Кафедра «Фінанси» icon

Кафедра «Фінанси»
НазваКафедра «Фінанси»
Сторінка1/5
Дата04.09.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти науки молоді та спорту України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Фінанси»
“Затверджую”

____________________________

Проректор з НМР ХЕПІ

доц. Кузьменко Л.В.


“____”_____________ 200__ р.
Робоча програма з навчальної дисципліни


Соціальне страхування


Галузь знань

0305 “Економіка та підприємництво”

напрям підготовки 7.03050801 “фінанси і кредит”


Укладач: ст. викладач Кузів І.В.


^

Херсон – 2012Робоча програма дисципліни „Соціальне страхування” для студентів спеціальності 7.03050801 “фінанси і кредит” складена на базі типової програми (для ненормативних дисциплін на базі навчальної програми) .


Укладачі: (викладач Кузів І.В.)


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри Фінанси

Протокол №__ від „___” ___________ 200__ р.


Завідувач кафедри_______________ ПІБ


Схвалено методичною радою інституту


Протокол №__ від „___” ___________ 200___ р.


Голова методичної ради інституту ___________ ПІБ


Рег. № ___


АНОТАЦІЯ


Дисципліна "Соціальне страхування" є важливим елементом підготовки фахівців економічних спеціальностей. Курс, охоплює вивчення особливої сфери соціальних відносин, які виникають між державою, юридичними та фізичними особами за сприяння спеціалізованих фінансових інститутів. Однією з умов майбутньої інтеграції України в сучасну європейську систему соціального страхування є наявність ефективного забезпечення соціального захисту населення.

Метою вивчення дисципліни є досягнення студентами належного рівня професійних знань, вмінь та навичок у галузі управління фінансами й аналізу соціальних послуг. Здобути глибокі теоретичні знання та набути практичних навичок з організації соціального страхування, управління діяльністю фондів соціального страхування, розробки умов здійснення різних видів соціального страхування з урахуванням їх специфіки на сучасному етапі розвитку економіки України.

Теоретична частина дисципліни має на меті ознайомлення з поняттям питань, що стосуються структури та суб'єктів системи соціального страхування, функцій його складових, основних завдань державного регулювання у сфері соціального страхування.

Завданням практичної частини є поглиблене вивчення механізмів проведення ознайомлення з методологією розробки та впровадження умов здійснення основних видів соціального страхування — пенсійного, на випадок тимчасової втрати працездатності, від безробіття, від нещасних випадків на виробництві, медичного.


ВСТУП


В Україні діє загальнообов'язкова система державного соціального страхування, що має свої відмінні риси, неврахування яких може негативно вплинути на результати господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.

"Соціальне страхування" — спеціальний курс, що охоплює вивчення особливої сфери соціальних відносин, які виникають між державою, юридичними та фізичними особами за сприяння спеціалізованих фінансових інститутів. Однією з умов майбутньої інтеграції України в сучасну європейську систему соціального страхування є наявність ефективного забезпечення соціального захисту населення.

Мета курсу — досягнення студентами належного рівня професійних знань, вмінь та навичок у галузі управління фінансами й аналізу соціальних послуг.

^ Об'єктом вивчення є процес організації соціального страхування та забезпечення соціального захисту населення шляхом надання соціальних послуг.

Предметом є види загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до страхового випадку.

"Соціальне страхування" — це професійно орієнтована дисципліна для майбутніх фахівців у галузі економіки та фінансів.

Вивчення курсу передбачає освоєння студентами питань, що стосуються структури та суб'єктів системи соціального страхування, функцій його складових, основних завдань державного регулювання у сфері соціального страхування.

^ Основними завданнями дисципліни є:

    • опанування теоретичних основ, сутності та принципів організації соціального страхування;

    • ознайомлення з методологією розробки та впровадження умов здійснення основних видів соціального страхування — пенсійного, на випадок тимчасової втрати працездатності, від безробіття, від нещасних випадків на виробництві, медичного;

    • формування уміння управляти діяльністю фондів соціального страхування та надавати рекомендації з удосконалення руху і ефективності використання фінансових ресурсів.

У процесі вивчення дисципліни студент повинен знати:

— основи побудови системи загальнообов'язкового державного соціального страхування України та організацію систем соціального страхування низки зарубіжних країн;

— законодавчу та нормативну базу соціального страхування з різних видів соціального забезпечення залежно від страхового випадку;

— формування системи соціальних гарантій населення: соціальні нормативи та джерела фінансування соціальних гарантій;

— форми й методи планування у державних цільових фондах (ДЦФ) соціального страхування;

— етапи реформування системи соціального страхування;

— організацію функціонування органів управління ДЦФ страхового захисту;

— напрями вдосконалення соціального страхування в Україні.

Основні уміння які здобувають студенти при вивченні дисципліни: користуючись отриманою інформацією, самостійно вирішувати питання організації роботи з основних напрямків страхової діяльності

^ Місце дисципліни у структурно-логічній схемі: Дисципліна курсу "Соціальне страхування" викладається після вивчення дисциплін: "Фінанси", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Теорія страхування", передує вивченню курсів "Актуарні розрахунки", "Державні цільові фонди", "Державне регулювання соціального захисту населення".


^ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ”


Предмет: види загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до страхового випадку.

Мета: досягнення студентами належного рівня професійних знань, вмінь та навичок у галузі управління фінансами й аналізу соціальних послуг.Курс: п’ятий

Семестр: дев’ятий

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

  • Національних – 3,3

  • ECTS – 6

( в т.ч. 1 кр. на контрольні заходи)


  • Модулів – 2

Змістових модулів - 10

Загальна кількість годин: 180

0305 “Економіка і підприємництво”


7.03050801 фінанси і кредит

спеціаліст

Нормативна

Лекції – 20 годин

Семінари, практичні: 34 годин

Самостійна робота: 90 годин

Індивідуальних: 18

Підсумковий контроль: 4


Форма підсумкового контролю: іспит^ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»


Модулі й теми

Кількість годин

всього

лекції

практ.

самост.
Модуль 1

1.

Сутність, принципи й роль соціального страхування.

13

2

2

9

2.

Іноземний досвід у сфері соціального страхування.

13

2

2

9

3.

Державне регулювання соціального страхування.

13

2

2

9

4.

Страхування тимчасової втрати працездатності.

17

4

4

9

5.

Медичне страхування.

17

4

4

9
Разом за модулем 1

73

14

14

45

Форма модульного контролю – контрольна робота

Модуль 2

6.

Страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання.

17

4

4

9

7.

Страхування на випадок безробіття.

17

4

4

9

8.

Пенсійне страхування

17

4

4

9

9.

Недержавне соціальне страхування.

17

4

4

9

10.

Напрямки вдосконалення соціального страхування в Україні.

17

4

4

9
Разом за модулем 2

85

20

20

45

Форма модульного контролю – контрольна робота

Індивідуальні

18

^ Підсумковий контроль

4
Разом за дисципліною

180

34

34

90

^ ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ІСПИТ

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1.

Тема 1: Сутність, принципи й роль соціального страхування.

Сутність соціального страхування як форми соціального захисту громадян.

Місце соціального страхування в системі економічних категорій. Функції соціального страхування. Місце та роль соціального страхування в системі ринкових відносин.

Об'єктивна необхідність соціального захисту громадян.

Функції соціального забезпечення: економічна, політична, демографічна, реабілітаційна. Виникнення та етапи розвитку соціального страхування в Україні.

Особливості державного соціального забезпечення в колишньому СРСР.

^ Література 1–3; 16; 19–21; 28–30; 32–37


Тема 2: Іноземний досвід у сфері соціального страхування.

Система соціального забезпечення в промислово розвинутих країнах.

Пенсійні програми в рамках "солідарності поколінь." Відрахування на соціальне страхування залежно від рівня заробітної плати. Програми, що фінансуються державою. Приватні програми соціального страхування.

Системи соціального забезпечення латиноамериканських країн. Досвід у сфері соціального страхування в країнах Азії.

Практика соціального страхування в центральноєвропейських країнах і Росії.

Висновки для України з іноземного досвіду соціального страхування.

^ Література 1–3; 16; 19–21; 28; 30–33; 35–37


Тема 3: Державне регулювання соціального страхування.

Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності.

Економічна політика України у сфері соціального страхування.

Законодавча база державного регулювання страхової діяльності у сфері соціального страхування.

Шляхи наближення законодавчої та нормативної бази страхування до міжнародних стандартів.

Інструменти і заходи уряду щодо державного регулювання страхової діяльності у сфері соціального страхування.

Державні органи, що здійснюють управління соціальним забезпеченням.

^ Література 1; 3; 7; 8; 16; 19–21; 28; 30–37


Тема 4: Страхування тимчасової втрати працездатності.

Необхідність і зміст страхування від тимчасової втрати працездатності.

Виникнення випадку тимчасової втрати працездатності.

Сутність загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Основні терміни та поняття: застрахована особа, страхувальник, страховик, страховий ризик, страховий випадок, страховий стаж, страхові внески, страхові кошти.

Джерела формування та напрями використання коштів у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Види матеріального забезпечення за соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Порядок та розрахунок страхових виплат у разі тимчасової втрати працездатності. Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати. Оформлення лікарняних листків.

Напрями вдосконалення страхування від тимчасової втрати працездатності.

^ Література 1–3; 16; 19–21; 28; 30–33; 35–37


Тема 5: Медичне страхування.

Поняття, цілі та завдання медичного страхування.

Добровільне медичне страхування. Принципова схема добровільного медичного страхування. Тарифи на медичні послуги з добровільного медичного страхування. Розміри страхових внесків.

Медичне страхування громадян, які від'їжджають за кордон.

Досвід інших країн по введенню обов'язкового медичного страхування.

Суть обов'язкового медичного страхування. Напрямки реформування медичного страхування в Україні.

^ Література: 1; 3; 5; 6; 12; 19–21; 28; 30–33; 35–37


Модуль 2

Тема 6: Страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання.

Завдання та основні принципи соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.

Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного випадку на виробництві.

Поняття страхового випадку у сфері соціального страхування від нещасного випадку на виробництві. Соціальні послуги та виплати за соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві.

Порядок і строки проведення страхових виплат по відшкодуванню шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здоров'я. Права і обов'язки застрахованого та роботодавця як страхувальника. Фінансування страхування від нещасних випадків на виробництві.

Страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві відповідно до класів професійного ризику виробництва. Загальний класифікатор "Галузі народного господарства".

Управління страхуванням від нещасного випадку. Фонд соціального страхування від нещасного випадку та його обов'язки.

Нагляд у сфері страхування від нещасного випадку на виробництві.

Відповідальність у сфері соціального страхування від нещасного випадку на виробництві. Добровільне страхування віл нещасного випадку.

Напрями вдосконалення соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

^ Література 16; 20; 21; 29–33; 35; 36


Тема 7: Страхування на випадок безробіття.

Характеристика ринку праці в Україні. Економічна сутність та необхідність соціального страхування на випадок безробіття.

Джерела формування та напрями використання коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим соціальним страхуванням на випадок безробіття. Платники страхових внесків. Розміри страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Порядок здійснення страхових операцій. Умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю.

Організація управління та нагляду у сфері соціального страхування на випадок безробіття. Органи, що здійснюють страхування на випадок безробіття.

Шляхи вдосконалення соціального страхування на випадок безробіття. Навчання та перенавчання кадрів.

^ Література: 1; 4; 19–21; 30; 34; 36


Тема 8: Пенсійне страхування.

Сутність і значення пенсійного страхування. Поняття системи пенсійного забезпечення. Принципи організації системи пенсійного забезпечення. Трирівнева система пенсійного забезпечення. Солідарна система. Накопичувальна система. Добровільне пенсійне страхування. Поняття і соціальне призначення пенсії. Види державних пенсій, їх класифікація.

Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Страховий стаж. Платники страхових внесків.

Права й обов'язки страхувальників і застрахованої особи. Обчислення, нарахування та сплата страхових внесків. Персоніфікований облік страхових внесків. Соціальні пенсії в Україні.

Порядок обчислення заробітку (доходу) для призначення пенсій із загальнообов'язкової солідарної системи. Умови призначення та виплати пенсій.

Індексація та перерахунок пенсій. Довічна пенсія з накопичувального фонду. Управління загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням.

Пенсійний фонд України, Правління фонду, виконавчі органи.

Наглядова рада. Права й обов'язки пенсійного фонду України. Бюджет Пенсійного фонду. Джерела формування його коштів. Накопичувальний фонд та джерела його формування Зберігання пенсійних активів і інвестування коштів Накопичувального фонду.

Відповідальність у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

^ Література: 1–8; 14; 16–18; 28; 30–34; 36, 37


Тема 9: Недержавне соціальне страхування.

Сутність і умови недержавного страхування. Взаємозв’язок соціального й особистого страхування. Законодавча база й організаційні схеми недержавного соціального страхування. Поняття фінансової надійності недержавного страховика та її значення.

Формування збалансованого страхового портфеля. Оцінка ризиків та обмеження їх дії. Тарифна політика.

Перестрахування як метод забезпечення фінансової надійності. Фінансові методи забезпечення надійності страхових компаній. Платоспроможність страховика, умови її забезпечення. Державний нагляд і контроль у сфері недержавного соціального страхування.

^ Література 2; 4; 6; 7; 14; 16–18; 29; 31; 32; 37


Тема 10: Напрямки вдосконалення соціального страхування в Україні.

Особливості систем соціального страхування у розвинутих країнах. Особливості фінансування соціальної сфери. Нетрадиційні джерела фінансування соціальної сфери. Аналіз стану системи соціального страхування в Україні.

Підходи до реформування системи соціального страхування. Напрями реформування пенсійного страхування в Україні. Пріоритетні шляхи вдосконалювання соціального страхування.

Література: 1; 8; 11–21; 28; 30; 34


^ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Модуль 1.


Тема 1. Сутність, принципи і роль соціального страхування ( 2 год.)

1. Історичні витоки, сутність і необхідність соціального страхування.

2. Основні визначення, принципи та функції соціального страхування.

3. Соціальне страхування у системі соціального захисту населення.

4. Основні види соціального страхування і соціального забезпечення, їх зміст.

^ Література: 1; 8; 11–21; 28; 30; 34


  1   2   3   4   5

Схожі:

Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової програми...
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальностей: Фінанси, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена...
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми)
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи
Тема 1 Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів страховика
Кафедра «Фінанси» iconКафедра «Фінанси»
Робоча програма з дисципліни “Ринкова трансформація економіки регіонів ”, галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напрям...
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної...
Кафедра «Фінанси» iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової...
Кафедра «Фінанси» iconУніверситет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
«бакалавр» за напрямом підготовки «Фінанси І кредит», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисциплін циклу професійної...
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую
Сну ім. В. Даля за напрямом «Фінанси І кредит». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи