Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації icon

Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
НазваМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Сторінка1/6
Дата04.09.2012
Розмір0.98 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6

Міністерство освіти науки молоді та спорту України

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра Фінансів


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до самостійної роботи студентів

дисципліни “Фінанси підприємств”

галузь знань “Економіка і підприємництво”

напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”

6.030509 “Облік і аудит” 6.030502 “Економічна кібернетика” 6.030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”


Частина І


ХЕРСОН 2012

Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”


Укладачі: к.е.н. доцент Шаповалова В.М.

викл. Кузів І.В.


Рецензент: к.е.н. професор Коваленко М.А.


Затверджено

на засіданні кафедри Фінансів.

Протокол_______ від ___ 200_ р.


Схвалено методичною радою інституту


Протокол №__ від „___” ___________ 200___ р.


Голова методичної ради інституту ___________ ПІБ


Рег. № _____

ВСТУП

Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу "Фінанси підприємства" призначені для студентів економічних спеціальностей базової освіти бакалаврського рівня денної та заочної форм навчання.

Курс передбачає набуття студентами теоретичних знань щодо фінансових відносин і фінансового механізму підприємства в умовах ринкової економіки.

Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу складаються з таких розділів:

1. Мета і завдання курсу.

2. Стислий зміст тем курсу.

3. Типові задачі до тем курсу з прикладами розв'язку.

4. Питання для самоконтролю.

5. Список рекомендованої літератури.

1. Мета і завдання курсу

1.1. Мета вивчення курсу

Головною метою є формування у студентів системи знань щодо базових понять у галузі фінансів та фінансового механізму підпри­ємства, змісту окремих напрямів його фінансової діяльності та їх взаємозв'язку.

^ 1.2. Завдання вивчення курсу

Завданням вивчення курсу є теоретична підготовка студентів із питань:

- змісту і функцій фінансів підприємства, їх місця і ролі у фінансовій системі країни;

- особливостей фінансової діяльності підприємства та її основних напрямів; системи його зовнішніх та внутрішніх фінансових відносин;

- сучасних форм державного регулювання фінансової діяльності підприємства та основних нормативно-правових активів України у цій сфері;

- засад формування і функціонування активів і капіталу підпри­ємства, форм його грошового обороту та системи грошових розрахунків;

- сутності фінансової рівноваги підприємства та чинників, що викли­кають її порушення; процедур банкрутства та фінансової санації підприємства;

- характеристики фінансового стану та організації розроблення фінансового плану підприємства.

^ 1.3. Міждисциплінарні зв'язки

Відповідно до структури навчального плану, вивчення курсу базується на знаннях із таких дисциплін, як "Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Фінанси", "Гроші і кредит", "Економіка підприємства" та "Бухгалтерський облік".

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА"теми

Тема курсу

Всього

Лекцій

Практичні заняття

Самостійна робота
Вступ до курсу. Предмет, мета та завдання курсу

2

1

-

1

1.

Основи фінансів підприємств

4

1

1

2

2.

Організація грошових розрахунків підприємств

5

2

1

2

3.

Грошові надходження підприємств

5

2

1

2

4.

Формування і розподіл прибутку підприємств

9

4

1

4

5.

Оподаткування підприємств

10

4

2

4

6.

Оборотні активи та їх організація на підприємстві

8

4

2

2

7.

Кредитування підприємств

10

4

2

4

8.

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємств

10

4

2

4

9.

Оцінка фінансового стану підприємства

5

2

1

2

10.

Фінансове планування на підприємствах

7

4

1

2

11.

Фінансова санація і банкрутство підприємств

6

2

2

2

Всього

81

34

16

312. Стислий зміст тем курсу

Тема 1. Основи фінансів підприємств

В узагальненому вигляді фінанси як економічна категорія - це система грошових відносин, що відображають формування та використання грошових фондів у процесі їх кругообігу.

У загальній сукупності фінансових відносин доходів та відра­хувань і виступають матеріальними носіями фінансових відносин. Виділяють, як правило дві взаємопов'язані сфери: фінанси господа­рюючих суб'єктів та державні фінанси (інколи третьою сферою вва­жають приватні фінанси).

^ Державні фінанси - сукупність економічних відносин, що виникають у реальному грошовому обороті при формуванні, розпо­діленні та використанні централізованих фондів фінансових ресурсів.

^ Фінанси підприємств - основа фінансової системи країни; вони обслуговують процес створення та розподілу суспільного продукту та національного доходу.

Приватні фінанси - економічні відносини, що виникають при реальному обігу грошей у секторі домашніх господарств.

Фінанси підприємств — це економічна категорія, яка відображає сукупність грошових відносин з приводу формування, розподілу та використання доходів суб'єктів підприємницької діяльності. Тобто це система грошових відносин, що виникають при формуванні та використанні грошових надходжень підприємств у процесі розширеного відтворення.

Фінанси підприємств мають такі ознаки:

виражають реально існуючі у суспільстві виробничі (еко­номічні) відносини, мають об'єктивний характер та спе­цифічне суспільне призначення, що дає підстави вважати їх економічною категорією;

мають розподільчий характер, грошову форму вияву;

розподіл та перерозподіл вартості супроводжується рухом грошових коштів, які приймають форму фінансових ресурсів — матеріальних носіїв фінансових відносин.

Функції фінансів підприємств такі:

розподільна;

контрольна;

стабілізаційна;

регулювальна.

Об'єктом фінансів підприємств вважаються економічні відносини, пов'язані з рухом грошових засобів у процесі створення та споживання валової продукції, формування та використання коштів фондів, що забезпечують розширене відтворення; суб'єктами — діяльність юридичних осіб, яка пов'язана з виробництвом продукції, наданням послуг, ті конанням робіт.

^ Роль фінансів підприємства у загальній фінансовій системі країни полягає у:

1. Формуванні фінансових ресурсів, що концентруються держа­вою для централізованого фінансування суспільних потреб.

2. Формуванні необхідної фінансової бази для забезпечення безперервності виробничого процесу.

3. Реалізації соціальних задач розвитку суспільства (частина сформованих на підприємстві фінансових ресурсів іде на споживання).

4. Створенні умов для ефективного використання грошових накопичень громадян шляхом надання можливості інвестування в фінансові інструменти, що емітовані окремими підприємствами.

5. Сприянні раціоналізації грошового обороту, шляхом забезпе­чення ефективного їх використання в процесі функціонування економіки.

6. Забезпеченні збалансованості в економіці країни матеріаль­них і грошових фондів, призначених на споживання і нагромадження.

^ Організація фінансів - форми, методи, способи формування та використання фінансових ресурсів, контроль за їх обігом для досягнення поставлених цілей.

Фінансовий механізм — система основних елементів, які регулюють процес розроблення та реалізації рішень у сфері фінансової діяльності.

^ До складу фінансового механізму входять шість взаємопо­в'язаних елементів: фінансові методи; фінансові важелі; правове забезпечення; нормативне забезпечення; інформаційне забезпечення; фінансовий інструмент.

^ До структурних елементів фінансового механізму належать: ринковий механізм регулювання; державний нормативно-правовий механізм регулювання; внутрішній механізм регулювання.

^ Державне регулювання фінансів підприємства — законодавче сформована система зовнішнього впливу на фінанси підприємства.

Механізм державного регулювання фінансів підприємства передбачає:

1. Створення необхідної нормативної бази, що регулює основні форми та види фінансової діяльності підприємства.

2. Формування нормативних вимог до уніфікації параметрів в окремих фінансових інструментах, що використовуються підпри­ємством, та правил ведення операцій з ними.

3. Формування певної системи вимог до створення та діяльності фінансових інститутів, ліцензування різних видів цих інститутів .

4. Формування системи економічних стимулів до застосування найбільш ефективних напрямів та форм діяльності підприємств, видів фінансових інструментів.

5. Створення системи фінансових та інших санкцій за пору­шення підприємством встановлених правових норм.

6. Регламентація систем та форм контролю за дотриманням підприємствами встановлених державними органами правових норм. Цілі державного регулювання фінансової діяльності:

1. Забезпечення спрямованості форм та методів фінансової діяльності підприємства на реалізацію фінансової політики держави.

2. Забезпечення однакових умов здійснення фінансової діяль­ності підприємствами різних організаційно-правових форм.

3. Створення однакових умов та можливостей для формування підприємствами необхідних фінансових ресурсів за рахунок внут­рішніх джерел за умов їх ефективної господарській діяльності.

4. Забезпечення вільного доступу всіх підприємств до зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів.

5. Гарантованість захисту підприємств у процесі фінансової діяльності від протиправних дій контрагентів.

6. Стимулювання підприємств до вибору найбільш ефективних напрямів та форм фінансової діяльності, а також прогресивних видів фінансових інструментів.

^ Принципи державного регулювання фінансової діяльності підприємств:

1. Формування системи основних напрямів регулювання фінансової діяльності підприємств, що забезпечують реалізацію державної фінансової політики.

2. Забезпечення перспективності нормативно-правових актів з позиції створення умов для вибору найбільш ефективних форм та методів здійснення цієї діяльності.

3. Забезпечення достатньої самостійності підприємств у виборі основних напрямів, форм та методів господарювання.

4. Забезпечення пропорційності інтересів держави, підприємства та окремих громадян при регулюванні фінансової діяльності окремих суб'єктів господарювання.

5. Забезпечення взаємозв'язку державного регулювання основ­них напрямів та форм фінансової діяльності підприємства з фор­мами та методами регулювання окремих сегментів фінансового ринку.

6. Врахування світового досвіду регулювання фінансової діяльності окремих суб'єктів господарювання, інтеграція вітчизняних правових норм у міжнародну систему фінансових правовідносин. :,

Напрямами державного регулювання є:

1. Регулювання фінансових аспектів створення підприємств різних організаційно-правових форм.

2. Регулювання порядку формування інформаційної бази.

3. Податкове регулювання.

4. Регулювання порядку і форм амортизації основних засобів, та нематеріальних активів.

5. Регулювання кредитних операцій.

6. Регулювання грошового обороту та форм розрахунків.

7. Валютне регулювання.

8. Регулювання інвестиційних операцій.

9. Регулювання ринку цінних паперів.

10. Регулювання операцій страхування на фінансовому ринку.

  1. Регулювання порядку та форм санації підприємства.

  2. Регулювання процедур банкрутства та ліквідації підприємства. .

Фінансова діяльність підприємств — система організації фінан­сового забезпечення функціонування підприємства та досягнення ним поставлених цілей.

^ Основні напрями фінансової діяльності підприємства

1.Фінансове прогнозування та планування, які визначають загальну потребу та можливість отримання фінансових ресурсів.

2. Здійснення оперативної фінансової роботи щодо забезпе­чення постійної платоспроможності підприємства.

3. Здійснення постійного аналізу та контролю за фінансовим станом підприємства та визначення його відповідності поставленим цілям.

Принципи організації фінансової діяльності підприємства

1. Плановості — здійснення стратегічного, поточного та опера­тивного планування.

2. Системності - врахування релевантних факторів, сприяння прийняттю управлінських рішень та оцінка їх впливу на кінцеві результати.

3. Диверсифікації - диверсифікація джерел фінансування, напря­мів вкладення капіталу в діяльність підприємства.

^ Класифікація підприємств як об 'єктів фінансового управління

І. Залежно від форми власності: приватні; колективні; державні.

II. Залежно від обсягів діяльності та чисельності робітників: великі; середні; малі.

III. ^ Залежно від рівня агрегування майна: автономні підприємства об'єднання.

IV. Залежно від основної мети діяльності: комерційні; некомерційні.

Сферами прояву особливостей фінансової діяльності підпри­ємств різних організаційно-правових форм є:

^ формування статутного фонду;

^ формування власних фінансових ресурсів;

^ розподіл прибутку.

Система організаційного забезпечення фінансової діяльності - сукупність внутрішніх структурних служб та підрозділів підприємств, що забезпечують розробку та прийняття управлінських рішень з окремих аспектів його фінансової діяльності.

^ Порядок формування системи організаційного забезпечення фінансового управління:

1. Дослідження особливостей функціонування окремих струк­турних підрозділів з позицій їхнього впливу на формування та вико­ристання фінансових ресурсів.

2. Визначення основних центрів відповідальності за структурними підрозділами підприємства.

3. Формування системи прав, обов'язків та відповідальності керівників структурних підрозділів (центрів відповідальності).


тема ^ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ

Фінансова діяльність підприємств передбачає здійснення розрахунків, які бувають готівковими та безготівковими. Су­купність всіх розрахунків, що здійснюються підприємством, називається грошовим оборотом.

^ Грошові розрахунки підприємства - це сукупність платежів, що здійснюються підприємством у процесі його господарської діяльності та в грошовій формі.

Класифікація грошових розрахунків:

За об'єктом розрахунків: за товарними операціями; нетовар­ними операціями.

^ За формою організації: безготівкові розрахунки; готівкові розра­хунки.

За місцем проведення розрахунків: міські; міжміські; міжнародні.

За способом реалізації продукції: прямі розрахунки; транзитні розрахунки.

^ За способом платежу: гарантовані; негарантовані; шляхом списання коштів; шляхом заліку взаємних платежів (кліринг); з відстрочкою платежу.

Готівкові та безготівкові розрахунки підприємств мають свою сферу застосування. Так, готівкові розрахунки викорис­товуються переважно при оплаті праці, касових оборотах підприємств, а безготівкові — при розрахунках між партнерами (юридичними особами з приводу отримання товарно-ма­теріальних цінностей, їх передоплати, користування кредита­ми та їх поверненням, послугами страхових компаній тощо), юридичними та фізичними особами, а також для виконання підприємствами своїх фінансових зобов'язань перед державою. Для здійснення розрахунків підприємствам відкриваються в банківських установах рахунки в національній (поточний, кредитний, депозитний, бюджетний та інші) та іноземній (розподільчий, поточний, кредитний, депозитний тощо) ва­лютах.

Безготівкові розрахунки підприємства можна здійснювати

за допомогою:

- платіжних доручень;

- платіжних вимог-доручень;

- чеків;

- акредитивів;

- векселів;

- платіжних вимог.

^ Безготівкові рахунки підприємства - це грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, тобто шляхом списання грошових коштів з рахунку платника і їх переказу на рахунок отримувача коштів.

^ Організація безготівкових розрахунків повинна сприяти: зміцненню комерційного розрахунку на підприємстві; підвищенню відповідальності за своєчасність розрахунків; зміцненню договірної дисципліни; прискоренню обороту грошових коштів.

^ Розрахунковий документ - це відповідно оформлений документ на переказ грошових коштів.

Основні розрахункові документи, що використовуються в системі безготівкових розрахунків;

Платіжне доручення — це письмове доручення власника рахунку перерахувати відповідну суму грошових коштів зі свого рахунку на рахунок отримувача.

^ Платіжна вимога-доручення - це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин. Верхня частина - вимога підприємства-постачальника до підприємства-покупця сплатити вар- . тість товару, виконаних робіт, послуг. Нижня частина - доручення покупця (платника грошових коштів) банку, який його обслуговує, переказати належну суму коштів з його рахунку на рахунок постачальника.

^ Розрахунковий чек - документ стандартної форми з дорученням чекодавця своєму банку переказати кошти з рахунку чекодавця на рахунок пред'явника чека (отримувача коштів).

Акредитив — розрахунковий документ, що містить доручення однієї кредитної установи іншій здійснити за рахунок спеціально задепонованих коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажений товар.

Вексель - письмове безумовне зобов'язання, боргова розписка стандартної форми, що дає право її власнику вимагати сплати визначеної у векселі суми від особи, яка видала вексель, у відповідний строк і у відповідному місці.

Інкасове доручення - доручення банку від особи-кредитора здійснити від його імені дії щодо отримання від особи-боржника платежу та (або) акцепту платежу.

^ Касові (готівкові) операції підприємства — це операції, пов'я­зані з прийняттям (отриманням) та видачею готівки.

Підставами для отримання готівки з розрахункового рахунку є: виплата заробітної плати персоналу; виплати на відрядження; оплата загальногосподарських витрат; на інші цілі (оплата рахунків за сировину, матеріалів, товарів тощо).

^ Розрахунки готівкою підприємствами всіх видів діяльності та форм власності здійснюються з оформленням наступних доку­ментів: актів виконання робіт; прибуткових та видаткових касових ордерів; договорів купівлі-продажу (надання послуг, виконання робіт); квитанцій; касових або товарних чеків; податкових накладних (якщо підприємство є платником ПДВ); інших документів, що засвідчують факти діяльності, які підлягають оплаті.

Принципи організації безготівкових розрахунків:

- кошти підприємств підлягають обов'язковому зберіган­ню на рахунках в установах банків;

- підприємства самостійно обирають банк для збереження коштів;

- самостійний вибір підприємствами форм розрахунків (без участі банку), або за домовленістю з партнерами по бізнесу;

- кошти на рахунок постачальника зараховуються тільки після їхнього списання з рахунка платника;

- платіж та відвантаження товарне-матеріальних цінної м її (виконання робіт) повинні бути максимально наближені в часи;

- платежі здійснюються тільки в межах наявних на рахунку платника коштів або за рахунок банківського кредиту;

- при готівкових розрахунках між суб'єктами підприємницької діяльності постачальник — отримувач коштів повинен суму отриманої готівки провести через касову книгу і повернути її в повному обсязі на свій рахунок у банк.

За несвоєчасність проведення підприємствами розрахунків передбачається їх економічна відповідальність.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Страхові послуги” напрям підготовки напрям...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи