Робоча програма з навчальної дисципліни «Податкова система» icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Податкова система»
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Податкова система»
Сторінка1/11
Дата04.09.2012
Розмір1.15 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Херсонський економічно – правовий інститут

Кафедра «Фінанси»


Робоча програма

з навчальної дисципліни

«Податкова система»


Для спеціальності 6.030104

«Фінанси і кредит»

напрям 0501 «Економіка і підприємництво»


Укладач -


Херсон 2011


Робоча програма дисципліни «Податкова система» для студентів спеціальності 6.030104 «Фінанси і кредит» на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми).


Укладач: (наукова ступінь, звання, ПІБ)


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри «Фінанси» (на якій

працює викладач)


Протокол № _ від «__ » _________ 2011 р.


Завідувач кафедри

Підпис


Схвалено методичною радою інституту

Протокол № __ від «___» ___________2011 р.

Заступник голови методичної ради інституту

_______________

Підпис


Рег. № ______________

ВСТУП

Дисципліна „Податкова система" входить до нормативних дисциплін навчального плану підготовки фахівців економічного напрямку згідно з навчально-тематичними програмами Міністерства освіти і науки України і конкретного вузу.

^ Предмет дисципліни: система відносин між сторонами податкової системи. Практичні аспекти застосування конкретних видів податків на підставі вивчення їх змісту, виконання потреб фінансового ринку і окремих галузей економічної та соціальної сфери національного суспільства.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних знань з теорії та практики оподаткування, розкриття шляхів забезпечення фінансових інтересів держави, та захист прав платників податків, опанування студентами теоретико-методологічних основ здійснення аналізу діючої системи оподаткування, засвоєння основ підприємницької діяльності, роботи державних органів системи оподаткування, що забезпечує засвоєння студентами практичних знань з питань податкового законодавства.

^ Мета дисципліни: формування у студентів знань теоретичних основ оподаткування та податкової політики, засвоєння студентами методів практичного застосування оподаткування та набуття навичок у нарахуванні, обчисленні найбільш поширених податків діючої системи оподаткування в Україні.

^ Завдання дисципліни – надати правильне розуміння закономірностей у сфері податкових відносин держави і розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці податкової роботи, показати роль та значення відповідної політики в процесі економічного розвитку, навчити вільно орієнтуватись у податковому законодавстві й застосувати отриманні знання в практичній діяльності.

Основними завданнями дисципліни є:

 • орієнтуватись у новому податковому Кодексі України;

 • орієнтуватись у податковій системі та податковій політиці України;

 • об`єктивно оцінювати зміни, що відбуваються в податковій політиці;

 • розуміти сутність і тенденції розвитку податкових відносин;

 • розробляти та вирішувати актуальні проблеми теорії і практики розбудови даної системи держави;

- з'ясування сутності та значення необхідності оподаткування, оволодіння знаннями з його основ, фінансово-економічного механізму, методами та прийомами його здійснення;

- ознайомлення з джерелами оподаткування та особливостями оподаткування на підприємствах різних галузей, сфер діяльності та форм власності;

 • вивчення комплексу показників оцінки різноманітних баз оподаткування;

 • засвоєння основ методичної послідовності та порядку розрахунку різноманітних податків;

 • визначення кола платників для відповідних податків;

 • знання основ пільгового оподаткувуння із сукупності податків, зборів, внесків та платежів підприємств.

Студент повинен вміти:

 • визначати коло платників;

 • визначати об`єкт оподаткування (базу оподаткування);

 • нараховувати суму податків за відповідними ставками;

 • вести податковий облік документації;

 • враховувати пільги з податків.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • особливості податкової звітності різних підприємств;

 • види грошових надходжень підприємств;

 • техніку податкових розрахунків;

 • типову податков документацію;

 • прийоми і методи складання податкової звітності;

 • порядок обліку кола платників;

 • порядок визначення строків сплати податків;

 • умови надання пільг з оподаткування;

 • особливості обрахування різноманітних податків;

 • відповідальність та штрафні санкції за ухилення від сплати податків.


Місце дисципліни у структурно-логічній схемі: дисципліна "Податкова система" є логічним продовженням вивчення таких дисциплін, як “Податковий облік”, “Оподаткування підприємств”, “Податковий менеджмент”, "Фінанси", "Фінанси підприємств", "Бюджетна система".


^ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ “ПОДАТКОВА СИСТЕМА”

Предмет: взаємовідносини юридичних осіб та податкових органів з приводу нарахування та сплати податкових платежів до бюджету

Мета: формування у студентів знань теоретичних основ оподаткування та податкової політики, засвоєння студентами методів практичного застосування оподаткування та набуття навичок у нарахуванні, обчисленні найбільш поширених податків діючої системи оподаткування в Україні.Курс: четвертий

Семестр: восьмий

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

 • Національних – 2

 • ECTS – 6

 • Модулів – 2 +1

Змістових модулів – 12

Загальна кількість годин:216.


6.050 104 “Фінанси”

Бакалавр

Вільного вибору

Лекції -30 годин

Семінари, практичні: 40 годин

Самостійна робота: 146 годин

Форма підсумкового контролю: іспит^

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПОДАТКУВА СИСТЕМА ”

ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ


п/п

Змістовий модуль

Кількість годин

Лекції

Практ.

Самост

робота

Всього

МодульІ. Теоретичні основи оподаткування. Основні податки України

1.

Сутність та основні поняття з дисципліни.Загальна характеристика

3

2

7

12

2

Податкова політика

2

2

7

11

3.

Податок на прибуток підприємств.

3

4

16

23

4.

Податок на додану вартість

3

4

16

23

5.

Акцизний збір

2

4

14

20

6

Плата за землю

2

3

16

21
Всього:

15

19

76

110

^ Форма модульного контролю – контрольна робота, тестування.

Модуль ІІ. Податки і внески України. Інші збори та платежі України

7.

Податок на доходи фізичних осіб

4

4

14

22

8.

Спрощена система оподаткування Єдиний податок

2

4

12

18

9.

Спрощена система оподаткування

Фіксований с.-г. податок

2

3

10

15

10.

Єдиний внесок до ОДСС

3

4

12

19

11.

Місцеві податки України

2

4

10

16

12.

Інші збори та платежі України

1

2

12

15
Всього:

14

21

70

105

^ Форма модульного контролю – контрольна робота, тестування
ВСЬОГО:

30

40

146

216

^ ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – іспит
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Податкова система» iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Податкова система» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Податкова система» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Податкова система» iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Податкова система» iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Податкова система» iconЮ. А. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Податкова система» iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Податкова система» iconЮ. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної І заочної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Податкова система» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс за напрямком магістрської роботи” для студентів...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Податкова система» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи