Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” icon

Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
НазваМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Сторінка1/6
Дата04.09.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти науки молоді та спорту України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра „Фінанси”


Затверджую”

_____________________

Проректор з НМР ХЕПІ

доц. Кузьменко Л.В.

„___” ________ 200__ р.


Робоча програма з навчальної дисципліни

Страхування”

Галузь знань

0305 “Економіка та підприємництво”

напрям підготовки 6.03050800 “Фінанси і кредит”,

6.030509 „Облік і аудит”, 6.030502 „Економічна кібернетика”


Укладач: ст. викладач Кузів І.В.


Херсон - 2012

Робоча програма дисципліни «Страхування» для студентів спеціальностей:

Фінанси і кредит, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми).


Укладач: _________________ Кузів І.В.

(наукова ступінь, звання, ПІБ)


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри Фінанси

Протокол №__ від „___” ___________ 200__ р.


Завідувач кафедри_______________ ПІБ


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Облік і аудит», «Економічна кібернетика» (випускова кафедра, для якої викладається дисципліна)


Протокол № __ від «___» ___________200_ р.


Завідувач кафедри_______________ В.Н. Зоріна
Протокол № __ від «___» ___________200_ р.


Завідувач кафедри_______________ Є. В. Лепа


Схвалено методичною радою інституту


Протокол №__ від „___” ___________ 200___ р.


Голова методичної ради інституту ___________ П.І.Б.


АКТУАЛЬНІСТЬ

Дисципліна "Страхування" є важливим елементом підготовки фахівців економічних спеціальностей. Метою вивчення дисципліни є надання глибоких знань із питань теорії створення та практичного застосування конкретних механізмів страхового захисту майнових інтересів юридичних та фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організацій страхового ринку та страхових компаній в умовах ринкової економіки.

Теоретична частина дисципліни має на меті ознайомлення з поняттям та сутністю страхування, поняттям та побудовою страхового ринку, принципами управління страхових організацій та їх видів, призначенням державного регулювання страхової діяльності, загальними поняттям особистого, майнового страхування та страхуванням відповідальності. Необхідність і сутність перестрахування та співстрахування.

Завданням практичної частини є поглиблене вивчення механізмів проведення розрахунків в страхової діяльності, актуарних розрахунків, порядок визначення доходів і витрат страховика, показників фінансових результатів діяльності страхової організації, визначення платоспроможності страховика.

ВСТУП

Навчальні матеріали представлені на підставі переліку зміс­товних модулів (блоків змістовних модулів навчальних дисциплін), що сформовані на основі освітньо-професійної програми підготовки і структурно логічної схеми підготовки фахівців. Навчальна дисциплі­на формується як система змістовних модулей, передбачених для за­своєння студентом, об'єднаних в блоки змістовних модулей — розділи навчальних дисциплін.

Дисципліна „Страхування" входить до навчального плану підготовки фахівців економічного напрямку згідно з навчально-тематичними програмами Міністерства освіти і науки України і конкретного вузу.

Предмет: відносини, що виникають у процесі формування розподілу та використання страхових фондів.

Мета: надання знань щодо страхового захисту майнових інтересів юридичних та фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організацій страхового ринку та страхових компаній.

У процесі викладання дисципліни реалізуються такі завдання:

 • з'ясування об'єктивної необхідності, сутності й ролі страхування в умовах переходу до економіки ринкового типу;

 • висвітлення організації, шляхів розвитку страхового ринку й державного регулювання страхової діяльності;

 • розгляд умов особового страхування, страхування майна, страхування відповідальності, перестрахування з позиції вітчизняного та зарубіжного досвіду;

 • вивчення особливостей і шляхів поліпшення фінансової діяльності страховиків;

 • набуття вмінь аналізувати ринок страхових послуг, оцінювати фінансову стійкість страхових компаній.

Основні знання які здобувають студенти при вивченні дисципліни:

Змістовий модуль 1:

 • особливості страхування як економічної категорії;

 • предмет об’єкти та суб’єкт страхування;

 • місце страхування в ринковій економіки.

Змістовий модуль 2:

 • основи класифікації у страхуванні, значення та необхідність її застосування;

 • форми, види, галузі та підгалузі страхування.

Змістовий модуль 3:

 • понятійний апарат та концептуальні засади страхового ризику, страхового захисту, страхового фонду

Змістовий модуль 4:

 • структурну будову страхового ринку України, її особливості;

 • страхові продукти, закономірності та особливості їх продажу;

Змістовий модуль 5:

 • організаційні форми страховиків, що діють на страховому ринку України

Змістовий модуль 6:

 • правове, методичне та наукове забезпечення здійснення страхової діяльності;

 • документи що регламентують страхову діяльність в Україні

Змістовий модуль 7-10:

 • об’єкти страхування за кожним видом страхування;

 • умови здійснення страхування кожному виду;

 • внутрішню класифікацію кожного виду страхування;

 • порядок здійснення розрахунків за кожним видом страхування

Змістовий модуль 11:

 • склад активів та фінансових ресурсів страховика;

 • склад доходів та види витрат страховика;

 • порядок визначення прибутку страховика, його розподіл

Змістовий модуль 12:

 • порядок формування та використання фондів і резервів страховика

 • порядок розміщення страхових резервів в Україні.

Основні уміння які здобувають студенти при вивченні дисципліни:

Змістовий модуль 1:

 • групування функцій страхування за сферами економіки;

Змістовий модуль 2:

 • чітко визначити галузь страхування відповідного страхового продукту;

 • види страхування у відповідності до чинного законодавства України.

Змістовий модуль 3:

 • визначати ефективність (чи збитковість) страхування в залежності від ймовірності настання страхового випадку.

Змістовий модуль 4:

 • аналізувати показники моніторингу страхового ринку;

 • визначати приоритетні напрямки розвитку страхового ринку України

Змістовий модуль 5:

 • орієнтуватись в рейтинговій оцінці страховиків.

Змістовий модуль 6:

 • користуватися законодавчими та нормативними актами при регулюванні взаємозв’язків між учасників страхових відносин;

 • укладати договір між страховиком і страхувальником

Змістовий модуль 7-10:

 • визначити доцільність передачі ризиків та їх частини на страхування відповідного виду;

 • розрахувати страхові виплати за кожним видом страхування.

Змістовий модуль 11:

 • розрахувати рівень платоспроможності страховика;

 • визначити ефективність діяльності страховика;

 • обирати „свою” страхову компанію

Змістовий модуль 12:

 • визначити доцільність створення тих чи інших фондів та резервів в страховій компанії;

 • оцінювати рівень відповідності розміщення страхових резервів.


Структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців: своєю основою має сучасні економічні теорії та концепції страхування, фінансового менеджменту і теорії економічних ризиків, світовий досвід з теорії та практики організації страхування та надання страхових послуг, розробки провідних вчених і працівників страхового бізнесу країн з сталою ринковою економікою, які максимально адаптовані до реальних умов розвитку національної економіки, а також теоретичні і практичні досягнення практики страхування на національному страховому ринку.


^ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ “СТРАХУВАННЯ”


Предмет: відносини, що виникають у процесі формування розподілу та використання страхових фондів.


Мета: надання знань щодо страхового захисту майнових інтересів юридичних та фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організацій страхового ринку та страхових компаній.Курс: третій

Семестр: шостий

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

 • Національних – 1,5

 • ECTS – 2,25

( в т.ч. 1 кр. на контрольні заходи)


 • Модулів – 2

Змістових модулів - 12

Загальна кількість годин: 81

0501 “Економіка і підприємництво”


6.03050800 “Фінанси і кредит”,

6.030509 „Облік і аудит”, 6.030502 „Економічна кібернетика”


бакалавр

Нормативна

Лекції – 18 годин

Семінари, практичні: 18 годин

Самостійна робота: 45 годин


Форма підсумкового контролю: залік^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СТРАХУВАННЯ”

ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Змістовий модуль

Кількість годин

Лекції

Семінари, практичні

Самост. робота

Всього

Модуль І. Місце і роль страхування в суспільстві

1.

Сутність, принципи й роль страхування

1

1

3

5

2.

Класифікація страхування

1

1

3

5

3.

Страхові ризики і їх оцінка

2

2

4

8

4.
^

Страховий ринок


1

1

4

6

5.

Страхова організація

1

1

4

6

6.

Державне регулювання страхової діяльності

2

2

3

7
Всього:

8

8

21

37

^ Форма модульного контролю – контрольна робота

Модуль ІІ. Складові страхового процесу

7.

Особове страхування

2

2

4

8

8.

Майнове страхування

2

2

4

8

9.

Страхування відповідальності

1

1

4

6

10.

Перестрахування і співстрахування

1

1

4

6

11.

Доходи, витрати і прибуток страховика

2

2

4

8

12.

Фінансова надійність страхової компанії

2

2

4

8
Всього:

10

10

24

44

^ Форма модульного контролю – контрольна робота

Індивідуальні

Підсумковий контроль
ВСЬОГО:

18

18

45

81

^ ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ІСПИТ  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми)
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальностей: Фінанси, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи
Тема 1 Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів страховика
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової програми...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Облік І аудит” 030502 “Економічна кібернетика” 030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи