Херсонський економічно-правовий інститут icon

Херсонський економічно-правовий інститут
Скачати 176.53 Kb.
НазваХерсонський економічно-правовий інститут
Дата04.09.2012
Розмір176.53 Kb.
ТипДокументи


Херсонський економічно-правовий інститут


НОТАРІАТ УКРАЇНИ


Програма і тематичний план

курсу лекцій


Спеціальність: 6.060101 «Правознавство»


Укладач І.І. Зазуляк

к.ю.н., кафедра «Загальноюридичних

дисциплін»


Херсон – 2011


ВСТУП


Захист прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб, запобігання правопорушенням є основними завданнями нотаріату, авторитет і значення якого невпинно зростає в нинішніх умовах кардинального реформування соціально-економічних відносин. Форма політичної і економічної системи нашого суспільства вимагає вдосконалення структури державних органів і посадових осіб, на яких покладено обов'язки посвідчувати права громадян і організацій, а також факти, які мають юридичне значення. Нотаріат і є системою державних органів, на які покладено посвідчування угод оформлення спадкоємних прав і вчинення інших дій. направлених на правове закріплення громадянських прав відповідно до розділу II "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина" Конституції України.


Закони України про Власність, оренду, землю, про акціонерні товариства і цінні папери, про підприємництво і приватизацію, а також ряд інших нормативних актів, пов'язаних зі переходом держави до ринкових відносин, дозволили значно посилити вплив та роль нотаріату України на укріплення громадсько-правових відносин, пошириш коло нотаріальних дій, що вчиняються, а також примножили кількість посвідчуваних договорів, контрактів, заповітів та інших угод, внесли в громадський обіг невідомі раніше види юридичних документів. Для вчинення нотаріальних дій тепер потрібен добре обізнаний з діючим законодавством юрист, здатний правильно орієнтуватися в досить, складному правовому колі суспільних відносин. Саме тому надзвичайно важливим сьогодні є завдання з підготовки висококваліфікованих нотаріусів, з відчуттям особистої відповідальності за свою діяльність та з високими моральними якостями, що сприятиме підвищенню довіри до нотаріальних органів та престижності професії юриста взагалі.

Програма навчального курсу "Нотаріат України" розрахована на студентів, що набувають вищу юридичну освіту.

Навчальна дисципліна "Нотаріат України" передбачає вивчення системи органів і посадових осіб, їх завдання та функції з посвідчення прав і фактів, що мають юридичне значення, і здійснення інших нотаріальних дій, передбачених Законом України "Про нотаріат".


Після вивчення навчального курсу студент повинен знати:

правові основи діяльності нотаріату;

органи і посадові особи, які здійснюються нотаріальні дії;

обов'язки нотаріату;

обмеження в праві здійснення нотаріальних дій;

порядок отримання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю;

-порядок анулювання про право на заняття нотаріальною діяльністю; -організацію діяльності державних нотаріальних контор;

приватну нотаріальну діяльність:

-повноваження по здійсненню нотаріальних дій;

правила здійснення нотаріальних дій;

-положення про кваліфікаційну комісію нотаріату.

та уміти:

використовувати норми законодавчих актів, що регулюють здійснення нотаріальних дій;

складати проекти угод і заяв, виготовляти копії доку ментів і виписки з них. а також давати пояснення з шпань здійснення нотаріальних дій;

здійснювати в установленому порядку нотаріальні дій.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Модуль 1. Нотаріат в Україні. Загальні положення.


Тема 1. Організація нотаріату в Україні. Поняття і завдання.


 1. Поняття нотаріату України. Система органів нотаріату.

 2. Нотаріуси. Права і обов’язки.

 3. Органи і посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії.

 4. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Реєстраційне посвідчення нотаріуса.


Тема 2. Приватна нотаріальна діяльність. Державні нотаріальні архіви.

Компетенція нотаріальних органів і посадових осіб щодо

вчинення нотаріальних дій.


 1. Нотаріальні дії, що вчиняються нотаріусами.

 2. Нотаріальні дії, що вчиняються державними нотаріальними архівами.

 3. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування.

 4. Нотаріальні дії, що вчиняються консульськими установами України.

 5. Повноваження деяких осіб щодо вчинення нотаріальних дій.


Модуль 2. Вчинення нотаріальних дій


Тема 3. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.


 1. Місце вчинення нотаріальних дій.

 2. Встановлення цивільної правоздатності та дієздатності осіб.

 3. Вимоги до документів, необхідних особам для вчинення нота­ріальної дії.

 4. Відкладення нотаріальної дії.

 5. Відмова у вчинені нотаріальної дії.


Тема 4. Реєстр нотаріуса. Порядок обігу документів.


 1. Реєстр нотаріуса.

 2. Документи, що залишаються у справах нотаріуса.


Тема 5. Основні правила засвідчення правочинів.


 1. Угоди що підлягають нотаріальному посвідченню.

 2. Угоди, що засвідчуються за неповнолитніх.

 3. Угоди, що посвідчуються за осіб з фізичними вадами.

 4. Припинення нотаріально посвідчених договорів.


Тема 6. Посвідчення деяких видів угод.


 1. Посвідчення договорів відчуження нерухомого майна.

 2. Посвідчення шлюбних контрактів.

 3. Посвідчення договорів застави рухомого та нерухомого майна.

 4. Посвідчення договорів довічного утримання.


Тема 7. Видача свідоцтва про право на спадщину.

Прийняття заходів по охороні спадкового майна.


 1. Підстави видачі свідоцтва про право на спадщину.

 2. Порядок реєстрації свідоцтва про право на спадщи­ну.

 3. Загальні положення приняття мір по охороні спадкового майна. Опис майна.

 4. Управління майном при прийнятті мір по охороні спадщини.Тема 8. Здійснення деяких видів нотаріальних дій.


 1. Посвідчення довіреностей.

 2. Посвідчення заповітів.

 3. Посвідчення вірності копій документів та випи­сок із них.

 4. Посвідчення справжності підпису на документах.

 5. Посвідчення вірності перекладу.

 6. Вчинення протестів векселів.


Тема 9. Накладання та зняття заборони на відчуження майна.

Вчинення виконавчих написів.


 1. Підстави накладання заборони відчуження майна.

 2. Реєстрація накладання заборони у но­таріуса.

 3. Зняття заборони на відчуження рухомого та нерухомого майна.

 4. Поняття виконавчого напису.

 5. Зміст та реєстрація виконавчого напису.Модуль 1. Нотаріат в Україні. Загальні положення.


Тема 1. Організація нотаріату в Україні. Поняття і завдання.


Поняття нотаріату, як системи органів і посадових осіб, на яких покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення та вчиняти інші нотаріальні дії. передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності. Суб'єктивна та об'єктивна сторони діяльності нотаріату.

Завдання нотаріату відносно забезпечення:

1. захисту та охорони власності, прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

2. сприяння зміцненню законності та правопорядку;

З. попередження правопорушень.

Сутність нотаріальної діяльності. Правова основа діяльності нотаріату. Конституція України, що закріпила низку загальних положень, принципово важливих для діяльності нотаріальних органів. Закон України «Про нотаріат України», значення низки окремих законів: «Про власність», «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про заставу»; постанови Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів і Пленуму Верховного суду України; інструкції та накази Міністерства юстиції України та інші нормативно-правові акти.

Поняття нотаріального процесуального права. Нотаріальний процес. Стадії нотаріального процесу. Система нотаріального процесуального права. Принципи нотаріального процесуального права: законність, обгрунтованість, сприяння громадянам та організаціям у здійсненні їх прав та законних інтересів, принцип національної мови, принцип додержання таємниці вчинюваних нотаріальних дій.

Нотаріус. Вимоги до посади нотаріуса. Стажист нотаріуса. Кваліфікаційні комісії нотаріату. Права і обов'язки нотаріуса.

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Умови видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю. Анулювання свідоцтва. Присяга нотаріуса.

Об'єднання нотаріусів, їх повноваження. Нотаріальний округ.

Поняття особистої відповідальності приватного нотаріуса за заподіяну шкоду та основні її форми. Основна характеристика договорів службового страхування та страхової застави. Наслідки не внесення страхової застави, не укладання договору службовою страхування або не поповнення страхової застави у разі її витрачання.

Підстави призупинення або припинення приватним нотаріусом своєї діяльності:

не укладення договору службового страхування;

не внесення на спеціальний рахунок страхової застави або не поповнення її розміру у разі витрачання;

невиконання своїх службових обов'язків протягом двох місяців без поважних причин;

невідповідність посаді за станом здоров'я;

припинення права власності або права користування приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса.

Оподаткування доходу приватного нотаріуса. Контроль за законністю діяльності нотаріусів.


Тема 2. Приватна нотаріальна діяльність. Державні нотаріальні архіви.

Компетенція нотаріальних органів і посадових осіб щодо

вчинення нотаріальних дій.


Поняття приватної нотаріальної діяльності. Вимоги до особи, яка бажає стати приватним нотаріусом.

Умови реєстрації приватної нотаріальної діяльності.

Реєстраційне посвідчення, його значення і порядок отримання. Підстави відмови у видачі реєстраційного свідоцтва на право заняття приватною нотаріальною діяльністю.

Поняття нотаріального округу та робочого місця приватного нотаріуса. Вимоги до робочого місця приватного нотаріуса, які містяться в Положенні затвердженому наказом міністра юстиції України від 12.06.1998р. відносно підвищення культури обслуговування населення, схоронності документів та дотримання законності під час вчинення нотаріальних дій. Наслідки зміни розташування робочого місця.

Печатка приватного нотаріуса та інші обов'язкові реквізити.

Призначення на посаду та звільнення з посади державного нотаріуса управлінням юстиції.

Відповідальність державних нотаріальних контор за заподіяну шкоду спричинену незаконними чи недбалими діями.

Оплата вчинюваних нотаріальних дій та її недоліки.

Печатка державного нотаріуса.

Державні нотаріальні архіви, як складова частина національного архівного фонду України. Термін тимчасового (75 років) централізованого зберігання та використання нотаріальних документів. Створення і ліквідація державних нотаріальних архівів.

Організація роботи державних нотаріальних архівів. Проблеми функціонування державних нотаріальних архівів.

Методична та практична допомога державним нотаріальним конторам у вдосконаленні роботи з документами.

Предметна компетенція виконкомів місцевих рад. Винятки з загального правила територіальної компетенції, коли за вчиненням нотаріальної дії необхідно звернутись тільки до певного нотаріуса чи посадової особи певного виконкому місцевих рад.

Умови та порядок посвідчення односторонніх угод (заповітів, доручень), вірності копій документів та виписок з них, справжності підпису на документах; вжиття заходів для охорони спадкового майна та реєстрація заборони на відчуження нерухомості.

Порядок посвідчення заповітів і доручень згідно зі ст. 40 Закону України «Про нотаріат», які прирівнюються до нотаріально посвідчених.

Предметна компетенція консульських установ і дипломатичних представництв щодо вчинення нотаріальних дій, передбачених ст. 38 Закон України «Про нотаріат», та Консульським статутом України, затвердженим Указом Президента України від 2 квітня 1994 р. Повноваження консульській установ відносно забезпечення доказів (ст. 44 Консульського статуту), а також обумовленість їх діяльністю на території інших держав.


Модуль 2. Вчинення нотаріальних дій


Тема 3. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.


Загальні правила щодо місця вчинення нотаріальних дій. Випадки, коли нотаріальні дії можуть вчинятись поза службовими приміщеннями і робочим місцем приватного нотаріуса.

Документи, які необхідні нотаріусу для встановлення правоздатності та дієздатності юридичних осіб. Повноваження представників. Обов’язковість ознайомлення нотаріуса з установчими та іншими документами юридичної особи.

Документи, що необхідні нотаріусу для встановлення дієздатності фізичних осіб, ст. 43 Закону України «Про нотаріат». Встановлення дієздатності самої особи (відсутність неадекватної поведінки особи, що звернулася з проханням вчинити нотаріальну дію). Встановлення повноважень представників.

Вимоги до документів, що подаються нотаріусу для вчинення нотаріальної дії згідно ст. 47 Закону України «Про нотаріат».

Підписання нотаріально посвідчуваних угод, заяв та інших документів. Перевірка справжності підписів учасників угоди та інших осіб, які звернулись за вчиненням нотаріальної дії.

Оплата вчинюваних нотаріальних дій. Особливості сплати державного мита. Порядок повернення державного мита. Пільги, які передбачаються діючим законодавством відносно звільнення від сплати державного мита.

Строки вчинення нотаріальних дій, передбачені ст. 42 Закону України „Про нотаріат". Відкладення вчинення нотаріальних дій з ініціативи нотаріуса і зацікавлених осіб. Характеристика підстав відкладення вчинення нотаріальних дій. Підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій (ст. 49 Закону України ,Лро нотаріат"), які відносяться до першої або другої групи.

Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій. Витребування відомостей і документів необхідних для вчинення нотаріальних дій.

Заходи, що вживаються нотаріусами та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, при виявленні порушення Закону.

Зобов'язання нотаріуса на прохання особи, якій відмовлено вчиненні нотаріальної дії, винести у триденнім строк постанову про таку відмову. Особливості оскарження дій нотаріуса чи посадової особи, які не належать до сутності нотаріальних функцій.

Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні до місцевого суду за місцезнаходженням нотаріуса, державного нотаріального архіву, виконкому місцевої ради або робочого місця приватного нотаріуса.


Тема 4. Реєстр нотаріуса. Порядок обігу документів.


Реєстрація нотаріальних дій. Порядок їх реєстрації. Запис до реєстру нотаріуса.

Вимоги до порядку та форми внесення відомостей про вчинення нотаріальної дії в реєстрі нотаріуса. Ведення реєстру. Форма реєстру.

Копії та оригінали документів, що залишаються у справах нотаріуса. Другий екземпляр документів.


Тема 5. Основні правила засвідчення правочинів.


Поняття угоди. Характеристика односторонніх, двосторонніх та багатосторонніх угод. Перелік угод, то підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню. Угоди, що укладаються в усній, простій письмовій та нотаріально посвідчуваній формах. Переваги нотаріального посвідчення угод. Нотаріальне провадження щодо посвідчення угоди.

Посвідчення угод від імені неповнолітніх та за неповнолітніх. Опікуни та піклувальники. Опікунськи ради при органах місцевого самоврядування.

Порядок підпису документа громадянином, якій внаслідок фізичної вади, хвороби або неписьменності, не може власноруч підписати угоду, заяву або інший документ. Вимоги щодо особи, яка підписує документ за особу з фізичними вадами.

Складання договору сторін про зміну або розірвання нотаріально посвідченого договору оформляється шляхом складання окремого договору. Дотримання його форми та обов’язкових особливостей. Посвідчення цього договору тільки нотаріусом, що посвідчував попередній договір.

Тема 6. Посвідчення деяких видів угод.


Посвідчення угод про відчуження нерухомого майна (ст. 55 Закону України «Про нотаріат»). Поняття нерухомого майна. Перелік документів, якими може бути підтверджено право власності громадян чи юридичних осіб на житлові будинки, квартири, дачі, садові будинки, гаражі та інше нерухоме майно. Обов'язкова державна реєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна.

Порядок отримання витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна. Особливість посвідчення договору про відчуження об'єкта нерухомого майна, серед співвласників якого є неповнолітні діти, а також відчуження частки майна у спільній власності.

Посвідчення шлюбною контракту, передбаченого ст. 92 Сімейного кодексу України. Право на укладення шлюбного договору. Предмет регулювання шлюбного контракту щодо майнових прав та обов'язків подружжя як батьків. Форма договору та порядок і строки його укладання і дії. Підстави припинення шлюбного договору. Неможливість передачі по шлюбному договору у власність одному' з подружжя нерухомого чи іншого майна, право на яке підлягає державній реєстрації. Неможливість регулювання особистих відносин подружжя та особистих відносин між ними та дітьми (п. 3 ст. 93 Сімейного кодексу України).

Посвідчення договору застави, як спосіб забезпечення зобов’язань. Похідних характер договору застави. Загальні правила відносно укладення договору застави.

Нотаріальна форма є обов'язковою для договорів застави нерухомого майна, транспортних засобів, космічних об’єктів. Вимоги до тексту договору застави. Сторони договору. Предмет застави. Особливості укладення договору заставй нерухомого майна, яке знаходиться у спільній частковій власності і передбачає згоду всіх співвласників і виділення частки або паю в натурі.

Поняття і зміст договору довічного утримання згідно зі ст. 744 ЦК України. Форма договору довічного утримання і його державна реєстрація. Сторони в договорі довічного утримання. Особливості укладання договору довічного утримання щодо майна, що є у спільній сумісній власності. Порядок накладання заборони відчуження нерлтіомого майна при посвідченні договору довічного утримання. Підстави припинення договору довічного утримання за рішенням суду на вимогу відчужувана, набувача, або третьої особи (ст. 755 ЦК України. Розірвання договорів довічного утримання за згодою сторін.


Тема 7. Видача свідоцтва про право на спадщину.

Прийняття заходів по охороні спадкового майна.


Поняття права спадкування Види спадкування. Склад спадщини. Права та обов'язки особи, які не входять до складу спадщини відповідно до СТ. 1219 ЦК України

Місце та строки видачі свідоцтва про право на спадщину. Юридичні факти, що створюють право на видачу свідоцтва про право на спадщину. Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину' за законом та за заповітом.

Перевірка нотаріусом факту смерті та часу відкриття спадщини. Визначення кола спадкоєдіців по закону. Наявність між спадкодавцем та спадкоємцем родинних, подружніх відносіш таї відносин, що ґрунтуються на утриманні. Прийняття спадщини, а саме "фактичний вступ у володіння або управління спадковим майном.

Право заповідача на призначення спадкоємців та визначення обсягу спадщини. Право на обов'язкову частку у спадщині згідно зі ст. 1241 ЦК України. Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя. Умови і порядок видачі свідоцтва про право власності за життя подружжя і в разі смерті одного з подружжя.

Процесуальній порядок видачі свідоцтва про придбання житлового' будинку з прилюдних торгів. Умови за яких торги вважають ся такими, що не відбулися.

Підстави накладення заборони на відчуження нерухомого майна: власне вчинення нотаріальної дії та внесення відомостей про вчинену нотаріальну дію до Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна. Записи в реєстрі заборон та в алфавітній книзі обліку заборон на відчуження та арешти нерухомого майна про зняття заборони.

Процесуальний порядок вжиття заходів до охорони спадкового майна. Опис спадкового майна і передача ного на зберігання.

Винагорода та зберігання спадкового майна. Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини. Видача грошових сум із спадкового майна. Припинення охорони спадкового майна.


Тема 9. Здійснення деяких видів нотаріальних дій.


Посвідчення довіреностей. Довіреності, які можуть існувати в простій письмовій формі. Довіреності, які прирівнюються до нотаріально посвідчених. Довіреності, які потребують обов'язкової нотаріальної форми. Види довіреностей в залежності від обсягу повноважень. Вимоги до посвідченої в нотаріальному порядку довіреності. Посвідчення довіреностей виданих в порядку передоручення (ст. 245 ЦК України). Строки дії довіреностей, передбачені ст. 247 ЦК України. Порядок посвідчення доручення для дії за кордоном. Підстави припинення чинності доручення.

Складання заповіту. Перевірка дієздатності заповідача. Особливості форми заповіту. Власноручний підпис заповідача. Умови та розпорядження, які можуть бути включеними до заповіту.

Секретний заповіт. Його зберігання у нотаріуса. Оголошення секретного заповіту.

Реєстрація заповіту. Скасування заповіту.

Поняття і значення засвідчення вірності копій документів та виписок з них. Умови засвідчення вірності копій документів та виписок з них щодо відповідності документу, з якого посвідчуеться копія, вимогам закону, наявності юридичного значення документа, перевірки обставин щодо можливості нотаріуса засвідчити копію з представленого документа.

Перелік документів, з яких забороняється засвідчувати вірність копії згідно з п. 255 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

Особливості засвідчення вірності витягу з документів.

Умови засвідчення справжності підпису на документах. Особливості засвідчення зразків підписів посадових осіб юридичних осіб. Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на документах.

Процесуальний порядок засвідчення вірності копій документів та виписок з них.

Умови засвідчення справжності підпису на документах. Коло документів, на яких засвідчується справжність підпису.

Реєстрація нотаріальної дії в реєстрі.

Засвідчення вірності перекладу. Реєстрація нотаріальної дії в реєстрі.

Поняття і значення вчинення протестів векселів. Правила виготовлення і використання вексельних бланків.

Реквізити простого і переказного векселя.

Умови вчинення протестів векселів: обов'язковість реквізитів, встановлення суб'єктів вексельного обігу, визначення строків, у які вексель підлягає оплаті.

Процесуальний порядок вчинення протестів векселів. Стадії вчинення протестів векселів.

Тема 8. Накладання та зняття заборони на відчуження майна.

Вчинення виконавчих написів.


Територіальність накладання заборони. Підстави накладання заборони щодо відчуження нерухомого та рухомого майна.

Реєстрація в реєстрі нотаріуса. Реєстрація в реєстрі заборон відчуження нерухомого та рухомого майна (п. 252 Інструкції вчинення нотаріальних дії нотаріусами України).

Зняття заборони. Заява про зняття заборони. Особливості зняття заборони на відчуження майна як нотаріальної дії.

Поняття виконавчого напису. Перелік документів, за якими провадиться стягнення заборгованості. Місце вчинення виконавчого напису. Заява кредитора.

Підстави вчинення виконавчих написів. Особливості вчинення виконавчих написів. Реєстрація виконавчого напису в реєстрі нотаріуса.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Закон України "Про нотаріат", від 02.09.93 р.

 2. Закон України "Про державне мито".

 3. Цивільний кодекс України.

 4. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нота­ріату, затвердженого Постановою КМУ від 31.08.2011 р. N 923

 5. Положення про державний нотаріальний архів, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 18.05.2009 р. №870/5.

 6. Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 22.03.2011 N871/5

 7. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій, затверджена наказом Міністерства юстиції від 03.03.2004 р. №283/8882.

 8. Правила ведення нотаріального діловодства, зат­верджена наказом Міністерства юстиції від 22.12.2010р. N3253/5.

 9. Мічурін, Євген Олександрович. Правочини. Зразки нотаріальних документів. навчально-практ. посібник: Коментар цивільного законодавства, нові види договорів, зразки нотаріальних документів, коментар до окремих зразків документів / Є. О. Мічурін. - Х. : Еспада, 2004. - 464 с. - ISBN 966-7870-57-Х

 10. Мічурін, Євген Олександрович. Вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. науково-практ. посібник / Є. О. Мічурін. - Х. : Основа, 2004. - 368 с. - ISBN 5-7768-0821-9

11. Мічурін, Євген Олександрович. Вчинення нотаріальних дій нотаріусами України [Текст] : науково-практ. посібник / Є. О. Мічурін ; Академія правових наук України, Інститут приватного права та підприємництва, Українська нотаріальна палата. - 2.вид., перероб. та доп. - Х. : Юрсвіт, 2007. - 435 с. - (Серія "Практика і закон"). - ISBN 966-8789-02-4


Навчальне видання


Всі права належать Херсонському економічно-правовому інституту.

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу Херсонського економічно-правового інституту заборонено.


Схожі:

Херсонський економічно-правовий інститут iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра “гуманітарних дисциплін”
Обговорено І схвалено на методичній раді Херсонського економічно – правового інституту
Херсонський економічно-правовий інститут iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Страхування” для студентів Херсонського економічно-правового інституту денної...
Херсонський економічно-правовий інститут iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Соціальне страхування” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Херсонський економічно-правовий інститут iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Страхові послуги” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Херсонський економічно-правовий інститут iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Херсонський економічно-правовий інститут iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Херсонський економічно-правовий інститут iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Херсонський економічно-правовий інститут iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Херсонський економічно-правовий інститут iconЗавідувачу кафедри обліку І аудиту
Пвнз «Херсонський економічно-правовий інститут к е н., доц. Осадчій Т. С. студента(ки) економічного факультету «Облік І аудит»
Херсонський економічно-правовий інститут iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни: “Страхові послуги” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Херсонський економічно-правовий інститут iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Облік І аудит” 030502 “Економічна кібернетика” 030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи