Міністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації icon

Міністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Скачати 429.16 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Сторінка1/3
Дата04.09.2012
Розмір429.16 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


Міністерство освіти і науки молоді та спортуУкраїни

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра Фінансів


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до самостійної роботи студентів

з дисципліни “Соціальне страхування”

денної форм навчання

галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

напрям підготовки 7. 03050801 - "Фінанси і кредит"

Частина ІІ


ХЕРСОН 2012

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки напрям підготовки 7. 03050801 - "Фінанси і кредит"


Укладач: ст. викладач Кузів І.В.

Рецензент: к.е.н. професор Коваленко М.А.


Затверджено

на засіданні кафедри Фінансів.

Протокол_______ від ___ 200__ р.
Схвалено методичною радою інституту

Протокол №__ від „___” ___________ 200___ р.

Голова методичної ради інституту ___________ ПІБ

Рег. № _____


ВСТУП


Головною метою є сприяти здобуттю студентами глибоких знань з питань теорії створення та практичного застосування конкретних механізмів надання соціального страхування юридичним і фізичним особам в умовах ринкової економіки.

^ Мета: засвоєння знань з організації та фінансового забезпе­чення соціального страхування.

Завдання: вивчення сутності й принципів організації соціаль­ного страхування, умов страхування на випадок утрати працездатності, безробіття, пенсійного страхування; набуття вмінь з управління діяльністю фондів соціального страхування.

Предмет: фінансові відносини, що виникають у процесі фор­мування і використання фондів соціального страхування.

Під час вивчення курсу пропонується контрольна робота. Умовою допуску є виконання передбачених учбовим планом завдань.

^ Загальні положення

Самостійна робота виконується в процесі вивчення вищеназваного курсу. Вона є роботою, яка передбачає поглиблення вивчення окремих тем курсу, що вивчаються, або короткий огляд наукових та інформативних публікацій по даній темі, набуття навиків використання цих знань з залученням конкретних матеріалів.

Творчий підхід до виконання самостійної роботи сприяє формуванню у студентів навиків до наукових досліджень, підготовку доповідей та публічних виступів.

^ Написання та оформлення самостійних робіт.

Самостійна робота повинна відображати окремі теоретико-практичні проблеми страхування і виконуватися студентом після вибору ним відповідних питань (завдань). Виходячи з специфічних особливостей навчальної дисципліни, самостійна робота виконується письмово у формі реферату, в якому даються відповіді на конкретні питання. Алгоритм виконання самостійна роботи включає:

1) уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи над ним;

2) виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із завдання, їх теоретичне обґрунтування та оцінка;

3) здійснення конкретного вирішення завдання (власний варіант), його пояснення та інтерпретація;

4) формулювання заключних висновків з викладанням прогнозу розвитку процесу (явища) в перспективі.

Самостійна робота виконується студентами самостійно та обов'язково повинна містити:

- вирішення всіх завдань, обґрунтовуючи відповідь посиланням на законодавчі акти.


^ Вибір варіанта. Завдання для всіх задач.

Самостійна робота повинна бути викладена логічно та технічно правильно оформлена. Робота пишеться чітким і розбірливим почерком, обсягом не більше 25 аркушів розміром 210x297 мм, допускаються комп'ютерний варіант (1,5 інтервали, шрифт типу Тimes New Roman - 14). На першій сторінці повинні бути залишені поля, а сторінки, крім того, мають бути пронумеровані і мати поля (зліва 30, справа 15, зверху і знизу по 20 мм). Обсяг семестрової роботи не повинен перевищувати 18-25 сторінок. В кінці роботи вміщується список використаних літературних джерел, ставиться підпис студента і дата виконання.

Самостійна робота повинна бути здана до кафедри не пізніше ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії. Самостійна робота оцінюється викладачем за шкалою "зараховано" - "не зараховано". При отриманні негативної оцінки робота разом з відповідною рецензією повертається студенту на доопрацювання, після чого з урахуванням зауважень передається для повторної перевірки разом з рецензією. Якщо самостійна робота виконана без дотримання рекомендацій або не повністю, вона повертається студенту без перевірки на доопрацювання.

^ Перелік задач, що винесені на самостійне опрацювання:


Задача 1

Працівник за основним місцем роботи та за сумісництвом пра­цює в режимі 5-денного робочого тижня.

Працівником надано листок тимчасової непрацездатності, в яко­му зазначено, що він хворів із 16 по 25 січня 2008 року включно. Страховий стаж його складає 7 років.

Розміри заробітної плати працівника на основному місці роботи та за сумісництвом наведено у табл. 1.1.

Розрахувати розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності працівника та визначити джерела фінансування такої допомоги.

Таблиця 1.1


Місяці 2007 р.

Кількість відпрацьо­ваних робочих днів

Заробітна

плата за

основним

місцем роботи,грн

Заробітна

плата за

сумісництвом,

грн

Інші

виплати,

грн

Примітки

січень

20

3750

2100лютий

18

3220

2500березень

21

3800

2500квітень

22

3800

3100травень

22

3400

3000червень

21

3620

2450липень

22

3700

3500

1700

Премія за

підсумками

роботи за

2 квартал

2007 року

за основним

місцем

роботи

серпень

21

3700

2450вересень

20

4200

2000жовтень

23

3900

2100листопад

21

4000

3000грудень

21 4150

3500
Задача 2

Особа - суб'єкт підприємницької діяльності - сплачує єдиний по­даток у розмірі 200 грн на місяць. З 10 вересня 2007 р. по 27 березня 2008 р. особа була тимчасово непрацездатною. Страховий стаж особи -30 років. Розрахувати розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності особі за таких обставин.

Задача 3

Працівник хворів з 05.09 по 13.09.2007 року включно. Протягом розрахункового періоду (березень - серпень 2007 року) працівнику:

  • у березні нараховано матеріальну допомогу в сумі 1400 грн;

  • працівник протягом місяця із 1 по 25 червня перебував у черговій оплачуваній відпустці (сума відпускних склала 1800 грн), а з 26 по 30 червня включно - у неоплачуваній відпустці;

  • з 1 по 8 липня включно перебував «на лікарняному», і сума допо­моги по тимчасовій непрацездатності, надана за цей період, склала 240 грн;

  • заробітна плата за відпрацьовані у липні дні склала 1100 грн.

  • за березень - травень і серпень йому нараховувалась заробітна плата у сумі 2350 грн.

На підприємстві встановлено п'ятиденний робочий тиждень. Страховий стаж працівника складає 6 років.

Розрахувати розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності працівнику та визначити джерела фінансування такої допомоги.

Задача 4

На підприємстві у зв'язку з особливостями виробничого процесу працівнику встановлено підсумований облік робочого часу. Цим пра­цівником надано листок непрацездатності, який підтверджує, що він хворів з 9 по 14 серпня 2007 року включно. Дані про нараховану заро­бітну плату та кількість відпрацьованих годин за розрахунковий період наведено в таблиці. За графіком роботи за період тимчасової непраце­здатності працівник повинен був відпрацювати: 9 серпня - 8 годин; 10 серпня - 12 годин; 13 серпня - 8 годин; 14 серпня - 12 годин; 11 і 12 серпня - вихідні дні. Страховий стаж працівника складає 2 роки.

Таблиця 1. 2


Місяці

розрахункового

періоду

(2007 рік)

Кількість

фактично

відпрацьованих

годин

Загальна сума

нарахованої

заробітної

плати, грн

Інші

виплати, грн

Примітки

лютий

160

2440березень

167

2560квітень

168

2570травень

158

2400червень

165

2540липень

170

2600

1300

Премія за підсумками роботи за 1 півріччя 2007 року


Розрахувати розмір допомоги з тимчасової непрацездатності працівнику та визначити джерела фінансування такої допомоги.

Задача 5

Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, Діброва С.І. була тимчасово непрацездатною з 01.02.2007 р. по 06.06.2007 р. Спла­чує єдиний податок у розмірі 170 грн на місяць. Страховий стаж особи - 6 років. Розрахувати розмір допомоги по тимчасовій непраце­здатності особі за таких обставин.

Задача 6

Іванов В.П. працює на двох підприємствах, до того ж підпри­ємство «А» є для нього основним місцем роботи, а на підприємстві «Б» він працює за сумісництвом. Іванов В.П. хворів із 02.10 по 22.10.2007 р. включно, на підтвердження чого ним за основним місцем роботи надано листок непрацездатності. Визначити, які виплати працівник Іванчук В.П. має отримати за період тимчасової непраце­здатності.

Задача 7

Працівницею надано листок непрацездатності у зв'язку з догля­дом за хворою дитиною за 10 днів - з 1 по 10 червня 2007 року включ­но. На підприємстві встановлено п'ятиденний робочий тиждень. Визначити джерела фінансування допомоги по тимчасовій непраце­здатності працівниці за таких обставин.

Задача 8

Особа працювала за останнім основним місцем роботи з 10 бе­резня 2007 р. по 15 квітня 2007 p., заробітна плата становила у березні 850 грн, у квітні - 580 грн. За попереднім місцем роботи працювала п'ять років і звільнена 26 лютого 2007 року. До державної служби зайнятості особа подала дві довідки про середню заробітну плату: з останнього місця роботи за фактично відпрацьований час (березень -квітень 2007 р.) та з попереднього місця роботи за шість календарних місяців (серпень 2006 р. - січень 2007 р.) із заробітною платою за міся­цями розрахункового періоду відповідно 520, 515, 540, 545 і 450 грн. З 30 листопада по 31 грудня 2006 р. включно особа хворіла. Розра­хувати розмір допомоги по безробіттю особі та визначити терміни виплати у відсотковому відношенні призначеної допомоги, якщо страховий стаж особи 8 років.

Задача 9

Середня заробітна плата працівника за розрахунковий період становить 1245 грн, страховий стаж - 3 роки. Розрахувати розмір до­помоги по безробіттю та визначити терміни виплати у відсотковому відношенні призначеної допомоги.

Задача 10

Середня заробітна плата працівника за розрахунковий період становить 2500 грн, страховий стаж - 10 років. Розрахувати розмір допомоги по безробіттю та визначити терміни виплати у відсотково­му відношенні призначеної допомога.

Задача 11

Особа виконувала роботи (надавала послуги) згідно з укладе­ними цивільно-правовими угодами і брала участь у страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах.

Термін дії договорів: 15.02.2006 - 30.04.2006 03.05.2006-30.06.2006 01.08.2006-24.11.2006 11.09.2006-15.11.2006 Дата взяття на облік як платника страхових внесків у центрі зайнятості - 20 березня 2006 року. Дата зняття з обліку за особистою заявою - 10 жовтня 2006 року. Визначити розрахунковий період, за який обчислюється сума доходу для розрахунку допомоги по без­робіттю особі.

Задача 12

Особа подала до служби зайнятості дві довідки про середню заробітну плату - за основним місцем роботи та за сумісництвом;

За основним місцем роботи вона перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 23 березня 2003 р. до 23 березня 2006 p., після чого була звільнена з роботи (розрахунковий період: вересень 2005 р. - лютий 2006 p., посадовий оклад - 350 грн), але одночасно працювала за сумісництвом (звіль­нена 1 березня 2006 p., розрахунковим періодом є вересень 2005р. -лютий 2006 p., заробітна плата за місяцями розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати становила відповідно 332, 352, 580, 350, 350 грн). Визначити середню заробітну плату для роз­рахунку допомоги по безробіттю особі.

Задача 13

Застрахована особа зареєструвалася у Державній службі зайня­тості як безробітна 14 грудня 2007 року. Трудовий договір, укладений з роботодавцем, розірвано 8 листопада 2007 року. Визначити розра­хунковий період для призначення допомоги по безробіттю.

Задача 14

Особі, яка потерпіла на виробництві, МСЕК було встановлено 10% стійкої втрати працездатності з 23 серпня 2007 р. у зв'язку з не­щасним випадком на виробництві, який стався 17 грудня 1992 року. Перед настанням страхового випадку в розрахунковому періоді зазна­чена особа відпрацювала неповні календарні місяці (в червні - два робочих дні, заробітна плата - 345,7 карбованця; у вересні - дев'ять робочих днів, заробітна плата - 1710,2 карбованця; у жовтні - три ро­бочих дні, заробітна плата- 1217,6 карбованця). За липень, серпень та листопад заробітна плата працівника становила відповідно 4180,1 грн, 3990,7 грн, 9210,4 грн. Розрахувати розмір щомісячної страхової ви­плати у разі стійкої втрати професійної працездатності працівника.

Задача 15

Працівник отримав травму внаслідок нещасного випадку на ви­робництві. Перебував на лікарняному з 22 січня по 25 лютого 2008 року. На підприємстві встановлено п'ятиденний робочий тиждень, стра­ховий стаж працівника складає 3 роки. Розрахувати розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності працівнику у зв'язку 3 нещасним випадком на виробництві. Визначити джерела фінансування такої допомоги.

Дані про заробітну плату працівника до настання страхового ви­падку наведено в табл. 1.5

Таблиця 1.5

Місяці (2007 рік)

Кількість відпрацьованих робочих днів

Заробітна плата працівника, грн

січень

20

4100

лютий

18

4100

березень

21

3800

квітень

22

3800

травень

22

4000

червень

21

4000

липень

22

3800

серпень

21

3700

вересень

20

4200

жовтень

23

4500

листопад

21

4500

грудень

21

4500

Задача 16

Потерпілому від нещасного випадку на виробництві 10 березня 2008 року встановлено стійку втрату професійної працездатності -15%. Середня заробітна плата працівника перед настанням страхового випадку становила 1450 грн. Розрахувати розмір одноразової допомоги працівнику внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Задача 17

Найманий працівник у перший день роботи одержав травму на підприємстві, де встановлено п'ятиденний робочий тиждень. Тарифна ставка працівника становить 2000 грн на місяць. Визначити середньо­денну заробітну плату працівника для оплати днів тимчасової непра­цездатності.

Задача 18

У жовтні 2007 року на підприємстві з працівником - сумісником стався нещасний випадок, що призвело до тимчасової втрати праце­здатності. Працівником до бухгалтерії підприємства надано листок непрацездатності, згідно з яким працівник хворів із 10.10.2007 по 30.10.2007 року включно. Крім того, надано довідку про середню за­робітну плату з основного місця роботи. Складено акт розслідування нещасного випадку. На підприємстві, де стався нещасний випадок, встановлено п'ятиденний робочий тиждень. Дані про заробітну плату працівника за розрахунковий період наведено в таблиці. Визначити розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності працівнику у зв'яз­ку з нещасним випадком на виробництві.

Таблиця 1.6

Місяці розрахункового періоду

Заробітна плата

за основним місцем

роботи

Заробітна плата за сумісництвом

Квітень

1500

1200

Травень

1500

1200

Червень

1580

1200

Липень

1800

1600

Серпень

1800

1600

Вересень

1900

1600

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Міністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Облік І аудит” 030502 “Економічна кібернетика” 030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Міністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Міністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Страхові послуги” напрям підготовки напрям...
Міністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Міністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Міністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Міністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи