З дисципліни: «Історія держави І права України» icon

З дисципліни: «Історія держави І права України»
Скачати 339.2 Kb.
НазваЗ дисципліни: «Історія держави І права України»
Дата04.09.2012
Розмір339.2 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної роботи студентів


з дисципліни:

«Історія держави і права України»

(для студентів спеціальності

5.060101 “Правознавство”)


Херсон – 2006

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни: “Історія держави і права України” для студентів спеціальності 5.060101 Херсонського економічно-правового інституту.


Склав: доцент Скриль С.А.Затверджено

на засіданні кафедри

“Загальноюридичних

дисциплін”

“___”___________ 2006 р.

Протокол № ___

ВСТУПІсторія держави і права України — історико-правова наука, що належить до основних навчальних дисциплін, які становлять необхідний елемент та невідємну частину вищої юридичної освіти. Глибоке вивчення та засвоєння визначальних фактів, явищ і процесів, загальних і специфічних законів і закономірностей державно-правового життя народів України, найважливіших памяток права необхідне не тільки для підвищення якості історико-правової підготовки спеціалістів, їхньої загальної юридичної культури, але й для більш кваліфікованого розуміння ними сучасних державотворчих процесів, основних особливостей галузей сучасного права.

Навчальна дисципліна "Історія держави та права України" передбачає опанування певним інструментарієм науки історії держави та права України, вивчення загальних закономірностей виникнення і розвитку держави і права України, починаючи з давніх часів і закінчуючи сучасним періодом розбудови української правової держави.

Метою дисципліни "Історія держави та права України" є формування правової культури майбутніх юристів та надання їм базових знань, спираючись на які вони могли б вирішувати спеціальні питання профільних дисциплін, та вмінь користування нормативно-правовими актами.

Зміст навчального курсу відображає предметну специфіку історії держави та права України як самостійної юридичної дисципліни історичного профілю.

До основних форм самостійної роботи студента відносяться:

 1. Опрацювання лекційного матеріалу і самостійне вивчення окремих розділів по літературі.

 2. Підготовка до семінарських занять.

 3. Підготовка до написання реферату на задану тему.

 4. Написання і захист реферату.

 5. Пошук новітньої інформації у мережах Internet.

 6. Підготовка до заліку.

 7. Підготовка до іспиту.

Опрацювання лекційного матеріалу починається з детального розбору конспекту лекцій. На даному етапі варто розібратися у сутності кожного поняття і положення, а при нерозумінні окремих питань звернутись за консультацією до викладача.

При підготовці до семінарських занять необхідно ознайомитись з відповідними розділами курсу по конспекту лекцій і рекомендованій літературі.

Написання і захист реферату допомагає студентам опанувати навички добору і самостійної роботи з літературними джерелами, а також робити відповідні висновки на основі вивчення, узагальнення, систематизації і аналізу матеріалу.

Підготовка до заліку протягом І семестру та підготовка до іспиту протягом ІІ семестру здійснюється шляхом опрацювання лекційного матеріалу, написання рефератів, підготовки до семінарських занять.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
з/п

ТЕМИ

Самост. роботаВступ. Історія держави і права України - наука і навчальна дисципліна

2Перші державні утворення і право на території Північного Причорномор’я та Приазов’я (сер. І тис. до н.е. - V ст. н.е.)

3Держава і право східних слов’ян у період зародження феодальних відносин (VІ - поч. ХII ст.)

2Держава і право Південно-Західної Русі у період феодальної роздробленості (ХІІ - ХІV ст.)

3Суспільно-політичний лад та право на українських землях у складі Литви та Польщі (ХІV - ХVІІ ст.)

2Запорізька Січ - християнська козацька республіка

3Формування української козацької держави в середині ХVII ст.

2Українська державність в другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст.

2Суспільно-політичний лад та право України в складі двох імперій (Російської та Австрійської) в кінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст.

3Суспільно-політичний лад та право України в складі Росії в другій половині ХІХ ст.

2Суспільно-політичний лад та право Галичини, Північної Буковини і Закарпаття (ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ ст.)

2Суспільно-політичний лад та право Правобережної, Лівобережної та Південної України у складі Російської імперії (з початку ХХ ст. до 1917 р.)

3Відродження української національної державності (1917-1920 р.р.)

2Утворення Української радянської республіки

2Державно-правове будівництво в УРСР у 1919 - 1920 р.р.

2Держава і право України в період нової економічної політики (1921 - 1929 р.р.)

2
^ Всього за І семестр

37Держава і право України в період утвердження сталінського тоталітаризму

2Приєднання Західноукраїнських земель до складу УРСР

4Держава і право України в роки Великої Вітчизняної війни (1941 - 1945 р.р.)

4Держава і право України в повоєнні роки (1945 - початок 1950-х років)

4Держава і право України в період десталінізації (середина 1950-х - початок 1960-х років)

4Держава і право України в період сповільнення темпів розвитку і застою (середина 1960-х - І половина 1980-х років)

4Держава і право України в період перебудови (1985 - 1990 р.р.)

4Розбудова Української незалежної держави

4
Всього за ІІ семестр

30
Разом:

67

^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ


Ряд питань програмного матеріалу винесені на самостійне вивчення.

У процесі самостійного вивчення студенти мають засвоїти такі питання (за відповідними темами).


Тема 1. Суспільно-політичний устрій і право України в складі Російської імперй (кінець XVIII — перша половина XIX ст.)


Основні питання


1. Зміни в суспільному устрої та державному ладі.

2. Поширення російського законодавства на територію України.


Список рекомендованої літератури


 1. Вивід прав України. — Л., 1991.

 2. Дорошенко Д. Нарис історії України. — К., 1992. — Т. 1. — С.301-320.

 3. Полонська-Василенко Н. Історія України. — К., 1992. — Т. 2. — С. 261-310.

 4. Собрание малороссийских прав 1807 г . — К., 1993.


Тема 2. Суспільно-політичний лад і право в Західноукраїнських землях (кінець XVIII— перша половина XIX ст.)


Основні питання


1. Включення Галичини та Північної Буковини до складу Австро-Угорської імперії.

2. Суспільний лад та державний устрій Галичини, Північної Бу­ковини та Закарпаття.

3. Джерела та основні риси права Західної України в умовах Австро-Угорської імперії.


Список рекомендованої літератури


 1. Крип’якевич І. Історія України. — Л., 1990. — С. 280-294.

 2. Кульчицькии В. Джерела права в Галичині за часів австрійського панування (1772-1918) // Проблеми правознавства. — 1971. —Вип.19.

 3. Настюк М. Аппарат колониального управлення Буковиной в период владьічества Австро-Венгерской монархію // Вестн. Львов. ун-та. Сер. юридическая. — 1983. — Вьш.22.

 4. Полонська-Василенко Н. Історія України. К., 1992. — Т. 2. — С.324-338.


Тема 3. Суспільно-політичне і правове становище України у складі двох імперій (друга половина XIX ст.)


Основні питання


1. Причини та передумови буржуазних реформ в Австро-Угорській та Російській імперіях.

2. Зміни в державно-правовому становищі Західної України.

3. Джерела і основні риси права.


Список рекомендованої літератури


 1. Історія Української РСР. — К., 1983. — Т. 4.

 2. Кириченко В. Правова регламентація селянського землеволодіння і землекористування в Україні наприкінці XIX — поч. XX ст. — К., 1992.

 3. Щербина П. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украйно.—Л., 1974.

 4. Ярмьіш А. Наблюдать неотступно... административно-полицейский аппарат й органьї политического сьіска царизма в Украине в конце XIX — начале XX века. — К., 1992.


Тема 4. Суспільно-політичний лад і право України на початку XX ст.


Основні питання


1. Революція 1905-1907 рр. в Україні. Суспільний лад.

2. Зміни в державному устрої.

3. Цивільне, адміністративне та кримінальне законодавство.


Список рекомендованої літератури


 1. Дубровіна А. Механізм управління, суспільний лад і право України в період імперіалізму і демократичних революцій. — К., 1970.

 2. Кириченко В. О проведений стольшинской аграрной реформи на Украине // Проблеми совершенствования законодательства Укра-иньї й практики его применения в современньїх условиях. — К., 1992.

 3. Полянский Н. Царские военньїе судьі в борьбе с революпией 1905-1907 гг.—М., 1958.

 4. Попник В. Политическая борьба на Украине вокруг виборов в III Государственную Думу. — К., 1989.

 5. Самостійна Україна: Збірник програм українських політичних партій початку XX ст. — Тернопіль, 1991.

 6. Скакун О. Прогресивна політико-правова думка на Україні (IX -1917р.).—К., 1990.Тема 5. Національно-державне відродження України в 1917-1921рр.


Основні питання


1. Українська Центральна Рада: виникнення та роль у державотворчому процесі.

2. Українська Народна Республіка: державно-правове становище.

3. Проголошення Радянської Української Республіки — перша спроба встановлення радянської влади в Україні.


Список рекомендованої літератури


 1. Винниченко В. Відродження нації: У 3 т. — К., 1990.

 2. Гамрецький Ю. Універсали — визначальні віхи історії Централь­ної ради // Укр. істор. журн. — 1991. — № 8-9.

 3. Гунчак Т. Україна. Перша половина XX ст.: нариси політичної історії. — К., 1993. — С. 70-140.

 4. Дубровіна А. Механізм управління. Суспільний лад і право України в період імперіалізму і демократичних революцій. — К., 1970.

 5. Кондратюк В. Державність України в 1917-1920 рр. — Л., 1992.

 6. Конституційні акти України 1917-1920 рр. Невідомі конституції України. — К., 1992. — С. 7-79.

 7. Нагаєвський І. Історія Української держави XX ст. — К., 1993. — С. 64-118.

 8. ЯневськийД. Маловідомі конституційні акти України // Історичні зошити. — 1991. — № 2.


Тема 6. Українська національна державність у 1918-1920рр.


Основні питання


1. Державно-правове становище України гетьманської доби.

2. Державність УНР часів Директорії. Вплив зовнішніх чинників.

3. Встановлення радянської влади в Україні, її конституційне оформлення.


Список рекомендованої літератури


 1. Кондратюк В. Державність України в 1917-1920 рр. — Л., 1992. Конституційні акти України 1917-1920. — К., 1992. — С. 82-232.

 2. Нагаевський І. Історія Української держави XX ст. — К., 1993. —С.119-402.

 3. Шляхи до української державності // Історичні зошити. —1992.—№1.


Тема 7. Радянська державність та право в Україні в 20-30-ірокш


Основні питання


1. Радянське державно-правове будівництво в Україні в 20-і роки. Утворення СРСР.

2. Зміна суспільного ладу. Конституція 1929 р.

3. Надзвичайне законодавство та право СРСР в Україні в 30-і роки. Конституція УРСР 1937 р.


Список рекомендованої літератури


 1. Вернишин А. Деформация судебной защитм гражданских прав в конце 20-х — начало 30-х годов // Сов. государство й право. — 1989.—№8.

 2. Гунчак Т. Україна. Перша половина XX століття: нариси політичної історії. — К., 1993. — С. 183-203.

 3. Курицьін В. 1937 год в истории Советского государства // Сов. государство й право. — 1988. — № 2. — С. 109-119.

 4. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української Конституції. — К.,1993.

 5. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки / В. Даниленко та ін. — К., 1991.


Тема 8. Україна «роки другої світової війни


Основні питання


1. Пакт Молотова—Ріббентропа від 23 серпня 1939р. і його наслідки для України.

2. Німецький окупаційний режим в Україні та його ліквідація.

3. Особливості розвитку законодавства в роки війни.


Список рекомендованої літератури


 1. Бойко І. Центральні органи підпільного державного апарату в Україні в період другої світової війни. — Рогатин, 1993.

 2. Боротьба за возз’єднання Західної України з Українською РСР // 36. документів та матеріалів. — К., 1979.

 3. Возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною: соціально-політичні і правові основи. — Л., 1985.

 4. Комаров Н. Государственньїй Комитет Обороньї постановляет... Документьі. Воспоминания. Комментарии. — М., 1990.

 5. Шлепаков А. Україна в планах міжнародної реакції напередодні другої світової війни. — К., 1959.

 6. Держава і право України в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) // Хрестоматія з історії держави і права України. — К., 1997.—Т. 2.—С. 451-523.

Тема 9. Державно-правовий розвиток України з другої половини 40-х до 80-х років


Основні питання


1. Державне будівництво в Україні.

2. Розвиток права.

3. Конституція УРСР 1978р.


Список рекомендованої літератури


 1. Брянченко С. Деякі питання національних відносин на Україні. — К., 1990.

 2. Иванов С. Кризис советского трудового права // Сов. государство й право. — 1990. — № 7.

 3. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української Конституції. — К., 1991.—С. 419-462.

 4. Держава і право України... (1960-1980 рр.) // Хрестоматія з істо­рії держави і права України. — К., 1997. — Т. 2. — С. 630-637.


Тема 10. Держава та право незалежної України

(1990-1991 рр.)


Основні питання


1. Передумови та проголошення незалежності України.

2. Становлення держави та права незалежної України.

3. Проблеми національно-державного відродження України на сучасному етапі.


Список рекомендованої літератури


 1. Конституція України. — К., 1997.

 2. Акт проголошення незалежності України: прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 року; Декларація про Держав­ний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою України 16 липня 1990 року // Хрестоматія з історії держави і права України. — К., 1997. — Т. 2. — С. 685, 703.

 3. Держава і право України у 1985-1991 рр. // Хрестоматія з історії держави і права України. — К., 1997. — Т. 2. — С. 669-697.

 4. Нове законодавство України. — К., 1992. — Вип. 1-3.

 5. Кульчицький В., Настюк М., Тищик Б. Історія держави і права України.—Л., 1996.^ ГРАФІК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


№ з/п

Завдання для самостійної роботи студента

Час, що планується для СРС, годин

Рекомендована література

Термін здачі завдання (навч. тиждень)

І СЕМЕСТР

1

Проробка матеріалу лекцій (конспекту, підручників, методичних вказівок), співбесіда по них на тему:


1.1

Введення в курс "Історія держави та права зарубіжних країн" Держава і право Стародавнього Сходу (Стародавній Єгипет, Стародавній Вавилон)

2

[2]-[4], [10], [13], [15]

1

1.2

Держава і право Стародавнього Сходу (Стародавня Індія, Стародавній Китай)

1

[2]-[4], [10], [13], [15]

3

1.3

Виникнення держави і права греко-римської цивілізації. Держава і право Спарти

0,5

[2]-[4], [10], [11], [15]

5

1.4

Держава і право Афін

0,5

[2]-[4], [10], [11],[15]

7

1.5

Розвиток держави і права Стародавнього Риму

0,5

[2]-[4], [10], [15]

9

1.6

Становлення і розвиток феодальної державності і права в середньовічній Європі

1

[2]-[4], [8], [9], [13]

11

1.7

Франція: феодальна держава в ХІІІ - на початку ХУІІ ст.

1

[2]-[4], [8], [9]

13

1.8

Англія: феодальна держава. Особливості розвитку феодальної держави в Німеччині. (ХІІІ - початок ХУІІ ст.)

1

[2]-[4], [8], [9]

15

1.9

Основні риси феодального права

2

[2]-[4], [9], [14]

17

2.

Підготовка до семінарських занять на тему:


2.1

Держава і право Стародавнього Сходу (Стародавній Єгипет, Стародавній Вавилон)

1

[2]-[4], [10], [13], [15]

2

2.2

Держава і право Стародавнього Сходу (Стародавня Індія, Стародавній Китай)

1

[2]-[4], [10], [13], [15]

4

2.3

Виникнення держави і права греко-римської цивілізації. Держава і право Спарти

0,5

[2]-[4], [10], [11], [15]

6
2.4

Держава і право Афін

0,5

[2]-[4], [10], [11],[15]

8

2.5

Розвиток держави і права Стародавнього Риму

0,5

[2]-[4], [10], [15]

10

2.6

Становлення і розвиток феодальної державності і права в середньовічній Європі.

1

[2]-[4], [8], [9], [13]

12

2.7

Франція: феодальна держава в ХІІІ - на початку ХУІІ ст.

1

[2]-[4], [8], [9]

14

2.8

Англія: феодальна держава. Особливості розвитку феодальної держави в Німеччині. (ХІІІ - початок ХУІІ ст.)

1

[2]-[4], [8], [9]

16

2.9

Основні риси феодального права

2

[2]-[4], [9], [14]

17

3.

Підготовка до контрольних робіт


3.1

Контрольна робота за модулем №1

1

див. пункти 1.1-1.4 і 2.1

7

3.2

Контрольна робота за модулем №2

1

див. пункти 1.5-1.7 і 2.4-2.7

14

4.

Підготовка до заліку

2

[1] - [17]

17

ІІ СЕМЕСТР

5.

Проробка матеріалу лекцій (конспекту, підручників, методичних вказівок), співбесіда по них на тему:


5.1

Держава Англії в період нового часу

0,25

[1], [3], [4], [7]

1

5.2

Право Англії в період нового часу

0,25

[1], [3], [4], [7], [20]

2

5.3

Держава Франції в період нового часу

0,25

[1], [3], [4], [7]

3

5.4

Право Франції в період нового часу

0,25

[1], [3], [4], [7], [20]

4

5.5

Держава Німеччини в період нового часу

0,25

[1], [3], [4], [7]

5

5.6

Право Німеччини в період нового часу

0,25

[1], [3], [4], [7], [20]

6

5.7

Держава США в період нового часу

0,25

[1], [3], [4], [7]

7

5.8

Право США в період нового часу

0,25

[1], [3], [4], [7], [20]

8

5.9

Держава і право Росії в період нового часу

1

[1], [3], [4], [6], [20]

9

5.10

Становлення і розвиток буржуазного права. Утворення правових систем

0,5

[1], [3], [4], [6], [7], [20]

10

5.11

Основні тенденції розвитку держави і права в новітній час

0,5

[1], [3], [4], [7]

11

5.12

Держави з демократичним режимом. Великобританія в новітній час. Франція в новітній час

0,5

[1], [3], [4], [7]

12

5.13

Держави з демократичним режимом. Сполучені Штати Америки в новітній час

0,5

[1], [3], [4], [7]

13

5.14

Держави з тоталітарним режимом. Фашистська Німеччина Демократичні зміни в розвитку Німеччини в повоєнний час

0,5

[1], [3], [4], [7]

14

5.15

Держави з тоталітарним режимом. Італія. Японія

0,25

[1], [4], [7]

15

5.16

Держави з тоталітарним режимом. СРСР

0,25

[7]

16

5.17

Держави з альтернативним режимом

0,5

[4]

17

5.18

Основні зміни в праві в ХХ столітті

0,5

[1], [3], [4], [7]

18

6.

Підготовка до семінарських занять на тему:


6.1

Держава Англії в період нового часу

0,25

[1], [3], [4], [7]

1

6.2

Право Англії в період нового часу

0,25

[1], [3], [4], [7], [20]

2

6.3

Держава Франції в період нового часу

0,25

[1], [3], [4], [7]

3

6.4

Право Франції в період нового часу

0,25

[1], [3], [4], [7], [20]

4

6.5

Держава Німеччини в період нового часу

0,25

[1], [3], [4], [7]

5

6.6

Право Німеччини в період нового часу

0,25

[1], [3], [4], [7], [20]

6

6.7

Держава США в період нового часу

0,25

[1], [3], [4], [7]

7

6.8

Право США в період нового часу

0,25

[1], [3], [4], [7], [20]

8

6.9

Держава і право Росії в період нового часу

1

[1], [3], [4], [6], [20]

9

6.10

Становлення і розвиток буржуазного права. Утворення правових систем

0,5

[1], [3], [4], [6], [7], [20]

10

6.11

Основні тенденції розвитку держави і права в новітній час

0,5

[1], [3], [4], [7]

11

6.12

Держави з демократичним режимом. Великобританія в новітній час. Франція в новітній час

0,5

[1], [3], [4], [7]

12

6.13

Держави з демократичним режимом. Сполучені Штати Америки в новітній час.

0,5

[1], [3], [4], [7]

13

6.14

Держави з тоталітарним режимом. Фашистська Німеччина. Демократичні зміни в розвитку Німеччини в повоєнний час

0,5

[1], [3], [4], [7]

14

6.15

Держави з тоталітарним режимом. Італія. Японія

0,25

[1], [4], [7]

15

6.16

Держави з тоталітарним режимом. СРСР

0,25

[7]

16

6.17

Держави з альтернативним режимом

0,5

[4]

17

6.18

Основні зміни в праві в ХХ столітті

0,5

[1], [3], [4], [7]

18

7.

Написання і захист реферату *


7.1.

Вивчення матеріалу на задану тему по підручникам

6

[1] - [7]

3

7.2.

Добір і конспектування літератури на задану тему (не менше 3 джерел)

6

[1] - [7] і інші

6

7.3.

Написання вступу й основної частини реферату

4

[3], [4], [17]]

9

7.4.

Написання висновку, змісту і переліку посилань.

4

[17]

14

7.5.

Остаточне оформлення реферату і підготовка до захисту (співбесіди)

2

[1] - [7], [17]

16

8.

Підготовка до контрольних робіт


8.1

Контрольна робота за модулем №1

1

див. пункти 5.1-5.7 і 6.1-6.7

8

8.2

Контрольна робота за модулем №2

1

див. пункти 5.8-5.14 і 6.8-6.14

16

9.

Підготовка до іспиту

2

[1] - [17]

18


* Примітка. Тема реферату видається на першому семінарському занятті. Якщо тема дисципліни, за якою видана тема реферату, вивчається пізніше, то термін завершення написання реферату – два тижні після розгляду теми на лекції.


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


 1. Рабовласницькі держави та право на території України.

 2. Норманська теорія та теорія пантюркізму про походження державності у східних слов'ян.

 3. Договори як джерело права в Київській Русі.

 4. Держава Кия і Києвичів.

 5. Подніпровська Поляно-Руська держава Рюриковичів.

 6. Реформи Володимира Великого.

 7. Роль Данила Галицького у становленні та зміцненні Галицько-Волинської держави.

 8. Держава Романовичів у другій половині XIII — першій половині XIV ст. ЇЇ участь у політичному процесі Центральної Європи.

 9. Формування території та виникнення міст Галицько-Волинської держави.

 10. Магдебурзьке право та його запровадження у Галицько-волинській державі.

 11. Великокняжа влада і станово-представницькі установи Литовсько-Руської держави.

 12. Українська державно-політична традиція в контексті подолан­ня феодальної роздробленості і утвердження станової монархії.

 13. Литовські статути — кодекси писаного права.

 14. Кревська (1185 р.) і Городельська (1413 р.) унії та їх наслідки для України.

 15. "Генрикові артикули" (1572 р.) та їх вплив на державний устрій Речі Посполитої.

 16. Види злочинів і система покарань у Речі Посполитій (XVI-XVII ст.).

 17. Берестейська церковна унія (1569 р.) та її вплив на українське суспільство.

 18. Поширення німецького, волоського та польського права на українські землі.

 19. Виникнення козацтва, його роль у зародженні буржуазних від­носин в Україні.

 20. Злочини та покарання в Запорізькій Січі.

 21. Виникнення та правове становище реєстрового козацтва.

 22. Проекти договорів з Польщею за гетьманування І. Виговського.

 23. Андрусівське перемир'я, Бахчисарайський та "Вічний мир" — віхи поетапного розчленування України.

 24. Судова система та судочинство Гетьманщини у XVIII ст.

 25. Кримінальне право і процес за Українським кодексом 1743 р.

 26. Зовнішньополітична діяльність Директорії.

 27. Проблема становлення українських збройних сил за доби Центральної Ради.

 28. Конституція Західноукраїнської Народної Республіки.

 29. Створення та діяльність надзвичайної комісії (ЧК) з боротьби із контрреволюцією в умовах громадянської війни в Україні.

 30. Внутріпартійні дискусії про принципи федерації. Участь Радян­ської України в І з'їзді Рад СРСР, його рішення.

 31. Розгортання примусової колективізації в Україні. Органи дер­жавної влади та управління в боротьбі проти "куркульства".

 32. Правові основи масових репресій в УРСР. Позасудові каральні органи.

 33. Політичні свободи в програмі і діяльності Української Гельсін­ської групи.

 34. Виникнення нових партій та рухів в Україні в кінці 80 — на по­чатку 90-х років.

 35. Державно-правове забезпечення масових депортацій населення західноукраїнських земель.^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Матеріали для контролю знань студентів

Поточний контроль знань студентів проводиться шляхом вхідного контролю з допомогою тестів і співбесіди по питаннях, винесених на семінарські заняття, а також проведення контрольних робіт.

Підсумковий контроль (залік) проводиться в кінці І семестру на основі результатів модульно-рейтингового контролю або в усній формі з допомогою питань до заліку.

Підсумковий контроль (іспит) проводиться наприкінці навчального року в усній формі з допомогою екзаменаційних білетів або контрольних завдань дисципліни після здачі реферату.


Критерії оцінювання знань при підсумковому контролі

При оцінюванні знань студентів враховується загальна грамотність, логічність і чіткість відповіді.

Критерії оцінок знань студента під час заліку такі:

Оцінка “зараховано" ставиться за умов, що відповідь студента демонструє знання основного програмного матеріалу на рівні не нижче репродуктивного відтворення.

Оцінка “незараховано" ставиться за умов: відповідь, у якій студент непослідовно розкриває питання, має принципові помилки, що свідчать про незнання основних теоретичних положень дисципліни, відповідь на рівні нижче репродуктивного відтворення.

Відповідь студента під час іспиту оцінюється за чотирьохбальною системою.

Критерії оцінок при перевірці такі:

Оцінка “5” (відмінно) ставиться за умов:

відповідь студента повністю, творчо та грамотно розкриває питання, виявляє знання основної і додаткової літератури, передбаченої програмою, на рівні творчого використання.

Оцінка “4” (добре) ставиться за умов:

відповідь, у якій студент грамотно розкриває питання, добре володіє теоретичним матеріалом, але допускає неточність висновків, порушує логічність, виявляє повне знання програмного матеріалу на рівні аналогічного відтворення.

Оцінка “3” (задовільно) ставиться за умов:

відповідь, у якій студент демонструє знання основного програмного матеріалу, але вони носять розрізнений характер, відсутні висновки, є неточності, коли допущені принципові помилки при відповіді на одне з питань при принципово вірній відповіді на інші питання на рівні репродуктивного відтворення.

Оцінка “2” (незадовільно) ставиться за умов:

відповідь, у якій студент не послідовно розкриває питання, має принципові помилки, що свідчать про незнання основних теоретичних положень дисципліни, відповідь на рівні нижче репродуктивного відтворення.


Перелік контрольних питань до іспиту


 1. Предмет і завдання курсу.

 2. Періодизація історії держави і права України.

 3. Значення вивчення курсу і зв’язок з іншими дисциплінами.

 4. Розвиток історико-правових досліджень в Україні.

 5. Особливості держави і права скіфів.

 6. Античні міста-держави: державний лад і право.

 7. Держава і право Боспорського царства.

 8. Етапи становлення державності у східних слов’ян.

 9. Утворення держави Київська Русь.

 10. Державний лад Київської Русі.

 11. Соціальна структура населення Київської Русі.

 12. Джерела права Київської Русі.

 13. Основні галузі права за «Руською Правдою».

 14. Розвиток суспільно-політичного ладу Київської Русі на початку феодальної роздробленості /30-ті роки ХП - 30 роки ХШ ст./.

 15. Галицько-Волинська держава.

 16. Основні риси права періоду феодальної роздробленості.

 17. Політико-адміністративний устрій українських земель у складі Литви та Польщі.

 18. Міське самоврядування на українських землях у ХІУ - ХУІ ст.

 19. Джерела права на українських землях у ХІУ - ХУІ ст.

 20. Основні галузі права українських земель ХІУ - ХУІ ст.

 21. Виникнення Запорозької козацької республіки.

 22. Козацьке самоврядування.

 23. Джерела й основні риси козацького права.

 24. Суд і судочинство на Січі.

 25. Формування української національної держави у роки національної революції середини ХУП ст.

 26. Адміністративний устрій держави Б. Хмельницького.

 27. Правовий статус української держави за договором 1654 р.

 28. Основні риси українського права середини ХУП ст.

 29. Соціальна структура населення Гетьманщини.

 30. Державний лад Гетьманщини.

 31. Наступ російського абсолютизму на українську державність. Ліквідація автономії України у ХУШ ст.

 32. Джерела права України-Гетьманщини.

 33. Кодифікаційні роботи в Україні у ХУШ ст.

 34. Цивільне право України-Гетьманщини.

 35. Кримінальне право України-Гетьманщини.

 36. Судова система і судочинство в Україні-Гетьманщині.

 37. Суспільно-політичний лад західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії /друга половина ХУШ - перша половина ХІХ ст./

 38. Державний лад і право українських земель в складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.

 39. Загальна характеристика буржуазно-демократичних реформ 60 - 70- х років ХІХ ст. в українських землях у складі Російської імперії.

 40. Зміни в правовому статусі селян за реформою 1861 р.

 41. Земська і міська реформи в Україні у 60 - 70-ті роки ХІХ ст.

 42. Поліцейська реформа другої половини ХІХ ст.

 43. Судова реформа 1864 р. в Україні.

 44. Контрреформи 80 - 90-х років ХІХ ст. в українських землях у складі Російської імперії.

 45. Джерела права, основні риси права українських земель другої половини ХІХ ст. у складі Російської імперії.

 46. Формування робітничого класу в Україні в другій половині ХІХ ст. і робітниче законодавство.

 47. Суспільно-політичний лад і право українських земель у складі Австро-Угорської монархії в другій половині ХІХ ст.

 48. Зміни в державному і правовому устрої українських земель на початку ХХ ст.

 49. Зміни в державному апараті та праві українських земель в період першої світової війни.

 50. Лютнева революція 1917 р. в Росії. Боротьба за національно-державне відродження України.

 51. Утворення та державний лад Української Народної Республіки.

 52. Законодавча діяльність Центральної Ради.

 53. Конституція УНР.

 54. Причини поразки і уроки державницької діяльності Центральної Ради.

 55. Гетьманська держава в Україні 1918 р.

 56. Правова система Гетьманату.

 57. Державний лад і право УНР часів Директорії.

 58. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Державний лад ЗУНР.

 59. Право ЗУНР.

 60. Позитивні здобутки та прорахунки українського державно-правового відродження /1917 - 1920 р.р./.

 61. Поширення радянської влади в Україні. Утворення Української соціалістичної радянської республіки /УСРР/.

 62. Становлення федеративних зв’язків УСРР з іншими радянськими республіками.

 63. Формування органів захисту більшовицького режиму в Україні.

 64. Конституція УСРР 1919 року.

 65. Основні риси права України 1920-х років.

 66. Формування радянського права в Україні /1917 -1921 р.р./.

 67. Утворення СРСР: зміст і наслідки для України.

 68. Державний лад УСРР в період НЕПу.

 69. Суспільний устрій і державні органи УСРР першої половини 1930-х р.

 70. Основні риси права УСРР першої половини 1930-х років.

 71. Конституція УРСР 1937 року. Перебудова державних органів.

 72. Державність в Західній Україні у 20 - 30-ті роки ХХ ст. Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР.

 73. Зміни в органах влади і управління УРСР в роки Великої Вітчизняної війни.

 74. Спроби відновлення української державності в період Великої Вітчизняної війни. Політичні організації націоналістичних сил.

 75. Основні риси права періоду Великої Вітчизняної війни.

 76. Перебудова державного механізму в українських землях в перші повоєнні роки /1945 - середина 1950-х років/.

 77. Право України в 1945 - середині 1950-х років.

 78. Державний устрій українських земель в період десталінізації /друга половина 1950-х - перша половина 1960-х років/.

 79. Демократизація права України в період десталінізації.

 80. Авторитарна командно-адміністративна система управління СРСР та її негативний вплив на суспільно-політичне життя України /середина 1960-х - середина 1980-х років/.

 81. Правовий статус УРСР як союзної республіки у «брежнєвський період» неосталінізму.

 82. Основні риси законодавства середини 1960-х - середини 1980-х р.р.

 83. Конституція УРСР 1978 року.

 84. Зміни в державному ладі України в період «перебудови».

 85. Зміни в законодавстві УРСР періоду «перебудови».

 86. Зміни в статусі УРСР як союзної республіки в 1990 -1991 р.р.

 87. Державний лад незалежної України /1991 - 1998 р.р./.

 88. Основні риси права незалежної України /1991 - 1998 р.р./.

 89. Конституція України 1996 р.

 90. Сучасна система джерел права України.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


а) основна:

 1. Конституція України. — К., 1996.

 2. Історія держави і права України: У 2 ч. / За ред. А. Рогожина. — К., 1996.

 3. Історія держави і права України: Навч. посібник / За ред. А. Чайковського. — К., 1997.

 4. Історія держави і права України: Курс лекцій. — К., 1996.

 5. Історія держави і права України. Курс лекцій. За редакцією професора В.Г. Гончаренка. - Київ: "Вентурі", 1996.

 6. Кульчицький В., Настюк М., Тищик Б. Історія держави та права України.—Львів, 1996.

 7. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. — Львів, 1996.

 8. Музиченко П. Історія держави і права України: Навч. посібник. — К., 1999.


б) додаткова:

 1. Конституційні акти України 1917-1920. — К., 1992.

 2. Основи конституційного права України. Підручник/ За зам. редакцією В.В. Копейчікова. - Київ: Юрінком, 1997.

 3. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник /За ред. В.В. Копейчікова. - Київ: Юріком, 1997.

 4. Российское законодательство Х-ХХ веков (тексти й комментарии): В 9 т. /Под ред. О. Чистякова. — М., 1984.

 5. Історія України: нове бачення. У двох томах - Київ, 1995 (рекомендується до всіх тем курсу і далі в списку не повторюється)

 6. И.А.Ісаєв. Історія держави і права Росії: Повний курс лекцій. 2-і видання перероблене і доповнене. - М.: Юрист, 1994.

 7. Українське державотворення: Словник-довідник / О. Мироненко, Ю. Римаренко та ін. — К., 1997.

 8. Шульженко О.П. Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право. Курс лекцій / За зам. ред. В.В. Копейчікова - Київ: Юріком, 1997.

 9. Хрестоматія з історії держави і права України. З найдавніших часів до початку XX ст. /За ред. В. Гончаренка. — К., 1997. — Т. 1.

 10. Хрестоматія і історії держави і права України. Лютий 1917р. — 1996 р. /За ред В. Гончаренка. — К., 1997. — Т. 2.

 11. Основи курсу історії Росії. Навчальний посібник. Автори - викладачі МГУ А.С. Орлів, В.А. Георгиев, А.Ю. Напівновий, Ю.Я. Терещенко. - М.: " Простір", 1997.

 12. Нормативне забезпечення підприємницької діяльності: Навч.-метод. комплекс для самост. вивч. дисц. / Л.С. Гончаренко. - Херсон: МУБіП, 2002. - 72 с.Схожі:

З дисципліни: «Історія держави І права України» iconЗ дисципліни: «Історія держави І права України»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни: “Історія держави І права України” для студентів спеціальності 060101...
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconЗ дисципліни: «Історія держави І права України»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу: “Історія держави І права України” для студентів спеціальності 060101...
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconПитання підсумкового контролю з дисципліни Історія держави і права України
Періодизація курсу. Місце та роль історії держави і права України в системі юридичних дисциплін
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з курсу "історія держави І права україни та історія україни" для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconІсторія держави І права зарубіжних країн програма курсу
Курс Історія держави І права є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconМіжнародний університет бізнесу І права
Робоча програма складена на основі навчальної програми дисципліни "Історія держави та права України", мубіП, 2004
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconІсторичний факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
України, соціально-історична антропологія, історичне краєзнавство, історія України, етнографія України, історіографія історії України,...
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconІсторія держави та права зарубіжних країн” (для студентів спеціальності “історія”)
Сходу. Причому, наукову значущість цього курсу створює та обставина, що на протязі його вивчення розкриваються питання виникнення,...
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconПрезидія вищої атестаційної комісії україни
Загальна характеристика теорії держави І права, проблеми методології та методів дослідження держави І права, загальнотеоретичні поняття,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи