Міжнародний університет бізнесу І права icon

Міжнародний університет бізнесу І права
НазваМіжнародний університет бізнесу І права
Сторінка1/6
Дата04.09.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

________________ Лугінін О.Є.

(підпис)

«___»____________ 2004р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


з дисципліни

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ
для спеціальності: 6.060100 "Правознавство"


Інститут права


Кафедра правознавства


Робоча програма складена на основі навчальної програми дисципліни "Історія держави та права України", МУБіП, 2004.


Робоча програма складена професором Водотикою С.Г.


Програма затверджена на засіданні кафедри правознавства

(протокол №2 від 23.09.2004 р.)


Заступник завідувача кафедри _________________ О.О.Омельченко


Схвалено методичною радою МУБіП (протокол №1 від 30.09.2004 р.)

Голова ради

К.е.н., професор _­­­________________ Л.М. Балахнічова

 1. ^

  МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Метою дисципліни "Історія держави та права України" є формування правової культури майбутніх юристів та надання їм базових знань, спираючись на які вони могли б вирішувати спеціальні питання профільних дисциплін, та вмінь користування нормативно-правовими актами.

Навчальна дисципліна "Історія держави та права України" передбачає опанування певним інструментарієм науки історії держави та права України, вивчення загальних закономірностей виникнення і розвитку держави і права України, починаючи з давніх часів і закінчуючи сучасним періодом розбудови української правової держави.

Зміст навчального курсу відображає предметну специфіку історії держави та права України як самостійної юридичної дисципліни історичного профілю.

Після вивчення дисципліни студент

повинен знати:

 • стан основних проблем науки історії держави і права України;

 • предмет і метод історії держави та права України;

 • суспільний лад на різних етапах розвитку української державності;

 • систему органів влади і управління, суду в Україні, починаючи з УІ ст. і до наших днів;

 • джерела права України та їх структуру;

 • перешкоди і проблеми, які виникали на шляху будівництва української державності;

 • історію кодифікації права України.

повинен вміти:

 • використовувати історичний досвід української держави і права в практичній діяльності під час створення демократичної держави в Україні;

 • аналізувати правові акти і інші документи за допомогою різних наукових методів, і перш за все, спираючись на принцип історизму;

 • самостійно робити правильні прогнози в галузі суспільно-політичного життя України на основі історико-правових знань.Місце у структурно-логічній схемі: Курс "Історія держави та права України" вивчається після дисципліни "Історія України", у взаємозв'язку з дисциплінами "Історія держави і права зарубіжних країн", "Теорія держави та права".
^ 2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ


Шифр спеціальності

Форма навчання

Курс

Семестр

Всього годин

В тому числі:

Курс. робота

Контроль

лекції

семінар. занять

лаборат. занять

Самост. робота

залік

іспит

6.060100

Денна

1

1

108

36

36

-

36

-

+

-

Заочна

1

1

108

14

-

-

94

-

+

-

6.060100

Денна

1

2

82

18

18

-

46

-

-

+

Заочна

1

2

82

14

-

-

68

-

-

+
 1. ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

^ Кількість годин

з/п

ТЕМИ

Всього

Лекцій

Семінар занять

Лаб. заняття

Індивід. завдання

Самост. роботаВступ. Історія держави і права України - наука і навчальна дисципліна

6

2

2

-

1

1Перші державні утворення і право на території Північного Причорномор’я та Приазов’я (сер. І тис. до н.е. - V ст. н.е.)

6

2

2

-

1

1Держава і право східних слов’ян у період зародження феодальних відносин (VІ - поч. ХII ст.)

8

2

4

-

1

1Держава і право Південно-Західної Русі у період феодальної роздробленості (ХІІ - ХІV ст.)

6

2

2

-

1

1Суспільно-політичний лад та право на українських землях у складі Литви та Польщі (ХІV - ХVІІ ст.)

6

2

2

-

1

1Запорізька Січ - християнська козацька республіка

6

2

2

-

1

1Формування української козацької держави в середині ХVII ст.

8

4

2

-

1

1Українська державність в другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст.

6

2

2

-

1

1Суспільно-політичний лад та право України в складі двох імперій (Російської та Австрійської) в кінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст.

6

2

2

-

1

1Суспільно-політичний лад та право України в складі Росії в другій половині ХІХ ст.

7

2

2

-

1

2Суспільно-політичний лад та право Галичини, Північної Буковини і Закарпаття (ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ ст.)

6

2

2

-

1

1Суспільно-політичний лад та право Правобережної, Лівобережної та Південної України у складі Російської імперії (з початку ХХ ст. до 1917 р.)

6

2

2

-

1

1Відродження української національної державності (1917-1920 р.р.)

8

4

2

-

1

1Утворення Української радянської республіки

7

2

2

-

1

2Державно-правове будівництво в УРСР у 1919 - 1920 р.р.

7

2

2
1

2Держава і право України в період нової економічної політики (1921 - 1929 р.р.)

9

2

4

-

1

2

^ Всього за І семестр

108

36

36

-

16

20Держава і право України в період утвердження сталінського тоталітаризму

10

4

2

-

2

2Приєднання Західноукраїнських земель до складу УРСР

10

2

2

-

2

4Держава і право України в роки Великої Вітчизняної війни (1941 - 1945 р.р.)

10

2

2

-

2

4Держава і право України в повоєнні роки (1945 - початок 1950-х років)

10

2

2

-

2

4Держава і право України в період десталінізації (середина 1950-х - початок 1960-х років)

10

2

2

-

2

4Держава і право України в період сповільнення темпів розвитку і застою (середина 1960-х - І половина 1980-х років)

10

2

2

-

2

4Держава і право України в період перебудови (1985 - 1990 р.р.)

10

2

2

-

2

4Розбудова Української незалежної держави

12

2

4

-

2

4

^ Всього за ІІ семестр

82

18

18

-

16

30

Разом:

190

54

54

-

32

46
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міжнародний університет бізнесу І права iconЗакарпатський державний університет Факультет міжнародного бізнесу та міжнародного права
Теоретичний семінар: актуальні проблеми наукових досліджень з міжнародного бізнесу
Міжнародний університет бізнесу І права iconЗакарпатський державний університет факультет міжнародного бізнесу та міжнародного права Кафедра міжнародного бізнесу та світової політики Рецензія на кваліфікаційну роботу
Студент
Міжнародний університет бізнесу І права iconБердянський університет менеджменту І бізнесу у рамках розпорядження, проголошеного Кабінетом Міністрів України від 15 серпня 2012 р. №562-р «Про затвердження плану заходів проведення у 2012 році Всеукраїнського тижня права»
Всеукраїнського тижня права» Бердянський університет менеджменту і бізнесу запрошує учнів 9-10 класів взяти участь у конкурсі «Найкращий...
Міжнародний університет бізнесу І права iconЗакарпатський державний університет Факультет міжнародного бізнесу та міжнародного права Кафедра міжнародного бізнесу та світової політики Проректору з навчальної роботи У. Я. Ханас Розпорядження
Кафедра міжнародного бізнесу та світової політики надає інформацію про затвердження тем курсових робіт та призначення керівників...
Міжнародний університет бізнесу І права iconЗакарпатський державний університет Факультет міжнародного бізнесу та міжнародного права Кафедра міжнародного бізнесу та світової політики Проректору з навчальної роботи У. Я. Ханас Розпорядження
Кафедра міжнародного бізнесу та світової політики надає інформацію про затвердження тем бакалаврських робіт та призначення керівників...
Міжнародний університет бізнесу І права iconЗакарпатський державний університет Факультет міжнародного бізнесу та міжнародного права Кафедра міжнародного бізнесу та світової політики Проректору з навчальної роботи У. Я. Ханас Розпорядження
Кафедра міжнародного бізнесу та світової політики надає інформацію про зміни затвердження тем бакалаврських робіт та призначення...
Міжнародний університет бізнесу І права icon216 міжнародний соломонів університет міжнародне приватне право програма курсу укладач: Калакура Віктор Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент Київ-2002 Вступ Мета вивчення курсу
Крім цього, метою дисципліни є вивчення питань, пов’язаних з суб’єктами міжнародного приватного права, колізійних проблем речевого...
Міжнародний університет бізнесу І права iconЗакарпатський державний університет Факультет міжнародного бізнесу та міжнародного права Кафедра міжнародного бізнесу та світової політики Проректору з навчальної роботи У. Я. Ханас Розпорядження
Кафедра міжнародного бізнесу та світової політики надає інформацію про затвердження тем магістерських робіт та призначення керівників...
Міжнародний університет бізнесу І права iconНаціональний університет «одеська юридична академія»
Міжнародний день інтелектуальної власності та з нагоди відзначення 5-річчя заснування кафедри права інтелектуальної власності та...
Міжнародний університет бізнесу І права iconМіністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет факультет міжнародного бізнесу та міжнародного права Кафедра міжнародного бізнесу та світової політики
Етикет-це встановлений порядок,сукупність правил,регламентуючих зовнішніх правил людських відносин. Предмет передбачає комплексне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи