Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” icon

Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
НазваМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Сторінка1/6
Дата04.09.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра „Фінанси”


Затверджую”

_____________________

Проректор з НМР ХЕПІ

доц. Кузьменко Л.В.

„___” ________ 200__ р.


Робоча програма з навчальної дисципліни

Фінанси”


Галузь знань

0305 „Економіка та підприємство”

напрям підготовки 6.030508 „Фінанси”,

Економічна кібернетика”


Херсон – 2008

Робоча програма дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми).


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри «Фінанси» (на якій працює викладач)


Протокол № ____ від «____» ___________ 200_ р.


Завідувач кафедри _______________П.І.Б.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Менеджмент організацій», «Економічна кібернетика» «Менеджмент ЗЕД»

(випускова кафедра, для якої викладається дисципліна)

Протокол № __ від «___» ___________200_ р.


Завідувач кафедри_______________ О.В. Доброзорова


Протокол № __ від «___» ___________200_ р.


Завідувач кафедри_______________ Є. В. Лепа


Протокол № __ від «___» ___________200_ р.


Завідувач кафедри_______________ Л.В. Кузьменко


Схвалено методичною радою інституту


Протокол №__ від „___” ___________ 200___ р.


Голова методичної ради інституту ___________ ПІБ


АНОТАЦІЯ

Дисципліна „Фінанси” є важливим елементом підготовки фахівців економічних спеціальностей. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних знань з теорії і практики організації фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності.

Теоретична частина дисципліни має на меті ознайомлення з поняттям та сутністю фінансових ресурсів, формуваням і розподілом прибутку, методикою оподаткування підприємств, організацією на підприємстві оборотних коштів, проведенням кредитування підприємств, особливості фінансової санація підприємств.

Завдання практичної частини є поглиблене вивчення оцінки фінансового стану підприємств, методів оцінки ефективності капітальних вкладень, системи показників ділової активності та прибутковості підприємства, показники та методики розрахунку ліквідності та платоспроможності підприємства.


ВСТУП

Теоретичний курс «Фінанси» — одна із спеціальних базових дисциплін підготовки бакалаврів з економіки.

В умовах ринкових відносин фінанси використовуються дер­жавою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарю­вання (ціноутворення, оплата праці, комерційні розрахунки, інве­стиційна діяльність, кредитування, бухгалтерський облік тощо) пов'язані з фінансами. Тому курс «Фінанси» має міжгалузевий характер. Він вивчається студентами після ознайомлення із за­гальнотеоретичними економічними дисциплінами, такими як «Основи економічної теорії», «Історія економічних учень», «Еко­номічна історія», «Економіка підприємства» та ін., що дає змогу закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю.

Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює ту основу, на якій базується вивчення прикладних фінансових дис­циплін, які розкривають конкретні питання організації фінансів у різних ланках фінансової системи.

Мета курсу — вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутріш­нього продукту на макро- і мікрорівнях.

Знання цих питань необхідні майбутньому спеціалісту, щоб об'єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в су­спільстві, розуміти сутність і тенденції розвитку фінансових відно­син та їх особливості у сфері державних фінансів і фінансів госпо­дарських одиниць, уміти розробляти й вирішувати актуальні пи­тання теорії і практики розбудови фінансової політики держави.

Вивчення теоретичних основ фінансових відносин дає змогу до­сить швидко опанувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці.

Завдання курсу — дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб'єктів підприємницької дія­льності та населення і розкрити шляхи використання цих закономі­рностей у практиці фінансової роботи; показати можливі напрями

впливу фінансів на суспільний прогрес і роль фінансів в економіч­ній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фі­нансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Програма курсу передбачає послідовне вивчення теоретичних основ функціонування фінансів в умовах ринку, принципів і кон­кретних форм організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства, теоретичне обґрунтування практики функціонування фінансового механізму у процесі формування та використання централізованих і децентралізованих фондів фі­нансових ресурсів суспільного призначення.

Курс починається із загальної характеристики науки про фі­нанси, сутності та економічної природи фінансових відносин, їх місця і ролі в суспільних процесах. Цим питанням присвячені те­ми «Сутність фінансів, їх функції та роль», «Фінансова політика і фінансовий механізм».

Основою функціонування фінансової системи є фінанси гос­подарських суб'єктів. У даній темі розглядаються теоретичні за­сади організації фінансових відносин на підприємствах держав­ної і недержавної форм власності, сутність і специфіка фінансів некомерційних установ і організацій.

Механізм формування і використання централізованих фінан­сових ресурсів держави розкривається у темах: «Державні фінан­си», «Державні цільові фонди», «Податки і податкова система», «Бюджет і бюджетна система», «Доходи й видатки державного бюджету», «Місцеві фінанси».

Програма курсу передбачає також вивчення питань страхової діяль­ності, функціонування фінансового ринку та міжнародних фінансів.


^ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСИ”


Предмет: фінансово-економічні відносини в процесі поточної та інвестиційної діяльності підприємств в умовах розширеного відтворення


Мета: формування системи базових знань з теорії і практики організації фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності.^ Курс: третій

Семестр: п’ятий

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

  • Національних – ___

  • ECTS – ______

( в т.ч. 1 кр. на контрольні заходи)


  • Модулів – 1

Змістових модулів - 14

Загальна кількість годин: ____

0305 “Економіка і підприємництво”


6.030508 “Фінанси”

6.050100 “Менеджмент організацій”

6.030502 “Економічна кібернетика”

бакалавр

Нормативна

Лекції – ------- годин

Семінари, практичні: -------------------- годин

Самостійна робота:

-------------- годин


Форма підсумкового контролю: іспит^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСИ”

ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Змістовий модуль

Кількість годин

Лекції

Семінари, практичні

Самост. робота

Всього

Модуль І. Теоретичні та організаційні основи фінансів підприємства

1.

Сутність фінансів, їх функції і роль

2

1

1

4

2.

Фінансова система

2

1

1

4

3.

Фінансова політика і фінансовий механізм

2

2

2

6

4.
^

Фінанси господарських суб’єктів


4

2

4

10

5.

Державні фінанси

4

2

5

11

6

Податки і податкова система

14

8

13

35

7.

Бюджет і бюджетна система

4

2

4

10

8.

Доходи і видатки державного бюджету

2

1

2

5

9.

Місцеві фінанси

4

1

4

9

10

Державні цільові фонди

4

2

4

10

11

Державний кредит і державний борг

3

1

2

6

12.

Страхування і страховий ринок

3

1

2

6

13

Фінансовий ринок

14

Між
Всього:

20

8

18

46

^ Форма модульного контролю – контрольна робота

Індивідуальні

Підсумковий контроль
ВСЬОГО:

34

16

31

81

^ ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ІСПИТ
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми)
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальностей: Фінанси, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи
Тема 1 Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів страховика
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи