Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації icon

Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
НазваХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Сторінка1/5
Дата04.09.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти науки молоді та спорту України

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра Фінанси


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для практичних (семінарських) занять

з дисципліни “Страхування

для студентів денної форми навчання

галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

напрям підготовки 6.03050800 “Фінанси і кредит”

6.030509 „Облік і аудит”, 6.030502 „Економічна кібернетика”


Херсон 2012

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Страхування” для студентів Херсонського економічно-правового інституту денної форми


Укладач: ст. викладач Кузів І.В.

Рецензент: к.е.н. професор Коваленко М.А.


Затверджено

на засіданні кафедри Фінансів.

Протокол_______ від ___ 200__ р.
Схвалено методичною радою інституту

Протокол №__ від „___” ___________ 200___ р.

Голова методичної ради інституту ___________ ПІБ

Рег. № _____


ВСТУП

Навчальні матеріали представлені на підставі переліку зміс­товних модулів (блоків змістовних модулів навчальних дисциплін), що сформовані на основі освітньо-професійної програми підготовки і структурно логічної схеми підготовки фахівців. Навчальна дисциплі­на формується як система змістовних модулей, передбачених для за­своєння студентом, об'єднаних в блоки змістовних модулей — розділи навчальних дисциплін.

Дисципліна „Страхування" входить до навчального плану підготовки фахівців економічного напрямку згідно з навчально-тематичними програмами Міністерства освіти і науки України і конкретного вузу.

Предмет: відносини, що виникають у процесі формування розподілу та використання страхових фондів.

Мета: надання знань щодо страхового захисту майнових інтересів юридичних та фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організацій страхового ринку та страхових компаній.

У процесі викладання дисципліни реалізуються такі завдання:

 • з'ясування об'єктивної необхідності, сутності й ролі страхування в умовах переходу до економіки ринкового типу;

 • висвітлення організації, шляхів розвитку страхового ринку й державного регулювання страхової діяльності;

 • розгляд умов особового страхування, страхування майна, страхування відповідальності, перестрахування з позиції вітчизняного та зарубіжного досвіду;

 • вивчення особливостей і шляхів поліпшення фінансової діяльності страховиків;

 • набуття вмінь аналізувати ринок страхових послуг, оцінювати фінансову стійкість страхових компаній.

Основні знання які здобувають студенти при вивченні дисципліни:

Змістовий модуль 1:

 • особливості страхування як економічної категорії;

 • предмет об’єкти та суб’єкт страхування;

 • місце страхування в ринковій економіки.

Змістовий модуль 2:

 • основи класифікації у страхуванні, значення та необхідність її застосування;

 • форми, види, галузі та підгалузі страхування.

Змістовий модуль 3:

 • понятійний апарат та концептуальні засади страхового ризику, страхового захисту, страхового фонду

Змістовий модуль 4:

 • структурну будову страхового ринку України, її особливості;

 • страхові продукти, закономірності та особливості їх продажу;

Змістовий модуль 5:

 • організаційні форми страховиків, що діють на страховому ринку України

Змістовий модуль 6:

 • правове, методичне та наукове забезпечення здійснення страхової діяльності;

 • документи що регламентують страхову діяльність в Україні

Змістовий модуль 7-10:

 • об’єкти страхування за кожним видом страхування;

 • умови здійснення страхування кожному виду;

 • внутрішню класифікацію кожного виду страхування;

 • порядок здійснення розрахунків за кожним видом страхування

Змістовий модуль 11:

 • склад активів та фінансових ресурсів страховика;

 • склад доходів та види витрат страховика;

 • порядок визначення прибутку страховика, його розподіл

Змістовий модуль 12:

 • порядок формування та використання фондів і резервів страховика

 • порядок розміщення страхових резервів в Україні.

Основні уміння які здобувають студенти при вивченні дисципліни:

Змістовий модуль 1:

 • групування функцій страхування за сферами економіки;

Змістовий модуль 2:

 • чітко визначити галузь страхування відповідного страхового продукту;

 • види страхування у відповідності до чинного законодавства України.

Змістовий модуль 3:

 • визначати ефективність (чи збитковість) страхування в залежності від ймовірності настання страхового випадку.

Змістовий модуль 4:

 • аналізувати показники моніторингу страхового ринку;

 • визначати приоритетні напрямки розвитку страхового ринку України

Змістовий модуль 5:

 • орієнтуватись в рейтинговій оцінці страховиків.

Змістовий модуль 6:

 • користуватися законодавчими та нормативними актами при регулюванні взаємозв’язків між учасників страхових відносин;

 • укладати договір між страховиком і страхувальником

Змістовий модуль 7-10:

 • визначити доцільність передачі ризиків та їх частини на страхування відповідного виду;

 • розрахувати страхові виплати за кожним видом страхування.

Змістовий модуль 11:

 • розрахувати рівень платоспроможності страховика;

 • визначити ефективність діяльності страховика;

 • обирати „свою” страхову компанію

Змістовий модуль 12:

 • визначити доцільність створення тих чи інших фондів та резервів в страховій компанії;

 • оцінювати рівень відповідності розміщення страхових резервів.


Структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців: своєю основою має сучасні економічні теорії та концепції страхування, фінансового менеджменту і теорії економічних ризиків, світовий досвід з теорії та практики організації страхування та надання страхових послуг, розробки провідних вчених і працівників страхового бізнесу країн з сталою ринковою економікою, які максимально адаптовані до реальних умов розвитку національної економіки, а також теоретичні і практичні досягнення практики страхування на національному страховому ринку.


^ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ “СТРАХУВАННЯ”


Предмет: відносини, що виникають у процесі формування розподілу та використання страхових фондів.


Мета: надання знань щодо страхового захисту майнових інтересів юридичних та фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організацій страхового ринку та страхових компаній.Курс: третій

Семестр: шостий

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

 • Національних – 1,5

 • ECTS – 2,25

( в т.ч. 1 кр. на контрольні заходи)


 • Модулів – 2

Змістових модулів - 12

Загальна кількість годин: 81

0501 “Економіка і підприємництво”


6.03050800 “Фінанси і кредит”

6.030509 „Облік і аудит”, 6.030502 „Економічна кібернетика”

бакалавр

Нормативна

Лекції – 18 годин

Семінари, практичні: 18 годин

Самостійна робота: 45 годин


Форма підсумкового контролю: залік^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СТРАХУВАННЯ”

ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Змістовий модуль

Кількість годин

Лекції

Семінари, практичні

Самост. робота

Всього

Модуль І. Місце і роль страхування в суспільстві

1.

Сутність, принципи й роль страхування

1

1

3

5

2.

Класифікація страхування

1

1

3

5

3.

Страхові ризики і їх оцінка

2

2

4

8

4.
^

Страховий ринок


1

1

4

6

5.

Страхова організація

1

1

4

6

6.

Державне регулювання страхової діяльності

2

2

3

7
Всього:

8

8

21

37

^ Форма модульного контролю – контрольна робота

Модуль ІІ. Складові страхового процесу

7.

Особове страхування

2

2

4

8

8.

Майнове страхування

2

2

4

8

9.

Страхування відповідальності

1

1

4

6

10.

Перестрахування і співстрахування

1

1

4

6

11.

Доходи, витрати і прибуток страховика

2

2

4

8

12.

Фінансова надійність страхової компанії

2

2

4

8
Всього:

10

10

24

44

^ Форма модульного контролю – контрольна робота

Індивідуальні

Підсумковий контроль
ВСЬОГО:

18

18

45

81

^ ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ІСПИТ  1   2   3   4   5

Схожі:

Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни: “Страхові послуги” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Соціальне страхування” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Страхові послуги” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Страхові послуги” напрям підготовки напрям...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи