Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації icon

Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
НазваМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Сторінка1/5
Дата04.09.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра Фінансів


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до самостійної роботи студентів

з дисципліни “Соціальне страхування”

усіх форм навчання

галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

напрям підготовки 7.03050801 “Фінанси і кредит”

Частина І


ХЕРСОН 2012

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки напрям підготовки 7.03050801 “Фінанси і кредит”


Укладач: ст. викладач Кузів І.В.

Рецензент: к.е.н. професор Коваленко М.А.


Затверджено

на засіданні кафедри Фінансів.

Протокол_______ від ___ 200__ р.
Схвалено методичною радою інституту

Протокол №__ від „___” ___________ 200___ р.

Голова методичної ради інституту ___________ ПІБ

Рег. № _____


ВСТУП


"Соціальне страхування" — спеціальний курс, що охоплює вивчення особливої сфери соціальних відносин, які виникають між державою, юридичними та фізичними особами за сприяння спеціалізованих фінансових інститутів. Однією з умов майбутньої інтеграції України в сучасну європейську систему соціального страхування є наявність ефективного забезпечення соціального захисту населення.

Мета курсу — досягнення студентами належного рівня професійних знань, вмінь та навичок у галузі управління фінансами й аналізу соціальних послуг.

^ Об'єктом вивчення є процес організації соціального страхування та забезпечення соціального захисту населення шляхом надання соціальних послуг.

Предметом є види загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до страхового випадку.

"Соціальне страхування" — це професійно орієнтована дисципліна для майбутніх фахівців у галузі економіки та фінансів.

Вивчення курсу передбачає освоєння студентами питань, що стосуються структури та суб'єктів системи соціального страхування, функцій його складових, основних завдань державного регулювання у сфері соціального страхування.

^ Основними завданнями дисципліни є:

  • опанування теоретичних основ, сутності та принципів організації соціального страхування;

  • ознайомлення з методологією розробки та впровадження умов здійснення основних видів соціального страхування — пенсійного, на випадок тимчасової втрати працездатності, від безробіття, від нещасних випадків на виробництві, медичного;

  • формування уміння управляти діяльністю фондів соціального страхування та надавати рекомендації з удосконалення руху і ефективності використання фінансових ресурсів.

У процесі вивчення дисципліни студент повинен знати:

— основи побудови системи загальнообов'язкового державного соціального страхування України та організацію систем соціального страхування низки зарубіжних країн;

— законодавчу та нормативну базу соціального страхування з різних видів соціального забезпечення залежно від страхового випадку;

— формування системи соціальних гарантій населення: соціальні нормативи та джерела фінансування соціальних гарантій;

— форми й методи планування у державних цільових фондах (ДЦФ) соціального страхування;

— етапи реформування системи соціального страхування;

— організацію функціонування органів управління ДЦФ страхового захисту;

— напрями вдосконалення соціального страхування в Україні.

Основні уміння які здобувають студенти при вивченні дисципліни: користуючись отриманою інформацією, самостійно вирішувати питання організації роботи з основних напрямків страхової діяльності

^ Місце дисципліни у структурно-логічній схемі: Дисципліна курсу "Соціальне страхування" викладається після вивчення дисциплін: "Фінанси", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Теорія страхування", передує вивченню курсів "Актуарні розрахунки", "Державні цільові фонди", "Державне регулювання соціального захисту населення".


^ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1.

Тема 1: Сутність, принципи й роль соціального страхування.

Сутність соціального страхування як форми соціального захисту громадян.

Місце соціального страхування в системі економічних категорій. Функції соціального страхування. Місце та роль соціального страхування в системі ринкових відносин.

Об'єктивна необхідність соціального захисту громадян.

Функції соціального забезпечення: економічна, політична, демографічна, реабілітаційна. Виникнення та етапи розвитку соціального страхування в Україні.

Особливості державного соціального забезпечення в колишньому СРСР.

^ Література 1–3; 16; 19–21; 28–30; 32–37


Тема 2: Іноземний досвід у сфері соціального страхування.

Система соціального забезпечення в промислово розвинутих країнах.

Пенсійні програми в рамках "солідарності поколінь." Відрахування на соціальне страхування залежно від рівня заробітної плати. Програми, що фінансуються державою. Приватні програми соціального страхування.

Системи соціального забезпечення латиноамериканських країн. Досвід у сфері соціального страхування в країнах Азії.

Практика соціального страхування в центральноєвропейських країнах і Росії.

Висновки для України з іноземного досвіду соціального страхування.

^ Література 1–3; 16; 19–21; 28; 30–33; 35–37


Тема 3: Державне регулювання соціального страхування.

Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності.

Економічна політика України у сфері соціального страхування.

Законодавча база державного регулювання страхової діяльності у сфері соціального страхування.

Шляхи наближення законодавчої та нормативної бази страхування до міжнародних стандартів.

Інструменти і заходи уряду щодо державного регулювання страхової діяльності у сфері соціального страхування.

Державні органи, що здійснюють управління соціальним забезпеченням.

^ Література 1; 3; 7; 8; 16; 19–21; 28; 30–37


Тема 4: Страхування тимчасової втрати працездатності.

Необхідність і зміст страхування від тимчасової втрати працездатності.

Виникнення випадку тимчасової втрати працездатності.

Сутність загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Основні терміни та поняття: застрахована особа, страхувальник, страховик, страховий ризик, страховий випадок, страховий стаж, страхові внески, страхові кошти.

Джерела формування та напрями використання коштів у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Види матеріального забезпечення за соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Порядок та розрахунок страхових виплат у разі тимчасової втрати працездатності. Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати. Оформлення лікарняних листків.

Напрями вдосконалення страхування від тимчасової втрати працездатності.

^ Література 1–3; 16; 19–21; 28; 30–33; 35–37


Тема 5: Медичне страхування.

Поняття, цілі та завдання медичного страхування.

Добровільне медичне страхування. Принципова схема добровільного медичного страхування. Тарифи на медичні послуги з добровільного медичного страхування. Розміри страхових внесків.

Медичне страхування громадян, які від'їжджають за кордон.

Досвід інших країн по введенню обов'язкового медичного страхування.

Суть обов'язкового медичного страхування. Напрямки реформування медичного страхування в Україні.

^ Література: 1; 3; 5; 6; 12; 19–21; 28; 30–33; 35–37


Модуль 2

Тема 6: Страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання.

Завдання та основні принципи соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.

Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного випадку на виробництві.

Поняття страхового випадку у сфері соціального страхування від нещасного випадку на виробництві. Соціальні послуги та виплати за соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві.

Порядок і строки проведення страхових виплат по відшкодуванню шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здоров'я. Права і обов'язки застрахованого та роботодавця як страхувальника. Фінансування страхування від нещасних випадків на виробництві.

Страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві відповідно до класів професійного ризику виробництва. Загальний класифікатор "Галузі народного господарства".

Управління страхуванням від нещасного випадку. Фонд соціального страхування від нещасного випадку та його обов'язки.

Нагляд у сфері страхування від нещасного випадку на виробництві.

Відповідальність у сфері соціального страхування від нещасного випадку на виробництві. Добровільне страхування віл нещасного випадку.

Напрями вдосконалення соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

^ Література 16; 20; 21; 29–33; 35; 36


Тема 7: Страхування на випадок безробіття.

Характеристика ринку праці в Україні. Економічна сутність та необхідність соціального страхування на випадок безробіття.

Джерела формування та напрями використання коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим соціальним страхуванням на випадок безробіття. Платники страхових внесків. Розміри страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Порядок здійснення страхових операцій. Умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю.

Організація управління та нагляду у сфері соціального страхування на випадок безробіття. Органи, що здійснюють страхування на випадок безробіття.

Шляхи вдосконалення соціального страхування на випадок безробіття. Навчання та перенавчання кадрів.

^ Література: 1; 4; 19–21; 30; 34; 36


Тема 8: Пенсійне страхування.

Сутність і значення пенсійного страхування. Поняття системи пенсійного забезпечення. Принципи організації системи пенсійного забезпечення. Трирівнева система пенсійного забезпечення. Солідарна система. Накопичувальна система. Добровільне пенсійне страхування. Поняття і соціальне призначення пенсії. Види державних пенсій, їх класифікація.

Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Страховий стаж. Платники страхових внесків.

Права й обов'язки страхувальників і застрахованої особи. Обчислення, нарахування та сплата страхових внесків. Персоніфікований облік страхових внесків. Соціальні пенсії в Україні.

Порядок обчислення заробітку (доходу) для призначення пенсій із загальнообов'язкової солідарної системи. Умови призначення та виплати пенсій.

Індексація та перерахунок пенсій. Довічна пенсія з накопичувального фонду. Управління загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням.

Пенсійний фонд України, Правління фонду, виконавчі органи.

Наглядова рада. Права й обов'язки пенсійного фонду України. Бюджет Пенсійного фонду. Джерела формування його коштів. Накопичувальний фонд та джерела його формування Зберігання пенсійних активів і інвестування коштів Накопичувального фонду.

Відповідальність у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

^ Література: 1–8; 14; 16–18; 28; 30–34; 36, 37


Тема 9: Недержавне соціальне страхування.

Сутність і умови недержавного страхування. Взаємозв’язок соціального й особистого страхування. Законодавча база й організаційні схеми недержавного соціального страхування. Поняття фінансової надійності недержавного страховика та її значення.

Формування збалансованого страхового портфеля. Оцінка ризиків та обмеження їх дії. Тарифна політика.

Перестрахування як метод забезпечення фінансової надійності. Фінансові методи забезпечення надійності страхових компаній. Платоспроможність страховика, умови її забезпечення. Державний нагляд і контроль у сфері недержавного соціального страхування.

^ Література 2; 4; 6; 7; 14; 16–18; 29; 31; 32; 37


Тема 10: Напрямки вдосконалення соціального страхування в Україні.

Особливості систем соціального страхування у розвинутих країнах. Особливості фінансування соціальної сфери. Нетрадиційні джерела фінансування соціальної сфери. Аналіз стану системи соціального страхування в Україні.

Підходи до реформування системи соціального страхування. Напрями реформування пенсійного страхування в Україні. Пріоритетні шляхи вдосконалювання соціального страхування.

Література: 1; 8; 11–21; 28; 30; 34


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Модуль 1.

Тема 1. Сутність, принципи і роль соціального страхування


Завдання для самостійної роботи студентів ( 9 год.)

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

 1. Поняття та необхідність загальнообов’язкового державного соціального страхування

 2. Функції загальнообов’язкового державного соціального страхування

 3. Принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 4. Види загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 5. Об’єкт, страховий ризик, страхові випадки та страховий стаж в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні.

 6. Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування: страховики, страхувальники, застраховані особи, особи, які підлягають загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 7. Умови надання соціальних послуг та матеріального забезпечення особам за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

 8. Підстави припинення виплат і надання соціальних послуг за загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 9. Поняття страхових фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 10. Джерела формування коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 11. Використання коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 12. Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.


Практична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

1. Гарантована державою система заходів щодо матеріального забезпечення громадян у старості, на випадок захворювання, втрати працездатності, щодо підтримки материнства та дитинства, а також охорони членів суспільства в умовах безкоштовної медицини - це:

1) страхування відповідальності;

2) соціальне страхування;

3) медичне страхування;

4) особисте страхування;

2. Які види соціального страхування ви знаєте?

1) особисте, добровільне;

2) добровільне, обов'язкове;

3) соціальне страхування на випадок безробіття, з тимчасової втрати працездатності, від нещасного випадку на виробництві, пенсійне.

4) соціальне страхування на випадок безробіття, з тимчасової втрати працездатності, від нещасного випадку на виробництві, пенсійне, медичне.

3. Соціальне страхування - це:

1) система управління соціальними ризиками з метою підтримання

відповідних соціальних стандартів життя людини;

2) гарантована державою система заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок захворювання, втрати працездатності, щодо підтримки материнства та дитинства, а також з охорони членів суспільства в умовах безкоштовної медицини.

4. Що с об'єктом соціального страхування?

1) застрахований громадянин та члени його сім'ї;

2) страхувальник, страховик;

3) страхова сума, страховий ризик;

4) страховий випадок.

5. Скільки існує фондів соціального страхування?

1) 2.

2) 3.

3) 5.

4), 4.

6 Що не є джерелом доходів фондів соціального страхування?

1) прибуток від продажу майна юридичних осіб;

2) бюджетні асигнування;

3) суми пені, штрафів та санкцій;

4) благодійні внески підприємств.

7. Функціями соціального страхування є:

1) фіскальна, розподільна, стимулювальна, контрольна;

2) ризикова, попереджувальна, заощаджувальна, контрольна;

3) захисна, компенсуюча, відтворювальна, перерозподільна, стабілізуюча; 4) перерозподільна, контрольна, по забезпеченню існування держави.

8. Основні завдання Фондів соціального страхування:

1) забезпечення надходжень та акумуляція коштів на соціальне страхування, які призначені для фінансування витрат на виплату допомоги;

2) контроль за цільовим використанням коштів;

3) здійснення управлінсько-організаційних заходів із забезпечення виплат допомоги і надання пільг;

4) усі відповіді правільні.

9. Компенсуюча функція соціального страхування полягає у:

1) підтримці матеріального стану застрахованої особи у випадку, коли звичайне джерело доходу для нього стає недосяжним, а також, коли у нього передбачаються додаткові матеріальні витрати; (2) відшкодуванні збитку у випадку втрати працездатності, втрати здоров'я, втрати заробітку;

3) забезпеченні застрахованим та членам їх сімей покриття усіх витрат, необхідних для нормального життєвого циклу людини у випадку хвороби, інвалідності, старості, безробіття;

4) узгодженні інтересів соціальних суб'єктів щодо таких принципових питань, як рівень соціального захисту, перелік осіб, які підлягають соціальному страхуванню, участь в управлінні соціальним страхуванням та ін.

10. Нагляд за діяльністю державних цільових фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснює:

1) Наглядова рада;

2) Пенсійний фонд;

3) Кабінет Міністрів України;

4) Верховна Рада України.

11. Базою для нарахування страхових внесків до державних цільових фондів для роботодавців є:

1) прибуток підприємств;

2) сума фактичних витрат на оплату праці найманих працівників; 3) заробітна плата найманих працівників.

12. Кошти державних цільових фондів:

1) включаються до складу Державного бюджету;

2) не включаються до складу Державного бюджету.

13. Виділяють наступні форми загальнообов'язкового державного соціального страхування:

1) добровільна, обов'язкова;

2) загальна, спеціальна;

3) державна, комерційна.

14. Розміри страхових внесків до державних цільових фоцдів встановлюються щорічно:

1) Кабінетом Міністрів України;

2) Верховною Радою України;

3) Державними цільовими фондами.


Практична частина: Підготувати реферат та зробити доповідь.


^ Тема 2. Іноземний досвід у сфері соціального страхування


Завдання для самостійної роботи студентів ( 9 год.):

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

 1. Системи соціального страхування в США.

 2. Системи соціального страхування Німеччині.

 3. Системи соціального страхування Англії.

 4. Системи соціального страхування Франції.

 5. Польська система пенсійного страхування.

 6. Система соціального захисту в Росії.

 7. Елементи сучасних пенсійних систем: державний пенсійний фонд, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії зі страхування життя і пенсій.

Практична частина:

Підготувати реферат на запропоновані теми.


^ Тема 3. Державне регулювання соціального страхування


Завдання для самостійної роботи студентів ( 9 год.):

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

 1. Необхідність і значення державного регулювання соціального страхування.

 2. Правове забезпечення соціального страхування.

 3. Управління загально обов’язковим соціальним страхуванням.

 4. Страхові фонди загальнообов’язкового соціального страхування та управління ними.

 5. Правління фондів загальнообов’язкового соціального страхування та їх повноваження.

 6. Виконавчі дирекції фондів загальнообов’язкового соціального страхування та їх повноваження.

 7. Нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 8. Наглядові ради загальнообов’язкового соціального страхування та їх повноваження.

 9. Права та обов’язки суб’єктів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 10. Відповідальність суб’єктів соціального страхування.

 11. Напрямки вдосконалення державної політики у сфері соціального страхування.

Практична частина:

Підготувати реферат на запропоновані теми.


  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Облік І аудит” 030502 “Економічна кібернетика” 030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Страхові послуги” напрям підготовки напрям...
Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи