1. Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів icon

1. Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів
Скачати 135.59 Kb.
Назва1. Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів
Дата04.09.2012
Розмір135.59 Kb.
ТипДокументи

1.Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів

1.Коеф. достатності страхових резервів:

СР

КДср= *100%

СПн

2.Коеф. страхового покриття:


Рмт

КН=

СВт

3.Обсяг страхових резервів із врахуванням їх ліквідності:


Рмт= Ʃ Рвт * Кл


4.Загальний обсяг резерву зі страхування життя:

100+0.25*НД 100+0.125*НД

СРЖз= СРЖп * +СП -СВз

100 100
5.Обсяг резерву незароблених премій:


РНП=¼Ʃ П1+ Ʃ П2+¾ Ʃ П3


6.Обсяг резерву заявлених але не врегульованих збитків:

РЗНЗ= Зн * 1,03


7.Частка перестраховиків у резервах незароблених премій:

ПП-Кп

ЧПрнп=¼ ƩПп1+½ ƩПп2+¾ ƩПп3 ЧПрнп= РНП

БСП


8.Частка перестраховиків у резерві збитків, що виникли але не заявлені:

ПП-Кп

ЧПрзвн=РЗВН ───────

БСП


9.Обсяг незаробленої премії – метод «proratatemporis»:

(НД-МД)

НПД= БСПД * ──────────── БСПД= СПб – (КВ + Всп)

НД


Значення:

СР – сума страхових резервів;

СПн - обсяг нетто-премій (страхові премії за ---------- витрат не ведення справи);

Рмт – сума страхових резервів на кінець звітного періоду, перерахована з урахуванням коефіцієнтів ліквідності резервів;

СВт – сума страхових виплат;

Рвт – сума страхових резервів по відповідному страхування;

Кл – коефіцієнт ліквідності;

СРЖп – розмір резерву зі страхування життя на початок звітного періоду;

СПн – страхова нетто-премія, що отримана за звітний період;

НД – річна норма дохідності у тарифній ставці;

СВз – величина виплат страхового забезпечення та вступних сум за звітний період;

П1, П2, П3 – страхові премії, що надійшли, відповідно, у 1,2 та 3 кварталах відповідного періоду;

РНП – резерв незароблених премій;

ПП – перестрахована премія;

Зн – розмір неврегульованих збитків за звітну дату,

1,03 – витрати не врегулювання збитків в розмірі 3%;

Пп1, Пп2, Пп3 – сума часток страхових платежів, сплачених (нарахованих перестраховикам,відповідно у 1,2 та 3 кварталах розрахункового періоду);

Кл – комісія перестраховика за ризиком, що передається;

БСП – базова страхова премія за відповідним договором;

РЗВН – резерв збитків, що виникли але не заявлені;

БСПД – страхова премія базова;

НД – термін дії конкретного договору в днях (365+1);

МД – кількість днів з моменту вступу конкретного договору в силу до звітної дати;

СПб – перерахована страхова брутто-премія за договором страхування / співстрахування;

КВ – сума нарахованої комісійної винагороди;

Всп – відрахування від страхової брутто-премії, що передбачено чинним законодавством (резерв попереджувальних доходів).


2.Аналіз фінансових результатів

1. Зароблені страхові премії:

ЗСП= СП + РНПп – РНПк

ЗСП= СП + РНПп – РНПк – П – РНППп + РНППк

2. Собівартість страхових послуг:

ВВС

Ссп= ────

СП

3. Збитковість страхових організацій:

СВ

Зсо=───* 100%

СПн

4. Дохід (виручка) страхової компанії:

ТР=(СП-СПП)+(ЗРНП-ЗЧПрнп) –(СВ-ЧПЗ)-(ЗРЗ-ЧЗПрз)-ВПСО

5. Ефективність страхових операцій:

ТР

Есо=─────

СПн

6. Повні витрати на 1 договір:

Ст

В=────

КДт

7. Операційні умовно-термінові витрати на 1 договір:

ОСт

ОВ=────

КДт

8. Операційні умовно-постійні витрати на 1 договір:

ПСт

ПВ=──────

КДт

9. Min рівень страхових платежів (коеф. беззбитковості):

ПСт * СПт

МП=────────

СПт * ОСт

10. Коефіцієнт стабільності страхового фонду:

Дт + РФт

Кс=─────────

Ст

11. Темп зростання страхового відшкодування:

СВз

ТРсв=────

СВп


12. Темп зростання страхових платежів:

СПз

ТРсп=───

СПп

13. Темп приросту страхового відшкодування:

СВз-СВп

ТПсв=──────

СВп

14. Темп приросту страхових платежів:

СПз-СПп

ТПсп=───────

СПп

15. Середня виплата страхового відшкодування за 1 договором:

Ʃ СВт

ССВ=───────

Ʃ КДт

16. Рівень страхових виплат в цілому:

Ʃ СВт

КВ=──────

Ʃ СПт

17. Рівень страхових виплат за видами страхування:

СВвт

КВв=────

СПвт

18. Коефіцієнт поточного ризику:

Ʃ СвВт¹

КПР=──────

СПвт*


Значення:

СП – сума надходжень страхових премій;

РНПп і РНПк – величина резервів незароблених премій відповідно на початок і кінець звітного періоду;

П – частка страхових премій, сплачених перестраховиками у звітному періоді;

РНППп і РНППк - частка перестраховиків у резервах незароблених премій відповідно на початок і кінець звітного періоду;

ВВС – витрати на ведення справ;

СВ – страхові виплати у звітному періоді;

СНП – страхові нетто-премії;

СПП – страхові премії передані уперестрахування;

ЗРНП – зміна резерву незароблених премій;

ЗЧПрнп – зміна часткм перестраховиків у резерві незароблених премій;

СЗ – сплачені збитки або страхові витрати;

ЧПЗ – частка перестраховиків у збитках;

ЗРЗ – зміна резервів збитків;

ЗЧПнз – зміна частки перестраховиків у резервах збитків;

ВПСО – витрати на проведення страхових операцій;

ТР – дохід або виручка страхових компаній;

Сн – сума усіх витрат пов’язаних із страховою діяльністю;

КДт – кількість договорів страхування;

Ост – сума умовно перемінних витрат безпосередньо пов’язаних зі страхуванням;

ПСт – сума умовно постійних витрат пов’язаних із страховою діяльністю;

СПт – сума страхових платежів;

Дт – сума доходу за звітний період;

РФт – технічні резерви на кінець звітного періоду;

СВз – сума страхових виплат за звітний період;

СПз і СПп – сума страхових платежів за звітний і попередній період;

СВД – сума страхових відшкодувань;

СВвт – сума страхових відшкодувань із відповідного виду страхування;

СПвт – сума страхових платежів із відповідного виду страхування;

СвВт¹ - сума страхових виплат страхування за відповідним видом страхування в Вт¹ степені;

СПвт* - сума страхових платежів за відповідним видом страхуванням за Вт* застрахований розрахунковий період.


3.Показники оцінки фінансових результатів діяльності


1.Показник змін у капіталі:

Кк

Пзк = ────── * 100%

Кп - 1


2.Власний оборотний капітал:

ВКо = ВК + Зд + Знв + Дмп –Ам - Вмп


ВКо = Ао - Зп

3.Частка власного капіталу у формуванні необоротних активів:

Ан - Зд

Чвк = ──────

Ан

4. Частка власного капіталу у формуванні оборотних активів:

Ао - Зп

Чвк = ──────

Ао

5.Період окупності власного капіталу:

Кв

ПОвк = ────

Пч

6.Коефіціент ефективності використання власного капіталу:

Пч

Ке = ────

Кв

7.Частка залученого капіталу у формувані необоротних активів:

Зд

Чвк = ───────

Ан

8. Частка залученого капіталу у формувані оборотних активів:

Зп

Чвк = ────

Ао

9.Показник оборотності активів:

Дч

ПОа = ────

Ас

10.Коефіціент ефективності використання активів:

Пч

КЕва = ────

Ас


11.Показник дебіторської заборгованості:

Дз

Пдз = ──── * 100%

К

12.Показник дохідності:

Пч

ПД = ──── * 100%

К

13.Показник дохідності інвестицій:

Пфд

ПДі = ──── * 100%

ФІс

14.Коефіціент ділової активності:

Сп

Кда = ────

Ао

15.Загальний фінансовий результат:

ФРз = (СПн + ЗРНПн – СЗн – ЗРЗн –ВПСОн) + (ДІ - ВІ) + (ПД – ПВ - ІВ)


Значення:

Кк – капітал на кінець звітного періоду;

Кп – капітал на початок звітного періоду;

ВК – сума власного капіталу;

Знв – забезпечення наступних витрат і платежів;

ЗД – довгострокові зобов’язання;

Днп – доходи майбутніх періодів;

Ао – оборотні активи;

Зп – поточні зобов’язання;

Ан – необоротні активи;

Кв – сума власного капіталу;

Пч – чистий прибуток;

Дч – чистий дохід;

Ас – середньорічна вартість активів;

Дз – дебіторська заборгованість;

К – капітал страхової компанії;

Пфд – прибуток фід фінансової діяльності;

ФІс – Середньорічний обсяг фінансових інвестицій;

Сп – сума страхових платежів;

СПн – сума страхових премій нетто-перестрахування;

ЗРНПн – зміна резерву незаробленої премії – нетто-перестрахування;

СЗн – сплачені збитки нетто-перестрахування;

ЗРЗн – зміна резервів збитків нетто-перестрахування;

ВПСОн – витрати на проведення страхових операцій нетто-перестрахування;

ДІ – доходи від інвестиційної діяльності;

ВІ – витрати на проведення інвестиційної діяльності;

ПД – позареалізаційні доходи;

ПВ – позареалізаційні витрати;

УВ – управлінські витрати.


4.Показники рентабельності страхових компаній


1.Рентабельність капіталу:

Пзд

Рк = ────

К

2. Рентабельність основного капіталу:

Чп

Рко = ────

Ко

3. Рентабельність перманентного або змінного капіталу:

Пзд

Рзк = ────

Кз

4. Рентабельність активів:

Чп

Ра = ────

М

5. Рентабельність оборотних активів:

Чп

Рао = ────

Ао

6. Рентабельність власного капіталу:

Пч

Рвк = ─────

Кв

7. Рентабельність позикового капіталу:

Чп

Ркп = ────

Кп

8. Рентабельність витрат:

Чп

Рв = ────

В

9. Рентабельність витрат на проведення страхової діяльності:

Чпс

Рвс = ────

Вс

10. Рентабельність страхової діяльності:

Чпс

Рсд = ────

Сп

11. Рентабельність інвестиційної діяльності:

Чпі

Рід = ────

Ік

12. Рентабельність страхової компанії:

Чп

Рск = ────

Чд


Значення:

Пзд – прибуток від звичайної діяльності;

К – капітал;

Ко – основний капітал;

Чп – чистий прибуток;

Кз – сума перманентного або змінного капіталу;

М – майно страхової компанії;

Ао – сума оборотних активів;

Пч – чистий прибуток;

Кв – сума власного капіталу;

Кп – сума позикового капіталу;

В – сума витрат (загальні витрати);

Чпс – чистий прибуток від проведення страхової діяльності;

Вс – витрати на проведення страхової діяльності;

Сп – сума страхових платежів;

Чпі – чистий прибуток від інвестиційної діяльності;

Ік - сума інвестиційних коштів;

Чд – чистий дохід.


5.Оцінка фінансової стійкості та надійності страхової компанії.


1.Коефіціент автономності (незалежності):

Вк

Ка = ────

М

2. Коефіціент співвідношення позикових та власних капіталів:

Пк

Кспвк = ────

Вк

3. Коефіціент довгострокового залучення капіталу:

Дз

Кдзн = ─────

Вк + Дз

4.Коефіціент маневреності власного капіталу:

ВОК

Кмвк = ────

К

5. Коефіціент фінансової залежності:

А

Квз = ───

Вк

6. Коефіціент концентрації позикового капіталу:

Пк

Ккпк = ────

Н

7. Коефіціент структури позикового капіталу:

Дз

Кспк = ────

Пк

8. Коефіціент поточної заборгованості кредитора:

Пзк

Кпзк = ───── * 100%

А

9. Коефіціент поточної заборгованості акціонера:

Вза

Кпза = ───── *100%

А

10. Коефіціентфінансового левериджу:

Дз

Кфл = ─────

Вк


11. Коефіціент фінансової стійкості:

Вк

Кфс = ────

З

12.Показник співвідношення страхових резервів до капіталу:

СРк

Пвсрк = ─── * 100%

К

13. Коефіціент частоти страхових виплат:

СВ

Кчсв = ────

ДС

14. Коефіціент безпечної страхової операції:

1-КР

Кбсо = √ ─────────

ДС *КР


СВ

КР = ────

ДС


15. Коефіціент участі:

СПв

Ку = ────

СП

16.Коефіціент перестрахування в цілому:

СПП

Кпз = ────

СП

17.Коефіціент перестрахування:

СППв

КПв = ────

СПв

18.Показник ризику страхування:

ЧП

Прс = ────

К

19.Показник змін у сумі чистих премій за всіма полісами:

ЧПк

Кзчп = ──── * 100%

ЧПп

20.Показник незалежності від перестрахування:

ЧП

Пнп = ────

ВП


Значення:

Вк – власний капітал;

М – майно страхової компанії;

ПК – позикові кошти;

Дз – довгострокові зобов’язання;

ВОК – власний оборотний капітал;

А – активи;

ПЗК – поточна заборгованість кредитора;

ПЗа – поточна заборгованість перед акціонерами;

З – загальна сума зобов’язань;

СВ – сума страхових виплат;

К – капітал;

Дс – кількість договорів страхування;

Кр – коефіцієнт ризику;

СПв – сума страхових платежів по відповідному виду страхування;

СП – сума страхових платежів;

СПп – сума страхових платежів переданих у перестрахування;

СППв – сума страхових платежів по відповідному виду страхування передбачених у перестрахувані;

ЧП – сума чистої премії за всіма полісами;

ЧПк,ЧПп - сума чистої премії за всіма полісами відповідно на початок і кінець року;

ВП –валова сума премій по всіх полісах.


5.Платоспроможність страхової компанії.

1.Коефіціент можливості виконання зобов’язань:

ПЗ

Кмвз = ────

Ал

2.Коефіціент забезпеченості власними обіговими коштами:

ЗК - Ан

Кзвок = ────────

Ао – ВМП

3.Показник співвідношення чистого руху грошових коштів до довгострокових зобов’язань:

ГК

Псчкдз = ────

ДЗ

4.Показник співвідношення нерозподіленого прибутку до всієї суми активів:

НП

Пснпа = ────

А

5.Показник співідношеня чистого руху коштів до операційної діяльності та заборгованості кредитора:


Гко

Пскозк = ────

ПЗ


6.Коефіціент фінансового потенціалу:


СР + ВК

Кфп = ────────

На

7.Коефіціент фінансової незалежності:

Кдфн = ПКд + ВК / А

8.Показник ліквідності активів:

Ав

Пла = ──── * 100%

З

9.Коефіціент фінансової спроможності:

СР + На

Кфс = ────────

СВ

10.Зворотній показник платоспроможності:

Зпп = З \ К* 100%

11.Коефіціент загальної ліквідності:

Ао + ВМП

Кзл = ────────

ПЗ

12.Коефіціент швидкої ліквідності:

Ашл

Кшл = ────

ПЗ

13.Коефіціент абсолютної ліквідності:

Ал

Кал = ────

ПЗ


Значення:

ПЗ – поточні зобов’язання;

Ал – ліквідні активи;

Вк – власний капітал;

Ан – необоротні активи;

Ао - оборотні активи;

ВМП – витрати майбутніх періодів;

Гк – чистий рух грошових коштів;

Дз – довгострокові зобов’язання;

НП – нерозподілений прибуток;

Гко – чистий рух грошових коштів від операційної діяльності;

ПЗ - поточні зобов’язання;

СР – сума страхових резервів;

На – нетто активи;

ПКд – сума довгострокового капіталу;

Ав – високоліквідні активи;

З – зобов’язання;

Ал- ліквідні активи;

Ан – мобільні активи;

Ао – оборотні активи;

ВНП – витрати майбутніх періодів;

Гк – чистий рух грошових коштів;

Дз – довгострокові зобов’язання;

А- активи;

ГКО – чистий рух грошових коштів від операційної діяльності;

СР – сума страхових резервів;

СВ – сума страхових виплат;

К - капітал;

Ашл – швидко ліквідні активи;

Ал – ліквідні активи.


6.Платоспроможність страхової компанії за вимогами Закону України «Про страхування та директиви європейського співробітництва».

1.Фактичний запас нетто-спроможності нетто-активу:

НА = ЗА – НМА – СЗ

2.Нормативний запас платоспроможності:

НЗПсп = (СП- (СПП * 0.5)) * 0.18

3. Нормативний запас платоспроможності на основі страхових виплат:

НЗПсв = (СВ – (СВП * 0.5)) * 0.26

4.Коефіціент платоспроможності:

R

К = ────

F

5.Фонд майбутніх виплат (F)

F = a * n * g

6.Середньоквадратичне відхилення (P)

P = a * √n * g *(1 - g)


Значення:

ЗА – загальна сума активів;

НМА – сума нематеріальних активів;

СЗ – загальна сума зобов’язань;

СП – сума страхових платежів;

СПП - сума страхових платежів переданих у перестрахування;

Св – сума страхових виплат;

СВП – сума страхових виплат,що страх. перестраховикам;

a - середня страхова сума за договорами;

n – кількість договорів;

g – показник ймовірності ризику.

Схожі:

1. Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи
Тема 1 Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів страховика
1. Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів iconТема фінансово-економічні результати діяльності підприємства
Вони виникають в процесі формування і використання майна і джерел його фінансування, в процесі здійснення основної та інших видів...
1. Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів iconЗагальна характеристика дисертаційної роботи
По-перше, втратою підприємствами власних фінансових ресурсів внаслідок збиткової їх роботи та інфляції. По-друге, недосконалістю...
1. Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів iconГораль Л. Т., д е. н., доц. Перевозова І. В
В процесі реалізації функцій фінансового менеджменту постає за необхідне об’єднання воєдино різноманітних аспектів контролю фінансових...
1. Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів iconПрохорчук Н. О
Під фінансовим забезпеченням необхідно розуміти формування цільових грошових фондів у достатньому розмірі та їх ефективне використання....
1. Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів iconК-ть годин в сем
Вступ. Місце і роль земельних ресурсів у суспільному виробництві та функціонуванні біосфери. Класифікація земельного фонду України....
1. Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів iconСутність та особливості формування інтегрованих фінансових посередників
Сучасною тенденцією розвитку інвестиційного ринку є тісна співпраця банків з іншими фінансовими установами та створення інтегрованих...
1. Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів iconЛекція фінансова система внутрішня будова фінансової системи > Організаційна структура фінансової системи
Фінансова система визначається як сукупність окремих сфер І ланок фінансових відносин, що мають особливості у створенні та використанні...
1. Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів iconНапрямки оптимізації ресурсної бази банку
В умовах посилення конкуренції на ринку банківських послуг особливої актуальності набуває питання формування фінансових ресурсів...
1. Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка семестровий план
Вступ. Місце та роль земельних ресурсів у суспільному виробництві та функціонуванні біосфери. Класифікація земельного фонду. Екологічні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи