Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації icon

Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Скачати 455.36 Kb.
НазваХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Сторінка1/3
Дата04.09.2012
Розмір455.36 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра Фінанси


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для практичних (семінарських) занять

з дисципліни “Соціальне страхування

для студентів денної форми навчання

галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

напрям підготовки 7. 03050801 - "Фінанси і кредит"


Херсон 2012

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Соціальне страхування” для студентів Херсонського економічно-правового інституту денної форми


Укладач: ст. викладач Кузів І.В.

Рецензент: к.е.н. професор Коваленко М.А.


Затверджено

на засіданні кафедри Фінансів.

Протокол_______ від ___ 200__ р.
Схвалено методичною радою інституту

Протокол №__ від „___” ___________ 200___ р.

Голова методичної ради інституту ___________ ПІБ

Рег. № _____

ВСТУП


"Соціальне страхування" — спеціальний курс, що охоплює вивчення особливої сфери соціальних відносин, які виникають між державою, юридичними та фізичними особами за сприяння спеціалізованих фінансових інститутів. Однією з умов майбутньої інтеграції України в сучасну європейську систему соціального страхування є наявність ефективного забезпечення соціального захисту населення.

Мета курсу — досягнення студентами належного рівня професійних знань, вмінь та навичок у галузі управління фінансами й аналізу соціальних послуг.

^ Об'єктом вивчення є процес організації соціального страхування та забезпечення соціального захисту населення шляхом надання соціальних послуг.

Предметом є види загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до страхового випадку.

"Соціальне страхування" — це професійно орієнтована дисципліна для майбутніх фахівців у галузі економіки та фінансів.

Вивчення курсу передбачає освоєння студентами питань, що стосуються структури та суб'єктів системи соціального страхування, функцій його складових, основних завдань державного регулювання у сфері соціального страхування.

^ Основними завданнями дисципліни є:

  • опанування теоретичних основ, сутності та принципів організації соціального страхування;

  • ознайомлення з методологією розробки та впровадження умов здійснення основних видів соціального страхування — пенсійного, на випадок тимчасової втрати працездатності, від безробіття, від нещасних випадків на виробництві, медичного;

  • формування уміння управляти діяльністю фондів соціального страхування та надавати рекомендації з удосконалення руху і ефективності використання фінансових ресурсів.

У процесі вивчення дисципліни студент повинен знати:

— основи побудови системи загальнообов'язкового державного соціального страхування України та організацію систем соціального страхування низки зарубіжних країн;

— законодавчу та нормативну базу соціального страхування з різних видів соціального забезпечення залежно від страхового випадку;

— формування системи соціальних гарантій населення: соціальні нормативи та джерела фінансування соціальних гарантій;

— форми й методи планування у державних цільових фондах (ДЦФ) соціального страхування;

— етапи реформування системи соціального страхування;

— організацію функціонування органів управління ДЦФ страхового захисту;

— напрями вдосконалення соціального страхування в Україні.

Основні уміння які здобувають студенти при вивченні дисципліни: користуючись отриманою інформацією, самостійно вирішувати питання організації роботи з основних напрямків страхової діяльності

^ Місце дисципліни у структурно-логічній схемі: Дисципліна курсу "Соціальне страхування" викладається після вивчення дисциплін: "Фінанси", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Теорія страхування", передує вивченню курсів "Актуарні розрахунки", "Державні цільові фонди", "Державне регулювання соціального захисту населення".


^ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ”


Предмет: види загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до страхового випадку.

Мета: досягнення студентами належного рівня професійних знань, вмінь та навичок у галузі управління фінансами й аналізу соціальних послуг.Курс: п’ятий

Семестр: дев’ятий

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

 • Національних – 3,3

 • ECTS – 6

( в т.ч. 1 кр. на контрольні заходи)


 • Модулів – 2

Змістових модулів - 10

Загальна кількість годин: 180

0305 “Економіка і підприємництво”


7.03050801 фінанси і кредит

спеціаліст

Нормативна

Лекції – 20 годин

Семінари, практичні: 34 годин

Самостійна робота: 90 годин

Індивідуальних: 18

Підсумковий контроль: 4


Форма підсумкового контролю: іспит^ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»


Модулі й теми

Кількість годин

всього

лекції

практ.

самост.
Модуль 1

1.

Сутність, принципи й роль соціального страхування.

13

2

2

9

2.

Іноземний досвід у сфері соціального страхування.

13

2

2

9

3.

Державне регулювання соціального страхування.

13

2

2

9

4.

Страхування тимчасової втрати працездатності.

17

4

4

9

5.

Медичне страхування.

17

4

4

9
Разом за модулем 1

73

14

14

45

Форма модульного контролю – контрольна робота

Модуль 2

6.

Страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання.

17

4

4

9

7.

Страхування на випадок безробіття.

17

4

4

9

8.

Пенсійне страхування

17

4

4

9

9.

Недержавне соціальне страхування.

17

4

4

9

10.

Напрямки вдосконалення соціального страхування в Україні.

17

4

4

9
Разом за модулем 2

85

20

20

45

Форма модульного контролю – контрольна робота

Індивідуальні

18

^ Підсумковий контроль

4
Разом за дисципліною

180

34

34

90

^ ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ІСПИТ


Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання з дисципліни “Соціальне страхування”


Модулі

Модуль І

Модуль ІІ

Підсумк.

контроль

(іспит)

Кількість балів за модуль

50

50

Змістові модулі

ЗМ1

ЗМ2

ЗМ3

ЗМ4

ЗМ5


Мод.

контроль

ЗМ6

ЗМ7

ЗМ8

ЗМ9

ЗМ10

Мод.

контроль

Кількість балів за змістові модулі та модульний контрольКількість балів за видами роботи

л

п

с

л

п

с

л

п

с

л

п

с

л

п

с
10


л

п

с

л

п

с

л

п

с

л

п

с

л

п

с10100

з них: відвідування

2222222222Активність на практ.

заняттях
2222222222
Виконання ср. в т.ч.

наукова робота4444444444

Участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах 1-10 балів

Участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах 1-10 балів^ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Модуль 1.

Тема 1. Сутність, принципи і роль соціального страхування


Завдання для практичних занять ( 2 год.)

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

  1. Сутність соціального страхування

  2. Функції соціального страхування

  3. Загальні поняття загальнообов'язкового державного соціального страхування

  4. Етапи розвитку системи соціального страхування

   1. Етапи реформування системи соціального страхування в Україні

   2. Етапність становлення Пенсійного фонду України

  5. Види загальнообов'язкового державного соціального страхування

  6. Суб'єкти й об'єкти соціального страхування

  7. Принципи соціального страхування

  8. Система соціальних гарантій населення: соціальні нормативи і джерела фінансування соціальних гарантій, індексація

   1. Система соціальних гарантій населенню

   2. Державні соціальні стандарти і нормативи

   3. Державний моніторинг у сфері соціального страхування

   4. Індексація у системі соціального захисту

Практична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

1. Гарантована державою система заходів щодо матеріального забезпечення громадян у старості, на випадок захворювання, втрати працездатності, щодо підтримки материнства та дитинства, а також охорони членів суспільства в умовах безкоштовної медицини - це:

1) страхування відповідальності;

2) соціальне страхування;

3) медичне страхування;

4) особисте страхування;

2. Які види соціального страхування ви знаєте?

1) особисте, добровільне;

2) добровільне, обов'язкове;

3) соціальне страхування на випадок безробіття, з тимчасової втрати працездатності, від нещасного випадку на виробництві, пенсійне.

4) соціальне страхування на випадок безробіття, з тимчасової втрати працездатності, від нещасного випадку на виробництві, пенсійне, медичне.

3. Соціальне страхування - це:

1) система управління соціальними ризиками з метою підтримання

відповідних соціальних стандартів життя людини;

2) гарантована державою система заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок захворювання, втрати працездатності, щодо підтримки материнства та дитинства, а також з охорони членів суспільства в умовах безкоштовної медицини.

4. Що с об'єктом соціального страхування?

1) застрахований громадянин та члени його сім'ї;

2) страхувальник, страховик;

3) страхова сума, страховий ризик;

4) страховий випадок.

5. Скільки існує фондів соціального страхування?

1) 2.

2) 3.

3) 5.

4), 4.

6 Що не є джерелом доходів фондів соціального страхування?

1) прибуток від продажу майна юридичних осіб;

2) бюджетні асигнування;

3) суми пені, штрафів та санкцій;

4) благодійні внески підприємств.

7. Функціями соціального страхування є:

1) фіскальна, розподільна, стимулювальна, контрольна;

2) ризикова, попереджувальна, заощаджувальна, контрольна;

3) захисна, компенсуюча, відтворювальна, перерозподільна, стабілізуюча; 4) перерозподільна, контрольна, по забезпеченню існування держави.

8. Основні завдання Фондів соціального страхування:

1) забезпечення надходжень та акумуляція коштів на соціальне страхування, які призначені для фінансування витрат на виплату допомоги;

2) контроль за цільовим використанням коштів;

3) здійснення управлінсько-організаційних заходів із забезпечення виплат допомоги і надання пільг;

4) усі відповіді правільні.

9. Компенсуюча функція соціального страхування полягає у:

1) підтримці матеріального стану застрахованої особи у випадку, коли звичайне джерело доходу для нього стає недосяжним, а також, коли у нього передбачаються додаткові матеріальні витрати; (2) відшкодуванні збитку у випадку втрати працездатності, втрати здоров'я, втрати заробітку;

3) забезпеченні застрахованим та членам їх сімей покриття усіх витрат, необхідних для нормального життєвого циклу людини у випадку хвороби, інвалідності, старості, безробіття;

4) узгодженні інтересів соціальних суб'єктів щодо таких принципових питань, як рівень соціального захисту, перелік осіб, які підлягають соціальному страхуванню, участь в управлінні соціальним страхуванням та ін.

10. Нагляд за діяльністю державних цільових фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснює:

1) Наглядова рада;

2) Пенсійний фонд;

3) Кабінет Міністрів України;

4) Верховна Рада України.

11. Базою для нарахування страхових внесків до державних цільових фондів для роботодавців є:

1) прибуток підприємств;

2) сума фактичних витрат на оплату праці найманих працівників; 3) заробітна плата найманих працівників.

12. Кошти державних цільових фондів:

1) включаються до складу Державного бюджету;

2) не включаються до складу Державного бюджету.

13. Виділяють наступні форми загальнообов'язкового державного соціального страхування:

1) добровільна, обов'язкова;

2) загальна, спеціальна;

3) державна, комерційна.

14. Розміри страхових внесків до державних цільових фоцдів встановлюються щорічно:

1) Кабінетом Міністрів України;

2) Верховною Радою України;

3) Державними цільовими фондами.


  1   2   3

Схожі:

Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни: “Страхові послуги” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Страхування” для студентів Херсонського економічно-правового інституту денної...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Страхові послуги” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Страхові послуги” напрям підготовки напрям...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи