З дисципліни: «Історія держави І права України» icon

З дисципліни: «Історія держави І права України»
Скачати 281.12 Kb.
НазваЗ дисципліни: «Історія держави І права України»
Дата04.09.2012
Розмір281.12 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичних занять


з дисципліни:

«Історія держави і права України»

(для студентів спеціальності

5.060101 “Правознавство”)


Херсон – 2006

Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу: “Історія держави і права України” для студентів спеціальності 5.060101 Херсонського економічно-правового інституту.


Склав: доцент Скриль С.А.Затверджено

на засіданні кафедри

“Загальноюридичних

дисциплін”

“___”___________ 2006 р.

Протокол № ___

ВСТУПІсторія держави і права України — історико-правова наука, що належить до основних навчальних дисциплін, які становлять необхідний елемент та невідємну частину вищої юридичної освіти. Глибоке вивчення та засвоєння визначальних фактів, явищ і процесів, загальних і специфічних законів і закономірностей державно-правового життя народів України, найважливіших памяток права необхідне не тільки для підвищення якості історико-правової підготовки спеціалістів, їхньої загальної юридичної культури, але й для більш кваліфікованого розуміння ними сучасних державотворчих процесів, основних особливостей галузей сучасного права.

Навчальна дисципліна "Історія держави та права України" передбачає опанування певним інструментарієм науки історії держави та права України, вивчення загальних закономірностей виникнення і розвитку держави і права України, починаючи з давніх часів і закінчуючи сучасним періодом розбудови української правової держави.

Метою дисципліни "Історія держави та права України" є формування правової культури майбутніх юристів та надання їм базових знань, спираючись на які вони могли б вирішувати спеціальні питання профільних дисциплін, та вмінь користування нормативно-правовими актами.

Зміст навчального курсу відображає предметну специфіку історії держави та права України як самостійної юридичної дисципліни історичного профілю.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • стан основних проблем науки історії держави і права України;

 • предмет і метод історії держави та права України;

 • суспільний лад на різних етапах розвитку української державності;

 • систему органів влади і управління, суду в Україні, починаючи з УІ ст. і до наших днів;

 • джерела права України та їх структуру;

 • перешкоди і проблеми, які виникали на шляху будівництва української державності;

 • історію кодифікації права України.

повинен вміти:

 • використовувати історичний досвід української держави і права в практичній діяльності під час створення демократичної держави в Україні;

 • аналізувати правові акти і інші документи за допомогою різних наукових методів, і перш за все, спираючись на принцип історизму;

 • самостійно робити правильні прогнози в галузі суспільно-політичного життя України на основі історико-правових знань.
 1. ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


з/п

ТЕМИ

Семінар занятьВступ. Історія держави і права України - наука і навчальна дисципліна

2Перші державні утворення і право на території Північного Причорномор’я та Приазов’я (сер. І тис. до н.е. - V ст. н.е.)

2Держава і право східних слов’ян у період зародження феодальних відносин (VІ - поч. ХII ст.)

4Держава і право Південно-Західної Русі у період феодальної роздробленості (ХІІ - ХІV ст.)

2Суспільно-політичний лад та право на українських землях у складі Литви та Польщі (ХІV - ХVІІ ст.)

2Запорізька Січ - християнська козацька республіка

2Формування української козацької держави в середині ХVII ст.

2Українська державність в другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст.

2Суспільно-політичний лад та право України в складі двох імперій (Російської та Австрійської) в кінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст.

2Суспільно-політичний лад та право України в складі Росії в другій половині ХІХ ст.

2Суспільно-політичний лад та право Галичини, Північної Буковини і Закарпаття (ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ ст.)

2Суспільно-політичний лад та право Правобережної, Лівобережної та Південної України у складі Російської імперії (з початку ХХ ст. до 1917 р.)

2Відродження української національної державності (1917-1920 р.р.)

2Утворення Української радянської республіки

2Державно-правове будівництво в УРСР у 1919 - 1920 р.р.

2Держава і право України в період нової економічної політики (1921 - 1929 р.р.)

4
^ Всього за І семестр

36Держава і право України в період утвердження сталінського тоталітаризму

2Приєднання Західноукраїнських земель до складу УРСР

2Держава і право України в роки Великої Вітчизняної війни (1941 - 1945 р.р.)

2Держава і право України в повоєнні роки (1945 - початок 1950-х років)

2Держава і право України в період десталінізації (середина 1950-х - початок 1960-х років)

2Держава і право України в період сповільнення темпів розвитку і застою (середина 1960-х - І половина 1980-х років)

2Держава і право України в період перебудови (1985 - 1990 р.р.)

2Розбудова Української незалежної держави

4
^ Всього за ІІ семестр

18
Разом:

54

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


І СЕМЕСТР


Семінарське заняття №1
^

ВСТУП. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ - НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА


- 2 години


Зміст заняття:


 1. Предмет історії держави і права України.

 2. Місце історії держави і права України в системі юридичних дисциплін.

 3. Методи вивчення дисципліни.

 4. Періодизація історії держави і права України.

 5. Історія розвитку науки “Історія держави і права України.

 6. Огляд джерел і літератури курсу.Література:


 1. Історія держави і права України: У 2 ч. / За ред. А. Рогожина. — К., 1996.

 2. Історія держави і права України: Навч. посібник / За ред. А. Чайковського. — К., 1997.

 3. Історія держави і права України: Курс лекцій. — К., 1996.

 4. Історія держави і права України. Курс лекцій. За редакцією професора В.Г. Гончаренка. - Київ: "Вентурі", 1996.Семінарське заняття №2

^ ПЕРШІ ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ І ПРАВО НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОРЯ І ПРИАЗОВЯ ( СЕРЕДИНА 1 ТИС. ДО Н.Е. - V СТ. Н.Е.)

- 2 години


Зміст заняття:


 1. Скіфська держава.

 2. Античні міста-держави (поліси ) Північного Причорноморя ( VIIст. до н.е.- III ст. н.е.). Структура органів влади і управління. Основні риси права.

 3. Боспорське царство (V ст. до н.е.-IVст. н.е. ). Етапи політичного розвитку. Еволюція державного устрою від республіки до монархії. Джерела і основні риси права.Теми рефератів:


 1. Соціальна структура населення скіфської держави.

 2. Форма державного правління, органи правління, органи влади і управління скіфської держави.


Література:


 1. Історія України: нове бачення. У двох томах - Київ, 1995

 2. Хрестоматія з історії держави і права України. З найдавніших часів до початку XX ст. /За ред. В. Гончаренка. — К., 1997. — Т. 1.

 3. Хрестоматія і історії держави і права України. Лютий 1917р. — 1996 р. /За ред В. Гончаренка. — К., 1997. — Т. 2.


Семінарське заняття №3

^ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ У СХІДНИХ СЛОВЯН

 • 2 години


Зміст заняття:


 1. Утворення первинних форм державності у східних словян (держана антів).

 2. Становлення державності у східних словян-праукраїнців.

 3. Племінні протодержави полян, древлян, уличів, тиверців, дулібів, бужан, волинян, білих хорватів, сіверян. Лад “ військової демократії”.

 4. Полянський союз племен. Перетворення органів суспільного самоуправління у державні органи.

 5. Утворення південного і північного державно-політичних центрів на рубежі VIII-IX ст. (Київського і Новгородського).

 6. Формування території Київської держави протягом IX-XII ст.Теми рефератів:


 1. Критика антинаукових теорій походження давньоруської держави.

 2. Подніпровська Поляно-Руська держава Рюриковичів.

 3. Договори як джерело права в Київській Русі.


Література:


 1. Хачатуров Р.Л. Мирные договоры Руси с Византией. -М., 1988;

 2. Новосельцев А.П. Древнейшие государства на территории СССР: некоторые итоги и задачи изучения //История СССР.-1985.-№6.

 3. Хрестоматія і історії держави і права України. Лютий 1917р. — 1996 р. /За ред В. Гончаренка. — К., 1997. — Т. 2.Семінарське заняття №4

^ ДЕРЖАВА І ПРАВО СХІДНИХ СЛОВЯН У ПЕРІОД ЗАРОДЖЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ ФЕОДАЛЬНИХ ВІДНОСИН (VI-ПОЧАТОК VII СТ.)

 • 2 години


Зміст заняття:


 1. Соціальна структура населення.

 2. Ранньофеодальна монархія.

 3. Державний лад: центральні (великий князь, князівська рада, віче) і місцеві (намісники, посадники, десяткова система) органи влади і управління. Збройні сили. Суд. Церква.

 4. Право: виникнення права у східних словян; джерела давньоруського права.

 5. Основні риси права.

 6. Судочинство на Русі.


Теми рефератів:


 1. Держава Кия і Києвичів.

 2. Судочинство в Київській Русі.


Література:


 1. Русская Правда //Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период. -М., 1990;

 2. Яковлєв А. Українське право //Українська культура: Лекції за ред. Д. Антоновича. -., 1993; Кузьмин А.Г. Об истоках древнерусского права //Советское государство и право. - 1985. - №2. - С.110-119;

 3. Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. - К., 1990;

 4. Повесть временных лет. - М., Л., - 1950;

 5. Рыбаков Б.А. Новая концепция предистории Киевской Руси //История СССР. - 1981.- №2. - С.54-59;


Семінарське заняття №5

^ ДЕРЖАВА І ПРАВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ РУСІ У ПЕРІОД ФЕОДАЛЬНОЇ РОЗДРОБЛЕНОСТІ (XII-XIV СТ.)

 • 2 години


Зміст заняття:


 1. Причини й державно-правові наслідки феодальної роздробленості. Південно-Західні (українські) землі Русі (Київська, Чернігівська, Переяславська, Галицько-Волинська).

 2. Соціальна структура населення.

 3. Сеньйоріальна монархія. Державний устрій. Двірцево-вотчинна система управління.

 4. Галицько-Волинське князівство. Особливості державного устрою. Форма правління. Влада князя. Рада бояр. Військо. Суд.

 5. Право: джерела, зміцнення основ права-привілею, посилення партикуляризму права, основні риси права.


Теми рефератів:


 1. Державницька діяльність Ярослава Осмомисла.

 2. Державницька діяльність Данила Галицького.Література:


 1. Кульчинський В.С., Настюк М.І., Тищик Б.І. Історія держави і права України. -Л., 1996.

 2. Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. - К., 1984.

 3. Пашуто В. Очерк по истории Галицко-Волынской Руси. - М., 1950.

 4. Сафроненко К.А. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси ХІ-ХІІІ вв.- М., 1955.

 5. Українське державотворення; Невитребуваний потенціал. Словник-довідник. - К., 1997.

 6. Котляр М.Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси ХІ-ХІІІ вв. - К., 1984;Семінарське заняття №6
^

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД ТА ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ ЛИТВИ ТА ПОЛЬЩІ (XIV-XVII СТ.)


 • 2 години


Зміст заняття:


 1. Утворення Речі Посполитої.

 2. Становище українських земель у складі литовсько-польської держави.

 3. Соціальна структура населення.

 4. Державний устрій: найвищі органи державної влади і управління, місцеве управління. Адміністративно-територіальний поділ України після люблінської унії.

 5. Право: джерела права до 1569 р. після 1569 р., звичаєве право, Литовські статути, Магдебурзьке право, джерела церковного права. Основні риси права.


Теми рефератів:


 1. Литовські статути - визначне джерело права XVI ст. в українських землях.

 2. Доля українського самоврядування в складі Литви і Польщі.

 3. Міське самоврядування в Україні.


Література:


 1. Литовский статут 1529 г. //Хрестоматия по истории государства и права СССР; Сас П. Магдебурзьке право на Україні /ХV-XVII ст./ Наука і суспільство. - 1985.- №1

 2. Кіселичник В. Про надання українським містам у XIV-XVII СТ.Магдебурзького права //Право України. - 1996. - №6.

 3. Чубатий М. Огляд історії українського права //Історія держави та державного права. -Мюнхен - К., 1994.

 4. Батюк В.С. Українська державність напередодні та в роки визвольної боротьби 1648-1654 рр //УІЖ.-1993. - №1.

 5. Статут Вялікага княства Літоускага 1588. - Мінск, 1989. Сас П.М. Феодальные города Украины в конце XV- 60-х годах XVI в. - К., 1989.Семінарське заняття №7

^ ЗАПОРІЗЬНКА СІЧ — ХРИСТИЯНСЬКА КОЗАЦЬКА РЕСПУБЛІКА

- 2 години


Зміст заняття:


 1. Утворення Запорізької Січі.

 2. Система органів і управління на Січі: військовий і адміністративний поділ, козацьке самоуправління, військова рада, січова адміністрація.

 3. Зародки майбутньої козацької держави.

 4. Особливості права Запорізької Січі: джерела, основні риси, процедура судочинства.


Теми рефератів:


 1. Злочин і покарання на Січі.

 2. Значення Запорозької Січі в розвитку української державності.


Література:


 1. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. - К., 1990.

 2. Щербак В.О. Запорозька Січ як фактор консолідації українського козацтва до середини XVII ст. //УВЖ.- 1995.-№5.

 3. Історія українського війська. -Л.: Світ, 1992.

 4. Голубицький В. Запорозьке козацтво. -, 1994.

 5. Українське козацтво. Сучасний стан та перспективи дослідження проблеми (Матеріали "круглого столу") //УІЖ. - 1990. -№12.

 6. Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку // Матеріали республіканських історичних читань. -К.: Ін-т історії АН України, 1991.

 7. Грозовський І . Звичаєве право Запорозької Січі // Радянське право. - 1991 - №10.Семінарське заняття №8
^

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ В СЕРЕДИНІ ХУІІ СТ.


- 2 години


Зміст заняття:


 1. Національна революція середини XVII ст. в Україні: причини, основні етапи, наслідки.

 2. Будівництво української козацької держави.

 3. Державницько-правові погляди Б. Хмельницького.

 4. Зборівська та Білоцерківська угоди.

 5. Територія України, адміністративно-територіальний поділ.

 6. Центральні органи влади: загальновійськова рада, генеральний уряд—рада генеральної старшини і гетьман. Місцеві органи: полковий уряд—полкова рада і полковник, сотенний уряд—сотник. Управління в містах. Збройні сили. Судоустрій. Православна церква.

 7. Переяславська рада. Березневі статті 1654 р. Входження України під протекторат Московії.

 8. Формування національної правової культури України. Джерела права. Основні риси права: право власності, злочини і покарання, судочинство.


Теми рефератів:


 1. Право періоду формування української держави в 1648-1657 рр.

 2. Розвиток державницьких поглядів Б.Хмельницького.


Література:


 1. Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. - Л., 1990.

 2. Драгоманов М.П. Пропащий час: українці під Московським царством. 1654-1876 //УІЖ. - 1991.-№9.

 3. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. - К.: 1993.

 4. Яковлів А. Договір гетьмана Б.Хмельницького з Москвою року 1654 //Дзвін - 1991.-№4. Смолій В.А., Гуржій О.І. Становлення української феодальної державності //УІЖ. - 1990. -№10.

 5. Степанков В.С. Деякі аспекти формування української держави в середині XVII ст. //Проблеми української історичної медієвістики. - К., 1990.Семінарське заняття №9

^ УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII - XVIII СТ.

- 2 години


Зміст заняття:


 1. Перехід від протекторату до автономії України в складі Росії.

 2. Наступ російського абсолютизму на права України і українського народу.

 3. Зміни в адміністративно-територіальному поділі України. Приєднання Правобережжя. Повна ліквідація державності України у другій половині XVIII ст.

 4. Соціальна структура населення.

 5. Органи влади і управління. Органи Росії для управління Україною.

 6. Роль Запорізької Січі у створенні української незалежної держави.

 7. Проект першої конституції України —“ Виводу прав України” Пилипа Орлика.

 8. Право. Джерела українського права: звичаєве право, гетьманські статті-конституції. Універсали. Рішення Рад. Джерела литовсько-польського права в Україні. Джерела церковного права. Впровадження Російського законодавства. Кодифікаційний процес в Україні у XVIII ст.

 9. Основні риси права. Право власності. зобовязальне право. Спадкове право. Злочини та покарання. Судочинство.Теми рефератів:


 1. Конституція Пилипа Орлика.

 2. Основні кодифікації права України у XVIII ст.


Література:


 1. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія Української Конституції. - К., 1993.

 2. Смолій В.А. Феномен українського козацтва в загально-історичному контексті //УІЖ. - 1991. - №5.

 3. Ткач А.П. Право України. - К., 1992.

 4. Месяц В.Д. История кодификации права на Украине в І-й половине XVIII в. - М., 1964. Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні роки свого існування 1734 - 1775. - К., 1961.


Семінарське заняття №10
^

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД ТА ПРАВО УКРАЇНИ В СКЛАДІ ДВОХ ІМПЕРІЙ (РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ) В КІНЦІ XVIII - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIXСТ.)


 • 2 години


Зміст заняття:


 1. Суспільний лад. Державний лад.

 2. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Росії. Форми правління.

 3. Центральні органи влади і управління Російської імперії. Місцеві органи влади та управління Російської імперії. Місцеві органи влади та управління на українських землях. Збройні сили. Суд.

 4. Право. Кодифікація права Росії. Кодифікація права України. Загальноімперське законодавство в Україні.

 5. Основні риси права. Право власності. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Злочин і покарання. Судочинство.

 6. Суспільно-політичний лад і право в західноукраїнських землях.Теми рефератів:


 1. Наукові політико-правові оцінки українсько-російських відносин у кінці XVII-XVIII ст.

 2. Державно-правовий устрій Нової Січі/1734-1775 рр./

 3. Революція 1848-49 рр. в західноукраїнських землях.


Література:


 1. Исаев И.А. История государства и права России . Полный курс лекций. - М., 1996.

 2. История государства и права УССР. - К., 1976.

 3. Круглев А. Розвиток державно-політичної думки України в ХІХ ст. Право України. - 1993. - №2.

 4. Мала енциклопедія етнодержавознавства. - К., 1996.

 5. Пащук А.І. Суд і судочинство на лівобережній Україні в XVII - XVIII ст. - Л., 1967.Семінарське заняття №11

^ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД ТА ПРАВО УКРАЇНИ В СКЛАДІ РОСІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIXСТ.

- 2 години


Зміст заняття:


 1. Суспільний лад. Дворянство. Буржуазія.

 2. Посилення національного гніту.

 3. Державний лад. Центральні органи влади і управління Російської імперії.

 4. Реформи у галузі управління: земська реформа 1864 р., міська реформа 1864 р., військова реформа 1874р., поліцейська реформа.

 5. Особливості реформ в Україні.

 6. Право. Звичаєве право України. Джерела загальноросійського права. Судові установи.


Теми рефератів:


 1. Селянська реформа 1861р. в Україні.

 2. Судова реформа 1864 р.

 3. Контрреформи 80-90-х років XIX ст.


Література:


 1. Кульчицький В., Настюк М., Тищик Б. Історія держави та права України.—Львів, 1996.

 2. Основи конституційного права України. Підручник/ За зам. редакцією В.В. Копейчікова. - Київ: Юрінком, 1997.

 3. Основи курсу історії Росії. Навчальний посібник. Автори - викладачі МГУ А.С. Орлів, В.А. Георгиев, А.Ю. Напівновий, Ю.Я. Терещенко. - М.: " Простір", 1997.


Семінарське заняття №12

^ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД ТА ПРАВО ГАЛИЧИНИ, ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ І ЗАКАРПАТТЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIXСТ. - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

 • 2 години


Зміст заняття:


 1. Державно-правова думка України другої половини XIXст.

 2. Революційні події 1848-1849 рр. в Західній Україні.

 3. Суспільно-політичний лад і право у Східній Галичині, Північній Буковині та Закарпатті.


Теми рефератів:


 1. Зміни в державно-правовому становищі Західної України.

 2. Революція 1905-1907 рр. в Україні.

 3. Зміни в державному устрої.


Література:


 1. Історія Української РСР. — К., 1983. — Т. 4.

 2. Кириченко В. Правова регламентація селянського землеволодіння і землекористування в Україні наприкінці XIX — поч. XX ст. — К., 1992.

 3. Дубровіна А. Механізм управління, суспільний лад і право України в період імперіалізму і демократичних революцій. — К., 1970.

 4. Кириченко В. О проведений стольшинской аграрной реформи на Украине // Проблеми совершенствования законодательства Укра-иньї й практики его применения в современньїх условиях. — К., 1992.^

Семінарське заняття №13

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД ТА ПРАВО ПРАВОБЕРЕЖ-НОЇ, ЛІВОБЕРЕЖНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (З ПОЧАТКУ XX СТ. ДО 1917 р.)


 • 2 години


Зміст заняття:


 1. Революція 1905-1907 рр. в Росії, її причини та особливості в Україні.

 2. Зміни в становищі класів. Створення політичних партій. Зміни у державному ладі Російської імперії.

 3. Основні закони Російської імперії 23 квітня 1906 р. Державна Дума. Перетворення Державної Ради на вищу палату над Державною Думою. Ради робітничих депутатів в революції 1905 р.

 4. Право. Джерела права. Столипінське аграрне законодавство. Адміністративне законодавство. Кримінальне уложення 1903р.

 5. “Українське питання” у міжнародно-правових стосунках.

 6. Мілітаризація державного апарату в українських землях у складі Російської імперії. Особливі наради. Основні зміни у праві за умов воєнного стану.


Теми рефератів:


 1. Маніфест 17 жовтня 1905 р.

 2. Третєчервневий державний переворот.

 3. Україна в першій світовій війні.


Література:


 1. Полянский Н. Царские военные суды в борьбе с революпией 1905-1907 гг.—М., 1958.

 2. Попник В. Политическая борьба на Украине вокруг виборов в III Государственную Думу. — К., 1989.

 3. Самостійна Україна: Збірник програм українських політичних партій початку XX ст. — Тернопіль, 1991.

 4. Скакун О. Прогресивна політико-правова думка на Україні (IX -1917р.).—К., 1990.Семінарське заняття №14

^ ПОЧАТОК ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

 • 2 години


Зміст заняття:


 1. Лютнева революція 1917 р. в Росії. Її особливості в Україні. Падіння самодержавства. Створення Тимчасового уряду.

 2. Органи влади та управління в Росії та Україні. Ради робітничих, солдатських та селянських депутатів.

 3. Виникнення Центральної Ради. Ідея автономії України. Взаємовідносини Центральної Ради і Тимчасового уряду. І та II Універсали Центральної Ради.

 4. IV Універсал Центральної Ради — проголошення незалежності УНР.

 5. Соціально-економічна та політична діяльність Центральної Ради (січень-квітень 1918 р.). Конфлікт Центральної Ради з окупантами. Повалення УНР.

 6. Право УНР. Джерела та памятки права. Основні риси права. Конституція УНР.


Теми рефератів:


 1. Українська Центральна Рада: виникнення та роль у державотворчому процесі.

 2. Державний лад УНР.

 3. Брестський мирний договір Центральної Ради та його наслідки.

Література:


 1. Винниченко В. Відродження нації: У 3 т. — К., 1990.

 2. Гамрецький Ю. Універсали — визначальні віхи історії Централь­ної ради // Укр. істор. журн. — 1991. — № 8-9.

 3. Гунчак Т. Україна. Перша половина XX ст.: нариси політичної історії. — К., 1993. — С. 70-140.

 4. Дубровіна А. Механізм управління. Суспільний лад і право України в період імперіалізму і демократичних революцій. — К., 1970.


Семінарське заняття №15

^ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА ПЕРІОДУ ДИРЕКТОРІЇ

 • 2 години


Зміст заняття:


 1. Українська Держава — гетьманат (29.04-14.12.1918р.). Органи управління. Державно-правова політика гетьманату. Право. Джерела права. Основні риси права.

 2. Повстання проти гетьманського уряду, його повалення. Українська Народна Республіка періоду Директорії. Спроби поновити владу УНР. Рада Народних Міністрів. Взаємини Директорії з урядом УНР, Радою Народних Міністрів, Трудовим конгресом.

 3. Спроби створення соборної України—злука УНР з ЗУНР, з іншими українськими землями.

 4. Універсал Трудового конгресу України до українського народу про завдання державного будівництва та організацію оборони соборної України. Зовнішня політика Директорії.

 5. Право. Джерела права. Основні риси права.

 6. Західноукраїнська Народна Республіка (11.1918-7.1919 р.). Проголошення ЗУНР.

 7. Органи влади та управління. Збройні сили, Українська галицька армія (УГА). Суд. Злука УНР та ЗУНР, їхні взаємини в подальшому. Ліквідація ЗУНР. Джерела та основні риси права.


Теми рефератів:


 1. Українська Народна Республіка: державно-правове становище.

 2. Проголошення Радянської Української Республіки — перша спроба встановлення радянської влади в Україні.

 3. Революція в Австро-Угорщині.


Література:


 1. Нагаєвський І. Історія Української держави XX ст. — К., 1993. — С. 64-118.

 2. ЯневськийД. Маловідомі конституційні акти України // Історичні зошити. — 1991. — № 2.

 3. Кондратюк В. Державність України в 1917-1920 рр. — Л., 1992. Конституційні акти України 1917-1920. — К., 1992. — С. 82-232.


Семінарське заняття №16

^ УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

 • 2 години


Зміст заняття:


 1. Боротьба більшовиків за владу Рад на Україні в жовтні-грудні 1917 р.

 2. І Всеукраїнський зїзд Рад та його рішення. Створення Радянської “УНР”.

 3. Будівництво радянських органів влади і управління.

 4. Надзвичайні органи влади і управління.

 5. II Всеукраїнський зїзд Рад, його рішення.

 6. Джерела права УСРР. “Війна” декретів. Основні риси права.


Теми рефератів:


 1. Державність УНР часів Директорії. Вплив зовнішніх чинників.

 2. Проголошення федеративних звязків з Радянською Росією.


Література:


 1. Кондратюк В. Державність України в 1917-1920 рр. — Л., 1992. Конституційні акти України 1917-1920. — К., 1992. — С. 82-232.

 2. Нагаевський І. Історія Української держави XX ст. — К., 1993. —С.119-402.

 3. Шляхи до української державності // Історичні зошити. —1992.—№1


Семінарське заняття №17

^ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ БУДІВНИЦТВО В УРСР У 1919-1920 Р.Р.

 • 2 години


Зміст заняття:


 1. Радянська Україна у 1919-1921 р.р.

 2. III Всеукраїнський зїзд Рад і його рішення. Конституція УСРР 1919 р. “Воєнний комунізм” - перша модель будівництва соціалізму.

 3. Державний лад. Конституційні органи влади і управління. Створення держави воєнно-пролетарської диктатури. Військово-політичний союз УСРР з РРФСР та іншими радянськими республіками.

 4. Право. Джерела права.

 5. Основні риси права: цивільного, земельного, трудового, кримінального, процесуального.Теми рефератів:


 1. Радянське державно-правове будівництво в Україні в 20-і роки.

 2. Ризький мир (березень 1921 р.).

 3. Конституція 1929 р.


Література:


 1. Вернишин А. Деформация судебной защитм гражданских прав в конце 20-х — начало 30-х годов // Сов. государство й право. — 1989.—№8.

 2. Гунчак Т. Україна. Перша половина XX століття: нариси політичної історії. — К., 1993. — С. 183-203.

 3. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української Конституції. — К.,1993.


Семінарське заняття №18

^ ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

(1921-1929 Р.Р.)

- 2 години


Зміст заняття:


 1. Відновлення позаринкової економіки, індустріалізація.

 2. Суцільна колективізація сільського господарства.

 3. Голодомор. Зміни в становищі селян, робітників, інтелігенції.

 4. Новий клас—номенклатура. Масові незаконні репресії. Державний лад.

 5. Конституція УРСР 1937 р. Органи влади і управління за Конституцією. Суд. Репресивні органи. Утвердження командно-адміністративної системи управління, її основні риси та наслідки.

 6. Право. Джерела права. Деформації у праві: цивільному, колгоспному, трудовому, кримінальному, процесуальному.


Теми рефератів:


 1. Надзвичайне законодавство та право СРСР в Україні в 30-і роки.

 2. Конституція УРСР 1937 р.


Література:


 1. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української Конституції. — К.,1993.

 2. Курицын В. 1937 год в истории Советского государства // Сов. государство й право. — 1988. — № 2. — С. 109-119.

 3. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки / В. Даниленко та ін. — К., 1991.


ІІ СЕМЕСТР


Семінарське заняття №19

^ ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД УТВЕРДЖЕННЯ СТАЛІНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ

 • 2 години


Зміст заняття:


 1. Державний лад України в першій половині 1930-х років.

 2. Формування командно-адміністративної системи.

 3. Конституція УРСР 1937 р.

 4. Перебудова державних органів УРСР на основі Конституції 1937 р.


Теми рефератів:


 1. Конституційні органи влади і управління.

 2. Масові незаконні репресії.


Література:


 1. Вернишин А. Деформация судебной защитм гражданских прав в конце 20-х — начало 30-х годов // Сов. государство й право. — 1989.—№8.

 2. Гунчак Т. Україна. Перша половина XX століття: нариси політичної історії. — К., 1993. — С. 183-203.

 3. Курицьін В. 1937 год в истории Советского государства // Сов. государство й право. — 1988. — № 2. — С. 109-119.

 4. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української Конституції. — К.,1993.

 5. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки / В. Даниленко та ін. — К., 1991.Семінарське заняття №20

^ ПРИЄДНАННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ДО СКЛАДУ УРСР

 • 2 години


Зміст заняття:


 1. Пакт про ненапад між СРСР і Німеччиною.

 2. Приєднання західноукраїнських земель до УРСР. Їхня радянізація.

 3. Введення радянських військ на територію Східної Галичини.

 4. Вибори до Народних зборів Західної України та їх рішення про входження до УРСР. Закон Верховної Ради СРСР та Закон Верховної Ради УРСР про прийняття Західної України до складу УРСР.

 5. Введення радянських військ у Північну Буковину і Бессарабію. Закон Верховної Ради СРСР про включення Північної Буковини, Північної та Південної Бессарабії до складу УРСР.

 6. Українські землі поза радянськими кордонами.Теми рефератів:


 1. Західноукраїнські землі у складі УРСР.

 2. Утворення Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки у складі СРСР.


Література:


 1. Кульчицький В., Настюк М., Тищик Б. Історія держави та права України.—Львів, 1996.

 2. Шульженко О.П. Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право. Курс лекцій / За зам. ред. В.В. Копейчікова - Київ: Юріком, 1997.

 3. Хрестоматія і історії держави і права України. Лютий 1917р. — 1996 р. /За ред В. Гончаренка. — К., 1997. — Т. 2.

 4. Історія держави і права України: У 2 ч. / За ред. А. Рогожина. — К., 1996.Семінарське заняття №21

^ ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (1941-1945 Р.Р.)

 • 2 годиниЗміст заняття:


 1. Період Великої Вітчизняної війни.

 2. Зміни в конституційних органах влади і управління.

 3. Надзвичайні органи влади і управління. Збройні сили. Суд. Військові трибунали.

 4. Джерела і основні риси права періоду воєнного стану.

 5. Окупаційний режим і рух опору. Спроби відновлення Української держави. Діяльність ОУН-УПА. Правові питання радянського руху опору.

 6. Відновлення радянської влади в Україні.

 7. Завершення обєднання українських земель, його правове оформлення.


Теми рефератів:


 1. Приєднання західноукраїнських земель до УРСР.

 2. Правові питання радянського руху опору.


Література:


 1. Історія держави і права України: Курс лекцій. — К., 1996.

 2. Історія держави і права України. Курс лекцій. За редакцією професора В.Г. Гончаренка. - Київ: "Вентурі", 1996.

 3. Хрестоматія з історії держави і права України. З найдавніших часів до початку XX ст. /За ред. В. Гончаренка. — К., 1997. — Т. 1.

 4. Основи конституційного права України. Підручник/ За зам. редакцією В.В. Копейчікова. - Київ: Юрінком, 1997.Семінарське заняття №22

^ ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПІСЛЯ ВОЄННІ РОКИ

(1945-ПОЧАТОК 1950-х РОКІВ)

 • 2 години


Зміст заняття:


 1. Суспільний лад. Зміни в соціальній структурі.

 2. Посилення тиску на інтелігенцію.

 3. Продовження незаконних репресій.

 4. Державний лад. Зміни в органах влади і управління. Збройні сили. Суд. Правоохоронні органи. Зміцнення тоталітарного режиму.

 5. Право. Джерела права. Основні риси права.


Теми рефератів:


 1. Зміни в органах влади і управління.

 2. Діяльність органів радянської влади в західних областях України.


Література:


 1. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. — Львів, 1996.

 2. Історія держави і права України: Курс лекцій. — К., 1996.

 3. Історія України: нове бачення. У двох томах - Київ, 1995 (рекомендується до всіх тем курсу і далі в списку не повторюється)

 4. Музиченко П. Історія держави і права України: Навч. посібник. — К., 1999.


Семінарське заняття №23

ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (СЕРЕДИНА 1950-х –ПОЧАТОК 1960-х РОКІВ)

- 2 години

Зміст заняття:


 1. Суспільний лад. Курс на відновлення демократії та прав людини.

 2. Поширення руху за права людини і громадянина.

 3. Національно-державний лад. Приєднання Криму.

 4. Державний лад. Часткова демократизація репресивних органів влади і управління. Перебудова судової системи. Посилення прокурорського нагляду.

 5. Право. Джерела права. Кодифікація права.

 6. Суперечливі тенденції змін у державному, цивільному, трудовому, колгоспному, кримінальному та інших галузях права.


Теми рефератів:


 1. Становище України в складі СРСР.

 2. Шестидесятники.

 3. Поява дисидентів.


Література:


 1. Кульчицький В., Настюк М., Тищик Б. Історія держави та права України.—Львів, 1996.

 2. Основи конституційного права України. Підручник/ За зам. редакцією В.В. Копейчікова. - Київ: Юрінком, 1997.

 3. Історія держави і права України. Курс лекцій. За редакцією професора В.Г. Гончаренка. - Київ: "Вентурі", 1996.

Семінарське заняття №24

ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД СПОВІЛЬНЕННЯ ТЕМПІВ РОЗВИТКУ І ЗАСТОЮ (СЕРЕДИНА 1960-х - ПЕРША ПОЛОВИНА 1980-х РОКІВ)

- 2 години

Зміст заняття:


 1. Суспільний лад. Дисидентський рух, боротьба з ним.

 2. Державний лад.

 3. Спроби десталінізації: економічна реформа 1965-1967 років, відновлення командно-адміністративних методів управління господарством, подальша бюрократизація державного апарату.

 4. Право. Джерела права. Конституція УРСР 1978 р., її призначення та зміст.

 5. Продовження кодифікацій робіт.

 6. Основні риси права.


Теми рефератів:


 1. Економічна реформа 1965-1967 років.

 2. Конституція УРСР 1978 р.


Література:


 1. Хрестоматія і історії держави і права України. Лютий 1917р. — 1996 р. /За ред В. Гончаренка. — К., 1997. — Т. 2.

 2. Українське державотворення: Словник-довідник / О. Мироненко, Ю. Римаренко та ін. — К., 1997.

 3. Кульчицький В., Настюк М., Тищик Б. Історія держави та права України.—Львів, 1996.


Семінарське заняття №25

^ ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ (1985-1990 РОКИ)

 • 2 години


Зміст заняття:


 1. Перебудова, її завдання, наслідки. Реформи в економіці.

 2. Суспільний лад. Розширення прав і свобод громадян. Гласність.

 3. Активізація участі громадян у громадсько-політичному житті.

 4. Державний лад. Реформи державного апарату. Зміни і доповнення до Конституції УРСР 1978 р. Визнання і реалізація принципу розподілу влади.

 5. Право. Джерела права. Зміни в цивільному, трудовому, колгоспному та інших галузях права.Теми рефератів:


 1. Народні рухи, партії, профспілки.

 2. Розвиток української державно-політичної думки.


Література:


 1. Історія держави і права України. Курс лекцій. За редакцією професора В.Г. Гончаренка. - Київ: "Вентурі", 1996.

 2. Історія держави і права України: У 2 ч. / За ред. А. Рогожина. — К., 1996.

 3. Історія України: нове бачення. У двох томах - Київ, 1995 (рекомендується до всіх тем курсу і далі в списку не повторюється)Семінарське заняття №26

^ РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

 • 2 години

Зміст заняття:


 1. Декларація про державний суверенітет УРСР від 16 липня 1990 року.

 2. Заміна функцій союзного центру республіканськими структурами. Введення інституту президентства.

 3. Всенародний референдум щодо підтвердження Акту проголошення незалежності, всенародні вибори Президента України 1 грудня 1991р.

 4. Розпад СРСР.

 5. Створення нового державного апарату України: центральні та місцеві органи влади і управління.

 6. Правове забезпечення організації та діяльності державного апарату.Теми рефератів:


 1. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991р.

 2. Декларація про Співдружність незалежних держав.


Література:


 1. Хрестоматія і історії держави і права України. Лютий 1917р. — 1996 р. /За ред В. Гончаренка. — К., 1997. — Т. 2.

 2. Основи курсу історії Росії. Навчальний посібник. Автори - викладачі МГУ А.С. Орлів, В.А. Георгиев, А.Ю. Напівновий, Ю.Я. Терещенко. - М.: " Простір", 1997.

 3. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник /За ред. В.В. Копейчікова. - Київ: Юріком, 1997.

Семінарське заняття №27

^ ПРАВО ЗА ЧАСІВ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

 • 2 години


Зміст заняття:


 1. Конституція України 1996 р.

 2. Зміст.

 3. Значення.

 4. Реформування усіх галузей права.

 5. Кодифікаційні роботи.Література:


 1. Хрестоматія і історії держави і права України. Лютий 1917р. — 1996 р. /За ред В. Гончаренка. — К., 1997. — Т. 2.

 2. Українське державотворення: Словник-довідник / О. Мироненко, Ю. Римаренко та ін. — К., 1997.

 3. Кульчицький В., Настюк М., Тищик Б. Історія держави та права України.—Львів, 1996.


Методичні розробки


 1. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “Історія держави та права України”. - Херсон: ХЕПІ.

 2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни “Історія держави та права України”. – Херсон: ХЕПІ.

 3. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників. – Херсон: ХЕПІ.

 4. Контрольні завдання дисципліни “Історія держави та права України”.

 5. “Історія держави та права України”. Тестові завдання для контролю знань студентів. – Херсон: ХЕПІ.Рекомендована література


а) основна:

 1. Конституція України. — К., 1996.

 2. Історія держави і права України: У 2 ч. / За ред. А. Рогожина. — К., 1996.

 3. Історія держави і права України: Навч. посібник / За ред. А. Чайковського. — К., 1997.

 4. Історія держави і права України: Курс лекцій. — К., 1996.

 5. Історія держави і права України. Курс лекцій. За редакцією професора В.Г. Гончаренка. - Київ: "Вентурі", 1996.

 6. Кульчицький В., Настюк М., Тищик Б. Історія держави та права України.—Львів, 1996.

 7. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. — Львів, 1996.

 8. Музиченко П. Історія держави і права України: Навч. посібник. — К., 1999.


б) додаткова:

 1. Конституційні акти України 1917-1920. — К., 1992.

 2. Основи конституційного права України. Підручник/ За зам. редакцією В.В. Копейчікова. - Київ: Юрінком, 1997.

 3. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник /За ред. В.В. Копейчікова. - Київ: Юріком, 1997.

 4. Российское законодательство Х-ХХ веков (тексти й комментарии): В 9 т. /Под ред. О. Чистякова. — М., 1984.

 5. Історія України: нове бачення. У двох томах - Київ, 1995 (рекомендується до всіх тем курсу і далі в списку не повторюється)

 6. И.А.Ісаєв. Історія держави і права Росії: Повний курс лекцій. 2-і видання перероблене і доповнене. - М.: Юрист, 1994.

 7. Українське державотворення: Словник-довідник / О. Мироненко, Ю. Римаренко та ін. — К., 1997.

 8. Шульженко О.П. Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право. Курс лекцій / За зам. ред. В.В. Копейчікова - Київ: Юріком, 1997.

 9. Хрестоматія з історії держави і права України. З найдавніших часів до початку XX ст. /За ред. В. Гончаренка. — К., 1997. — Т. 1.

 10. Хрестоматія і історії держави і права України. Лютий 1917р. — 1996 р. /За ред В. Гончаренка. — К., 1997. — Т. 2.

 11. Основи курсу історії Росії. Навчальний посібник. Автори - викладачі МГУ А.С. Орлів, В.А. Георгиев, А.Ю. Напівновий, Ю.Я. Терещенко. - М.: " Простір", 1997.

 12. Нормативне забезпечення підприємницької діяльності: Навч.-метод. комплекс для самост. вивч. дисц. / Л.С. Гончаренко. - Херсон: МУБіП, 2002. - 72 с.Схожі:

З дисципліни: «Історія держави І права України» iconЗ дисципліни: «Історія держави І права України»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни: “Історія держави І права України” для студентів спеціальності 060101...
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconЗ дисципліни: «Історія держави І права України»
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни: “Історія держави І права України” для студентів спеціальності 060101...
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconПитання підсумкового контролю з дисципліни Історія держави і права України
Періодизація курсу. Місце та роль історії держави і права України в системі юридичних дисциплін
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з курсу "історія держави І права україни та історія україни" для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconІсторія держави І права зарубіжних країн програма курсу
Курс Історія держави І права є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconМіжнародний університет бізнесу І права
Робоча програма складена на основі навчальної програми дисципліни "Історія держави та права України", мубіП, 2004
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconІсторичний факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
України, соціально-історична антропологія, історичне краєзнавство, історія України, етнографія України, історіографія історії України,...
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconІсторія держави та права зарубіжних країн” (для студентів спеціальності “історія”)
Сходу. Причому, наукову значущість цього курсу створює та обставина, що на протязі його вивчення розкриваються питання виникнення,...
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconПрезидія вищої атестаційної комісії україни
Загальна характеристика теорії держави І права, проблеми методології та методів дослідження держави І права, загальнотеоретичні поняття,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи