Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/6
Дата04.09.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Рег.№_______

Затверджую

Проректор з навчально -

методичної роботи

_______________________

Голобородько Я.Ю.

“___”____________2006 р.


РОБОЧА ПРОГРАМАдисципліни ____Історія держави і права України____

для студентів спеціальності 6.060101 «Правознавство»

факультету _____Права та менеджменту ЗЕД_______


Курс І; семестр І, ІІ

Лекції 54 годин

Практичні заняття 54 годин

Індивідуальна робота 14 годин

Самостійна робота 67 годин

Всього годин 189

Іспит ІІ семестр, залік – І семестр.


^ Уклав: доцент Скриль С.А.


Херсон 2006

Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми та власного досвіду автора


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри загальноюридичних дисциплін

протокол № ___ від “___” ___________ 2006 р.

Завідувач кафедри______________ Скриль С.А.


Обговорено і схвалено на методичній раді інституту _____________________

Протокол № ___ від “___” ____________ 2006 р.

Голова методичної ради

інституту ____________________Голобородько Я.Ю.

 1. ^

  МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Метою дисципліни "Історія держави та права України" є формування правової культури майбутніх юристів та надання їм базових знань, спираючись на які вони могли б вирішувати спеціальні питання профільних дисциплін, та вмінь користування нормативно-правовими актами.

Навчальна дисципліна "Історія держави та права України" передбачає опанування певним інструментарієм науки історії держави та права України, вивчення загальних закономірностей виникнення і розвитку держави і права України, починаючи з давніх часів і закінчуючи сучасним періодом розбудови української правової держави.

Зміст навчального курсу відображає предметну специфіку історії держави та права України як самостійної юридичної дисципліни історичного профілю.

Після вивчення дисципліни студент

повинен знати:

 • стан основних проблем науки історії держави і права України;

 • предмет і метод історії держави та права України;

 • суспільний лад на різних етапах розвитку української державності;

 • систему органів влади і управління, суду в Україні, починаючи з УІ ст. і до наших днів;

 • джерела права України та їх структуру;

 • перешкоди і проблеми, які виникали на шляху будівництва української державності;

 • історію кодифікації права України.

повинен вміти:

 • використовувати історичний досвід української держави і права в практичній діяльності під час створення демократичної держави в Україні;

 • аналізувати правові акти і інші документи за допомогою різних наукових методів, і перш за все, спираючись на принцип історизму;

 • самостійно робити правильні прогнози в галузі суспільно-політичного життя України на основі історико-правових знань.Місце у структурно-логічній схемі: Курс "Історія держави та права України" вивчається після дисципліни "Історія України", у взаємозв'язку з дисциплінами "Історія держави і права зарубіжних країн", "Теорія держави та права".

 1. ^ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ
Шифр спеціальності

Форма навчання

Курс

Семестр

Всього годин

В тому числі:

Курс. робота

Контроль

лекції

семінар. занять

лаборат. занять

Самост. робота

залік

іспит

6.060100

Денна

1

1

108

36

36

-

36

-

+

-

Заочна

1

1

108

14

-

-

94

-

+

-

6.060100

Денна

1

2

81

18

18

-

45

-

-

+

Заочна

1

2

81

14

-

-

67

-

-

+
 1. ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


з/п

ТЕМИ

^ Кількість годин

Всього

Лекцій

Семінар занять

Лаб. заняття

Індивід. завдання

Самост. роботаВступ. Історія держави і права України - наука і навчальна дисципліна

6

2

2

-

-

2Перші державні утворення і право на території Північного Причорномор’я та Приазов’я (сер. І тис. до н.е. - V ст. н.е.)

6

2

2

-

-

3Держава і право східних слов’ян у період зародження феодальних відносин (VІ - поч. ХII ст.)

8

2

4

-

1

2Держава і право Південно-Західної Русі у період феодальної роздробленості (ХІІ - ХІV ст.)

6

2

2

-

-

3Суспільно-політичний лад та право на українських землях у складі Литви та Польщі (ХІV - ХVІІ ст.)

6

2

2

-

-

2Запорізька Січ - християнська козацька республіка

6

2

2

-

-

3Формування української козацької держави в середині ХVII ст.

8

4

2

-

1

2Українська державність в другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст.

6

2

2

-

-

2Суспільно-політичний лад та право України в складі двох імперій (Російської та Австрійської) в кінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст.

6

2

2

-

-

3Суспільно-політичний лад та право України в складі Росії в другій половині ХІХ ст.

7

2

2

-

1

2Суспільно-політичний лад та право Галичини, Північної Буковини і Закарпаття (ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ ст.)

6

2

2

-

-

2Суспільно-політичний лад та право Правобережної, Лівобережної та Південної України у складі Російської імперії (з початку ХХ ст. до 1917 р.)

6

2

2

-

-

3Відродження української національної державності (1917-1920 р.р.)

8

4

2

-

1

2Утворення Української радянської республіки

7

2

2

-

1

2Державно-правове будівництво в УРСР у 1919 - 1920 р.р.

7

2

2
1

2Держава і право України в період нової економічної політики (1921 - 1929 р.р.)

9

2

4

-

1

2

^ Всього за І семестр

108

36

36

-

7

37Держава і право України в період утвердження сталінського тоталітаризму

10

2

2

-

-

2Приєднання Західноукраїнських земель до складу УРСР

10

2

2

-

1

4Держава і право України в роки Великої Вітчизняної війни (1941 - 1945 р.р.)

10

2

2

-

1

4Держава і право України в повоєнні роки (1945 - початок 1950-х років)

10

2

2

-

1

4Держава і право України в період десталінізації (середина 1950-х - початок 1960-х років)

10

2

2

-

1

4Держава і право України в період сповільнення темпів розвитку і застою (середина 1960-х - І половина 1980-х років)

10

2

2

-

1

4Держава і право України в період перебудови (1985 - 1990 р.р.)

10

2

2

-

1

4Розбудова Української незалежної держави

12

4

4

-

1

4

^ Всього за ІІ семестр

82

18

18

-

7

30

Разом:

190

54

54

-

14

67
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи