Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни ”Центральний банк І грошово-кредитна політика” icon

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни ”Центральний банк І грошово-кредитна політика”
НазваМетодичні вказівки для практичних занять з дисципліни ”Центральний банк І грошово-кредитна політика”
Сторінка1/5
Дата04.09.2012
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра «Фінанси і кредит »


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для практичних занять

з дисципліни
”Центральний банк і грошово-кредитна політика”Херсон 2010

Передмова

Центральний банк і грошово-кредитна політика відноситься до завершального циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Вона має за мету засвоєння знань і набуття практичних навичок у галузі функціонування центрального банку.

Становлення системи повноцінних ринкових відносин в Україні суттєво змінює роль держави у регулюванні економічних процесів, цілі якого полягають у забезпеченні стійкого зростання виробництва, підтриманні високого рівня зайнятості, стабільності купівельної спроможності грошової одиниці та рівноваги у зовнішній торгівлі. Успішність досягнення таких цілей значною мірою залежить від гнучкої ефективності роботи кредитно-фінансової системи країни, ключова ланка якої - центральний банк. Він є головним органом державного регулювання макроекономічних процесів за допомогою грошово-кредитних методів.

За сучасних умов діяльність центрального банку має вирішальний вплив на стабільність національної валюти, надійність банківських установ, дієвість платіжно-розрахункового механізму, активізацію ринкової кон’юнктури, вирівнювання пла­тіжного балансу, що загалом визначає ефективність функціонування всієї економіки країни. Зазначені обставини обумовлюють актуальність вивчення питань, пов'язаних із визначенням статусу центрального банку в економіці та сфер його функціонування, оскільки місце центрального банку в ринковій економіці багато в чому визначає хід та напрямок економічного розвитку країни.

В умовах реформування економіки, що здійснюється в Україні на сучасному етапі, вивчення проблем, пов'язаних із розвитком інституту Національного банку і його грошово-кредитної політики, набуває особливого значення.

Всеохоплююча фінансово-економічна криза, в якій Україна знаходилася останні роки, визначає актуальність і важливість вивчення діяльності Національного банку України як центрального банку нашої держави, проведення ним грошово-кредитного регулювання економіки з чітким визначенням як стратегічних, так і поточних завдань.

У зв’язку з цим вивчення дисципліни „Центральний банк і грошово-кредитна політика” є необхідною складовою підготовки економістів вищої кваліфікації, особливо в галузі банківської справи і фінансів. Програма розрахована на годин, включає тематичний план, зміст за темами, перелік семінарських та практичних занять, перелік тем для самостійного вивчення та список основної та додаткової літератури. Крім того, до кожної теми додано методичний і допоміжний матеріал, а саме: навчальні завдання, завдання для перевірки знань, тести, додаткові матеріали.

^ Мета і завдання дисципліни.

  1. Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців.

Курс „Центральний банк і грошово-кредитна політика” відноситься до завершального циклу професійно-орієнтованих дисциплін, що викладаються у вищих економічних закладах освіти за фінансово-банківськими спеціальностями. Ця дисципліна формує професійний світогляд майбутнього спеціаліста озброюючи його теоретичними знаннями і практичними навичками у галузі функціонування центрального банку.

  1. ^ Завдання вивчення дисципліни.

Метою курсу є вивчення змісту завдань і функцій центрального банку, його операцій та інструментів грошово-кредитної політики, за допомогою яких банк регулює грошовий ринок; набуття вмінь самостійно аналізувати стан банківської системи і грошового ринку, вирішувати питання, що стосуються взаємовідносин між центральним банком і комерційними банками, між центральним банком і урядом.

  1. ^ Вимоги, щодо знань і умінь набутих в наслідок вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати теоретичний матеріал, вміти відстежувати і оцінювати швидкий розвиток банківської системи, розуміти відповідальність центрального банку, держави за забезпечення монетарної стабільності; значну увагу приділено визначенню статусу Національного банку, цілям грошово-кредитної політики та інструментам її реалізації, взаємодії НБУ з банківською системою (через механізм рефінансування комерційних банків і через регулювання та нагляд за їх діяльністю), валютному регулюванню, обслуговуючим функціям Національного банку (організації міжбанківських розрахунків, виконанню функції фінансового агента уряду).

Особлива увага приділена впливу монетарного регулювання на макроекономіку держави, передавальному механізму грошово-кредитної політики.


Питання лекцій

Тема 1. Походження та основні напрями
діяльності центральних банків


 1. Походження центральних банків.

 2. Статус та основи організації центральних банків.

 3. Основні напрями діяльності центральних банків.

 4. Операції центральних банків.

 5. Перспективи розвитку центральних банків.

Тема 2. Національний банк України –
центральний банк держави


 1. Створення центрального банку в Україні.

 2. Статус, принципи організації та функціонування НБУ.

 3. Органи управління та структура НБУ.

 4. Економічні засади діяльності НБУ.

 5. Бухгалтерський облік в НБУ, звітність та аудит НБУ.

Тема 3. Емісія готівки та регулювання
готівкового грошового обігу


 1. Центральний банк – емісійний центр готівкового грошового обороту.

 2. Регулювання готівкового грошового обороту в поза банківській сфері.

 3. Організація емісійно-касової роботи в установах НБУ.

 4. Прогнозування готівкового грошового обороту.

 5. Організація роботи з інкасації та перевезення грошових знаків в установах НБУ.

Тема 4. Кредитно-розрахункове обслуговування
комерційних банків


 1. Характеристика кредитів центрального банку.

 2. Розвиток кредитних відносин НБУ з банками.

 3. Розрахункове обслуговування банків центральним банком.

 4. Система електронних платежів (СЕП) НБУ.

 5. Перспективи розвитку платіжної системи в Україні.

Тема 5. Регулювання діяльності комерційних банків

 1. Економічна сутність та необхідність регулювання діяльності банків.

 2. Організація системи банківського регулювання.

 3. Державна реєстрація банків.

 4. Ліцензування банківської діяльності.

Тема 6. Банківський нагляд

 1. Банківський нагляд: сутність та методи нагляду за діяльністю банків.

 2. Порядок проведення НБУ дистанційного моніторингу діяльності банків.

 3. Інспектування банків.

 4. Застосування заходів впливу за порушення банками вимог банківського законодавства.

Тема 7. Центральний банк – банкір
і фінансовий агент уряду


 1. Кредитне, консалтингове і представницьке обслуговування уряду.

 2. Роль центрального банку в забезпеченні касового виконання державного бюджету.

 3. Роль центрального банку в управлінні внутрішнім державним боргом.

 4. Роль центрального банку в управлінні зовнішнім боргом держави.

Тема 8. Валютне регулювання та контроль.

 1. Валютне регулювання: економічна сутність, необхідність та завдання.

 2. Інструменти валютного регулювання.

 3. Повноваження НБУ як органу валютного регулювання.

 4. Курсова політика НБУ.

 5. Платіжний баланс: економічний зміст і роль у системі валютного регулювання.

 6. Золотовалютні резерви в системі валютного регулювання.

 7. Валютний контроль: зміст і завдання.

Тема 9. Грошово-кредитна політика

 1. Сутність грошово-кредитної політики та її інституційна основа.

 2. Цільова спрямованість грошово-кредитної політики.

 3. Передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики.

 4. Типи грошово-кредитної політики.

 5. Місце і роль грошово-кредитної політики в загальнодержавній економічній політиці.

Тема 10. Інструменти грошово-кредитної політики

 1. Класифікаційна характеристика інструментів грошово-кредитної політики.

 2. Політика обов’язковий резервних вимог: зміст та ефективність.

 3. Політика рефінансування центральним банком комерційних банків.

 4. Процентна політика центрального банку.

 5. Політика центрального банку на відкритому ринку.

 6. Інструменти прямого впливу центрального банку на грошовий ринок і економічні процеси.

Тематичний план семінарських (практичних)
занять


№ п/п

Теми семінарських (практичних)
занять

Кількість годин

Форми контролю

1.

Походження та основні напрями діяльності центральних банків

1
2.

Національний банк України – центральний банк держави

1
3.

Емісія готівки та регулювання готівкового грошового обороту

2
4.

Кредитно-розрахункове обслуговування комерційний банків

2
5.

Регулювання діяльності комерційних банків

2
6.

Банківський нагляд

2
7.

Центральний банк – банкір і фінансовий агент уряду

2
8.

Валютне регулювання та контроль

2
9.

Грошово-кредитна політика

2
10.

Інструменти грошово-кредитної політики

2Всього
Заняття 1

Тема 1: Походження та основні напрями
діяльності центральних банків


Мета: З’ясувати причини виникнення емісійних банків. Розглянути положення про:

порядок визначення основних завдань і напрямів діяльності центрального банку;

характер взаємовідносин центрального банку з органами державної влади;

рівень економічної незалежності центрального банку;

порядок призначення керівництва центрального банку;

порядок призначення керівництва центрального банку.

Зосередити увагу на засвоєнні таких напрямів діяльності центрального банку:

 • емісійний центр готівкового грошового обороту;

 • „банк банків”;

 • орган банківського регулювання і нагляду;

 • банкір і фінансовий агент уряду;

 • орган валютного регулювання і контролю;

 • провідник грошово-кредитної політики;

 • регулятивний, інформаційно-статистичний і аналітичний центр грошово-кредитної системи.

Структура заняття: вибіркове опитування по запропонованих запитаннях, виконання завдань для перевірки знань.

1. Питання, які необхідно розглянути:

 1. Походження центральних банків.

 2. Статус та основи організації центральних банків.

 3. Основні напрями діяльності центральних банків.

 4. Операції центральних банків та їх відображення в балансі.

 5. Перспективи розвитку центральних банків.

Література: [44-розд.1, §1; 53-розд.11, §1-3; 57-розд.1; 62; 71]

 1. Навчальні завдання

Завдання 1. Які статті відображаються в активі балансу центрального банку:

а) резерви комерційних банків,

б) державні цінні папери,

в) готівка в обігу,

г) векселі, враховані центральним банком,

д) іноземна валюта,

е) позички, надані комерційним банкам.

Завдання 2. Які статті відображаються в пасиві балансу цент­рального банку:

а) резерви комерційних банків,

б) капітал банку,

в) позички, надані комерційним банкам,

г) готівка в обігу,

д) монетарне золото,

е) депозити казначейства.

Задача 3. Складіть баланс центрального банку на підставі та­ких даних, млрд. дол.:

Готівка в обігу

267,7

Державні цінні папери

252,2

Депозити казначейства

9,0

Позички, надані комерційним банкам

0,2

Депозити комерційних банків

38,7

Нерухомість банку

1,2

Капітал

5,7

Золото

17,1

Депозити іноземних держав

0,6

Інші активи

59,1

Інші пасиви

8,1


Довідково-інформаційні матеріали

^ ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ (ЄСЦБ)


Загальна Рада

координує грошово-кредитну політику країн євро зони з політикою інших країн ЄС

Рада

(виконавче правління та голови національних центральних банків єврозони) визначає обновні засади грошово-кредитної політики та інструменти її реалізації

Національні центральні банки

^ Виконавче управління

(президент, віце-президент та інші члени) здійснює реалізацію грошово-кредитної політики у відповідності до рішень, прийнятих Радою

Європейський центральний банк

^ ЄСЦБ

ЄЦБ і національні центральні банки


Рис. 2.1.1. Структура Європейської системи центральних банків

Таблиця

^ ОБ'ЄДНАНИЙ БАЛАНС ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ
СИСТЕМИ США (КІНЕЦЬ 2000 р.)

Статті

Млн. дол.

%

АктивиЦінні папери уряду, урядових органів і банківські акцепти

555208

90,4

Позички, надані депозитним установам

110

0,03

Монети

949

0,16

Золото і СПЗ

13246

2,3

Нерухомість

1 460

0,2

Інші активи

42458

6,9

Сумарні активи

614431

100

ПасивиБанкноти ФРС

563 450

91,7

Депозити депозитних установ

19045

3,1

Депозити Державного казначейства

5 149

0,8

Депозити іноземних держав

213

0,04

Інші пасиви

19577

3,2

Власний капітал

6997

1,15

Сумарні пасиви і капітал

614431

100^ Рада керуючих

Сім членів призначає президент США і підтверджує сенат

12 федеральних резервних банків (ФРБ)

Дев’ять директорів кожного федерального банку призначають президента банку та інших посадових осіб


Майже 5000 банків-членів

Федеральний комітет відкритого ринку (ФОМС)

Сім членів Ради керуючих плюс президент ФРБ Нью-Йорка і президенти чотирьох інших федеральних банків
Вибирає


Федеральна консультаційна рада

Двадцять членів (банкірів)


Перевіряє

і визначає
Визначає (в

установлених межах) Керує Установлює
Федеральна резервна Знаряддя проведення

система політики


Рис. 2.1.2. Офіційна структура і визначення інструментів проведення грошово-кредитної політики у Федеральній резервній системі США

^ 3. Завдання для перевірки знань

Запитання для самоконтролю

1. Чи є різниця між поняттями «емісійний банк» і «центральний банк»?

2. Що обумовило необхідність створення центральних банків у XX ст.?

3. Охарактеризуйте чинники, які обумовили виникнення емісійних банків у XIX ст.

4. Які функції виконує центральний банк? Чи відрізняються вони від функцій комерційних банків?

5. Охарактеризуйте основні аспекти, що визначають статус центрального банку.

6. Що спільного і що відмінного в операціях центрального банку і комерційних банків?

7. Охарактеризуйте діяльність центрального банку як інформаційно-статистичного та аналітичного центру банківської системи.

^ 4. Тестові завдання

1. Центральні банки країн єврозони делегували Європейському центральному банку такі функції:

а) проведення грошово-кредитної політики;

б) емісія грошових знаків;

в) банківський нагляд.

2. Скільки центральних банків європейських країн проводять грошово-кредитну політику через Європейський центральний банк?

а) 15;

6)12;

в) 11.

3. Яка установа не є складовою федеральної резервної системи США?

а) федеральна консультативна рада;

б) управління контролера грошового обігу;

в) комітет з проведення операцій на відкритому ринку.

4. Готівка в обігу відображається:

а) в активі балансу центрального банку;

б) в пасиві балансу центрального банку;

в) поза балансом.

^ 5. Самостійна робота студентів

Підготувати реферати та зробити на їх основі доповіді за такими темами:

1. Проблема незалежності центрального банку.

2. Майбутнє центральних банків.

3. Основи організації та функціонування федеральної резервної системи США.

4. Основи організації та функціонування Європейської системи центральних банків.

5. Основи організації та функціонування Банку Японії.

Заняття 2

  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни ”Центральний банк І грошово-кредитна політика” icon«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Вивчення курсу „Центральні банки І грошово-кредитна політика спрямовано на розв'язання наступних завдань
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни ”Центральний банк І грошово-кредитна політика” iconБ. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. К.: Кондор, 2011. 416 с. Адамик Б. П. Нагляд І регулювання банківської діяльності: Навчально-методичний посібник
Адамик Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. – К.: Кондор, 2011. – 416 с
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни ”Центральний банк І грошово-кредитна політика” iconТема Національний банк України – центральний банк країни
Виходячи з цього, виникає актуальна потреба у викладанні курсу „Центральний банк І грошово-кредитна політика” при підготовці фахівців...
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни ”Центральний банк І грошово-кредитна політика” icon“затверджую”
Центральний банк І грошово-кредитна політика”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005...
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни ”Центральний банк І грошово-кредитна політика” iconНаціональний банк І грошово-кредитна політика
Розділ 1 національний банк україни -центральний банк держави. Його роль у системі органів державної влади 5
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни ”Центральний банк І грошово-кредитна політика” iconОсновна література
Адамик Б. П. Центральний банк І грошово-кредитна політика: Підручник. – К.: Кондор, 2011. – 416 с
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни ”Центральний банк І грошово-кредитна політика” icon“центральний банк І грошово-кредитна політика”
Організаційно-правова характеристика центрального банку, правове забезпечення його статусу
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни ”Центральний банк І грошово-кредитна політика” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно-дистанційної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Центральний банк І грошово-кредитна політика” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання...
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни ”Центральний банк І грошово-кредитна політика” iconМетодичні вказівки до практичних занять кредитна політика фірми
Методичні вказівки до практичних занять, організації самостійної роботи та підготовки розрахункової частини дипломних робіт з дисципліни...
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни ”Центральний банк І грошово-кредитна політика” iconАнотація дисципліни «фінансовий менеджмент у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
«Гроші та кредит» «Центральний банк І грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи