Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка3/6
Дата04.09.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
^

Модуль 7.

Лекція 7. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ В СЕРЕДИНІ ХУІІ СТ.


- 2 години


Національна революція середини XVII ст. в Україні: причини, основні етапи, наслідки. Зміна у соціальній структурі населення: оформлення козацького стану як основної соціальної сили суспільства, виділення козацької старшини, звільнення селян від кріпацької залежності.

Будівництво української козацької держави. Державницько-правові погляди Б. Хмельницького. Реалізація державницьких спрямувань. Зборівська та Білоцерківська угоди. Визнання української держави іноземними країнами. Територія України, адміністративно-територіальний поділ. Органи публічної влади. Форма правління.


^

Лекція 8. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА ПРАВО В СЕРЕДИНІ ХУІІ СТ.


 • 2 години


Центральні органи влади: загальновійськова рада, генеральний уряд—рада генеральної старшини і гетьман. Місцеві органи: полковий уряд—полкова рада і полковник, сотенний уряд—сотник. Управління в містах. Збройні сили. Судоустрій. Православна церква.

Міжнародні звязки української держави: пошуки союзників. Переяславська рада. Березневі статті 1654 р. входження України під протекторат Московії. Взаємовідносини України з Московією та Річчю Посполитою після 1654 р.

Формування національної правової культури України. Джерела права: звичаї, постанови військової і старшинської рад, гетьманські універсали, джерела литовсько-польського періоду. Основні риси права: право власності, злочини і покарання, судочинство.


Модуль 8.


Лекція 9. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII - XVIII СТ.

- 2 години

Перехід від протекторату до автономії України в складі Росії. Андрусівське перемиря 1667 р. Договір про вічний мир 1686 р. Поділ українських земель. Причини наступу російського абсолютизму на права України і українського народу. Гетьманство Мазепи. Основні віхи втрат Україною її автономного становища у складі Російської імперії. Зміни в адміністративно-територіальному поділі України. Приєднання Правобережжя. Повна ліквідація державності України у другій половині XVIII ст. Соціально-економічні та політичні наслідки. Наукові політико-правові оцінки українсько-російських взаємовідносин у кінці XVII-XVIIIст.

Соціальна структура населення: шляхта, старшина, духовенство, купецтво, селяни, козаки, міське населення.

Органи влади і управління: гетьман, обсяг його повноважень, ліквідація посади гетьмана. Рада генеральної старшини. Полкова рада і полковник. Магістрати і ратуші. Збройні сили. Суд.

Органи Росії для управління Україною. Сенат, резиденти при гетьманському уряді, малоросійські колегії. Збройні сили Росії в Україні.

Роль Запорізької Січі у створенні української незалежної держави, їх взаємовідносини. Нова Січ, її адміністративно-територіальний устрій. Ліквідація Нової Січі, інші військово-адміністративні формування.

Правова і державницька думка в України. Погляди І.Виговського, І.Мазепи. Проект першої конституції України —“ Виводу прав України” Пилипа Орлика. Природні права українців, конституційні принципи та механізм державної влади.

Право. Джерела українського права: звичаєве право, гетьманські статті-конституції. Універсали (гетьманів та полковників). Рішення Рад (загальновійськових та генеральних старшин). Джерела литовсько-польського права в Україні. Джерела церковного права. Впровадження Російського законодавства. Кодифікаційний процес в Україні у XVIII ст.: “Право за яким судиться малоросійський народ 1743 р.” та інші нормативні збірки другої половини XVIII ст.

Основні риси права. Право власності. зобовязальне право. Спадкове право. Злочини та покарання. Судочинство.


Модуль 9.

^

Лекція 10. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД ТА ПРАВО УКРАЇНИ В СКЛАДІ ДВОХ ІМПЕРІЙ (РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ) В КІНЦІ XVIII - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIXСТ.)


 • 2 години


Суспільний лад: дворянство, духовенство, селяни (державні, приватно-власні, посесійні). Правовий стан іноземних колоністів, національних меншин в Україні.

Державний лад. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Росії. Форми правління. центральні органи влади і управління Російської імперії. Місцеві органи влади та управління Російської імперії. Місцеві органи влади та управління на українських землях. Збройні сили. Суд.

Право. Кодифікація права Росії: «Полное собрание законов Российской Империи», «Свод законов Российской Империи». Кодифікація права України. «Свод метных законов западных губерний”. Загальноімперське законодавство в Україні.

Основні риси права. Право власності. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Злочин і покарання. Судочинство.

Доля України в конституційно-правових поглядах українських та російських громадсько-державних діячів. Програми декабристів. Програмні документи Кирило-Мефодіївського братства. “Книга буття українського народу” М.Костомаров та ін.

Суспільно-політичний лад і право в західноукраїнських землях.


Модуль 10.


Лекція 11. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД ТА ПРАВО УКРАЇНИ В СКЛАДІ РОСІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIXСТ.

- 2 години


Суспільний лад. Дворянство. Буржуазія. Селянська реформа 1861р. в Україні. Формування робітничого класу. Посилення національного гніту.

Державний лад. Центральні органи влади і управління Російської імперії. Реформи у галузі управління: земська реформа 1864 р., міська реформа 1864 р., військова реформа 1874 р., поліцейська реформа. Судова реформа 1864р. особливості реформ в Україні. Контрреформи 80-90-х років XIX ст. Виключні положення 1881 та 1892 рр.

Право. Звичаєве право України. Джерела загальноросійського права. Судові установи. Уложення про покарання 1885р. Фабричне законодавство.


Модуль 11.


Лекція 12. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД ТА ПРАВО ГАЛИЧИНИ, ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ І ЗАКАРПАТТЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIXСТ. - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

 • 2 години


Державно-правова думка України другої половини XIXст.

Революційні події 1848-1849 рр. в Західній Україні.

Суспільно-політичний лад і право у Східній Галичині, Північній Буковині та Закарпатті.


Модуль 12.
^

Лекція 13. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД ТА ПРАВО ПРАВОБЕРЕЖНОЇ, ЛІВОБЕРЕЖНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (З ПОЧАТКУ XX СТ. ДО 1917 Р.)


 • 2 години


Революція 1905-1907 рр. в Росії, її причини та особливості в Україні. Зміни в становищі класів. Маніфест 17 жовтня 1905р. Створення політичних партій. Зміни у державному ладі Російської імперії. Основні закони Російської імперії 23 квітня 1906 р. Державна Дума. Порядок формування, строк повноважень, компетенція. Депутати від України в Державній Думі, їхня діяльність. Перетворення Державної Ради на вищу палату над Державною Думою. Третєчервневий державний переворот. Ради робітничих депутатів в революції 1905 р.

Право. Джерела права. Столипінське аграрне законодавство. Адміністративне законодавство. Кримінальне уложення 1903 р. Воєннопольові суди. Державно-правові ідеї в Україні.

Україна в першій світовій війні. “Українське питання” у міжнародно-правових стосунках.

Мілітаризація державного апарату в українських землях у складі Російської імперії. Особливі наради. “ Земгор”. Воєнно-промислові комітети. Основні зміни у праві за умов воєнного стану.

Лютнева революція 1917р. в Росії. Її особливості в Україні. Падіння самодержавства. Створення Тимчасового уряду. Органи влади та управління в Росії та Україні. Ради робітничих, солдатських та селянських депутатів.

Виникнення Центральної Ради. Ідея автономії України. Взаємовідносини Центральної Ради і Тимчасового уряду. І та II Універсали Центральної Ради. Державний лад УНР. Державно-правові погляди М. Грушевського та В.Винниченка. Зовнішня політика Центральної Ради. Взаємовідносини Центральної Ради та Раднаркому.

IV Універсал Центральної Ради — проголошення незалежності УНР. Брестський мирний договір Центральної Ради та його наслідки. Введення німецько-австрійських військ в Україну—окупація України.

Соціально-економічна та політична діяльність Центральної Ради (січень-квітень 1918р.). Конфлікт Центральної Ради з окупантами. Повалення УНР.

Право УНР. Джерела та памятки права. Основні риси права. Конституція УНР — “Статут про державний устрій, права і власності України”.


Модуль 13.


Лекція 14. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1917-1920 рр.).

 • 2 години


Українська Держава—гетьманат( 29.4-14.12.1918р.). Державний переворот в Україні—повстання гетьманату. Повстання гетьмана. Органи управління. Збройні сили, відродження козацтва. Державна Варта. Суд. Державно-правова політика гетьманату. Право. Джерела права. Основні риси права.

Повстання проти гетьманського уряду, його повалення. Українська Народна Республіка періоду Директорії. Її завдання. Її повноваження. Спроби поновити владу УНР. Рада Народних Міністрів. Взаємини Директорії з урядом УНР, Радою Народних Міністрів, Трудовим конгресом. Збройні сили. Спроби створення соборної України—злука УНР з ЗУНР, з іншими українськими землями. Універсал Трудового конгресу України до українського народу про завдання державного будівництва та організацію оборони соборної України. Зовнішня політика Директорії. Взаємини з державами Антанти, з Польщею. Збройна боротьба УНР з радянськими військами та білогвардійцями. Ризький договір-ліквідація УНР та Директорії.


Лекція 15. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА ПЕРІОДУ ДИРЕКТОРІЇ


-2 години

Право. Джерела права. Основні риси права.

Західноукраїнська Народна Республіка (11.1918-7.1919 р.). Революція в Австро-Угорщині. Проголошення ЗУНР. Боротьба за самоутвердження. Органи влади та управління. Збройні сили, Українська галицька армія (УГА). Суд. Злука УНР та ЗУНР, їхні взаємини в подальшому. Ліквідація ЗУНР. Джерела та основні риси права.


Модуль 14.


Лекція 16. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

 • 2 години


Боротьба більшовиків за владу Рад на Україні в жовтні-грудні 1917р. Ультиматум Раднаркому. І Всеукраїнський зїзд Рад та його рішення. Створення Радянської “УНР”. Проголошення федеративних звязків з Радянською Росією. Державний лад. Будівництво радянських органів влади і управління. Збройні сили. Суд. Надзвичайні органи влади і управління. II Всеукраїнський зїзд Рад, його рішення.

Джерела права УСРР. “Війна” декретів. Основні риси права. Ліквідація радянської влади в Україні в III-IV.1918р.


Модуль 15.


Лекція 17. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ БУДІВНИЦТВО В УРСР У 1919-1920 Р.Р.

 • 2 години


Радянська Україна у 1919-1921 рр. Відновлення радянської влади в Україні: у січні 1919, у грудні 1919-січні 1920 рр. III Всеукраїнський зїзд Рад і його рішення. Конституція УСРР 1919 р. “ Воєнний комунізм” - перша модель будівництва соціалізму.

Державний лад. Конституційні органи влади і управління. Збройні сили. Суд. ВУНК. Міліція. Створення держави воєнно-пролетарської диктатури. Військово-політичний союз УСРР з РРФСР та іншими радянськими республіками. Ризький мир (березень 1921 р.).

Право. Джерела права. Основні риси права: цивільного, земельного, трудового, кримінального, процесуального.


Модуль 16.


Лекція 18. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1929 Р.Р.)

- 2 години


Відновлення позаринкової економіки, індустріалізація. Суцільна колективізація сільського господарства. Голодомор. Зміни в становищі селян, робітників, інтелігенції. Новий клас—номенклатура. Масові незаконні репресії. Державний лад. Конституція УРСР 1937 р. Її призначення, характерні риси. Органи влади і управління за Конституцією. Суд. Репресивні органи. Утвердження командно-адміністративної системи управління, її основні риси та наслідки.

Право. Джерела права. Деформації у праві: цивільному, колгоспному, трудовому, кримінальному, процесуальному.


ІІ СЕМЕСТР

Модуль 17.


Лекція 19. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД УТВЕРДЖЕННЯ СТАЛІНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ

 • 2 години


Державний лад України в першій половині 1930-х років. Формування командно-адміністративної системи.

Конституція УРСР 1937 р. Перебудова державних органів УРСР на основі Конституції 1937 р.


Модуль 18.


Лекція 20. ПРИЄДНАННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ДО СКЛАДУ УРСР

 • 2 години


Пакт про ненапад між СРСР і Німеччиною. Приєднання західноукраїнських земель до УРСР. Їхня радянізація.

Введення радянських військ на територію Східної Галичини. Вибори до Народних зборів Західної України та їх рішення про входження до УРСР. Закон Верховної Ради СРСР та Закон Верховної Ради УРСР про прийняття Західної України до складу УРСР. Західноукраїнські землі у складі УРСР.

Введення радянських військ у Північну Буковину і Бессарабію. Закон Верховної Ради СРСР про включення Північної Буковини, Північної та Південної Бессарабії до складу УРСР. Утворення на основі частини Бессарабії та Молдавської УРСР — Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки ( МРСР) у складі СРСР. Українські землі поза радянськими кордонами.


Модуль 19.


Лекція 21. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (1941-1945 Р.Р.)

 • 2 годиниПеріод Великої Вітчизняної війни. Зміни в конституційних органах влади і управління. Надзвичайні органи влади і управління. Збройні сили. Суд. Військові трибунали. Джерела і основні риси права періоду воєнного стану.

Окупаційний режим і рух опору. Спроби відновлення Української держави. Створення УПА. Діяльність ОУН-УПА. Правові питання радянського руху опору.

Відновлення радянської влади в Україні. Завершення обєднання українських земель, його правове оформлення, УРСР як субєкт міжнародного права.


Модуль 20.


Лекція 22. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПОВОЄННІ РОКИ (1945-ПОЧАТОК 1950 х РОКІВ)

 • 2 години

Суспільний лад. Зміни в соціальній структурі. Посилення тиску на інтелігенцію. Продовження незаконних репресій.

Державний лад. Зміни в органах влади і управління. Збройні сили. Суд. Правоохоронні органи. Зміцнення тоталітарного режиму.

Право. Джерела права. Основні риси права. Діяльність органів радянської влади в західних областях України.


Модуль 21.


Лекція 23. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (СЕРЕДИНА 1950-х –ПОЧАТОК 1960-х РОКІВ)

- 2 години

Суспільний лад. Курс на відновлення демократії та прав людини. Реабілітація жертв сталінізму. Шестидесятники. Поява дисидентів. Поширення руху за права людини і громадянина.

Національно-державний лад. Приєднання Криму. Становище України в складі СРСР.

Державний лад. Часткова демократизація репресивних органів влади і управління. Реорганізація репресивних органів сталінського тоталітарного режиму. Перебудова судової системи. Посилення прокурорського нагляду.

Право. Джерела права. Кодифікація права. Суперечливі тенденції змін у державному, цивільному, трудовому, колгоспному, кримінальному та інших галузях права.

Суперечливість, непослідовність процесу десталінізації.


Модуль 22.


Лекція 24. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД СПОВІЛЬНЕННЯ ТЕМПІВ РОЗВИТКУ І ЗАСТОЮ (СЕРЕДИНА 1960-х - ПЕРША ПОЛОВИНА 1980-х РОКІВ)

- 2 години

Суспільний лад. Дисидентський рух, боротьба з ним.

Державний лад. Спроби десталінізації: економічна реформа 1965-1967 років, відновлення командно-адміністративних методів управління господарством, подальша бюрократизація державного апарату.

Право. Джерела права. Конституція УРСР 1978 р., її призначення та зміст. Продовження кодифікацій робіт. Основні риси права.


Модуль 23.


Лекція 25. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ (1985-1990 РОКИ)

 • 2 години


Перебудова, її завдання, наслідки. Пошуки нових шляхів та методів господарювання. Реформи в економіці.

Суспільний лад. Розширення прав і свобод громадян. Гласність. Активізація участі громадян у громадсько-політичному житті. Роль колишніх дисидентів. Народні рухи, партії, профспілки.

Розвиток української державно-політичної думки.

Державний лад. Реформи державного апарату. Зміни і доповнення до Конституції УРСР 1978 р. Визнання і реалізація принципу розподілу влади.

Право. Джерела права. Зміни в цивільному, трудовому, колгоспному та інших галузях права.


Модуль 24.


Лекція 26. РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

 • 2 години


Декларація про державний суверенітет УРСР від 16 липня 1990 року. Заміна функцій союзного центру республіканськими структурами. Введення інституту президентства.

Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991р. Всенародний референдум щодо підтвердження Акту проголошення незалежності, всенародні вибори Президента України 1 грудня 1991р.

Розпад СРСР. Декларація про Співдружність незалежних держав. Формування системи взаємовідносин з іншими державами, досягнення та протиріччя.

Створення нового державного апарату України: центральні та місцеві органи влади і управління. Правове забезпечення організації та діяльності державного апарату.


Лекція 27. ПРАВО ЗА ЧАСІВ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

 • 2 години


Конституція України 1996 р. Зміст. Значення. Реформування усіх галузей права. Кодифікаційні роботи.


^ 5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


І СЕМЕСТР


Семінарське заняття №1
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи