Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації icon

Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
НазваМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Сторінка1/7
Дата04.09.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти науки молоді та спорту України

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра Фінансів


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до самостійної роботи студентів

з дисципліни “Страхування”

усіх форм навчання

галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

напрям підготовки 6.03050800 “Фінанси і кредит”

6.030509 „Облік і аудит”, 6.030502 „Економічна кібернетика”

Частина ІІ


ХЕРСОН 2012

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво” напрям підготовки 6.03050800 “Фінанси і кредит” 6.030509 „Облік і аудит”, 6.030502 „Економічна кібернетика”


Укладач: ст. викладач Кузів І.В.

Рецензент: к.е.н. професор Коваленко М.А.


Затверджено

на засіданні кафедри Фінансів.

Протокол_______ від ___ 200__ р.
Схвалено методичною радою інституту

Протокол №__ від „___” ___________ 200___ р.

Голова методичної ради інституту ___________ ПІБ

Рег. № _____


ВСТУП


В умовах ринку кожний власник майна підприємства, інших активів, нарешті, просто громадянин так чи інакше мають потребу в страхуванні. Тому зростає значення страхових знань будь-яких спеціалістів, особливо тих, хто пов’язаний з діяльністю фінансово-економічних підрозділів підприємств.

Важливе місце в підготовці студентів відводиться самостійній роботи, яка сприяє поглибленому вивченню студентами теоретичного і практичного матеріалу, сприяє розвитку критичного відношення до матеріалу, який вивчається, вмінню робити зважені висновки і пропозиції.

Творчий підхід до виконання самостійній роботи сприяє розвитку у студентів навичок до науково і практичної роботи, підготовці доповідей.

^ Метою дисциплін є послідовне формування в студентів знання основних положень теорії і практики страхування фізичних і юридичних осіб.

Загальні положення


За навчальним планом для студентів передбачене виконання самостійної роботи. Першим етапом виконання завдання є вивчення теоретичного матеріалу дисципліни, яке передбачає поглиблення вивчення окремих тем курсу, що вивчаються, або короткий огляд наукових та інформативних публікацій по даній темі, набуття навичок використання цих знань з залученням конкретних матеріалів. Другим етапом є безпосереднє виконання завдань, умови яких приводяться нижче. Третім етапом є захист семестрової роботи студентами.

^ Написання та оформлення семестрової роботи.

Для написання самостійної роботи необхідно підібрати та вивчити літературні джерела.

При її підборі необхідно керуватися предметними алфавітними каталогами бібліотек. При цьому необхідно постійно консультуватись з викладачем.

Вивчення першоджерел необхідно супроводжувати складанням конспектів. Робити виписки, короткі викладки основних положень, збирати цифровий і фактичний матеріал.

При вивченні літератури рекомендується придержуватись певної послідовності: спочатку вивчаються підручники та учбові посібники, потім інструктивні матеріали, далі монографії , журнали і т.д.

Після вивчення відповідних джерел приступають до написання самостійної роботи.

^ Самостійної робота студентів

До основних форм самостійної роботи студента по даному курсу відносяться:

1. Опрацювання лекційного матеріалу, вивчення окремих розділів по літературі.

2. Підготовка до виконання самостійноїї робіт.

3. Підготовка і виконання самостійної роботи

4. Підготовка до заліку.

При підготовці до практичних занять необхідно ознайомитися з відповідними розділами курсу по літературі і конспекту лекцій. Самостійна робота студента полягає у вирішені задач та всіх тестів.

Самостійна робота повинна бути здана до кафедри не пізніше ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії. Самостійна робота оцінюється викладачем за шкалою "зараховано" - "не зараховано". При отриманні негативної оцінки робота разом з відповідною рецензією повертається студенту на доопрацювання, після чого з урахуванням зауважень передається для повторної перевірки разом з рецензією. Якщо самостійна робота виконана без дотримання рекомендацій або не повністю, вона повертається студенту без перевірки на доопрацювання.

^ Вибір варіанта. Варіант визначається згідно таблиці 1 при вирішені задач.

Таблиця 1

Варіант

Початкова літера прізвища студента

Варіант

Початкова літера прізвища студента

1

АН

2

БО

3

В, ГП

4

ДР

5

Е,ЄС

6

Ж,ЗТ,У

7

ІФ,Х

8

КЦ,Ч

9

ЛШ,Щ

10

МЮ,Я


Розподіл балів по рейтинговій системі оцінювання за семестрову роботу студентів денної форми навчання з дисципліни “Страхування”
№ Змістового модуля

№ Завдання

Кількість балів за самостійну роботу

Модуль І

ЗМ 1

1

2

ЗМ 2

2

2

ЗМ 3

3

3

ЗМ 4

4

3

ЗМ 5

5

3

ЗМ 6

6

3

Модуль ІІ

ЗМ 7

7

3

ЗМ 8

8

3

ЗМ 9

9

2

ЗМ 10

10

2

ЗМ 11

11

3

ЗМ 12

12

3

Всього:

32 бали

Завдання 1

Визначить імовірність настання пожежі (у відсотках), якщо загальна кількість будівель у населеному пункті – К, а в минулому році пожежею було пошкоджено два з них. Чи можна такий показник використовувати як імовірність настання страхових випадків на наступні роки?

варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

К

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

варіант

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

К

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

Розв'язок

Частота випадкових подій дорівнює відношенню кількості постраждалих об’єктів до загальної кількості об’єктів.


Завдання 2

Визначить величину страхового платежу, котру страхова компанія повинна повернути страхувальнику внаслідок довгострокового припинення договору страхування майна за вимогою страхувальника згідно з такими даними:

  • термін, на який укладено договір страхування – 12 місяців;

  • період часу, котрий договір діяв – М місяців;

  • страховий платіж, сплачений страхувальником одноразово після укладання договору страхування – СП тис.грн.;

  • виплата страхового відшкодування, здійснена страховиком унаслідок страхового випадку – СВ тис.грн;

  • величина нормативних витрат на утримання страхової компанії –Н %.

Варіант

М

СП

СВ

Н

1

8

120

20

20

2

6

140

50

20

3

5

200

100

20

4

9

200

20

20

5

11

180

30

20

6

3

160

56

20

7

4

145

100

20

8

7

190

110

20

9

6

250

200

20

10

5

210

110

20

11

4

250

20

20

12

3

170

50

20

13

8

120

30

20

14

10

130

40

20

15

11

140

70

20

16

6

160

100

20

Варіант

М

СП

СВ

Н

17

9

180

25

20

18

7

190

60

20

19

3

200

70

20

20

5

210

30

20

Розв'язок

У разі дострокового припинення дії договору страхування на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням з боку страховика умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.


Завдання 3

Акціонерне товариство зі страховою компанією уклали договір добровільного страхування, за яким його майно застраховано у розмірі S тис. грн., що складає I% страхової оцінки. Під час дії страхового договору майно потрапо в аварію, встановлені збитки у розмірі Т тис. грн.

Визначити страхове відшкодування за встановленою системою:

  1. першого ризику;

  2. пропорційної відповідальності;

  3. поточної вартості об’єкта з урахуванням:

а) умовної франшизи (Фу)%;

б) безумовної франшизи (Фб)%.


Варіант

S, тис. грн

І,%

Фу, %

Фб, %

Т тис. грн.

1

100

100

1,2

2,1

18

2

110

80

1,5

2,1

60

3

120

85

1,2

2,1

70

4

80

100

1,2

2,1

16

5

90

80

1,5

2,1

45

6

80

95

1,5

2,5

60

7

100

80

1,5

2,1

26

8

51

100

1,5

2,5

40

9

110

80

1,2

2,1

90

10

97

80

1,5

2,5

65

Варіант

S, тис. грн

І,%

Фу, %

Фб, %

Т тис. грн.

11

52

100

1,5

2,5

40

12

110

80

1,2

2,1

90

13

98

80

1,5

2,5

65

14

100

85

1,2

2,1

70

15

80

100

1,2

2,1

16

16

80

95

1,5

2,5

60

17

100

80

1,5

2,1

26

18

50

100

1,5

2,5

40

19

100

100

1,2

2,1

18

20

110

80

1,5

2,1

60

Розв'язок

Визначення відшкодування за системами першого ризику і пропорційної відповідальності:

  1. в зв’язку з тим що по цієї схемі виплачується сума яка не перевищує страхову суму, то страхове відшкодування буде дорівнюватиме 65 тис грн.
  1. Q = (T*S) / W = (65*95) / 118,75 = 52 тис грн

S = X% * W =(S/ i) * 100 = 118,75 тис грн

Q = i*T = 0,8 *65 = 52тис грн

Q – страхове відшкодування;

T – збитки;

S – страхова сума;

W – дійсна вартість об’єкта.


3) За умовами завдання в договорі страхування вказана франшиза, тобто страхове обмеження.

При умовній франшизі (Фу) страховик повністю відповідає за збиток страхувальника, якщо сума франшизи не перевищує реально заподіяної шкоди. В іншому випадку страховик звільняється від усіляких виплат, тобто виконуються наступні нерівності:

Фу = 1,43 тис грн.

Q = 65 тис грн

Фу <= T  Q=T;

Фу > T  Q = 0.


За безумовною франшизою збиток у всякому разі відшкодовується страхувальнику за вирахуванням із розміру збитків встановленої франшизи, тобто виконуються наступні нерівності:

Фб = 2,38 тис грн.

Q = 65- 2,38 = 62,62 тис грн

Фб <= T  Q=T - Фб;

Фб > T  Q = 0.

Завдання 4
За даними таблиці визначити середню нетто-ставку за 5 років зі страхування майна. Як зміниться нетто-ставка, якщо динамічний ряд показників збитковості буде нестійкий?

Варіант

Страхова сума

Страхове відшкодування

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

150

140

140

160

180

110

110

100

120

130

2

180

190

170

170

180

130

120

110

110

100

3

200

190

180

180

190

150

130

90

100

90

4

210

200

180

190

200

170

140

130

130

140

5

220

210

200

200

190

180

150

130

120

100

6

230

200

210

220

230

190

160

180

200

150

7

230

250

260

270

270

200

170

200

220

250

8

250

240

220

250

300

210

180

250

270

300

9

260

210

240

280

280

220

190

180

170

210

10

270

260

250

220

200

230

200

205

170

200

11

280

270

280

300

300

240

210

250

220

150

12

290

270

280

300

300

250

220

210

230

270

13

300

300

260

270

290

260

230

260

220

300

14

310

300

280

300

310

270

240

240

280

280

15

320

310

330

290

340

280

250

300

290

310

16

330

340

350

320

350

290

260

300

310

100

17

340

350

310

330

330

300

270

280

300

320

18

350

340

320

310

340

300

280

300

310

320

19

36

350

340

360

370

300

290

290

320

310

20

370

380

370

360

350

290

300

310

320

330


Розв'язок

Актуарними називають математичні розрахунки, пов‘язані з визначенням страхового тарифу. Нетто-тариф – частина страхового тарифу, що займає більшу питому вагу (91-60%), та забезпечує прибуток страховика від страхової діяльності.

Страхова сума b

Страхове відшкодування f

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
250

240

220

250

300

210

180

250

270

300

Для визначення нето-ставки необхідно пам’ятати, що складається вона із середнього показника збитковості (q) і ризикової надбавки (L).

Знаючи, як розраховується показник збитковості, середній його коефіцієнт можна визначити за формулою середньозваженої величини:

q = f / b

q 1=0,84

2 = 0,75

3 = 1,14

4 = 1,08

5 = 1
де: n – кількість періодів.


Ризикова надбавка (середньоквадратичне відхилення) розраховується за формулою:

Період

Лінійне відхилення

Квадратичне відхилення

1

-0,122

0,015

2

-0,212

0,045

3

0,178

0,032

4

0,118

0,014

5

0,038

0,001

∑ = 0,107


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Облік І аудит” 030502 “Економічна кібернетика” 030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Страхові послуги” напрям підготовки напрям...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Міністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи