Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації icon

Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Скачати 292.51 Kb.
НазваМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Дата04.09.2012
Розмір292.51 Kb.
ТипМетодичні рекомендаціїМіністерство освіти науки молоді та спорту України

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра Фінансів


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до самостійної роботи студентів

з дисципліни “Страхування”

усіх форм навчання

галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

напрям підготовки 6.03050800 “Фінанси і кредит”

6.030509 „Облік і аудит”, 6.030502 „Економічна кібернетика”

Частина І


ХЕРСОН 2012

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво” напрям підготовки 6.03050800 “Фінанси і кредит” 6.030509 „Облік і аудит”, 6.030502 „Економічна кібернетика”


Укладач: ст. викладач Кузів І.В.

Рецензент: к.е.н. професор Коваленко М.А.


Затверджено

на засіданні кафедри Фінансів.

Протокол_______ від ___ 200__ р.
Схвалено методичною радою інституту

Протокол №__ від „___” ___________ 200___ р.

Голова методичної ради інституту ___________ ПІБ

Рег. № _____


ВСТУП


Дисципліна „Страхування" входить до навчального плану підготовки фахівців економічного напрямку згідно з навчально-тематичними програмами Міністерства освіти і науки України і конкретного вузу.

Предмет: відносини, що виникають у процесі формування розподілу та використання страхових фондів.

Мета: надання знань щодо страхового захисту майнових інтересів юридичних та фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організацій страхового ринку та страхових компаній.

У процесі викладання дисципліни реалізуються такі завдання:

 • з'ясування об'єктивної необхідності, сутності й ролі страхування в умовах переходу до економіки ринкового типу;

 • висвітлення організації, шляхів розвитку страхового ринку й державного регулювання страхової діяльності;

 • розгляд умов особового страхування, страхування майна, страхування відповідальності, перестрахування з позиції вітчизняного та зарубіжного досвіду;

 • вивчення особливостей і шляхів поліпшення фінансової діяльності страховиків;

 • набуття вмінь аналізувати ринок страхових послуг, оцінювати фінансову стійкість страхових компаній.

Основні знання які здобувають студенти при вивченні дисципліни:

Змістовий модуль 1:

 • особливості страхування як економічної категорії;

 • предмет об’єкти та суб’єкт страхування;

 • місце страхування в ринковій економіки.

Змістовий модуль 2:

 • основи класифікації у страхуванні, значення та необхідність її застосування;

 • форми, види, галузі та підгалузі страхування.

Змістовий модуль 3:

 • понятійний апарат та концептуальні засади страхового ризику, страхового захисту, страхового фонду

Змістовий модуль 4:

 • структурну будову страхового ринку України, її особливості;

 • страхові продукти, закономірності та особливості їх продажу;

Змістовий модуль 5:

 • організаційні форми страховиків, що діють на страховому ринку України

Змістовий модуль 6:

 • правове, методичне та наукове забезпечення здійснення страхової діяльності;

 • документи що регламентують страхову діяльність в Україні

Змістовий модуль 7-10:

 • об’єкти страхування за кожним видом страхування;

 • умови здійснення страхування кожному виду;

 • внутрішню класифікацію кожного виду страхування;

 • порядок здійснення розрахунків за кожним видом страхування

Змістовий модуль 11:

 • склад активів та фінансових ресурсів страховика;

 • склад доходів та види витрат страховика;

 • порядок визначення прибутку страховика, його розподіл

Змістовий модуль 12:

 • порядок формування та використання фондів і резервів страховика

 • порядок розміщення страхових резервів в Україні.

Основні уміння які здобувають студенти при вивченні дисципліни:

Змістовий модуль 1:

 • групування функцій страхування за сферами економіки;

Змістовий модуль 2:

 • чітко визначити галузь страхування відповідного страхового продукту;

 • види страхування у відповідності до чинного законодавства України.

Змістовий модуль 3:

 • визначати ефективність (чи збитковість) страхування в залежності від ймовірності настання страхового випадку.

Змістовий модуль 4:

 • аналізувати показники моніторингу страхового ринку;

 • визначати приоритетні напрямки розвитку страхового ринку України

Змістовий модуль 5:

 • орієнтуватись в рейтинговій оцінці страховиків.

Змістовий модуль 6:

 • користуватися законодавчими та нормативними актами при регулюванні взаємозв’язків між учасників страхових відносин;

 • укладати договір між страховиком і страхувальником

Змістовий модуль 7-10:

 • визначити доцільність передачі ризиків та їх частини на страхування відповідного виду;

 • розрахувати страхові виплати за кожним видом страхування.

Змістовий модуль 11:

 • розрахувати рівень платоспроможності страховика;

 • визначити ефективність діяльності страховика;

 • обирати „свою” страхову компанію

Змістовий модуль 12:

 • визначити доцільність створення тих чи інших фондів та резервів в страховій компанії;

 • оцінювати рівень відповідності розміщення страхових резервів.


Структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців: своєю основою має сучасні економічні теорії та концепції страхування, фінансового менеджменту і теорії економічних ризиків, світовий досвід з теорії та практики організації страхування та надання страхових послуг, розробки провідних вчених і працівників страхового бізнесу країн з сталою ринковою економікою, які максимально адаптовані до реальних умов розвитку національної економіки, а також теоретичні і практичні досягнення практики страхування на національному страховому ринку.


^

ТИПОВА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ „СТРАХУВАННЯ”Модуль І. Місце і роль страхування в суспільстві


Змістовий модуль 1 Економічна сутність, принципи та роль страхування

Об’єктивна необхідність страхового захисту, суть, функції, принципи та роль страхування в сучасному суспільстві.

Виникнення та етапи розвитку страхування. Сутність страхування і його місце в системі економічних категорій. Зміст страхування і розкриття його в основних функціях страхування. Страхування як стратегічний сектор економіки держави. Принципи страхування. Роль страхування в умовах ринкової економіки.

Література: 1,2,16,27,39,46,51,71,73.


Змістовий модуль 2 Класифікація страхування

Поняття класифікації, її наукове і практичне значення для усвідомлення структури, сфери діяльності страховиків. З’ясування з допомогою класифікації зв’язку та відмітностей між окремими галузями, підгалузями та класами страхування.

Класифікація страхування за організаційними принципами та об’єктами страхування. класифікація за формами проведення страхування. Класифікація за родом небезпек. Класифікація страхування за історичною та юридичною ознаками.

Література: 1,34,35,37,38,45,50,61,12,26,25,9,7,30.


^ Змістовий модуль 3 Страхові ризики

Поняття ризику та особливості цього поняття. Дослідження сутності ризику. Види ризиків. Класифікація ризиків на основі різноманітних критеріїв: за походженням, за об’єктами, за обсягом, за наслідками.

Управління ризиками – форми протидії ризикам і ліквідація їх негативних наслідки. Місце страхування в управлінні ризиками.

Ризики які супроводжують страховий бізнес та шляхи управління ними.

Література: 1,7,2,6,30,35,37,38,39


Змістовий модуль 4 Страховий ринок

Загальна структура сучасного страхового ринку. Структурні елементи страхового ринку та взаємозв’язки між ними. Страхові та не страхові посередники і задачі які вони виконують на страховому ринку.

Чинники які сприяли розвитку сучасного страхового ринку України. Процес створення страхових компаній.

Література: 1,3,2,5,6,4,35,37,38,39,28,40,58,67


^ Змістовий модуль 5 Страхова організація

Страхова індустрія як частина сфери послуг. Її організаційні форми. Порядок створення, функціонування та ліквідація страхових компаній. Товариства взаємного страхування. спеціалізація страховиків. Умови залучення іноземних інвесторів до створення страхових організацій. Ресурси страховика: фінансові, матеріальні, трудові, інформаційні.

Структура страхових компаній. Центральний офіс. Філії та представництва. Управління страховою компанією.

Література: 9,35,37,38,51,55,66,71,17,19,1.


^ Змістовий модуль 6 Державне регулювання

Страхування як частина фінансово-кредитної сфери країни і потреба державного регулювання діяльності страховиків з метою забезпечення стабільного функціонування страхового ринку. Загальний стан законодавчої бази України, яка регулює страхові відносини. Органи державного нагляду за страховою діяльністю. Його основні функції.

Оподаткування страховиків, як важливий напрямок державного регулювання страхової діяльності. Державна політика в галузі вдосконалення страхування.

Література: 3, 4, 9,35,,51,55,66,71,17,19,1.


Модуль ІІ. Складові страхового процесу


^ Змістовий модуль 7 Особисте страхування

Страхування життя як найважливіша підгалузь особистого страхування. Обсяг страхової відповідальності та контингент страхувальників та застрахованих.

Різновиди страхування життя – дитяче та весільне страхування.

Страхування від нещасних випадків: обов’язкове та добровільне. Медичне страхування. Страхування пенсій (ренти)

Література: 3,7,8,35,45,51,55,71,73,7,23.


^ Змістовий модуль 8 Майнове страхування

Страхування майна юридичних осіб: основні види ризиків, умови відшкодування збитків. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств – страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, страхування тварин, страхування будівель та іншого майна.

Страхування технічних ризиків.

Транспортне страхування: страхування вантажів при перевезені транспортним засобом, страхування автотранспортних засобів, суден, авіаційного страхування.

Страхування майна фізичних осіб: будівель, домашнього майна, тварин та іншого майна.

Страхування кредитних та фінансових ризиків: взаємовідносини сторін при делькредерному та гарантійному страхуванні.

Література: 1,9,14,15,20,39,55,71,73


Змістовий модуль 9 Страхування відповідальності

Об’єкти страхуванні відповідальності.

Страхування вільної відповідальності власників транспортних засобів. Моторне (транспортне) страхове бюро України та його функції. Страхування відповідальності інших видів транспорту. Страхування професійної відповідальності. Страхування відповідальності за забруднення довкілля. Страхування відповідальності довкілля.

Література: 1,16,37,45,71,72,54,63,68


Змістовий модуль 10 Перестрахування та співстрахування

Сутність та роль перестрахування. Історичні корені перестрахування. Методи перестрахування. Факультативне перестрахування. Облігаторне перестрахування.

Форми проведення перестрахувальних операцій. Пропорційне перестрахування –квотні й ексцедентні договори, їх переваги та вади. Непропорційне перестрахування – на базі ексцеденту збитку, на базі ексцеденту збитковості.

Співстрахування і його особливості.

Література: 1,8,21,51,56,70,68,67,54,29


Змістовий модуль 11 Доходи. Витрати і прибуток страховика

Фінансові основи страхової діяльності.

Страхові тарифи як основа для розрахунку страхової премії. Методики розрахунку страхового тарифу. Доходи страховика та його складові. Доходи від інвестування власних та залучених коштів. Витрати страховика та їх структура. Балансовий прибуток страховика та обчислення прибутку від страхової діяльності.

Література: 1,34,35,37,38,45,50,61,12,26,25,9,67,56


^ Змістовий модуль 12 Фінансова надійність страховика

Структура фінансів страховика й характеристика його матеріальних коштів.

Методики дослідження фінансової результативності страхових операцій. Рівень виплат та рентабельність страхових операцій.

Формування та розміщення страхових резервів які забезпечують фінансову стійкість страхових компаній. Технічні резерви та їх структура. Метод розрахунку технічних резервів.

Платоспроможність страховика й умови її забезпечення. Фактичний та нормативний запаси платоспроможності.

Література: 12,33,41,45,70,69

^

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Модуль 1. Місце і роль страхування в суспільствіЗмістовий модуль 1 Сутність принципи та роль страхування


Завдання для самостійної роботи студентів (5 год.)

Теоретична частина:

 1. Визначення страхування та його функцій у зарубіжній літературі.

 2. Особливості здійснення самострахування та взаємного страхування в Україні та в країнах близького зарубіжжя.

 3. Особливості взаємозв'язків між способами здійснення страхування.

 4. Особливості визначення франшизи і її застосування в міжнародній практиці страхування.

 5. Особливості регулювання принципу подвійного страхування нормами Закону України "Про страхування".

Практична частина:

ТЕСТ 1. Що з названого охоплює обсяг поняття «страховий за­хист»?

1) Здійснення заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику;

2) фінансування витрат на боротьбу зі страховою подією;

3) відшкодування збитків, завдяки стихійним лихам;

4) збільшення запасів товарів з огляду на сезонність їх вироб­ництва.

ТЕСТ 2. Які функції виконує страхування?

1) Фіскальну;

2) заощадження коштів;

3) превентивну;

4) формування і використання резервів;

5) ризикову;

6) стимулюючу.

ТЕСТ 3. З поданої далі інформації вибрати принципи страхування.

1) Максимальна сумлінність сторін страхового договору;

2) суброгація;

3) форма власності на об'єкт страхування;

4) страховий інтерес;

5) повне відшкодування збитків від діяльності в несприятливих умовах;

6) повна сплата страхових премій;

7) відсутність простроченої заборгованості за кредитами.

ТЕСТ 12. Плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування, називається:

1) страховим тарифом;

2) страховою сумою;

3) страховою премією;

ТЕСТ 19. Термін відшкодування — це термін, протягом якого:

1) страховик має право розрахуватися із клієнтом;

2) враховуються збитки, яких зазнав страхувальник.


^ Змістовий модуль 2 Класифікація у страхуванні


Завдання для самостійної роботи студентів ( 5 год.)

Теоретична частина:

 1. Порівняльний аналіз класифікації видів страхування згідно чинного законодавства та законодавства Європейського Союзу.

 2. Загальні та відмінні риси обов'язкового та добровільного страхування.

 3. Доцільність класифікації видів страхування за родом небезпеки.

 4. Досвід іноземних страхових ринків і доцільність його використання для класифікації видів страхування за статусом страхувальника та спеціалізацією страховика.

 5. Особливості застосування систем страхової відповідальності в зарубіжній практиці

^ Практична частина:

ТЕСТ 4. Класифікація, страхування за економічними ознаками — це класифікація за:

1) об'єктами страхування;

2) формами проведення страхування;

3) статусом страхувальника;

4) часом виникнення окремих видів страхування,

ТЕСТ 5. Класифікація страхування з метою ліцензування страхової діяльності передбачає:

1) страхування вантажів та багажу;

2) страхування автомобілів;

3) страхування кредитів;

4) страхування дітей до повноліття;

5) страхування пенсій;

6) страхування загальної відповідальності.


^ Змістовий модуль 3 Страхові ризики та їх оцінювання


Завдання для самостійної роботи студентів (8 год.)

Теоретична частина:

 1. Вимоги чинного законодавства України до класифікації ризиків підприємницької діяльності та можливості їх страхування.

 2. Зв'язок між ризиковими обставинами і страховим випадком.

 3. Прояв дії ризиків в різних видах страхування.

 4. Особливості оцінювання нестрахових ризиків.

 5. Зміст показників страхової статистики і їх місце в оцінці ризиків

 6. Принципи обчислення навантаження для страхових тарифів з ризикових видів страхування.

 7. Історія створення і застосування таблиць смертності населення.

 8. Структура і види страхових премій для страхування життя.

Практична частина:

ТЕСТ 6. Які компоненти складають зміст економічного ризику? Їх пріоритетність.

1. Випадкові події.

2. Збитки, завдані через випадкові події.

3. Додаткова вигода, отримана внаслідок випадкових подій.

4. Імовірність настання випадкових подій.

5. Об'єкт, який зазнає дії випадкової події.

6. Імовірність настання випадкових збитків.

ТЕСТ 7. Які риси є критеріями страхування ризиків?

1. Випадковість.

2. Можливість оцінений у вартісних одиницях.

3. Низький ступінь імовірності.

4. Надзвичайно великі втрати.

ТЕСТ 8. Які риси безпосередньо характеризують «великі ризики»?

1. Імовірність настання ризику.

2. Територія, охоплена ризиком.

3. Охоплена ризиком галузь господарської діяльності.

4. Основні показники виробничої діяльності промислових підприємств.

5. Вид стихійного явища (подій): вода, вогонь, вітер і т. ін.

ТЕСТ 9. Що являє собою аналіз ризику?

1. Оцінка ризикую

2. Зменшення ризикую

3. Ідентифікація ризикую

4. Уникнення ризикую

5. Діагностика ризикую

6. Пізнання ризику.

ТЕСТ 10. Які заходи є етапами менеджменту ризиками?

1. Фінансування

2. Самофінансування ризикую

3. Уникнення ризикую

4. Страхування

5. Обмеження ризикую

6. Аналіз ризикую

7. Попередження ризику.


Змістовий модуль 4 Страховий ринок України


Завдання для самостійної роботи студентів (6 год.)

Теоретична частина:

 1. Страхові агенти і їхня діяльність на міжнародному страховому ринку.

 2. Основні канали та принципи реалізації страхових продуктів у Європейському Союзі.

 3. Страхова корпорація Ллойд та її роль як ринкового регулятора на міжнародному страховому ринку.

 4. Страхові брокери у Великій Британії та особливості їхньої діяльності.

 5. Роль, призначення і функції сурвейєрів згідно українського страхового законодавства.

 6. Правила та договір страхування. Аналіз змін вимог до них в страховому законодавстві України протягом 1996-2001 рр.

 7. Порівняльний аналіз діяльності об'єднань страховиків та інших суб'єктів страхового ринку.Змістовий модуль 5 Страхова організація


Завдання для самостійної роботи студентів (6 год.)

Теоретична частина:

 1. Вимоги чинного законодавства до організаційно-правових здійснення страхової діяльності в Україні

 2. Склад та основний зміст чинного законодавства, що регламентує порядок створення, функціонування та ліквідації страховика.

 3. Трудові ресурси страхової організації.

 4. Принципи стратегічного управління страховою організацією.

 5. Ліга страхових організацій України та її роль в формуванні страхового ринку.Змістовий модуль 6 Державне регулювання страхової діяльності


Завдання для самостійної роботи студентів (7 год.)

^ Теоретична частина:

 1. Необхідність і призначення державного регулювання страхової діяльності.

 2. Страхове законодавство як інструмент регулювання страхової діяльності. Структура страхового законодавства України.

 3. Орган нагляду за страховою діяльністю та його функції. Реєстрація та ліцензування страховиків. Контроль за діяльністю суб'єктів страхового ринку.

 4. Вплив норм міжнародного права на формування законодавчої та нормативної бази регулювання страхової діяльності в Україні.

 5. Подання вимог до державного нагляду та регулювання страхової діяльності в Законі України "Про страхування".

 6. Декрет України "Про страхування", перша і друга редакції Закону України "Про страхування", їхня порівняльна характеристика.

 7. Склад та зміст Інструкції з ліцензування страхової діяльності.

 8. Процес інтеграції України до європейського страхового ринку.

Практична частина:

ТЕСТ 26. Які з перерахованих функцій покладено на Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг в Україні?

1) Реєстрація страхових договорів, за якими частина ризиків пе­редається на перестрахування нерезидентам;

2) контроль за платоспроможністю страховиків;

3) визначення мінімального розміру статутного фонду для стра­хування;

4) надання ліцензій на право здійснення страхової діяльності;

5) опрацювання страхових тарифів;

6) затвердження рішень про ліквідацію страхових компаній;

7) опрацювання проектів законодавчих актів з питань страхової діяльності.

ТЕСТ 27. У якій послідовності з огляду на субординацію слід роз­ташувати нижче наведені правові аспекти?

1) Міжнародні угоди, що містять положення зі страхування;

2) Конституція України;

3) постанови Уряду;

4) рішення міністерств і відомств України;

5) Цивільний кодекс України;

6) закон України «Про страхування».


^ МОДУЛЬ ІІ. СКЛАДОВІ СТРАХОВОГО ПРОЦЕСУ

Змістовий модуль 7 Особисте страхування


Завдання для самостійної роботи студентів (8 год.)

Теоретична частина:

 1. Норми чинного законодавства України та їхній вплив на здійснення страхування життя.

 2. Стан медичного страхування в Україні та за кордоном.

 3. Обов'язкові види особистого страхування та законодавчі норми, що регулюють умови їх здійснення в Україні.

 4. Застосування особистих видів страхування в підприємницькій та кредитно-фінансовій сферах діяльності.

Практична частина:

ТЕСТ 11. Частина тарифу, призначена для покриття витрат на проведення страхування, називається:

1. Брутто-тарифю

2. Нетто-тарифю

3. Навантаження.

ТЕСТ 14. Страхування життя передбачає:

1) змішане страхування життя;

2) страхування дітей від нещасних випадків;

3) обов'язкове страхування життя і здоров'я народних депутатів.

ТЕСТ 15. Страхова сума за договором змішаного страхування жит­тя не виплачується:

1) у випадку смерті страхувальника від злоякісного захворювання після одного року від початку дії договору страхування;

2) у випадку самогубства страхувальника;

3) у випадку смерті страхувальника після одного місяця від по­чатку дії договору страхування від серцево-судинного захворювання.

ТЕСТ 16. Обов'язкова форма медичного страхування передбачає, що сплата внесків покладається на:

1) підприємців;

2) працівників;

3) все населення країни.

ТЕСТ 17. На розмір тарифної ставки при страхуванні від нещас­них випадків впливає:

1) ступінь ризику професії;

2) вік застрахованого;

3) група ризику;

4) група ризику, термін страхування.


^ Змістовий модуль 8 Майнове страхування


Завдання для самостійної роботи студентів (8 год.)

Теоретична частина:

 1. Особливості формування страхового інтересу суб'єктів підприєм-ництва за умов ринкової економіки.

 2. Стан і розвиток автотранспортного страхування в Україні.

 3. Процедури укладання договору страхування майна від вогню.

 4. Страхування майна сільськогосподарських підприємств.

 5. Страхування кредитного портфелю банку.

 6. Принципи страхування в Кодексі торгового мореплавства України.

Практична частина:

ТЕСТ 13. Під час страхування майна страхова сума не повинна перевищувати його справжньої вартості:

1) на момент укладання договору страхування;

2) на момент настання страхової події.

ТЕСТ 18. Які з видів страхування не належать до майнового?

1) страхування наземного транспорту;

2) страхування життя;

3) страхування пенсійного забезпечення;

4) страхування від нещасного випадку;

5) страхування інвестицій;

6) страхування кредитів;

7) страхування відповідальності;

8) страхування вантажів та багажу.


^ Змістовий модуль 9 Страхування відповідальності


Завдання для самостійної роботи студентів (6 год.)

Теоретична частина:

 1. Склад та зміст чинних нормативних документів, що регламентують страхування відповідальності власників транспортних засобів.

 2. Стан розвитку страхування відповідальності роботодавців.

 3. Тенденції розвитку страхування відповідальності товаровиробників.

 4. Іноземний досвід страхування професійної відповідальності

Практична частина:

ТЕСТ 20. Який з видів відповідальності не страхується:

1) відповідальність товаровиробника за якість продукції;

2) відповідальність за договором;

3) моральна відповідальність;

4) професійна відповідальність.

ТЕСТ 21. Поліс цивільної відповідальності покриває шкоду в ре­зультаті забруднення навколишнього середовища:

1) у будь-якому випадку;

2) тільки якщо шкода виявляється поступова;

3) якщо забруднення має ранговий і випадковий характер.

ТЕСТ 22. Розширене покриття зі страхування відповідальності за шкоду, спричинену навколишньому середовищу, не відшкодовує збитків:

1) пов'язаних з неможливістю третіх осіб користуватися своєю власністю в результаті забруднення;

2) спричинених витратами третіх осіб на очищення й усунення наслідків забруднення;

3) спричинення втратами страхувальника на очищення й усу­нення наслідків забруднення;

4) спричинених витратами страхувальника на очищення його власності, майна.

ТЕСТ 23. За наявності кількох страхових полісів зі страхування од­ного й того ж самого об'єкта виплата відшкодовується в повному обсязі:

1) не відбувається;

2) відбувається тільки з особистого страхування;

3) відбувається тільки зі страхування відповідальності.

ТЕСТ 24. Фактори які впливають на смертність населення:

 1. професія

 2. заробітна плата

 3. місце проживання

 4. вік

 5. стать

 6. стаж

 7. сімейний станЗмістовий модуль 10 Співстрахування і перестрахування


Завдання для самостійної роботи студентів (6 год.)

Теоретична частина:

  1. Історія розвитку перестрахування в Україні.

  2. Принципи перестрахування та їх подання в Законі України "Про страхування".

  3. Переваги та недоліки факультативного перестрахування.

  4. Склад та зміст нормативних документів, що регулюють процедури перестрахування в Україні.

  5. Стан та здійснення співстрахування на страховому ринку України.

  6. Власне утримання при перестрахуванні та необхідність регламентації його розміру.Змістовий модуль 11 Доходи, витрати і прибуток страховика


Завдання для самостійної роботи студентів (8 год.)

Теоретична частина:

 1. Практика оподатковування страхової діяльності в Україні.

 2. Доходи страховика по нестрахових операціях: склад, економічний зміст і порядок визначення

 3. Витрати страховика по нестрахових операціях: склад, економічний зміст і порядок визначення

 4. Характеристика основних економічних показників діяльності страхових компаній України, починаючи з 1997 року.

^ Практична частина:

ТЕСТ 28. Які з наведених далі тверджень правильні? (Так; ні).

1) перестраховочний пул діє як посередник, розподіляючи пере­дані в перестрахування ризики?

2) власне утримання в перестрахуванні — це частина ризику, яку утримує цедент згідно зі своїми фінансовими можливостями?

3) ліміт покриття в перестрахуванні — це відповідальність цедента і перестраховика за договором?

4) ТАНТ'ЄМИ — це винагорода перестрахувальникові від пере­страховика за прибуток, отриманий перестраховиком?

ТЕСТ 29. Цедент отримує найвищу комісію перестрахування: 1) за квотним договором;

2) за договором ексцедента суми;

3) за факультативне — облігаторним договором.


^ Змістовий модуль 12 Фінансова надійність страхової компанії


Завдання для самостійної роботи студентів (8 год.)

Теоретична частина:

 1. Платоспроможність страховика та умови її забезпечення (закордонний досвід).

 2. Страхові резерви: вимоги до їхнього формування і розміщення в Законі України "Про страхування"

 3. Зарубіжний досвід формування страхових резервів.

 4. Підходи до формування систем фінансових показників страхової та не страхової діяльності страховика.^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


 1. Мета, роль страхування. Еволюція страхування.

 2. Суть функції і принципи страхування

 3. Страховий захист страховий фонд їх характеристика

 4. Сутність та критерії класифікації у страхуванні

 5. Класифікаційні ознаки страхування

 6. Класифікація за об’єктами і видами страхувань

 7. Класифікація страхувань за формами їх здійснення

 8. Сутність та походження ризиків

 9. Класифікація ризиків.

 10. Етапи керування ризиками

 11. Оцінка ризиків та визначення можливостей їх страхування

 12. Поняття страхового ринку, його види, їх загальна ха­рактеристика.

 13. Структурна будова страхового ринку.

 14. Регулятори та інструменти страхового ринку.

 15. Тенденції розвитку страхових ринків

 16. Організаційні форми страховиків в Україні

 17. Класифікація страхових організацій

 18. Об’єднання вітчизняних страховиків

 19. Система регулювання страхової діяльності.

 20. Правові підстави державного регулювання страхової діяльності в Україні.

 21. Структура, функції і права Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в Україні.

 22. Страхування життя та пенсій.

 23. Медичне страхування.

 24. Страхування від нещасних випадків.

 25. Значення, види та принципи майнового страхування.

 26. Страхування технічних ризиків.

 27. Страхування майна сільськогосподарських підприємств.

 28. Страхування транспортних засобів і вантажів.

 29. Страхування майна громадян.

 30. Страхування фінансових ризиків і принципи організації депозитного страхування.

 31. Сутність, види та принципи страхування відповідальності.

 32. Економічний механізм страхування відповідальності.

 33. Страхування цивільної відповідальності, пов'язаної з рухом транспортних засобів, перевезенням пасажирів і вантажів.

 34. Страхування професійної відповідальності.

 35. Страхування інших видів відповідальності

 36. Роль співстрахування і перестрахування.

 37. Сутність співстрахування і порядок його здійснення.

 38. Сутність перестрахування та його класифікація.

 39. Порядок здійснення перестрахувальних операцій

 40. Характеристика доходів і видатків страхових компаній.

 41. Прибуток страхової компанії його визначення та використання.

 42. Оподаткування страхових компаній

 43. Фінансова надійність страховика і способи її забезпечення.

 44. Статутний фонд і страхові резерви .

 45. Платоспроможність страхової компанії та її показникиСписок рекомендованої літератури


Нормативні документи

    1. Про страхування: Закон України від 7.03.96 р (зі змінами та доповненнями )

    2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України

    3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринку: Закон України від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001.

    4. Про затвердження Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1196 р. № 1523 // Офіційний вісник України — 1996.

    5. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті" № 959 від 14.08.1996 р.

    6. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками" № 1523 від 18.12.1996 р.

    7. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок та умови здійснення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" № 1175 від 28.09.1996 р. (зі змінами та доповненнями № 1501 від 11.12.96 р., №93 від 26.01.98 р., № 1024 від 06.07.98 р., № 1925 від 04.12.98 р., №494 від 31.03.99 р., №842 від 27.05.2000 р, № 1276 від 18.08.2000 р, №1228 від 26.09.2001 р.).

    8. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про особливі умови діяльності страхових брокерів" №747 від 29.04.1999 р.

    9. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень сільгосппідприємствами державної форми власності та врожаю цукрових буряків і зернових культур сільгосппідприємствами всіх форм власності" №1000 від 11.07.2002

    10. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, що може бути заподіяна третім особам" №944 від 09.09.2002

    11. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації" № 1535 від 12.10.2002р.

    12. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування сільськогосподарських тварин" №590 від 23.04.2003 р.

    13. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження розмірів страхових платежів за додатковими договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" №539 від 29.04.2004 р.


Основна:

 1. Акерман С.Г., Визерс С, Голубев С.Н. и др. Добровольное медицинское страхование. — М.: РЮИД, 1995. — 127 с.

 2. Александрова а.а. Страхування. – К.:ЦУЛ, 2002.

 3. Аленичев В.В., Аленичева Г.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. — М.: Ист-Сервис, 1994.

 4. Аналіз фінансових результатів діяльності страхових органів - Фінанси № 3 1993 р.

 5. Базилевич В.Д. Страховой ринок України. К.: Знання, 1998 – 374 с.

 6. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. К., 1997

 7. Балабанов И.Т. Занимательное страхование. 1998 – 192 с.

 8. Бирюков Б.М. Страхование автомобиля. - М.: ПРИОР, 1999. -128 с.

 9. Бланд Д.Страхование: принципы и практика - М.: ФиС, 1998. - 414 с.

 10. Брагинский М.И. Договор страхования. - М.: Статут, 2000. - 220 с. .

 11. Введение в страхование 2-е издание. Шахов. Финансы и статистика. Уч. Пособие. 1998 –288 с.

 12. Внукова Н. Практика страхового бизнеса. — К.: Либра, 1994.

 13. Воблый Г. К. Основы экономики страхования. — М.: Анкил, 1995.

 14. Воробьев М.В. Страхование от огня. - М.: Анкил, 1992. - 16 с.

 15. Галагуза Н.Ф. Реклама в страховании: ключ к успеху - М.:Финансы, 1995.- 132 с. .

 16. Гвозденко А.А. Основы страхования: Учеб. Пособ. Для вузов. М.: Финансы и статистика. 1998. – 304 с. 65. 261.7я73

 17. Гвозденко А.А. Основы страхования: Учеб. Пособ. Для вузов. М.: Финансы и статистика. 1998. – 304 с. 65. 261.7я73

 18. Гомелля В.Б., Туленты Д.С. Страховой маркетинг. - М.: Анкил, 2000. -126 с.

 19. Ефимов С.Л. Деловая практика страхового агента и брокера: Учеб. пос. - М.: ЮНИТИ, 1996. - 416 с.

 20. Ефимов С.Л. Энциклопедический словарь: Экономика и страхование. — М.: Церих—ПЭЛ, 1996. — 528 с.

 21. Журавлев Ю. М., Секкерж И. Г. Страхование и перестрахование. Теория и практика. — М.: Финансы и статистика, 1993.

 22. Журавлев Ю.М. Страхование во внешнеэкономических связях.-М.:Анкил,1993.- 76 с.

 23. Заруба О. Д. Основи страхування: Навч. посібник. — К.: УФ1МБ, 1995.

 24. Зубец А.Н. Страховой маркетинг в России. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. - 344с.

 25. Зубец А.Н. Страховой маркетинг. - М.: Анкил, 1997. - 256 с.

 26. Ингосстрах: Опыт практической деятельности. Сборник материалов по вопросам практики страхования/ Под ред. В.П. Кругляка — М.: Издательский дом Русанова, 1996.- 432 с.

 27. Кагаловская Э.Т., Левант И.А. Справочное пособие по личному страхованию. — М.: ЮКИС, 1993. — 133 с.

 28. Клапків М. Кредитно-страховий альянс.—Тернопіль.: Збруч, 1995.

 29. Крутик А. Организация страхового дела.С.-П. Бизнес-пресса, 1999 –304 с.

 30. Ларичев В. Мошенничество в сфере страхования. М.: Фбк-пресс, 1998 – 160 с.

 31. Лисицын Ю.П., Стародубов В.И., Савельева Е.Н. Медицинское страхование. — М.: Медицина, 1995. — 142 с.

 32. Миронов А.А., Таранов А. М., Чейда А.А. Медицинское страхование. — М.: Наука, 1994. —312 с.

 33. Об организации страхового дела. Юринформцентр. 1998 – 304 с.

 34. Орланюк-Малицкая Л. А. Платежеспособность страховых органи­заций. — М.: Анкил,1993.

 35. Осадець С.С. Страхування. – К.:КНЕУ,2002.

 36. Основы страховой деятельности. Федорова Т.А. БЕК. Учебник. 1999 – 776 с.

 37. Особенности имущественного страхования. Опыт страхового рынка Швейцарии. — М.: Анкил, 1994. — 32 с.

 38. Практикум по страховому делу: Учеб. Пособ. Для вузов / Под ред. В.И. Рябкина. –М.:ЗАО «Финстатинформ», 1998.-72 с. 65. 261.7я73

 39. Решетников А.В. Социальный маркетинг и обязательное медицинское страхование. - М.: ФиС, 1998. - 336 с.

 40. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Навч. посібник. - К.; Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 400с.

 41. Саркисов С.Э. Личное страхование. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 96 с.

 42. Семенное А. В., Чернов А. Ю. Медицинское страхование. — М.: Финстатинформ, 1993.

 43. Сербиновский Б. Страховое дело.Рост.: Феникс, 2000-384 с.

 44. Словарь страховых терминов / Под ред. Е. В. Коломина, В. В. Шахова. —М.: Финансы и статистика, 1991.

 45. Словник-довідник термінів по страхуванню та перестрахуванню - під редакцією Ю.М. Журавлева М. Видавництво "АНКІП" 1992р.

 46. Социальное и личное страхование. Опыт страхового рынка ФРГ. -М.: Анкил, 1996. - 122 с.

 47. Справочник по страхованию в промышленности: Пер. с нем. / Под ред. Н.А.Никологорского - М.:Страховой полис, ЮНИТИ, 1994. -336с.

 48. Страхование жизни на примере Швейцарии. — М.: Анкил, 1994. — 80с.

 49. Страхование от А до Я. Книга для страхователей./ Под ред. Л.И. Корчевской, К.Е. Турбиной. — М.: ИНФРА-М, 1996. - 624 с.

 50. Страхование. Александров. Приор. Правила и условия страхования. 1998 – 192

 51. Страхование: принципы и практика. Сост. Бранд (пер. анг.). 1999 – 416 с.

 52. Страховий ринок України 1993-2001рр.//Финансовые услуги. - 2001. -№6.

 53. Страхові послуги: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ За заг. ред. Т.М. Артюх. - К.: КНЕУ, 2000. - 124 с.

 54. Страховое дело: Учебник / Под ред. Л. И. Рейтмана. — М.: Банков­ский и биржевой научно-исследовательский центр, 1992.

 55. Страховой портфель (Книга предпринимателя. Книга страховщика. Книга страхового менеджера.)/ Отв. ред. Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. - М.: СОМИНТЭК, 1994. - 640 с.

 56. Страхування фінансових гарантій. - М., 1992 р. Видавництво "АНКІП"

 57. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець, д-р. екон. наук, проф.- К.: КНЕУ, 1998. - 528 с.

 58. Сухов В.А. Государственное регулирование финансовой устойчи­вости страховщиков. — М.: Анкил, 1995.

 59. Томилин В. Транспортное страхование в России и странах Балтии. -М.: Анкил, 2000. - 208с.

 60. Турбина К.Е. Инвестиционный процесс и страхование инвестиций от политических рисков. — М.: Анкил, 1995. - 80 с.

 61. Турбина К.Е. Тенденции развития мирового рынка страхования. -М.: Анкил, 2000. - 320 с.

 62. Фінансово-кредитний словник в 3-х томах М. Фінанси та статистика 1984-1988 р.

 63. Шахов В. В. Введение в страхование. — М.: Финансы и статистика, 1992.

 64. Шахов В.В. Страхование. Учебник. — М.: Страховой полис, 1997.

 65. Шахов В.В. Страхование: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 1997. - 311с.

 66. Шелехов К.В., Бигдаш В.Д. Страхование: Учебное пособие. - К.: МАУП, 1998-424 с.

 67. Шелехов К.В., Бігдаш В.Д. Страхування. Страхові послуги: Навч.-метод. посіб. - К.: 1ЕУГП, 2000. - 268 с.

 68. Шинкаренко И.Э. Страхование ответственности: Справочник. – М: ФиС,1999.-352 с.

 69. Шумелда Я. Страхування. Навч.посібн.-Тернопіль:Джура, 2004

 70. Юлдашев Р.Т. Введение в продажу страхования, или как научиться продавать надежду - М.: Анкил, 1999. - 136 с.

 71. www.aliinsurance.ru

 72. www.cir.ru

 73. www.insurance.com.ua

 74. www.oranta.com.ua

 75. www.protecta.kiev.ua

 76. www.uainsur.comСхожі:

Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Облік І аудит” 030502 “Економічна кібернетика” 030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Страхові послуги” напрям підготовки напрям...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи