Фінанси І кредит методичні вказівки icon

Фінанси І кредит методичні вказівки
НазваФінанси І кредит методичні вказівки
Сторінка1/4
Дата04.09.2012
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


КАФЕДРА «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

по проведенню практичних занять з дисципліни

«БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»


Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»


Укладачі: Козлова О.П.

Рецензент: Семіусов П.М., д.е.н., професор


Затверджено на засіданні кафедри «Фінанси»

Протокол №___

Від __________________


^ 1. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ, ЇХ ФОРМУВАННЯ
ТА ПРОГНОЗУВАННЯСитуація 1.1. Баланси комерційного банку «Кредит» містять таку інфор­мацію, тис. грн.:Показники


п/п

ВаріантиІ

ІІ

ІІІ

1

2

3

4

5


6

7


8


9

10

11

12

13

14


15


16

17

18

19

Нерозподілений прибуток банку

Фонди банку

Депозити юридичних осіб

Вклади населення

Кошти на рахунках підприємств

і організацій

у тому числі на валютних рахунках

Кошти на бюджетних рахунках

Ресурси, куплені в інших

комерційних банках

Ресурси, куплені в інших

установах свого банку

Інші пасиви

Кредитори

Валютні пасиви

Каса

Кореспондентські рахунки

Строкові депозити

у тому числі:

короткострокові

довгострокові

Прострочені кредити

у тому числі:

короткострокові

довгострокові

Основні засоби і витрати

Дебітори

Інші активи

Ресурси, продані у своїй системі

1200

2095418650


121460

8220

225369

34000

3200

250800

4000

13600

16700
27600


2760018900

5200

122500

360800

1500

50000

13500

1000


89000190


1350
22350

50400

23000

110000


11000021000


210007400

3600

1700

60000

17000

11000


70000630


2000


2500

6980

62025000

63000

60000


48000

12000

3430
3430

8000

4500

3500

5000


Завдання 1.1

1. Що таке банківські ресурси?

2. Визначити розмір надлишку або нестачі банківських ресурсів. Яких заходів має вжити комерційний банк у кожному конкретному разі?

3. Як НБУ регулює розміри банківських ресурсів?


Ситуація 2.2. Баланс акціонерного комерційного банку «Кредит» міс­тить таку інформацію станом на 1 березня, тис. грн.:п/п
Показники

ВаріантиI

II

III

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

11

12

Прибуток банку

Загальні резерви

Статутний фонд

Резервний фонд

Інші фонди банку

Кошти на рахунках підприємств

Кошти місцевих бюджетів

Кошти бюджетних організацій

Вклади фізичних осіб:

а) строкові

б) до запитання

Норма обов’язкових резервів

Потреба юридичних осіб у кредитах

Заборгованість за кредитами

700

600

5000

900

480

9000

140

600


450

100

11%

4800

12500

150

400

4000

800

320

8500500


28011%

950

14300

150

150

3000

600

190

7200

80

220


60

190

11%

1800

11690


Завдання 2.2

1. Визначити розмір наявних банківських ресурсів, а також потребу в них на 1 березня.

2. Зробити висновок про забезпеченість банку ресурсами і пояснити можливі рішення банку щодо задоволення потреб юридичних осіб у кредитах.


Ситуація 2.3. Комерційний банк «Дніпро» виконує операції, які згідно з чинним законодавством здійснюються лише за рахунок власних коштів. Баланс банку містить такі показники, тис. грн.:
п/п

Показник


ВаріантиІ

ІІ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Статутний фонд зареєстрований

Резервний фонд

Емісійні різниці

Фонди економічного стимулювання

Прибуток звітного року

Власні цінні папери банку в портфелі на продаж

Нематеріальні активи

Резерви страхування активних операцій банку

Несплачений зареєстрований статутний фонд

Капітальні вкладення в нематеріальні активи

Результати індексації основних засобів

Вкладення в дочірні компанії

Вкладення в акції акціонерних товариств і підприємств

Вкладення в асоційовані банки

Вкладення в асоційовані небанківські установи

6300

1850

2350

2100

3092

1590

190

940

290

200

1630

1510

780

3990

110

10800

2740

1920

180

650

450

970

1420

330

2320

39200

37900

4600

4700

6310

Завдання 2.3

1. Назвати операції, що їх комерційні банки виконують лише за рахунок власних коштів.

2. Визначити розмір капіталу (власних коштів) комерційного банку.


Ситуація 2.4. АКБ «Дніпро» з метою додержання економічних нормативів НБУ необхідно залучити із зовнішніх джерел 10 млн грн. Банк уже має в обігу 4 млн простих акцій номінальною вартістю 2 грн. кожна і сукупні активи обсягом 500 млн грн. за розміру акціонерного капіталу в
30 млн грн. Банк «Дніпро» передбачає отримати близько 50 млн грн. сукупних доходів, а поточні витрати здійснювати на рівні, який не перевищує 40 млн грн. Діюча ставка податку на прибуток — 30%.

Перед керівництвом банку «Дніпро» стоїть завдання залучити кошти в розмірі 10 млн грн. за рахунок вибору одного з трьох зазначених далі способів:

1) емісії 1 млн нових простих акцій номінальною вартістю 10 грн.;

2) емісії привілейованих акцій із ставкою дивіденду 10% і номінальною вартістю 10 грн. кожна;

3) реалізації на 10 млн грн. субординованих капітальних боргових зо­бов’язань із купонною ставкою 12%.

Завдання 2.4

На підставі наведених щойно даних визначити найдоцільніший спосіб залучення АКБ «Дніпро» грошових коштів та обгрунтувати його, внісши в таблицю (замість трьох крапок) дані, яких бракує.


№ п/п

Показники

Прості акції

Привілейо­вані акції

Субординова­ні боргові зобов’язання

1

2

3

4


5

6

7

8


9


10

Оцінні доходи, млн грн.

Оцінні витрати, млн грн.

Чисті доходи (прибуток)

Відсоткові виплати за борговими
зобов’язаннями

Прибуток до обкладання податком

Прибуток після обкладання податком

Дивіденди за привілейованими акціями

Чистий прибуток, що залишається
власникам простих акцій

Початкова кількість простих акцій в обігу

Прибуток в розрахунку на одну просту акцію

50

40

1050

40

1050

40

10
Ситуація 2.5. До АКБ «Дніпро» звернулись:

  • п. В. В. Петренко з проханням про розміщення його власних заощад­жень. Комерційний банк приймає кошти від населення під 60% річних, а від юридичних осіб — під 80% річних. При відкритті 20 квітня рахунку на нього спочатку було покладено 100 тис. грн. Згодом, 5 липня, на цей рахунок було покладено ще 50 тис. грн., а 10 вересня з нього було знято
    75 тис. грн.; 20 листопада вкладник закрив свій рахунок у банку;

  • п. Д. П. Сидоренко, який поклав до банку 10 тис. грн. під 12% річних з нарахуванням процентів щокварталу. Нараховані банком проценти приєднуються ним до основної суми вкладу. При визначенні процентів умовно вважається, що місяць має 30 днів, а рік — 360 днів (німецька практика).

Завдання 2.5

1. Які види вкладів від населення приймають комерційні банки?

2. Визначити загальну суму, одержану В. В. Петренком при закритті рахунку.

3. Обчислити, скільки коштів буде на рахунку Д. П. Сидоренка на кінець першого року.

Ситуація 2.6. Комерційний банк «Кредит» здійснює операції за вкла­дами населення, і саме ці операції посідають чільне місце в банківських ресурсах. Тому значна увага приділяється аналізу ефективності вкладних операцій і прогнозуванню залишків вкладів. Відомі такі дані по банку:


№ п/п

Показник

1994 р.

1995 р.

1996 р.

1

2

3

Середньорічний залишок вкладів, тис. грн.

Приплив вкладів населення, тис. грн.

Обороти за вкладами населення, тис. грн.:

за приходом

за видатками

62123,0

6343,6


32221,0

25973,0

68878,9

8498,0


38461,1

29954,5

78173,7

10692,8


54003,3

43319,2


Завдання 2.6

1. Визначити середній строк зберігання вкладів, рівень осідання вкладів і оборотність вкладів. Зробити відповідні висновки щодо зміни значень згаданих показників за аналізований період.

2. За якими головними ознаками різняться вклади, що їх приймають від населення різні комерційні банки України?


Ситуація 2.7. АКБ «Дніпро» здійснює операції із залучення грошових коштів підприємств та населення у вклади і депозити. На початок 22 квітня залишки коштів на депозитних рахунках підприємств становили 12,1 млн грн., а на рахунках громадян — 4,5 млн грн. Цього самого дня обороти за приходом до вкладів громадян склали 0,3 млн грн., а за видатками — 0,9 млн грн. Саме 22 квітня закінчується строк депозитного договору з фабрикою на
1,6 млн грн., який був укладений 21 березня. Облікова ставка НБУ ста­новила 40% річних, а депозитна ставка, передбачена у договорі між банком та фабрикою, — 50% річних.

Завдання 2.7

1. Визначити розмір депозитів та вкладів, які можуть бути використані комерційним банком як ресурси.

2. Назвати напрямки використання банківських ресурсів.

3. Пояснити, які ресурси вигідніші для комерційного банку: власні чи залучені.

Ситуація 2.8. У рекламі різних комерційних банків, спрямованій на залучення коштів населення, часто наголошується, що відсотки нарахо­вують щомісяця або щокварталу, виходячи із вказаного значення номі­нальної річної відсоткової ставки. Отже, у рекламі зазначається річна ефективність вкладу, яка перевищує значення річної відсоткової ставки нарахування. Під ефективною (еквівалентною) відсотковою ставкою у даному разі розуміють значення річної відсоткової ставки, використовуючи яку для нарахування відсотків один раз на рік, отримують ту саму суму відсотків. Значення такої ефективної річної ставки відсотків можна визначити за формулою

,

де j — номінальна річна ставка; m — кількість періодів нарахування відсотків.

Банк «Кредит» пропонує фізичним особам нарахування складних відсотків за вкладами, виходячи з номінальної річної ставки 120%. Відсотки можуть нараховуватися банком щомісяця, щокварталу або один раз на півроку.

Банк «Вексель» приймає депозити фізичних осіб на 3 місяці під 130% річних, на півроку — під 140% річних і на рік — за ставкою 160% річних.

Завдання 2.8

1. Визначити прибутковість вкладів, виходячи з ефективної відсоткової ставки і відповідних періодів нарахування.

2. Який із варіантів розміщення вкладів найдоцільніший і чому?

Ситуація 2.9. Комерційний банк «Акцент» в умовах залучення коштів фізичних осіб зазначив: щоденне збільшення вкладу становить 2 грн. на кожну тисячу. Що ж до АКБ «Дніпро», то в умовах залучення коштів фізичних осіб він оголосив: вкладена сума грошових коштів збільшується на 0,25% щодня з нарахуванням відсотків на відсотки. Обидва комерційні банки, обгрунтовуючи доцільність вкладення коштів саме до них, користуються такою формулою ефективної відсоткової ставки:

,

де ^ In — номінальна річна відсоткова ставка; N — кількість періодів нарахування в році; g — строк вкладу, дні; K — розрахункова кількість днів у році.

Розрахункова кількість днів у році умовно становить 360.

Завдання 2.9

1.Визначити доцільність вкладання коштів громадянами до зазначених банків, виходячи з укладання депозитних угод на 3 місяці, на 6 місяців і на рік.

2. Пояснити, як впливає система оподаткування доходів громадян на їх зацікавленість щодо вкладання коштів на депозити до комерційних банків?

Ситуація 2.10. Комерційний банк «Дніпро» реалізує депозитні серти­фікати дисконтного типу та ощадні сертифікати з метою залучення коштів фізичних осіб.

Депозитний сертифікат дисконтного типу номіналом 10 тис. грн. був куплений за 50 днів до строку погашення і проданий через 20 днів. Розмір облікової ставки в момент купівлі та продажу становив відповідно 40 і 30% річних.

Ощадний сертифікат номіналом 5 тис. грн. з нарахуванням відсотків за ставкою 40% і строком півроку був куплений за 100 днів до погашення і проданий через 40 днів. Значення ставок відсотків за депозитами в момент придбання і продажу становили відповідно 30 і 20% річних.

Слід ураховувати, що під час операцій із сертифікатами банк застосовує наведені далі формули.

Купівельна ціна:

,

де ^ Ссума, яка має бути виплачена за сертифікатом (номінальна вартість); d — кількість днів від дати обліку до дати погашення; Ккількість днів у році; g — облікова ставка.

Дохід за ефективною відсотковою ставкою:

,

де ^ D — дохід від операції купівлі-продажу; p — купівельна ціна сертифіката; n1, n2 — строк відповідно від моменту купівлі до моменту погашення і від моменту продажу до моменту погашення, днів.

Купівельна ціна Р1 і, ціна продажу Р2 ощадного сертифіката:

; ,

де ^ N — номінал сертифіката; K — кількість днів у році; d1, d2 — строк відповідно від моменту купівлі до моменту погашення і від моменту продажу до моменту погашення, днів; I1, I2 — ставки простих відсотків відповідно в момент купівлі і продажу; d0, I0 — відповідно строк, на який випущено сертифікат та під який відсоток.

Завдання 2.10

Визначити дохід від операцій купівлі-продажу та їх прибутковість у формі ефективної відсоткової ставки.

Ситуація 2.11. Ряд комерційних банків звернулися до НБУ з проханням про участь в аукціоні з продажу кредитних ресурсів. Від цих банків надійшли всі потрібні документи, які містять необхідну інформацію (див. таблицю).№ п/п

Показник


Банки№1

№ 2

№ 3

№ 4

1

Платоспроможність банку, %

8

7,8

10

12

2

Норматив миттєвої ліквідності, %

25

30

35

33

3

Норматив загальної ліквідності, %

101

102

101

100

4

Норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих активів, %

19

20

16

22

5

Норматив достатності капіталу, %

9

5

8

9

6

Максимальний ризик на одного позичальника, %

24

9

7

20

7

Норматив «великих» кредитних ризиків

6

3

2

7

8

Норматив інвестування, %

3

4

5

4

9

Капітал банку, млн грн.

180

62

130

22

10

Сума отриманих банком міжбанківських кредитів та залучених централізованих коштів, млн грн.

60

5

40

48

11

Обсяг кредитних ресурсів, що їх банк має намір придбати, млн грн.

20

20

20

20

12

Відсоткова ставка, запропонована комерційним банком, %

28

30

27

27

13

Облікова ставка НБУ, %

21

21

21

21

На кредитному аукціоні запропоновано до продажу ресурсів на 40 млн грн.

Завдання 2.11

1. Назвати специфічні властивості міжбанківських кредитів як одного з джерел банківських ресурсів.

2. Зробити висновок про можливість продажу кредитних ресурсів комерційним банкам і пояснити можливі рішення НБУ.

Ситуація 2.12. АКБ «Дніпро» обслуговує ряд комерційних структур, які займаються торговельною діяльністю. Зазначені структури активно користуються банківськими кредитами. Тому «Дніпро» прогнозує розміри банківських ресурсів, які необхідні для кредитування структур, що займаються торговельною діяльністю.

Потребу в банківських ресурсах, необхідних торговельним органі­заціям, банк розраховує щокварталу, виходячи з обсягу товарообороту, планових залишків товарів, їх оборотності, пайової участі власних оборотних коштів позичальників в оплаті товарів. АКБ «Дніпро» має у своєму розпорядженні такі дані на плановий III квартал:


1. Товарооборот на плановий період
у роздрібних цінах, тис. грн. ....................... 380

2. Розмір торговельної надбавки, націнки ................ 30%

3. Транспортні витрати ............................. 4%

4. Норматив товарних запасів .........................30 дн.

5. Пайова участь власних оборотних коштів організацій
в оплаті товарів ................................. 50%

6. Відсоткова ставка за користування банківським кредитом ... 40%

Завдання 2.12

1. Визначити потребу комерційного банку «Дніпро» в банківських ресурсах, необхідних для кредитування торговельних організацій в III кварталі.

2. Розрахувати розмір доходів, які має отримати банк у III кварталі за надання кредитів торговельним організаціям.

Ситуація 2.13. АКБ «Дніпро» прогнозує свої потреби в банківських ресурсах на III квартал поточного року. При цьому банк у своїй роботі спирається на такі дані, тис. грн.:Показник
п/п
Фактично за від­повідний період минулого року

Очікувані залишки на початок III квар­талу поточного року

1

2

3

4

1

Статутний фонд

10700

10700

2

Резервний фонд

1000

1800

3

Спеціальні фонди

8500

15100

^ Закінчення таблиці

1

2

3

4

4

Фонди економічного стимулювання

11500

20400

5

Прибуток банку

75006

Вклади фізичних осіб:

до запитання

строкові


1200

8400


1400

13700

7

Поточні рахунки підприємств і організацій

150000

380000

8

Бюджетні рахунки

6400

5300

9

Ресурси, куплені:

в інших комерційних банках

в НБУ


4700
86000

18000

10

Інші ресурси

52000

67000


При прогнозуванні статутного фонду слід враховувати те, що в ІІІ кварталі передбачається здійснити емісію простих акцій номіналом 10 грн. у кількості 1 млн штук і реалізувати їх за ринковою ціною 12 грн.

Прибуток банку у III кварталі поточного року має збільшитися порівняно з аналогічним кварталом минулого року на 25%. Відрахування до резервного фонду становлять 6%, а до фондів економічного стимулю­вання та на виплату дивідендів — 94% від чистого прибутку банку.

Політика банку в галузі вкладів фізичних осіб передбачає пріоритетний розвиток строкових вкладів. При цьому банк виходить з того, що передбачається зниження облікової ставки НБУ з 35% до 21% річних у липні місяці.

Реалізація продукції у плановому періоді проти відповідного періоду минулого року в цілому по країні збільшиться на 5%.

Збільшення видатків на утримання бюджетної сфери бюджетом на поточний рік не передбачене.

Ресурси, які купуються в інших комерційних банків та НБУ, зменшаться проти відповідного періоду минулого року на 10%. Інші банківські ресурси у плановому періоді мають зрости проти аналогічного періоду минулого року на 8%.

Визначити розмір банківських ресурсів на плановий період у розрізі конкретних джерел формування. Зробити необхідні пояснення за кожним із джерел формування банківських ресурсів.

  1   2   3   4

Схожі:

Фінанси І кредит методичні вказівки iconМетодичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з науки “Корпоративні фінанси” для всіх форм навчання. /Уклали: О. О. Терещенко, Грицино...
Фінанси І кредит методичні вказівки iconМетодичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з науки “Корпоративні фінанси” для всіх форм навчання. /Уклали: О. О. Терещенко, Грицино...
Фінанси І кредит методичні вказівки iconМетодичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з науки “Корпоративні фінанси” для всіх форм навчання. /Уклали: О. О. Терещенко, Грицино...
Фінанси І кредит методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси»
Методичні вказівки до виконаня курсової роботи з курсу«Гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» всіх форм...
Фінанси І кредит методичні вказівки iconМетодичні вказівки до організації проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Методичні вказівки до організації проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» освітньо-кваліфікаційного...
Фінанси І кредит методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Казначейська система»
Фінанси І кредит методичні вказівки icon«гроші та кредит»
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання...
Фінанси І кредит методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання і захисту магістерської роботи студентами спеціальності 03050801 «Фінанси та кредит»
Методичні вказівки до виконання І захисту магістерської роботи студентами спеціальності 08. 03050801 – «Фінанси та кредит» (за спеціалізованими...
Фінанси І кредит методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання / Укладач О. В....
Фінанси І кредит методичні вказівки iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи