Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи
Скачати 210.75 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи
Дата04.09.2012
Розмір210.75 Kb.
ТипЗадача

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Херсонський економічно-правовий інститут


Кафедра «Фінанси»
Семестрова робота


з дисципліни «Фінанси страхових організацій»


Виконав студент

Економічного факультету

Групи _____

_______________________

Перевірив ст. викладач

Кузів Ірина Володимирівна


Херсон 2012

Тема 1 Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів страховика

Задача 1

Визначити достатність страхових резервів, якщо сума страхових резервів у звітному періоді становить 4904,12 тис. грн., обсяг страхо­вих премій - 5679,4 тис. грн., а витрати на ведення справи - 14%.

Примітка: оптимальне значення показника достатності страхо­вих резервів становить приблизно 100%.

Рішення:


Задача 2

На підставі даних, наведених у таблиці, розрахувати резерв незароблених премій страхової компанії станом на 01,01.2006 р., 01.01.2007 р. та 01.01.2008 р

Показник

Значення показника

2005

2006

2007

Надходження страхових премій, усього, тис. грн., в т.ч.:

12000,0

10000,0

11000,0

у 1 кварталі

2000,0

1400,0

1202,0

у II кварталі

3450,0

3600,0

2590,0

у III кварталі

5000,0

3400,0

2400,0

у IV кварталі

4550,0

1600,0

1808,0

Витрати на ведення страхової справи, %

25,4

25,0

26,0

Рішення:


Задача 3

Страхова компанія 1 березня уклала договір страхування майна на термін до 1 грудня поточного року. Розмір страхової премії становив 35 тис. грн., у тому числі комісійна винагорода агенту - 10%. Визначити незароблену премію за даним договором страхування на 1 жовтня за методом "pro rata temporis".

Рішення:


^ Тема 2 Фінансові результати діяльності страхових організацій


2.1 Аналіз фінансових результатів від страхової діяльності

Задача 1

Визначити собівартість страхових послуг на основі даних, що відображають діяльність страхової компанії у звітному періоді:

• страхові премії - 990,8 тис. грн.;

• страхові виплати - 769,6 тис. грн.;

• витрати на ведення справи - 147,4 тис. грн.;

• чистий прибуток - 46,8 тис. грн.;

• страхові резерви - 104,4 тис. грн.

Примітка: при розрахунку собівартості страхових послуг такі показники, як страхові виплати, чистий прибуток та страхові резерви не враховуються.

Рішення:


^ 2.2 Аналіз загальних показників оцінки фінансових результатів діяльності страхової компанії

Задача 1

Визначити власний оборотний капітал страхової організації на основі такої інформації: ( тис. грн.)

Оборотні активи

Поточні зобов'язання

поч. звіт. року

кін. звіт. року

поч. звіт. року

кін. звіт. року

2203,5

40313,5

259,2

33249,5

Рішення:


Задача 2

Визначити коефіцієнт ефективності використання активів страхової компанії.

Дані для розрахунків:

• чистий прибуток - 11,5 тис. грн.;

• сума активів на початок звітного періоду - 10520,3 тис. грн.;

• сума активів на кінець звітного періоду - 10590,1 тис. грн.

Рішення:


^ 2.3 Розрахунок показників рентабельності страхової компанії

Задача 1

Визначити значення показника рентабельності основного капіталу страхової компанії за 2006 та 2007 роки, якщо сума чистого прибутку за 2006 та 2007 роки відповідно становила 103,9 тис. грн. та 2731,4 тис. грн., а сума основного капіталу (необоротні активи) 18435,0 тис. грн. та 25206,4 тис. грн.

Рішення:


Тема 3 Фінансовий стан страховика та його оцінка


^ 3.1 Розрахунок показників оцінки фінансової стійкості та надійності страхової компанії

Задача 1

Позикові кошти страхової компанії у звітному періоді становили 114,9 тис. грн., власний капітал - 8401,3 тис. грн. Визначити коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів страхової компанії у звітному періоді.

Рішення:


^ 3.2 Аналіз платоспроможності страхової компанії

Задача 1

Розрахувати показник співвідношення чистого руху грошових коштів та довгострокових зобов'язань страхової компанії.

Дані для розрахунків:

1. Довгострокові кредити банків - 600,7 тис. грн.

2. Інші довгострокові фінансові зобов'язання - 19952,5 тис. грн.

3. Поточні зобов'язання - 7572,8 тис. грн.

4. Чистий рух грошових коштів - 17205,1 тис. грн.

Рішення:


Задача 2

Визначити коефіцієнт загальної ліквідності страхової компанії на основі такої інформації:

1) оборотні активи-13292,3 тис. грн.;

2) витрати майбутніх періодів - 13,7 тис. грн.;

3) кредиторська заборг-ть за товари, роботи, послуги - 27,0 тис. грн.;

4) поточні зобов'язання за розрахунками:

• з одержаних авансів - 6,9 тис. грн.;

• з бюджетом - 28,5 тис. грн.;

5) інші поточні зобов'язання - 51,3 тис. грн.

Рішення:


1.Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів

1.Коеф. достатності страхових резервів:

СР

КДср= *100%

СПн

2.Коеф. страхового покриття:


Рмт

КН=

СВт

3.Обсяг страхових резервів із врахуванням їх ліквідності:


Рмт= Ʃ Рвт * Кл


4.Загальний обсяг резерву зі страхування життя:

100+0.25*НД 100+0.125*НД

СРЖз= СРЖп * +СП -СВз

100 100
5.Обсяг резерву незароблених премій:


РНП=¼Ʃ П1+ Ʃ П2+¾ Ʃ П3


6.Обсяг резерву заявлених але не врегульованих збитків:

РЗНЗ= Зн * 1,03


7.Частка перестраховиків у резервах незароблених премій:

ПП-Кп

ЧПрнп=¼ ƩПп1+½ ƩПп2+¾ ƩПп3 ЧПрнп= РНП

БСП


8.Частка перестраховиків у резерві збитків, що виникли але не заявлені:

ПП-Кп

ЧПрзвн=РЗВН ───────

БСП


9.Обсяг незаробленої премії – метод «proratatemporis»:

(НД-МД)

НПД= БСПД * ──────────── БСПД= СПб – (КВ + Всп)

НД


Значення:

СР – сума страхових резервів;

СПн - обсяг нетто-премій (страхові премії за ---------- витрат не ведення справи);

Рмт – сума страхових резервів на кінець звітного періоду, перерахована з урахуванням коефіцієнтів ліквідності резервів;

СВт – сума страхових виплат;

Рвт – сума страхових резервів по відповідному страхування;

Кл – коефіцієнт ліквідності;

СРЖп – розмір резерву зі страхування життя на початок звітного періоду;

СПн – страхова нетто-премія, що отримана за звітний період;

НД – річна норма дохідності у тарифній ставці;

СВз – величина виплат страхового забезпечення та вступних сум за звітний період;

П1, П2, П3 – страхові премії, що надійшли, відповідно, у 1,2 та 3 кварталах відповідного періоду;

РНП – резерв незароблених премій;

ПП – перестрахована премія;

Зн – розмір неврегульованих збитків за звітну дату,

1,03 – витрати не врегулювання збитків в розмірі 3%;

Пп1, Пп2, Пп3 – сума часток страхових платежів, сплачених (нарахованих перестраховикам,відповідно у 1,2 та 3 кварталах розрахункового періоду);

Кл – комісія перестраховика за ризиком, що передається;

БСП – базова страхова премія за відповідним договором;

РЗВН – резерв збитків, що виникли але не заявлені;

БСПД – страхова премія базова;

НД – термін дії конкретного договору в днях (365+1);

МД – кількість днів з моменту вступу конкретного договору в силу до звітної дати;

СПб – перерахована страхова брутто-премія за договором страхування / співстрахування;

КВ – сума нарахованої комісійної винагороди;

Всп – відрахування від страхової брутто-премії, що передбачено чинним законодавством (резерв попереджувальних доходів).


2.Аналіз фінансових результатів

1. Зароблені страхові премії:

ЗСП= СП + РНПп – РНПк

ЗСП= СП + РНПп – РНПк – П – РНППп + РНППк

2. Собівартість страхових послуг:

ВВС

Ссп= ────

СП

3. Збитковість страхових організацій:

СВ

Зсо=───* 100%

СПн

4. Дохід (виручка) страхової компанії:

ТР=(СП-СПП)+(ЗРНП-ЗЧПрнп) –(СВ-ЧПЗ)-(ЗРЗ-ЧЗПрз)-ВПСО

5. Ефективність страхових операцій:

ТР

Есо=─────

СПн

6. Повні витрати на 1 договір:

Ст

В=────

КДт

7. Операційні умовно-термінові витрати на 1 договір:

ОСт

ОВ=────

КДт

8. Операційні умовно-постійні витрати на 1 договір:

ПСт

ПВ=──────

КДт

9. Min рівень страхових платежів (коеф. беззбитковості):

ПСт * СПт

МП=────────

СПт * ОСт

10. Коефіцієнт стабільності страхового фонду:

Дт + РФт

Кс=─────────

Ст

11. Темп зростання страхового відшкодування:

СВз

ТРсв=────

СВп


12. Темп зростання страхових платежів:

СПз

ТРсп=───

СПп

13. Темп приросту страхового відшкодування:

СВз-СВп

ТПсв=──────

СВп

14. Темп приросту страхових платежів:

СПз-СПп

ТПсп=───────

СПп

15. Середня виплата страхового відшкодування за 1 договором:

Ʃ СВт

ССВ=───────

Ʃ КДт

16. Рівень страхових виплат в цілому:

Ʃ СВт

КВ=──────

Ʃ СПт

17. Рівень страхових виплат за видами страхування:

СВвт

КВв=────

СПвт

18. Коефіцієнт поточного ризику:

Ʃ СвВт¹

КПР=──────

СПвт*


Значення:

СП – сума надходжень страхових премій;

РНПп і РНПк – величина резервів незароблених премій відповідно на початок і кінець звітного періоду;

П – частка страхових премій, сплачених перестраховиками у звітному періоді;

РНППп і РНППк - частка перестраховиків у резервах незароблених премій відповідно на початок і кінець звітного періоду;

ВВС – витрати на ведення справ;

СВ – страхові виплати у звітному періоді;

СНП – страхові нетто-премії;

СПП – страхові премії передані уперестрахування;

ЗРНП – зміна резерву незароблених премій;

ЗЧПрнп – зміна часткм перестраховиків у резерві незароблених премій;

СЗ – сплачені збитки або страхові витрати;

ЧПЗ – частка перестраховиків у збитках;

ЗРЗ – зміна резервів збитків;

ЗЧПнз – зміна частки перестраховиків у резервах збитків;

ВПСО – витрати на проведення страхових операцій;

ТР – дохід або виручка страхових компаній;

Сн – сума усіх витрат пов’язаних із страховою діяльністю;

КДт – кількість договорів страхування;

Ост – сума умовно перемінних витрат безпосередньо пов’язаних зі страхуванням;

ПСт – сума умовно постійних витрат пов’язаних із страховою діяльністю;

СПт – сума страхових платежів;

Дт – сума доходу за звітний період;

РФт – технічні резерви на кінець звітного періоду;

СВз – сума страхових виплат за звітний період;

СПз і СПп – сума страхових платежів за звітний і попередній період;

СВД – сума страхових відшкодувань;

СВвт – сума страхових відшкодувань із відповідного виду страхування;

СПвт – сума страхових платежів із відповідного виду страхування;

СвВт¹ - сума страхових виплат страхування за відповідним видом страхування в Вт¹ степені;

СПвт* - сума страхових платежів за відповідним видом страхуванням за Вт* застрахований розрахунковий період.


3.Показники оцінки фінансових результатів діяльності


1.Показник змін у капіталі:

Кк

Пзк = ────── * 100%

Кп - 1


2.Власний оборотний капітал:

ВКо = ВК + Зд + Знв + Дмп –Ам - Вмп


ВКо = Ао - Зп

3.Частка власного капіталу у формуванні необоротних активів:

Ан - Зд

Чвк = ──────

Ан

4. Частка власного капіталу у формуванні оборотних активів:

Ао - Зп

Чвк = ──────

Ао

5.Період окупності власного капіталу:

Кв

ПОвк = ────

Пч

6.Коефіціент ефективності використання власного капіталу:

Пч

Ке = ────

Кв

7.Частка залученого капіталу у формувані необоротних активів:

Зд

Чвк = ───────

Ан

8. Частка залученого капіталу у формувані оборотних активів:

Зп

Чвк = ────

Ао

9.Показник оборотності активів:

Дч

ПОа = ────

Ас

10.Коефіціент ефективності використання активів:

Пч

КЕва = ────

Ас


11.Показник дебіторської заборгованості:

Дз

Пдз = ──── * 100%

К

12.Показник дохідності:

Пч

ПД = ──── * 100%

К

13.Показник дохідності інвестицій:

Пфд

ПДі = ──── * 100%

ФІс

14.Коефіціент ділової активності:

Сп

Кда = ────

Ао

15.Загальний фінансовий результат:

ФРз = (СПн + ЗРНПн – СЗн – ЗРЗн –ВПСОн) + (ДІ - ВІ) + (ПД – ПВ - ІВ)


Значення:

Кк – капітал на кінець звітного періоду;

Кп – капітал на початок звітного періоду;

ВК – сума власного капіталу;

Знв – забезпечення наступних витрат і платежів;

ЗД – довгострокові зобов’язання;

Днп – доходи майбутніх періодів;

Ао – оборотні активи;

Зп – поточні зобов’язання;

Ан – необоротні активи;

Кв – сума власного капіталу;

Пч – чистий прибуток;

Дч – чистий дохід;

Ас – середньорічна вартість активів;

Дз – дебіторська заборгованість;

К – капітал страхової компанії;

Пфд – прибуток фід фінансової діяльності;

ФІс – Середньорічний обсяг фінансових інвестицій;

Сп – сума страхових платежів;

СПн – сума страхових премій нетто-перестрахування;

ЗРНПн – зміна резерву незаробленої премії – нетто-перестрахування;

СЗн – сплачені збитки нетто-перестрахування;

ЗРЗн – зміна резервів збитків нетто-перестрахування;

ВПСОн – витрати на проведення страхових операцій нетто-перестрахування;

ДІ – доходи від інвестиційної діяльності;

ВІ – витрати на проведення інвестиційної діяльності;

ПД – позареалізаційні доходи;

ПВ – позареалізаційні витрати;

УВ – управлінські витрати.


4.Показники рентабельності страхових компаній


1.Рентабельність капіталу:

Пзд

Рк = ────

К

2. Рентабельність основного капіталу:

Чп

Рко = ────

Ко

3. Рентабельність перманентного або змінного капіталу:

Пзд

Рзк = ────

Кз

4. Рентабельність активів:

Чп

Ра = ────

М

5. Рентабельність оборотних активів:

Чп

Рао = ────

Ао

6. Рентабельність власного капіталу:

Пч

Рвк = ─────

Кв

7. Рентабельність позикового капіталу:

Чп

Ркп = ────

Кп

8. Рентабельність витрат:

Чп

Рв = ────

В

9. Рентабельність витрат на проведення страхової діяльності:

Чпс

Рвс = ────

Вс

10. Рентабельність страхової діяльності:

Чпс

Рсд = ────

Сп

11. Рентабельність інвестиційної діяльності:

Чпі

Рід = ────

Ік

12. Рентабельність страхової компанії:

Чп

Рск = ────

Чд


Значення:

Пзд – прибуток від звичайної діяльності;

К – капітал;

Ко – основний капітал;

Чп – чистий прибуток;

Кз – сума перманентного або змінного капіталу;

М – майно страхової компанії;

Ао – сума оборотних активів;

Пч – чистий прибуток;

Кв – сума власного капіталу;

Кп – сума позикового капіталу;

В – сума витрат (загальні витрати);

Чпс – чистий прибуток від проведення страхової діяльності;

Вс – витрати на проведення страхової діяльності;

Сп – сума страхових платежів;

Чпі – чистий прибуток від інвестиційної діяльності;

Ік - сума інвестиційних коштів;

Чд – чистий дохід.


5.Оцінка фінансової стійкості та надійності страхової компанії.


1.Коефіціент автономності (незалежності):

Вк

Ка = ────

М

2. Коефіціент співвідношення позикових та власних капіталів:

Пк

Кспвк = ────

Вк

3. Коефіціент довгострокового залучення капіталу:

Дз

Кдзн = ─────

Вк + Дз

4.Коефіціент маневреності власного капіталу:

ВОК

Кмвк = ────

К

5. Коефіціент фінансової залежності:

А

Квз = ───

Вк

6. Коефіціент концентрації позикового капіталу:

Пк

Ккпк = ────

Н

7. Коефіціент структури позикового капіталу:

Дз

Кспк = ────

Пк

8. Коефіціент поточної заборгованості кредитора:

Пзк

Кпзк = ───── * 100%

А

9. Коефіціент поточної заборгованості акціонера:

Вза

Кпза = ───── *100%

А

10. Коефіціентфінансового левериджу:

Дз

Кфл = ─────

Вк


11. Коефіціент фінансової стійкості:

Вк

Кфс = ────

З

12.Показник співвідношення страхових резервів до капіталу:

СРк

Пвсрк = ─── * 100%

К

13. Коефіціент частоти страхових виплат:

СВ

Кчсв = ────

ДС

14. Коефіціент безпечної страхової операції:

1-КР

Кбсо = √ ─────────

ДС *КР


СВ

КР = ────

ДС


15. Коефіціент участі:

СПв

Ку = ────

СП

16.Коефіціент перестрахування в цілому:

СПП

Кпз = ────

СП

17.Коефіціент перестрахування:

СППв

КПв = ────

СПв

18.Показник ризику страхування:

ЧП

Прс = ────

К

19.Показник змін у сумі чистих премій за всіма полісами:

ЧПк

Кзчп = ──── * 100%

ЧПп

20.Показник незалежності від перестрахування:

ЧП

Пнп = ────

ВП


Значення:

Вк – власний капітал;

М – майно страхової компанії;

ПК – позикові кошти;

Дз – довгострокові зобов’язання;

ВОК – власний оборотний капітал;

А – активи;

ПЗК – поточна заборгованість кредитора;

ПЗа – поточна заборгованість перед акціонерами;

З – загальна сума зобов’язань;

СВ – сума страхових виплат;

К – капітал;

Дс – кількість договорів страхування;

Кр – коефіцієнт ризику;

СПв – сума страхових платежів по відповідному виду страхування;

СП – сума страхових платежів;

СПп – сума страхових платежів переданих у перестрахування;

СППв – сума страхових платежів по відповідному виду страхування передбачених у перестрахувані;

ЧП – сума чистої премії за всіма полісами;

ЧПк,ЧПп - сума чистої премії за всіма полісами відповідно на початок і кінець року;

ВП –валова сума премій по всіх полісах.


5.Платоспроможність страхової компанії.

1.Коефіціент можливості виконання зобов’язань:

ПЗ

Кмвз = ────

Ал

2.Коефіціент забезпеченості власними обіговими коштами:

ЗК - Ан

Кзвок = ────────

Ао – ВМП

3.Показник співвідношення чистого руху грошових коштів до довгострокових зобов’язань:

ГК

Псчкдз = ────

ДЗ

4.Показник співвідношення нерозподіленого прибутку до всієї суми активів:

НП

Пснпа = ────

А

5.Показник співідношеня чистого руху коштів до операційної діяльності та заборгованості кредитора:


Гко

Пскозк = ────

ПЗ


6.Коефіціент фінансового потенціалу:


СР + ВК

Кфп = ────────

На

7.Коефіціент фінансової незалежності:

Кдфн = ПКд + ВК / А

8.Показник ліквідності активів:

Ав

Пла = ──── * 100%

З

9.Коефіціент фінансової спроможності:

СР + На

Кфс = ────────

СВ

10.Зворотній показник платоспроможності:

Зпп = З \ К* 100%

11.Коефіціент загальної ліквідності:

Ао + ВМП

Кзл = ────────

ПЗ

12.Коефіціент швидкої ліквідності:

Ашл

Кшл = ────

ПЗ

13.Коефіціент абсолютної ліквідності:

Ал

Кал = ────

ПЗ


Значення:

ПЗ – поточні зобов’язання;

Ал – ліквідні активи;

Вк – власний капітал;

Ан – необоротні активи;

Ао - оборотні активи;

ВМП – витрати майбутніх періодів;

Гк – чистий рух грошових коштів;

Дз – довгострокові зобов’язання;

НП – нерозподілений прибуток;

Гко – чистий рух грошових коштів від операційної діяльності;

ПЗ - поточні зобов’язання;

СР – сума страхових резервів;

На – нетто активи;

ПКд – сума довгострокового капіталу;

Ав – високоліквідні активи;

З – зобов’язання;

Ал- ліквідні активи;

Ан – мобільні активи;

Ао – оборотні активи;

ВНП – витрати майбутніх періодів;

Гк – чистий рух грошових коштів;

Дз – довгострокові зобов’язання;

А- активи;

ГКО – чистий рух грошових коштів від операційної діяльності;

СР – сума страхових резервів;

СВ – сума страхових виплат;

К - капітал;

Ашл – швидко ліквідні активи;

Ал – ліквідні активи.


6.Платоспроможність страхової компанії за вимогами Закону України «Про страхування та директиви європейського співробітництва».

1.Фактичний запас нетто-спроможності нетто-активу:

НА = ЗА – НМА – СЗ

2.Нормативний запас платоспроможності:

НЗПсп = (СП- (СПП * 0.5)) * 0.18

3. Нормативний запас платоспроможності на основі страхових виплат:

НЗПсв = (СВ – (СВП * 0.5)) * 0.26

4.Коефіціент платоспроможності:

R

К = ────

F

5.Фонд майбутніх виплат (F)

F = a * n * g

6.Середньоквадратичне відхилення (P)

P = a * √n * g *(1 - g)


Значення:

ЗА – загальна сума активів;

НМА – сума нематеріальних активів;

СЗ – загальна сума зобов’язань;

СП – сума страхових платежів;

СПП - сума страхових платежів переданих у перестрахування;

Св – сума страхових виплат;

СВП – сума страхових виплат,що страх. перестраховикам;

a - середня страхова сума за договорами;

n – кількість договорів;

g – показник ймовірності ризику.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальностей: Фінанси, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової програми...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи