Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) icon

Укладачі: ( викладач Довгань А. К.)
НазваУкладачі: ( викладач Довгань А. К.)
Сторінка1/3
Дата04.09.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Робоча програма дисципліни "Екологічне право України" для студентів спеціальності 5.030402 "Правознавство" складена на базі типової програми (для ненормативних дисциплін на базі навчальної програми).


Укладачі: ( викладач Довгань А.К.)

Робоча програма розглянута на засіданні кафедри Загальноюридичних дисциплін
Протокол № від „ " 200 р.

Завідувач кафедри_______________ С.А. Скриль


Схвалено методичною радою інституту

Протокол №__ від „___” ___________ 200___ р.

Голова методичної ради інституту _В.М._Шаповалова _


Реєстраційний №


^ Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»

"Затверджую"

Проректор з НМР ХЕПІ

доц. Кузьменко Л.В.

"__"__ 200_ р.

^ Робоча програма з навчальної дисципліни


'

Екологічне право України

Галузь знань

0304"Право"

напрям підготовки 5.030402 "Правознавство"Укладач: викладач Довгань А. К.


Херсон - 2009


^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ

 1. Мета і завдання курсу (перелік знань та умінь, якими володіють студенти після опанування курсу).

 2. Міждисциплінарні зв’язки (опис місця дисципліни за структурно-логічною схемою).

 3. Зміст курсу (назви розділів, тем та їх стислий зміст).

 4. Список рекомендованої літератури.


^ СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

 1. Анотація (навести стислу узагальнену характеристику робочої програми, яка розкриває ідейну спрямованість, зміст, структуру та інші особливості).

 2. Вступ (відобразити наступні позиції):

 • актуальність вивчення дисципліни;

 • головна мета та завдання дисципліни;

 • студент повинен знати;

 • місце дисципліни у структурно-логічній схемі.

 1. Опис дисципліни (додаток А)

 2. Структура навчальної дисципліни (додаток Б)

 3. Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання (додаток В)

 4. Зміст дисципліни (додаток Г)

 5. Плани лекцій (додаток Д)

 6. Питання до екзамену

 7. Список рекомендованої літератури:

 • законодавча база;

 • основна література;

 • додаткова література.


АНОТАЦІЯ


Дисципліна "Екологічне право" є важливим елементом підготовки фахівців юридичних спеціальностей. Екологічні відносини – одна з найважливіших складових суспільних відносин.

Екологічні відносини складаються між суспільством і природою, між людьми та навколишнім середовищем. Об’єктами екологічних відносин є природні багатства: земля, її надра, води, ліси, атмосферне повітря, тваринний світ тощо.

У забезпеченні раціонального використання, охорони і відтворення природних багатств важливе місце посідають правові засоби. В юридичних та деяких інших навчальних закладах вони вивчаються у навчальному предметі “Екологічне право України”.


ВСТУП


Екологічне право націлене на створення найбільш сприятливих умов для життя, праці та відпочинку громадян. Це життєдійна і життєзберігаюча галузь права, її значення для життя і діяльності людини і всього суспільства важко переоцінити. Найвищою метою соціальної політики нашої держави є турбота про життя і здоров’я людини – ця галузь права спроможна втілити в життя.

Навчальна дисципліна складається з двох розділів: “Загальна частина”, “Особлива частина”. Вона передбачає вивчення предмета, метода, системи та джерел екологічного права, права власності на екологічний об’єкт, управління в галузі екології, загальні положення, права природокористування, правову охорону природних об’єктів, правову охорону землекористування, водокористування, користування надрами, лісами, тваринним світом, атмосферним повітрям, його охорона, природо заповідного права, правову охорону в інших сферах.

^ Головною метою курсу “Екологічне право ” є:

- навчити майбутніх фахівців орієнтуватися в різних обставинах екологічних відносин, які виникають між державними та недержавними організаціями;

- формування знань в галузі екологічного права;

- знайомства з організацією діяльності України та іноземних держав у галузі екологічного права.

^ Основні завдання курсу:

- з’ясувати сумісність державної системи сучасного і майбутнього тісно пов’язаного з екологічною безпекою;

- оволодіння методами регулювання екологічних відносин, що охороняються нормами права.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- проблеми науки екологічного права;

- діюче екологічне законодавство;

- особливості правового регулювання окремих видів користування екологічними об’єктами;

- правові форми охорони захисту та гарантій при здійсненні власниками та користувачами природних об’єктів, їх екологічних прав та обов’язків.

Уміти:

- застосовувати екологічно-правові принципи;

- узагальнювати практику використання екологічного законодавства з його різновидами та здійснювати відповідальні висновки за результатами узагальнення;

- правильно застосовувати роз’яснення вищих судових та інших органів у процесі застосування норм права.


^ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”


Предмет: урегульовані нормами екологічного права України законодавства відносини щодо правового становища суб'єктів конституційного права зарубіжних країн, різновиди Конституцій, різних нормативних актів.

Мета: озброєння студентів знаннями з теорії і практики , допомога їм в опануванні галузі державного права зарубіжних країн, су­часної системи нормативно-правових актів; розкриття сутність і методів, прийомів і засобів.


Курс: 3

Семестр: 6

Напрям: освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

ЕСТS: 3

(в т.ч. 1кр. на контрольні заходи)

Модулів: 2

Змістовних модулів: 4

Загальна кількість годин: 108


5.030402 "Правознавство"


бакалавр

Нормативна

Лекцій: 20

Практичних: 16

Самостійна робота студента: 38

Форма підсумкового контролю: іспитРозглянуто і затверджено

на засіданні кафедри „Менеджмент ЗЕД”

протокол №____ від „____” __________ 200_р.


Зав. кафедрою _________________ Скриль С. А.


^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

„ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ”Змістовні модулі

лекції

практичні

самост. робота

всього1

Теоретичні і методологічні основи екологічного права.

6

2

15

23

2

Правові і наукові основи управління в галузі екології

4

4

18

26
Всього за модулем №1:

10

6

33

49

3

Екологічна безпека і екологічно-правова відповідальність.

6

6

29

41

4

Механізм забезпечення охорони довкілля.

4

4

10

18
Всього за модулем №2:

10

10

39

59


Всього:

20

16

72

108
^ Форма підсумкового контролю: екзамен
^ Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни

„ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ”


Модулі

Модуль №1

Кількість балів за модуль

30

Змістовні модулі

№1

№2
Модульний контроль

Кількість балів за змістовний модуль

15

15

1-10

Кількість балів за видами робіт, з них:

л

п

срс

л

п

срс

відвідування

1

2
1

2


активність на практичних заняттях
47виконання СРС85
Наукова робота

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах 1-10 балівМодулі

Модуль №2

Підсумковий контроль: екзамен

Сума

Кількість балів за модуль

30

1-40

100

Змістовні модулі

№4

№5
Модульний контрольКількість балів за змістовний модуль

15

15
1-10

Кількість балів за видами робіт, з них:

л

п

срс

л

п

срс

відвідування

1

2
1

2
активність на практичних заняттях
47
виконання СРС85

Наукова робота

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах 1-10 балів


Участь у студентських олімпіадах і конкурсах 1-10 балів^ ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ

ІНДИВІДУЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ

РОБОТИ (ІКР)

З ДИСЦИПЛІНИ «Екологічне право України» НА 6 СЕМЕСТР 2008 – 2009 н.р.


№ з/пФорми індивідуально-консультативної роботи

Навчальні тижні, дата, час, місце проведення ІКР

Кількість годин


І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ-XVІІ-

XVІІІ

Денна форма навчання

1

Індивідуальні заняття

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

1

2

Консультації

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

3

3

Перевірка виконання завдань СРС

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,22

0,22

2

Разом
1

1

1

1

1

1

1

1

6^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

„ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ”


Модуль 1.

Змістовний модуль 1. Теоретичні і методологічні основи екологічного права.

Предмет і методи екологічного права. Методи правового регулювання екологічних правовідносин. Об'єкти екологічного права. Джерела екологічного права. Поняття та ознаки екологічного права. Ознаки екологічного права. Завдання екологічного права. Принципи екологічного права. Функції екологічного права. Норми екологічного права. Система екологічного права.

Поняття екологічних прав громадян. Екологічні права громадян мають два аспекти:

об'єктивне право та суб'єктивне право. Види екологічних прав громадян. Екологічні права громадян, що реалізуються на галузевому рівні, їх види. Екологічні права громадян, що реалізуються на міжгалузевому рівні їх види. Гаранти екологічних прав громадян та їх форми захисту. Форми захисту екологічних прав громадян: нормотворча, управлінська, самоврядна, правоохоронна, природоохоронна, судова. Загальні обов'язки громадян, передбачені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища». Обов'язки громадян майнові та не майнові.

Право природокористування - система юридичних норм і засобів, спрямованих на врегулювання відносин щодо ефективного використання, відновлення й охорони природних ресурсів. Зміст права природокористування. Принципи та види права природокористування - правові ідеї, закладені в основу правового регулювання відносин по використанню, відновленню й охороні природних ресурсів. Види права природокористування. Суб'єкти права природокористування - юридичні та фізичні особи. Об'єкти права природокористування - конкретні, індивідуально визначені і юридичне відособлені природні ресурси (об'єкти або їх частини), які закріплюються на праві користування за фізичними і юридичними особами.

Класифікація об'єктів права природокористування на загальні об'єкти – земля та спеціальні об'єкти - сільськогосподарські землі, землі населених пунктів, землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони, землі природоохоронного призначення, землі оздоровчого призначення, землі історико-культурного призначення, землі лісового фонду, землі водного фонду,землі запасу. Права і обов'язки природокористувачів. Особливості орендних правовідносин природокористування. Права і обов'язки суб'єктів орендних правовідносин природокористування.

Підстави виникнення та припинення права природокористування . Головними підставами виникнення права природокористування є юридичні дії, які повинні бути правомірними, що залежать від об'єкта природи, суб'єкта екологічного відношення, виду природокористування.


Змістовний модуль 2. Правові і наукові основи управління в галузі екології.

Поняття управління в галузі екології. Об'єктом управління постають суспільні відносини в галузі суспільства і природного середовища, що не підвладні законам розвитку суспільства. Мета управління природокористування та охорони навколишнього середовища . Функції управління в галузі екології. Система органів управління в галузі екології. Органи управління в галузі екології. Органи загального державного управління. Органи спеціального державного управління. Органи надвідомчого управління і контролю в галузі екологи. Органи спеціального функціонального управління: Міністерство надзвичайних ситуацій; Державтоінспекція; Держстандарт.

Законодавче та нормативно-правове регулювання в сфері охорони природи, природокористування та екологічної безпеки. Стан нормативної бази охорони природи. . Економічний механізм природокористування та фінансування природоохоронної діяльності.


Модуль 2

Змістовний модуль 3. Екологічна безпека і екологічно-правова відповідальність.

Екологічна відповідальність. Об'єктом порушення права природокористування є право виключно державної власності на природні ресурси та правила користування природними ресурсами. Суть екологічної відповідальності. Поняття екологічного правопорушення. Зміст екологічного правопорушення. Причини екологічних правопорушень. Об'єкти та суб'єкти правопорушення. Цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність за порушення вимог природоохоронного законодавства. Адміністративна відповідальність за порушення вимог природоохоронного законодавства. Впровадження справ про притягнення до адміністративної відповідальності. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення.

Загальна характеристика ядерної та радіаційної безпеки. Стан атомної енергетики. Джерела іонізуючого випромінювання в народному господарстві. Основними виробниками радіоактивних відходів і місцями їх концентрації на сьогодні. Стан уранодобувної та переробної промисловості. Стан нормативної бази з ядерної та радіаційної безпеки.

Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду України е обов'язком держави. Стан правового і законодавчого забезпечення зони Чорнобильської катастрофи. Правові основи постійного проживання населення та праці персоналу у зоні відчуження.


Змістовний модуль 4. Механізм забезпечення охорони довкілля.

Завданням земельного законодавства. Об'єкт права землекористування. Суб'єктивне право використання землі. Форми та види власності на землю. Право державної власності на землю. Право колективної власності на землю. Право приватної власності на землю. Права та обов'язки власників земель та землекористувачів, захист та гарантія їх прав. Використання земель. Правова охорона земель. Організація раціонального використання земель. Зміст і порядок охорони земель. Контроль за використанням та охороною земель. Органами, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, є органи місцевого самоврядування та Держкомзему України. Відповідальність за порушення земельного законодавства.

Правова охорона надр. Компетенція органів управління. Компетенція Верховної Ради України у сфері регулювання гірничих відносин. Компетенція Кабінету Міністрів України. Органи, що здійснюють державне управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр. Надання надр у користування. Права та обов'язки користувачів надр. Плата за користування надрами. Охорона надр. Основні вимогами в галузі охорони надр. Державний контроль і нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням і охороною. Відповідальність за порушення законодавства про надра.


^ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ


Модуль 1

Змістовний модуль 1. Теоретичні і методологічні основи екологічного права. (6 год.)


Лекція 1. Предмет, джерела і система екологічного права. (2 год.).

1. Предмет і методи екологічного права.

2. Об'єкти екологічного права.

3. Джерела екологічного права.

4. Поняття та ознаки екологічного права.

5. Мета екологічного права.

6. Принципи, функції та норми екологічного права.

7. Система екологічного права.


Лекція 2. Екологічні права і обов'язки громадян . ( 2 год.)

1. Поняття екологічних прав громадян.

2. Види екологічних прав громадян.

3. Гарантії екологічних прав громадян та їх форми захисту.

4. Обов'язки громадян у галузі екології.


Лекція 3. Право природокористування. . (2год.)

1. Право природокористування.

2. Принципи права природокористування.

3. Суб'єкти та об'єкти права природокористування.

4. Права і обов'язки природокористувачів.

5. Особливості орендних правовідносин природокористування.

6. Права і обов'язки суб'єктів орендних правовідносин природокористування.

7. Підстави виникнення та припинення права природокористування.


Змістовний модуль 2. Правові і наукові основи управління в галузі екології ( 4 год.).


Лекція 4. Правові засади управління в галузі екології. ( 2 год.).

1. Поняття управління в галузі екології,

2. Функції управління в галузі екології

3. Система органів управління в галузі екології.


Лекція 5. Законодавче та нормативно - правове регулювання та економічний механізм у галузі охорони довкілля ( 2 год.).

1. Законодавче та нормативно-правове регулювання в сфері охорони природи, природокористування та екологічної безпеки.

2. Стан нормативної бази охорони природи.

3. Економічний механізм природокористування та фінансування природоохоронної діяльності.


Модуль 2

Змістовний модуль 3. Екологічна безпека і екологічно –правова відповідальність .( 6 год.)


^ Лекція 6. Екологічна відповідальність за порушення природоохоронного законодавства як засіб реалізації екологічного права. ( 2 год.).

І. Екологічна відповідальність.

2. Поняття екологічного правопорушення.

3. Об'єкти та суб'єкти правопорушення.

4. Цивільна правова та дисциплінарна відповідальність.

5. Адміністративна відповідальність.

6. Впровадження справ про притягнення до адміністративної відповідальності.

7. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення.

Лекція 7. Ядерна та радіаційна безпека . ( 2 год.).

1. Загальна характеристика.

2. Стан атомної енергетики.

3. Джерела іонізуючого випромінювання в народному господарстві.

4. Радіоактивні відходи і поводження з ними.

5. Стан уранодобувної та переробної промисловості.

6. Стан нормативної бази з ядерної та радіаційної безпеки.

Лекція 8. Екологічна безпека і правові та соціальні проблеми чорнобильської катастрофи . ( 2 год.)

1. Загальна характеристика.

2. Стан правового і законодавчого забезпечення зони чорнобильської катастрофи.

3.Правові основи постійного проживання населення та районі персоналу у зоні відчуження


Змістовний модуль 4. Механізм забезпечення охорони довкілля. .( 4 год.)


Лекція 9. Еколого – правовий режим раціонального використання охорони земель . ( 2 год.)

1. Завдання земельного законодавства.

2. Форми та види власності на землю.

3. Права та обов'язки власників земель та землекористувачів, захист та гарантія їх прав.

4. Використання земель.

5. Правова охорона земель.

6. Контроль за використанням та охороною земель.

7. Відповідальність за порушення земельною законодавства.


Лекція 10. Правовий режим використання, відтворення і охорони надр . (2 год.).

1. Правова охорона надр.

2. Компетенція органів управління

3. Надання надр у користування.

4. Права та обов'язки користувачів надр.

5. Плата за користування надрами.

6. Охорона надр.

7. Державний контроль і нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням і охороною.

8. Відповідальність за порушення законодавства про надра.


^ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Модуль 1.


  1   2   3

Схожі:

Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) iconТемы рефератов по дисциплине «Корпоративное управление» для 5-го курса дневной формы обучения специальности «Менеджмент организаций» старший преподаватель Кучерявенко Светлана Юрьевна
Довгань Л. Є. Корпоративне управління: навч посібник / Л.Є. Довгань, В. В. Пастухова, Л. М. Савчук. – К. Кондор, 2007. – 180 с
Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту
Укладачі: В. Я. Чевганова, к е н., доцент; І. А. Брижань, к е н., доцент; В. Б. Васюта, к т н., доцент, Т. О. Галайда, старший викладач;...
Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) iconПротокол №1 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від вересня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) iconПротокол №2 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від жовтня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) iconПротокол №3 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від листопада 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) iconПротокол №4 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від грудня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) iconТип модуля: обов’язковий Семестр: V обсяг модуля
Лектор: старший викладач Кравець Світлана Федорівна, викладач Магдач Зоряна Тарасівна, викладач Гаврилюк Маріанна Василівна, викладач...
Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VІ обсяг модуля
Лектор: старший викладач Кравець Світлана Федорівна, викладач Магдач Зоряна Тарасівна, викладач Гаврилюк Маріанна Василівна, викладач...
Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) iconТип модуля: обов’язковий Семестр: І обсяг модуля
Бурбан Іванна Ігорівна викладач Стельмах Леся Богданівна викладач Вдовін Вікторія Вікторівна, старший викладач Драпалюк Галина Степанівна,...
Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІІ обсяг модуля
Вдовін Вікторія Вікторівна, викладач Корицька Галина Іванівна, викладач Цимбрило Світлана Михайлівна, викладач Сидорчук Олена Валеріївна,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи