Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” icon

Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
НазваМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Сторінка1/10
Дата04.09.2012
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра „Фінанси”


Затверджую”

_____________________

Проректор з НМР ХЕПІ

доц. Кузьменко Л.В.

„___” ________ 200__ р.


Робоча програма з навчальної дисципліни

Гроші та кредит”


Галузь знань

0305 „Економіка та підприємство”

напрям підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”,

6.030502 „Економічна кібернетика”


Укладач:


Херсон – 2008

Робоча програма дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми).


Укладачі: ()


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри «Фінанси»

(на якій працює викладач)


Протокол № ____ від «____» ___________ 200_ р.


Завідувач кафедри _______________П.І.Б.


Протокол № __ від «___» ___________200_ р.


Завідувач кафедри_______________ Є. В. Лепа


Схвалено методичною радою інституту


Протокол №__ від „___” ___________ 200___ р.


Голова методичної ради інституту ___________ ПІБ


АНОТАЦІЯ


Дисципліна „Гроші та кредит” є важливим елементом підготовки фахівців економічних спеціальностей. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних знань з теорії грошей та кредиту, кількісної теорії грошей і сучасного монетаризму, грошового обігу, грошового ринку та грошових систем, кредитних і валютних відносин для розвитку грошової та кредитно системи.

Теоретична частина дисципліни має на меті ознайомлення з суттю та функції таких категорій як „гроші”, „кредит”, змістом основних теорій грошей, поняття грошового обігу, грошових потоків, грошового ринку та грошових систем, основних кредитних, розрахункових ат валютних відносин.

Завдання практичної частини є сформування у студентів теоретичної бази для наступного оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів у системи регулювання економіки України.


ВСТУП

Розвиток ринкових відносин зумовлює підвищення ролі грошей і кредиту в різних галузях економіки України. Наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин є необхідною складовою становлення професійних економічних знань студентів. Тому важливе місце у підготовці висококваліфікованих бакалаврів та спеціалістів з економіки відводиться навчальній дисципліні "Гроші та кредит".

Дисципліна „Гроші та кредит" входить до навчального плану підготовки фахівців економічного напрямку згідно з навчально-тематичними програмами Міністерства освіти і науки України і конкретного вузу.

Навчальні матеріали представлені на підставі переліку змістовних модулів (блоків змістовних модулів навчальних дисциплін), що сформовані на основі освітньо-професійної програми підготовки і структурно логічної схеми підготовки фахівців. Навчальна дисциплі­на формується як система змістовних модулей, передбачених для за­своєння студентом, об'єднаних в блоки змістовних модулей — розділи навчальних дисциплін.

Предметом дисципліни "Гроші та кредит" є детальна характеристика базових категорій теорії грошей і кредиту, яка необхідна для переходу до конкретних проблем розвитку грошово-кредитної системи в сучасних умовах. Суть функції грошей, теорії грошей, грошовий обіг ігрошові потоки, грошовий ринок, грошові системи, кредиту ринковій економіці, кредитні системи, валютні відносини і валютні системи. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні.

Метою навчального курсу "Гроші та кредит" є ознайомлення студентів з відповідним методологічним і методичним апаратом знань з теорії грошей та кредиту, кількісної теорії грошей і сучасного монетаризму, грошового обігу, грошового ринку та грошових систем, кредитних та валютних відносин для розвитку грошової та кредитної систем.

Завдання дисципліни -дати майбутнім фахівцям з економіки знання щодо сутності та функцій таких категорій, як "гроші", "кредит", змісту основних теорій грошей, поняття грошового обігу, грошових потоків, грошового ринку та грошових систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин, тобто сформувати у студентів теоретичну базу для наступного оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів у системі регулювання економіки України.

Основні знання які здобувають студенти при вивченні дисципліни: сформуватибазовий рівень знань, який дасть змогу зрозуміти сутность, функції та концепції грошей та кредиту в ринковій економіці, закономірностей та специфіки функціонування грошового та валютного ринків, основ побудови банківської системи.

Основні уміння які здобувають студенти при вивченні дисципліни:

  • розуміти сутність і функції грошей;

  • знати особливості організації грошового обігу та розуміти поняття грошової маси;

  • давати характеристику сучасному грошовому ринку;

  • вмі­ти об'єктивно оцінювати роль кредиту у ринковій економіці;

  • навчитися обчислювати суму простих та складних процентів;

  • розуміти кількісну теорію грошей та сучасний монетаризм;

  • виявляти особливості діяльності сучасних центральних та комерційних банків.

Структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців: дисципліна "Гроші та кредит" тісно поєднана з такими економічними курсами, як економічна теорія, теорія фінансів, державне регулювання економіки і прогнозування, макроекономіка, ринок фінансових послуг, фондовий ринок, банківські операції, міжнародні фінанси.


^ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ “ГРОШІ ТА КРЕДИТ”


Предмет: суть функції грошей, теорії грошей, грошовий обіг ігрошові потоки, грошовий ринок, грошові системи, кредиту ринковій економіці, кредитні системи, валютні відносини і валютні системи. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні.


Мета: формування системи базових знань з теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей формування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики й розвитку банківської системи.^ Курс: третій

Семестр: шостий

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

  • Національних – 1,5

  • ECTS – 2+1

( в т.ч. 1 кр. на контрольні заходи)


  • Модулів – 2

Змістових модулів - 12

Загальна кількість годин: 81

0501 “Економіка і підприємництво”


6.050 100 “Фінанси”

6.050100 “Облік і аудит”

6.050100 “Економічна кібернетика”

бакалавр

Нормативна

Лекції – 36 годин

Семінари, практичні: 36 годин

Самостійна робота:

9 годин


Форма підсумкового контролю: іспит^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ГРОШІ ТА КРЕДИТ”

ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Змістовий модуль

Кількість годин

Лекції

Семінари, практичні

Самост. робота

Всього

Модуль І. Теорія грошей і грошові ринки

1.

Сутність і функції грошей

2

2

0,75

4,75

2.

Грошовий обіг і грошова маса

2

2

0,75

4,75

3.

Грошовий ринок

2

2

0,75

4,75

4.
^

Грошові системи


2

2

0,75

4,75

5.

Інфляція і грошові реформи

4

4

0,75

8,75

6.

Валютний ринок і валютні системи

4

4

0,75

8,75
Всього:

16

16

4,5

36,5

^ Форма модульного контролю – контрольна робота

Модуль ІІ. Грошово-кредитні системи і валютні відносини

7.

Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

4

4

0,75

8,75

8.

Кредит у ринковій економіці

2

2

0,75

4,75

9.

Фінансові посередники грошового ринку

4

4

0,75

8,75

10.

Центральні банки

2

2

0,75

4,75

11.

Комерційні банки

4

4

0,75

8,75

12.

Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Уукраїною

4

4

0,75

8,75
Всього:

20

20

4,5

44,5

^ Форма модульного контролю – контрольна робота

Індивідуальні

Підсумковий контроль
ВСЬОГО:

36

36

9

81

^ ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ІСПИТ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми)
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової програми...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальностей: Фінанси, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи
Тема 1 Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів страховика
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи