Методичні рекомендації icon

Методичні рекомендації
НазваМетодичні рекомендації
Сторінка1/7
Дата04.09.2012
Розмір1.08 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

2010/2011 навчального року

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.030508

«ФІНАНСИ І КРЕДИТ»


Затверджено


на засіданні кафедри фінансів

Протокол № __від „__”_______ 20__р.
Херсон 2011


ЗМІСТ1. Загальні положення

1.1. Мета і завдання письмового іспиту……………………………...4

1.2. Порядок проведення іспиту……………………………….………4

1.3. Порядок проведення консультацій…………………………….…5

1.4. Перелік дисциплін, що входять до іспиту……………………….5

1.5. Структура екзаменаційного завдання …………………………..…5

1.6. Критерії оцінювання відповіді на екзаменаційне завдання…….5

2. Перелік програмних питань, типових розрахункових

завдань, що виносяться на іспит, та література

2.1. Фінансовий аналіз………………………………………………….7

2.2. Податкова система…………………………………………………24

2.3. Бюджетна система………………………………………………….41

2.4 ФДСП…………….………………………………………………….57

^

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Мета і завдання письмового іспиту

Метою державного іспиту є встановлення фактичної відповідності рівня освітньо-професійної підготовки випускників вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра за напрямом підготовки “Економіка і підприємництво”, спеціальність “Фінанси і кредит”.

Завданням державного іспиту є:

  • оцінки теоретичної підготовки студентів з дисциплін фахової підготовки бакалавра;

  • виявлення рівня і глибини практичних умінь і навичок;

  • визначення здатності застосування набутих знань, умінь і навичок при розв’язанні практичних ситуацій.


^ 1.2. Порядок проведення іспиту.

Державний іспит зі спеціальності складається у письмовій формі у терміни, затверджені відповідним наказом ректора.

Письмова форма державних іспитів спрямована на посилення мотивації студентів щодо оволодіння програмним матеріалом, створення сприятливих умов для формулювання відповідей на завдання та об’єктивності оцінювання знань студентів.

Проводить іспит Державна екзаменаційна комісія (ДЕК), до складу якої входять Голова ДЕК та члени ДЕК з числа провідних викладачів випускаючих кафедр.

Письмові іспити проводяться в потоці протягом чотирьох астрономічних годин у підготовлених для проведення іспиту аудиторіях.

Кожен студент отримує окреме екзаменаційне завдання, питання якого переписує в бланк письмової роботи і дає відповідні відповіді на питання.

Після закінчення письмового іспиту роботи здаються ДЕК і перевіряються й оцінюються членами ДЕК.

Виконані студентами роботи перевіряються і оцінюються кожним членом комісії, а голова підсумовує результати й оголошує їх студентам. Голова ДЕК передає письмові роботи декану факультету.


^ 1.3. Порядок проведення консультацій.

Проведенню державного іспиту передують оглядові лекції і консультації, які проводяться за затвердженим і заздалегідь оголошеним графіком і охоплюють усі дисципліни, що виносяться на державний іспит.


^ 1.4. Перелік дисциплін, що входять до іспиту:

  • фінансовий аналіз;

  • податкова система;

  • бюджетна система;

  • фінансова діяльність суб’єктів підприємництва.


^ 1.5. Структура екзаменаційного завдання.

Екзаменаційне завдання складається з 10 тестових завдань 2 теоретичних питань та 4 практичних завдань, які охоплюють усі дисципліни, що виносяться на іспит.


^ 1.6. Критерії оцінювання відповіді на екзаменаційне завдання.

Відповіді на кожне тестове завдання оцінюється за 2-бальною шкалою (2 бали – вірна відповідь, 0 балів – невірна відповідь).

Відповідь на теоретичне питання оцінюється за 10-бальною шкалою (з диференціацією у 10, 5 або 0 балів).

Ранжування рівня знань здійснюється за такими критеріями:

- 10-бальному рівню відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій;

- 5-бальному рівню відповідає виявлення знання основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою, вміння використовувати їх для рішення типових ситуацій, допускаючи окремі непринципові помилки;

- рівню у 0 балів відповідає виявлення значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методами й інструментарієм, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

Відповідь на практичне завдання оцінюється за 15-бальною шкалою (з диференціацією у 15, 10 і 0 балів).

Ранжування рівня знань здійснюється за такими критеріями:

- 15-бальному рівню відповідає вірна методика розрахунку задач та обґрунтовані висновки;

- 10-бальному рівню відповідає вірна методика розрахунку задач та обґрунтовані висновки при непринципових помилках;

- 0-бальному рівню відповідає наявність принципових помилок у методиці розрахунку задачі.

У цілому екзаменаційне завдання оцінюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням у традиційну, а саме:

— оцінка “задовільно” — 60 — 74 балів

— оцінка “добре” — 75 — 89 балів

— оцінка “відмінно” — 90 — 100 балів

Усі суперечливі питання щодо підсумкових результатів державного іспиту розглядаються і вирішуються ДЕК.


^ 2. Перелік програмних питань, типових розрахункових завдань, що виносяться на іспит, та література

2.1. Фінансовий аналіз

Теоретичні питання

1. Предмет та зміст фінансового аналізу.

2. Система показників, які використовуються в фінансовому аналізі.

3. Відносні показники фінансової стійкості підприємства та їх аналіз.

4. Основний зміст ліквідності підприємства.

5. Ліквідність балансу підприємства.

6. Комплексна оцінка ліквідності балансу.

7. Відносні показники ліквідності та їх аналіз.

8. Традиційні способи обробки фінансово – економічних інформацій.

9. Оцінка ефективності застосування власного та позиченого капіталу.

10. Організація фінансового аналізу.

11. Сутність ефекту фінансового важеля.

12. Основні характеристики балансу підприємства (форма № 1).

13.“Звіт про фінансові результати” (форма № 2).

14. “Звіт про рух грошових коштів ” (форма № 3)

15. Задачі та основні напрямки аналізу фінансового стану підприємства.

16. Оцінка ефективності фінансово – господарської діяльності.

17. Формування аналітичного агрегованого балансу.

18. Коефіцієнти ділової активності підприємства та їх аналіз.

19. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

20. Коефіцієнти рентабельності фінансово–господарської діяльності та їх аналіз.

21. Аналіз необоротних активів.

22. Основні характеристики банкрутства підприємства.

23. Аналіз оборотних активів.

24. Моделі оцінки ймовірності банкрутства.

25. Сутність та зміст фінансової стійкості.

26. Типи фінансової стійкості.

27. Стратегічний механізм фінансової стійкості.

28. Характеристика нестійкого фінансового положення.

29. Неформалізовані і формалізовані критерії оцінки банкрутства.

30. Склад валового доходу


Тестові завдання


1. 3 наведених нижче співвідношень темпових показників про високий рівень ділової активності підприємства свідчать такі:

а). 100 % < Тр< Тск < Тп;

б). 100 % > Тп > Тр > Тск;

в). 100 % > Тск > Тр > Тп;

г). 100 % < Тск < Тр < Тп.


2. Відхилення від загальноприйнятої залежності формалізованої форми «золотого правила економіки підприємства» не свідчить про зниження його ділової активності у таких випадках:

а) коли мають місце збої в постачанні сировини;

б) коли знижується купівельна спроможність покупців;

в) коли на підприємстві здійснюється модернізація виробництва;

г) коли має місце інфляційний процес.


3. ^ Коефіцієнт стійкого економічного зростання вказує:

а) якими в середньому темпами збільшується майно підприємства за рахунок залучення додаткового капіталу;

б) якими в середньому темпами збільшуються необоротні активи підприємства за рахунок власного капіталу;

в) якими в середньому темпами збільшується власний капітал за рахунок фінансово-господарської діяльності.


4. ^ Фактор А/ВК (сума активів / власний капітал) моделі коефіцієнта стійкого зростання характеризує: рентабельність власного капіталу;

а) фінансову залежність підприємства;

б) оборотність власного капіталу.


5. Із факторів моделі коефіцієнта стійкого економічного зростання виробничу діяльність підприємства характеризують такі:

а) рентабельність продажу;

б) продуктивність праці;

в) матеріаломісткість продукції;

г) фондовіддача.


6. Із факторів моделі коефіцієнта стійкого економічного зростання фінансову діяльність підприємства відбивають такі:

а) рентабельність авансованого капіталу;

б) дивідендна політика підприємства;

в) маневреність власного капіталу;

г) фінансова залежність.


7. ^ Ефективність використання матеріальних ресурсів характеризують такі показники:

а) фондовіддача;

б) продуктивність праці;

в) прибутковість;

г) матеріаломісткість.

8. ^ Ефективність використання трудових ресурсів характеризують такі показники:

а) тривалість зміни;

б) коефіцієнт змінності;

в) чисельність працівників;

г) продуктивність праці;

д) виробіток.


9^ . Ефективність використання фінансових ресурсів характеризують такі показник:

а) величина авансованого капіталу;

б) величина власного капіталу;

в) оборотність виробничих запасів і коштів;

г) тривалість операційного циклу.


10. У яких випадках розраховується коефіцієнт втрати платоспроможності підприємства:

а) задовільної структури балансу;

б) незадовільної структури балансу;

в) при коефіцієнті поточної ліквідності, що є рівний 2;

г) при коефіцієнті забезпеченості, що є рівним 0.1.


11. До прямих матеріальних витрат відносять:

а) оренду;

б) основну сировину;

в) амортизаційні відрахування;

г) витрати на відрядження;

д) витрати на рекламу;

є) напівфабрикати.


12. ^ Наслідком зниження собівартості за рахунок поліпшення використання засобів праці є:

а) зростання обсягів виробництва;

б) підвищення продуктивності праці;

в)удосконалення управління;

г) удосконалення планування.


13. ^ Видом економічного групування витрат, до якого належать витрати на оплату праці, є:

а) сукупні витрати;

б) змінні витрати;

в) постійні витрати;

г) економічні елементи витрат;

д) калькуляційні статті собівартості.

14. ^ Видом економічного групування витрат, до якого належать прямі матеріальні витрати, є:

а) сукупні витрати;

б) змінні витрати;

в) постійні витрати;

г) економічні елементи витрат;

д) калькуляційні статті витрат.


15. ^ Група факторів зростання витрат, до якої належить зростання обсягу виробництва — це:

а) об'ємні;

б) вартісні;

в) нормативні;

г) якісні;

д) кількісні.


16. Для зниження собівартості інколи підприємство здійснює заміну основних матеріалів, сировини дешевшими предметами праці. Групою факторів зниження витрат, до якої належить ця процедура, є:

а) об'ємні;

б) вартісні;

в) нормативні;

г) цінові;

д) якісні;

є) кількісні.


17. ^ Різниця між оподатковуваним і чистим прибутком залежить від:

а) підприємства;

б) партнерів підприємства;

в) податкового законодавства.


18^ . Підприємство збиткове, але виручка від реалізації більше змінних витрат. Для одержання прибутку від реалізації можн:

а) збільшувати натуральний обсяг реалізації;

б) підвищувати ціни;

в) і те. і інше.


^ 19. Підприємство збиткове. Виручка від реалізації менше змінних витрат. Для одержання прибутку від реалізації можна:

а) збільшувати натуральний обсяг реалізації;

б) підвищувати ціни;

в) і те, і інше.


20. Збільшення виручки від реалізації:

а) поліпшує структуру балансу активів і пасивів;

б) погіршує структуру балансу;

в) поліпшує або погіршує в залежності від інших умов;

г) не впливає на структуру балансу активів і пасивів.


21^ .Зниження виручки від реалізації:

а) поліпшує структуру балансу активів і пасивів;

б) погіршує структуру балансу;

в) поліпшує або погіршує в залежності від інших умов;

г) не впливає на структуру балансу активів і пасивів


22. ^ Прибуток від реалізації продукції - це:

а) чистий дохід підприємства за мінусом сплачених податків;

б) виручка від реалізації продукції основного і допоміжного виробництва;

в) дохід, що отриманий підприємством від основної діяльності;

г) різниця між валовим доходом підприємства і прямими витратами на виробництво продукції;

д) різниця між обсягом реалізованої продукції і її собівартістю.


23. ^ Назвіть можливі напрямки використання чистого прибутку:

а) оплата відсотків по термінових банківських кредитах;

б) погашення довгострокових банківських кредитів:

в) оплата комунального податку;

г) податок на прибуток і платежі за ресурси;


24. ^ Рентабельність активів доцільно визначати виходячи з:

а) валового прибутку;

б) оподатковуваного прибутку:

в) чистого прибутку;

г) усього перерахованого.


25^ . Рівень рентабельності активів залежить ві:

а) рентабельності продажів;

б) оборотності активів;

в) обох показників.


26. Підприємство вважається неплатоспроможний у випадку:

а) наявність активів у ліквідній формі недостатньо для задоволення у встановлений термін вимог, пред'явлених підприємству кредиторами;

б) коефіцієнт абсолютної ліквідності менше 0,2;

в) коефіцієнт поточної ліквідності дорівнює 1;

г) дуже низьке значення показника фінансового левериджу:

д) значення коефіцієнта забезпеченості власними коштами менше 1.


27^ . Головним показником, що характеризує структуру капіталу і фінансову незалежність підприємства, :

а) показник фінансового левериджу;

б) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

в) коефіцієнт фінансової стабільності;

г) коефіцієнт автономії;

д) коефіцієнт покриття.


28. ^ Головними факторами, що обумовлюють стратегічну кризу на підприємстві, с:

а) незадовільна структура балансу;

б) надлишкові виробничі потужності;

в) незадовільна робота з кредиторами;

г) низький рівень якості продукції;

д) ваш варіант відповіді.


29. ^ У процесі санації балансу:

а) підвищується розрахунковий і ринковий курс корпоративних прав;

б) поліпшується платоспроможність підприємства;

в) покриваються збитки, які відображаються в балансі, ;

г) залучаються фінансові ресурси для проведення санаційних заходів виробничого характеру;

д) збільшується статутний капітал підприємства.


30. ^ Розрізняють наступні форми реструктуризації

а) реструктуризація виробництва;

б) приватизація;

в) реструктуризація активів;

г) фінансова реструктуризація;

д) реорганізація.


^ Типові практичні завдання

Задача 1


Проаналізувати агрегований баланс, дати оцінку фінансового стану підприємства, запропонувати шляхи його поліпшення.

На початок року, тис.грн

На кінець року, тис.грн

Зміна, +, -

Абсолютна, +, -

Відносна, %

АКТИВ

1. Необоротні активи

1674

25802. Оборотні активи

11586

154463. Витрати майбутніх періодів

900

300БАЛАНС

14160

18326ПАСИВ

1. Власний капітал

5996

135132. Забезпечення майбутніх витрат та платежів

130

3003. Довгострокові зобов’язання

4340

6204. Поточні зобов’язання

3494

35935. Доходи майбутніх періодів

200

300БАЛАНС

13460

18326

Задача 2

Провести аналіз джерел коштів підприємства і зробити висновки


Показники

На початок року, тис.грн

На кінець року, тис.грн

Відхилення, +,-

абсолютне, +,-

відносне,%

Усього майна, тис.грн

13460

18326Власний капітал, тис.грн

8996

13513в % до майна, з них:

Власні оборотні кошти, тис.грн

7359

11452у % до власного капіталу

Позикові кошти

4464

4813у % до майна, з них:

Довгострокові позики, тис.грн

37

519в % до позичкових коштів

Короткострокові позики, тис.грн

784

-у % до позикових коштів

Кредиторська заборгованість

3643

4294у % до позикових коштів

Коефіцієнт автономіїЗадача 3


Визначити розмір власного оборотного капіталу. Зробити висновки.


Показники

На початок року, тис.грн

На кінець року, тис.грн

Зміна, +,-

Власний та довгостроковий залучений капітал

10120

8150
Необоротні активи

3810

2900
Оборотні активи

11710

10520
Поточні зобов’язання

5400

5270
Сума власного оборотного капіталу


Частка у поточних активах:


власного капіталу


залученого капіталу

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації з предмету «Історія української культури»
Методичні рекомендації містять робочу програму з курсу, контрольні питання, рекомендації до семінарських занять, перелік підручників...
Методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Методичні рекомендації iconЛ. А. Биченко мотивація персоналу методичні рекомендації
Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять І організації самостійної роботи
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації І тематика курсових робіт
Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи "Економічна ефективність капіталовкладень" з курсу "Економіка виробництва"...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції"
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції "
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №4...
Методичні рекомендації iconПрограма та методичні рекомендації
Програма та методичні рекомендації з діалектологічної практики / Укладач: Т. Г. Шевченко.— Запоріжжя: зну, 2006.— 29 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи