, їх види порядок розрахунку та розподілу; сутність податків їх класифікація, джерела сплати, порядок розрахунку та сплати до бюджету; сутність обігових активів, порядок та джерела їх формування, питання нормування та ефективність використання; сутність кредиту, його форми , види та організація банківського кредитування підприємств; питання сутності, складу, зносу та амортизації основних фондів, сутність капітальних вкладень, їх види порядок здійснення та фінансування; сутність фінансового планування, його види та характеристика, зміст та порядок складання фінансового плану підприємства; сутність фінансового стану, ліквідності і платоспроможності підприємств їх показники та методики їх розрахунку та ін.

Основні знання які здобувають студенти при вивченні дисципліни: сформувати рівень знань, який дасть змогу плідно працювати в сучасних економічних відносинах та повністю використовувати уміння отримані при вивченні дисципліни в роботі та особистому житті.

Основні уміння які здобувають студенти при вивченні дисципліни:

За модулем 1:

• розуміти сутність фінансових ресурсів підприємств; методів і джерел їх формування, організації фінансової діяльності підприємства;

• знати особливості організації фінансових відносин підприємств та міжгалузевих фінансових відносин;

• давати характеристику суті та порядку проведення безготівкових розрахунків підприємства;

• набути навичок з проведення розрахунків із застосуванням наукових методів планування суми виторгу від продажу продукції та обчис­лення планової суми прибутку підприємства від основної діяльності;

• вміти розраховувати показники рентабельності діяльності підпри­ємства та давати оцінку результатам;

• давати власну оцінку податковій системі України; бачити позитивні і негативні сторони податкових реформ в Україні;

• навчитися обчислювати суму податків і зборів, які сплачує підпри­ємство за результатами своєї діяльності;

• вміти заповнювати основні типові форми фінансової звітності та знати законодавчі акти, що їх регламентують.

За модулем 2:

• активно працювати, творчо мислити, проявляти самостійність, вмі­ти об'єктивно дати оцінку реальному фінансовому стану досліджу­ваного підприємства;

• визначити потребу та показники ефективності використання обі­гових коштів підприємства;

• вміти розраховувати потребу підприємства в кредитних ресурсах та обрати оптимальну форму кредитування;

• набути навичок з проведення розрахунків з застосуванням наукових методів фінансового планування;

• вміти визначати джерела фінансового забезпечення відтворення основних засобів та інших необоротних активів і розрахувати по­казники ефективності їх використання;

• давати власну оцінку фінансового стану підприємства;

• навчитися розробляти фінансові плани та заходи щодо фінансової санації підприємства.

Структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців: головне місце в загальній системі фінансових відносин у суспільстві належать фінансам підприємств. Тому що вони функціонують у сфері матеріального виробництва, де створюються матеріальні блага, валовий внутрішній продукт і національний дохід суспільства, а також формуються централізовані і децентралізовані фінансові ресурси держави і підприємств. (Фінансові відносини охоплюють різноманітні процеси: створення підприємств; одержання і розподіл доходів і накопичень; формування відповідних фондів грошових коштів; взаємовідносини з різноманітними ланками фінансово-кредитної системи; формування та використання фонду оплати праці; розрахунків із постачальниками та підрядниками, тощо.)

Дисципліна „Фінанси підприємств” є логічним продовженням вивчення таких дисциплін, як „Фінанси”, „Економіка підприємств”.


^ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ”


Предмет: фінансово-економічні відносини в процесі поточної та інвестиційної діяльності підприємств в умовах розширеного відтворення


Мета: формування системи базових знань з теорії і практики організації фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності.^ Курс: третій

Семестр: шостий

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

  • Національних – 1,5

  • ECTS – 2+1

( в т.ч. 1 кр. на контрольні заходи)


  • Модулів – 2

Змістових модулів - 11

Загальна кількість годин: 81

0501 “Економіка і підприємництво”


напрям підготовки 6.03050800 „Фінанси і кредит”,

6.030509 „Облік і аудит”,6.030502 „Економічна кібернетика”

6.030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”


бакалавр

Нормативна

Лекції – 34 годин

Семінари, практичні: 16 годин

Самостійна робота:

31 годин


Форма підсумкового контролю: іспит^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ”

ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Змістовий модуль

Кількість годин

Лекції

Семінари, практичні

Самост. робота

Всього

Модуль І. Теоретичні та організаційні основи фінансів підприємства

1.

Основи фінансів підприємств

2

1

1

4

2.

Організація грошових розрахунків підприємств

2

1

1

4

3.

Грошові надходження підприємств

2

2

2

6

4.
^

Формування і розподіл прибутку


4

2

4

10

5.

Оподаткування підприємств

4

2

5

11
Всього:

14

8

13

35

^ Форма модульного контролю – контрольна робота

Модуль ІІ. Сучасні аспекти функціонування фінансів підприємств

6.

Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

4

2

4

10

7.

Кредитування підприємств

2

1

2

5

8.

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

4

1

4

9

9.

Оцінка фінансового стану підприємств

4

2

4

10

10.

Фінансове планування на підприємствах

3

1

2

6

11.

Фінансова санація підприємств

3

1

2

6
Всього:

20

8

18

46

^ Форма модульного контролю – контрольна робота

Індивідуальні

Підсумковий контроль
ВСЬОГО:

34

16

31

81

^ ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ІСПИТ
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми)
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи
Тема 1 Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів страховика
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової програми...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Облік І аудит” 030502 “Економічна кібернетика” 030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи