Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) icon

Укладачі: ( викладач Довгань А. К.)
НазваУкладачі: ( викладач Довгань А. К.)
Сторінка2/3
Дата04.09.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
1   2   3
Тема 1. Предмет, джерела і система екологічного права.


^ Завдання для самостійної роботи студентів (8 год.):

Теоретична частина:

Студентам пропонується підготувати реферати за такими темами:

1. Історія екологічного права.

2. Джерела екологічного права.

3. Предмет та методи екологічного права.


Завдання для практичних занять (4 год.):

Теоретична частина:


1. Природоресурсні відносини.

2. Природоохоронні відносини.

3. Які є об'єкти екологічного права?

4. Назвіть джерела екологічного права.

5. Поняття екологічного права.

6. Ознаки екологічного права.

7. Які Ви знаєте принципи і функції екологічного права?


Тема 2. Екологічні права і обов'язки громадян.


Завдання для самостійної роботи студентів (12 год.):

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

1. Які Ви знаєте екологічні права громадян?

2. Сформулюйте класифікацію видів екологічних прав громадян.

3. Які е форми захисту екологічних прав громадян?

4. Які обов'язки громадян у.галузі екології?


Тема 3. Право природокористування.

Завдання для практичних занять (2 год.):

Практична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

1. Сформулюйте механізм правового регулювання і забезпечення правовідносин природокористування.

2. В чому полягає суть змісту права природокористування?

3. Назвіть принципи та види права природокористувача.

4. Дайте класифікацію об'єктів права природокористування.

5. Які права й обов'язки природокористувачів?

6 У чому полягають особливості орендних правовідносин природокористування.

7. Які є підстави для виникнення і припинення права природокористування?


^ Практична частини:

Розв'язування ситуаційних завдань:

Задача № 1.

Згідно з рішенням міської Ради народних депутатів частина міських лісових угідь разом з водоймою, що на них знаходиться, природним національним парком, регіональним ландшафтним парком, історико- культурним заповідником віднесені до категорії рекреаційної території з обмеженим режимом їх господарського та комунально-складського використання.

Начальник міжрайонного лісового господарства Волошин П. оскаржив це рішення до господарського суду, вважаючи, що зміну цільового використання лісових угідь здійснено з порушенням чинного законодавства.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи підлягає скарга задоволенню? Вирішити справу.


Тема 4. Правові засади управління в галузі екології

Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Питання для обговорення:

1. Що таке об'єкт управління в галузі екології?

2. Назвіть функції управління в галузі екології.

3. Яка система органів управління в галузі екології?

Розв 'язування задач:

Задача 1:

Дирекція національного природного парку уклала угоду з фермером Долюком І. Про використання під сінокоси 4,7 га заповідної зони та 12 га зони регульованої рекреації для випасання худоби за умови, що останній забезпечуватиме продуктами харчування ресторани готелю та кемпінгу, розташовані в межах господарської зони, дасть можливість розмістити на належній йому на праві власності частині лісових угідь тимчасовий наметовий табір поблизу ставка сільськогосподарського кооперативу "Обрій" для оздоровлення відпочиваючих. Внаслідок поширених дощів використати сінокоси і пасовища стало складним і фермер Долюк І. припинив в односторонньому порядку виконання умов цієї угоди.
Дирекція національного природного парку направила фермеру претензію, в якій зазначала, що в разі подальшого невиконання умов угоди, вона буде змушена скласти позов до арбітражного суду про примусове виконання взятих фермером зобов'язань.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Дати характеристику правового режиму зон національних природних парків. Чи підлягає претензія задоволенню? Вирішити справу.


Завдання для самостійної роботи (8 год.):

Практична частина:

 1. Визначити предмет і методи екологічного права.

 2. Які ви знаєте принципи, функції та норми екологічного права.

 3. Охарактеризувати обов'язки громадян у галузі екології.

 4. Дати характеристику суб'єктів та об'єктів права природокористування.

 5. Сформулюйте механізм правового регулювання і забезпечення правовідносин природокористування.

 6. В чому полягає суть змісту права природокористування?

 7. Назвіть принципи та види права природокористувача

Теоретична частина:

Студентам пропонується підготувати реферати за такими темами:

 1. Загальна характеристика екологічного права україни.

 2. Суб'єктів орендних правовідносин природокористування.

 3. Екологічні права громадян .


Індивідуальна робота:

Основи виникнення і припинення права водокористування.

Води (водні об'єкти) є виключною власністю народу України і надаються тільки у користування.

Народ України здійснює право власності на води (водні об'єкти) через Верховну Раду України, Верховну Раду АРК і місцеві Ради народних депутатів. Окремі повноваження щодо розпорядження водами (водними об'єктами) можуть надаватися відповідним органам державної виконавчої влади.

Стаття 46. Використання вод здійснюється в порядку загального і спеціального водокористування, для потреб гідроенергетики, водного і повітряного транспорту.

Загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.

З метою охорони життя і здоров'я громадян, охорони нпс та з інших передбачених законодавством підстав районні і міські Ради народних депутатів за поданням державних органів охорони навколишнього природного середовища, водного господарства, санітарного нагляду та інших спеціально уповноважених державних органів встановлюють місця, де забороняється купання, плавання на човнах, забір води для питних або побутових потреб, водопій тварин, а також за певних підстав визначають інші умови, що обмежують загальне водокористування на водних об'єктах, розташованих на їх території.

На водних об'єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених первинним водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об'єкт в оренду.

Первинний водокористувач зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду.

Якщо первинним водокористувачем або відповідною Радою народних депутатів не встановлено таких умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень.

Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв та скидання в них зворотних вод. Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.

Водокористування не є спеціальним, якщо воно пов'язане з пропуском води через гідровузли, судноплавством, подачею (перекачуванням) води водокористувачам у маловодні регіони, усуненням шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболоченнятощо), використанням підземних вод для вилучення корисних компонентів, вилученням води з надр разом з видобуванням корисних копалин, виконанням будівельних, днопоглиблювальних і вибухових робіт, видобуванням корисних копалин і водних рослин, прокладанням трубопроводів і кабелів, а також буровими,

геологорозвідувальними та іншими роботами на водних об'єктах, які виконуються без забору води та скидання стічних вод.Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу. Дозвіл на спеціальне водокористування видається:

державними органами охорони навколишнього природного середовища - у разі використання води водних об'єктів загальнодержавного значення;

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими Радами народних депутатів за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища - у разі використання води водних об'єктів місцевого значення. Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування затверджується Кабінетом Міністрів України. У дозволі на спеціальне водокористування визначаються ліміти забору води та скидання забруднюючих речовин. У разі маловоддя ліміт забору води може бути зменшено спеціально уповноваженими державними органами без коригування дозволу на спеціальне водокористування.

Спеціальне водокористування є платним. Спеціальне водокористування може бути короткостроковим (до трьох років) або довгостроковим (від трьох до двадцяти п'яти років).

У разі необхідності строк спеціального водокористування може бути продовжено .

У користування на умовах оренди водні об'єкти (їх частини) місцевого значення можуть надаватися водокористувачам лише для риборозведення, виробництва сільськогосподарської і промислової продукції, а також у лікувальних і оздоровчих цілях.Передача права оренди на користування водними об'єктами (їх частинами) місцевого значення забороняється. Орендодавцями водних об'єктів (їх частин) місцевого значення є Верховна Рада Автономної Республіки Крим і обласні Ради народних депутатів. Право водокористування на умовах оренди оформляється договором, погодженим з державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства.

Запитання:

 1. Яким чином регулюється водокористування.

 2. Які ви знаєте види водокористувачів, дайте їх загальну характеристику .

 3. Охарактеризуйте спеціальне водокористування.


Тема 5. Законодавче та нормативно - правове регулювання та економічний механізм у галузі охорони довкілля ( 2 год.).

Завдання для самостійної роботи студентів ( 10 год.):

^ Практична частини:

Розв'язування ситуаційних завдань:

Задача 1.

У вільний від основної роботи час громадський інспектор з охорони навколишнього природного середовища перебував у виробничій зоні і став свідком аварійного викиду відходів виробництва місцевого цементного заводу. Прибувши на місце скоєного правопорушення, громадський інспектор зажадав, щоб йому надали можливість зафіксувати вказаний факт, але охорона цементного заводу відмовила йому в можливості обстежити місце аварійного викиду, вказавши, що робочий час закінчився, нікого з керівництва на виробництві немає, крім майстра цеху другої зміни. Але порушувати режим виробництва він не має права, оскільки на це є пряма 'заборона керівника заводу.

Громадський інспектор склав протокол про це правопорушення, який передав начальникові державної міжрайонної екологічної інспекції для притягнення винних до відповідальності. На підставі цього протоколу на директора та головного інженера заводу були накладені адміністративні штрафи, які вони оскаржили до суду, посилаючись на те, що складений протокол не був ними завізований. Крім того не було аварійного викиду, а була профілактична продувка системи фільтрацій шкідливих викидів, про що є відповідний запис чергового майстра цеху.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи є протокол громадського інспектора підставою для притягнення керівників підприємства до юридичної відповідальності. Вирішити справу.


Студентам пропонується підготувати реферати за такими темами:

 1. Екологічна відповідальність за порушення природоохоронного законодавства.

 2. Загальна характеристика ядерної та радіаційної безпеки.

 3. Чорнобильська катастрофа.

 4. Радіоактивні відходи і поводження з ними.

Теоретична частина:

Питання для обговорення:

1. Вкажіть галузі, які законодавча регульовані в сфері охорони довкілля.

2. Назвіть основні нормативні акти в галузі охорони довкілля.

3. Які нормативні документи розроблені Технічним комітетом зі стандартизації «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання ресурсів України» та науковими закладами Мінекобезпеки?

Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

 1. Назвіть функції управління в галузі екології

 2. Яка система органів управління в галузі екології?

 3. Вкажіть галузі, які законодавча регульовані в сфері охорони довкілля.

 4. Що таке об'єкт управління в галузі екології?

5. Назвіть основні нормативні акти в галузі охорони довкілля.

6. Які нормативні документи розроблені Технічним комітетом зі стандартизації «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання ресурсів України» та науковими закладами Мінекобезпеки?

^ Розв'язування ситуаційних завдань:

Задача 1.

ТОВ " Мрія " на відведеній йому території в селі К. вздовж річки Дніпро встановило бетонний паркан. Передбачені проходи до річки підприємство перегородило з метою усунення засмічення їх території, чим позбавило можливості проходу та користуванням Дніпром мешканців села.

Чи допущенні порушення екологічних прав громадян ?

Модуль 2

Тема 6. Екологічна відповідальність за порушення природоохоронного законодавства як засіб реалізації екологічного права. ( 2 год.).


Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Питання для обговорення:

1. Що таке екологічна відповідальність?

2. Поняття екологічного правопорушення.

3. Цивільно-правова відповідальність.

4. У чому полягає адміністративна відповідальність?

5. Розкажіть про адміністративне розслідування за фактом конкретного порушення статей природоохоронного законодавства.

Практична частина:

Розв’язування задач:

Задача 1.:

Дирекція національного природного парку уклала угоду з фермером Долюком І. Про використання під сінокоси 4,7 га заповідної зони та 12 га зони регульованої рекреації для випасання худоби за умови, що останній забезпечуватиме продуктами харчування ресторани готелю та кемпінгу, розташовані в межах господарської зони, дасть можливість розмістити на належній йому на праві власності частині лісових угідь тимчасовий наметовий табір поблизу ставка сільськогосподарського кооперативу "Обрій" для оздоровлення відпочиваючих. Внаслідок поширених дощів використати сінокоси і пасовища стало складним і фермер Долюк І. припинив в односторонньому порядку виконання умов цієї угоди. Дирекція національного природного парку направила фермеру претензію, в якій зазначала, що в разі подальшого невиконання умов угоди, вона буде змушена скласти позов до арбітражного суду про примусове виконання взятих фермером зобов'язань.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Дати характеристику правового режиму зон національних природних парків. Чи підлягає претензія задоволенню?

Вирішити справу.

^ Завдання для самостійної роботи студентів (10 год.):

Практична частина:

Розв'язування ситуаційних завдань:

Задача 1.

У вільний від основної роботи час громадський інспектор з охорони навколишнього природного середовища перебував у виробничій зоні і став свідком аварійного викиду відходів виробництва місцевого цементного заводу. Прибувши на місце скоєного правопорушення, громадський інспектор зажадав, щоб йому надали можливість зафіксувати вказаний факт, але охорона цементного заводу відмовила йому в можливості обстежити місце аварійного викиду, вказавши, що робочий час закінчився, нікого з керівництва на виробництві немає, крім майстра цеху другої зміни. Але порушувати режим виробництва він не має права, оскільки на це є пряма 'заборона керівника заводу.

Громадський інспектор склав протокол про це правопорушення, який передав начальникові державної міжрайонної екологічної інспекції для притягнення винних до відповідальності. На підставі цього протоколу на директора та головного інженера заводу були накладені адміністративні штрафи, які вони оскаржили до суду, посилаючись на те, що складений протокол не був ними завізований. Крім того не було аварійного викиду, а була профілактична продувка системи фільтрацій шкідливих викидів, про що є відповідний запис чергового майстра цеху.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи є протокол громадського інспектора підставою для притягнення керівників підприємства до юридичної відповідальності. Вирішити справу.


Індивідуальна робота:

Форми власності на землю

Власність на землю в Україні має такі форми: державну, колективну, приватну. Усі форми власності є рівноправними. Розпоряджаються землею Ради народних депутатів, які в межах своєї компетенції передають землі у власність або надають у користування та вилучають їх.

Стаття 4. Право державної власності на землю

У державній власності перебувають всі землі України, за винятком земель, переданих у колективну і приватну власність. Суб'єктами права державної власності на землю виступають:

Верховна Рада України - на землі загальнодержавної власності України; Верховна Рада Республіки Крим - на землі в межах території республіки, за винятком земель загальнодержавної власності; обласні, районні, міські, селищні, сільські Ради народних депутатів - на землі в межах їх територій, за винятком земель, що перебувають в загальнодержавній власності. Землі, що перебувають у державній власності, можуть передаватися в колективну або приватну власність і надаватися у користування, у тому числі в оренду, за винятком випадків, передбачених законодавством України і Республіки Крим.

Не можуть передаватись у колективну та приватну власність:

 • землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, пасовища, сінокоси, набережні, парки, міські ліси, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів), а також землі, надані для розміщення будинків органів державної влади та державної виконавчої влади;

 • землі гірничодобувної промисловості, єдиної енергетичної та космічної систем, транспорту, зв'язку, оборони;

 • землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

 • землі лісового фонду, за винятком невеликих (до 5 гектарів)

 • ділянок лісів, що входять до складу угідь сільськогосподарських

 • підприємств, селянських (фермерських) господарств;

 • землі водного фонду, за винятком невеликих (до 3 гектарів)

 • ділянок водойм і боліт, що входять до складу угідь сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств;

 • землі сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних закладів та їх дослідних господарств, учбових господарств навчальних закладів, державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, елітно-насінницьких і насінницьких господарств, племінних заводів, племінних радгоспів і конезаводів, господарств по вирощуванню хмелю, ефіроолійних, лікарських рослин, фруктів і винограду.

Земля може належати громадянам на праві колективної власності.

Суб'єктами права колективної власності на землю є колективні сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарські кооперативи, садівницькі товариства, сільськогосподарські акціонерні товариства, у тому числі створені на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств.

Розпорядження земельними ділянками, що перебувають у колективній власності громадян, здійснюється за рішенням загальних зборів колективу співвласників. У колективну власність можуть бути передані землі колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, в тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, землі садівничих товариств – за рішенням загальних зборів цих підприємств, кооперативів, товариств. Землі у колективну власність передаються безплатно.

Стаття 6. Право приватної власності громадян на землю

Громадяни України мають право на одержання у власність земельних ділянок для:

ведення селянського (фермерського) господарства;

ведення особистого підсобного господарства;

будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель (присадибна ділянка);

садівництва; дачного і гаражного будівництва.

Громадяни набувають право власності на земельні ділянки у разі:

одержання їх у спадщину;

одержання частки землі у спільному майні подружжя;

купівлі-продажу, дарування та обміну.

Передача земельних ділянок у власність громадян провадиться

місцевими Радами народних депутатів відповідно до їх компетенції

за плату або безплатно.Безплатно земельні ділянки передаються у власність громадян ведення селянського (фермерського) господарства у межах середньої земельної частки.ведення особистого підсобного господарства; будівництва та обслуговування будинку і господарських

будівель (присадибна ділянка), в тому числі земельні ділянки, що були раніше надані у встановленому порядку громадянам для цієї мети, у межах граничного розміру садівництва,дачного і гаражного будівництва.

Запитання:

 1. Які землі та ділянки не можуть передаватися у колективну та приватну власність ?

 2. Хто є суб'єктами права колективної власності на землю?

 3. Ким провадиться передача земельних ділянок у власність громадян ?


Тема 7. Ядерна та радіаційна безпека . ( 2 год.).

Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Питання для обговорення:

1. Дайте характеристику ядерної та радіаційної безпеки.

2. Охарактеризуйте стан атомної енергетики в Україні.

3. Вкажіть, які ви знаєте джерела іонізуючого випромінювання в народному господарстві?

4. Які Ви знаєте нормативно-правові акти. що регулюють безпеку використання ядерної енергії?

Практична частина:

Розв'язування задач:

Задача 1.

В результаті виходу з ладу високонапірних насосів на території Київської напірної станції ВО "Київводоканал" відбувся скид 1200 куб. м. міських каналізаційних стічних вод в р. Либідь, а потім і в р. Дніпро. Неочищені стічні води, окрім запаху, містили хлориди, сульфати, нітрати, цинк, нафтопродукти, фекалії та бруд. Це спричинило також забруднення території навколо напірної станції, відкритих водойм, в яких почала гинути риба та інші прісноводні тварини. У ході розслідування з'ясувалось, що аварія трапилась внаслідок переповнення Правобережною розвантажувального колектору та виливу стічних вод через камеру N 12 на поверхню. До того ж, не було здійснено запобіжних заходів по захисту цоколя будівлі насосної станції від проникнення вод в середину насосної станції. За висновком комплексної еколого-санітарно-медичної експертизи навколишньому природному середовищу (водним, рибним, земельним ресурсам) було нанесено шкоду в розмірі 48550200 гри. Природоохоронний прокурор звернувся до господарського суду з позовом до Державного комунального об'єднання водопровідно-каналізаційного господарства "Київводоканал". У судовому засіданні представник відповідача пояснив, що аварія сталися без вини працівників підприємства внаслідок недостатнього фінансування підприємства, застарілості обладнання.

Визначити правовідносини, що склались.

Задача 2.

До Міністерства охорони навколишнього природного середовища України надійшов лист від громадянина А. Бадодіна, інженера-суднобудівника за фахом. У листі громадянин ставить питання про те, чи є, крім державної екологічної експертизи по повені в Закарпатті громадська екологічна експертиза? Крім цього, громадянин пропонує створити дві експертні групи: одну урядову з урядових чиновників, а другу - з представників громадських екологічних організацій та надати їм місяць для підготовки своїх висновків і пропозицій з таких питань: Чому відбуваються катастрофи, тобто повені, в Закарпатті? Які конкретні заходи потрібно пронести з метою відвернення повеней в 2002 р. і якою буде грошова оцінка цих заходів? Визначити перелік заходів з метою відвернений повеней та інших катастроф на найближчі 10 - 15 років та розрахувати грошову оцінку цих заходів.

Визначити коло правовідносин, що склались.

^ Завдання для самостійної роботи студентів (12 год.):

Практична частина:

Студентам пропонується підготувати реферати за такими темами:

 1. Завдання земельного законодавства.

 2. Права та обов'язки власників земель та землекористувачів .

 3. Правовий режим використання надр .

Практична частина:

Розв'язування ситуаційних завдань:

Задача 1.

Для проведення державної експертизи проекту розміщення та складування відходів виробництва районною держадміністрацією було створено експертну групу.

Перед групою було поставлено завдання ретельно вивчити матеріали розміщення та провести натурні обстеження з тим, щоб виключити будь-які негативні зміни навколишнього природного середовища у процесі реалізації проекту, обґрунтувати позитивний висновок експертизи, враховуючи, що розміщення полігона відходів дає можливість залучити й значні кошти для будівництва кількох житлових будинків, гуртожитків та інших об'єктів соціальної й інженерної інфраструктури.

Висновки експертів було підготовлено у 30-денний строк. Однак у процесі підготовки загального висновку експерти Волинець і Сенчик дали негативну оцінку об'єктам екологічної експертизи. Рішенням райдержадміністрації за невиконання умов угоди їх було відсторонено від проведення екологічної експертизи і до складу експертної комісії включено інших експертів.

Це рішення зазначені експерти оскаржили до суду. Яке рішення має ухвалити суд? Вирішити справу.

Задача 2.

АТ "БМ" переробляє та зберігає біополімерні матеріали без спеціального дозволу органів міністерства природи. Керівництво підприємства відмовилося отримати цей дозвіл, посилаючись на те, що вони мають ліцензію на виготовлення, транспортування та реалізацію хімічних речовин.

Чи правильні висновки керівництва підприємства ?


Індивідуальна робота:

Організаційно-правові заходи охорони природно-заповідного фонду

Стаття 8 « Про природно-заповідний фонд України» Збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду забезпечується шляхом: встановлення заповідного режиму; організації систематичних спостережень за станом заповідних природних комплексів та об'єктів; проведення комплексних досліджень з метою розробки наукових основ їх збереження та ефективного використання; додержання вимог щодо охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду під час здійснення господарської, управлінської та іншої діяльності, розробки проектної і проектно-планіровочної документації, землевпорядкування, лісовпорядкування, проведення екологічних експертиз; запровадження економічних важелів стимулювання їх охорони; здійснення державного та громадського контролю за додержанням режиму їх охорони та використання; встановлення підвищеної відповідальності за порушення режиму їх охорони та використання, а також за знищення та пошкодження заповідних природних комплексів та об'єктів; проведення широкого міжнародного співробітництва у цій сфері; проведення інших заходів з метою збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Стаття 60. Охорона природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, а також ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків загальнодержавного значення покладається на служби їх охорони, які створюються у складі адміністрації заповідних територій зазначених категорій. Охорона територій та об'єктів природно-заповідного фонду інших категорій покладається на підприємства, установи та організації, у віданні яких вони перебувають. У разі необхідності їх охорона може покладатися на адміністрації розташованих поблизу природних заповідників, біосферних заповідників, національних парків та регіональних ландшафтних парків. Місцеві Ради народних депутатів, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування сприяють охороні й збереженню територій та об'єктів природно-заповідного фонду, виконанню покладених на них завдань. Державний контроль за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, його органами на місцях та іншими спеціально уповноваженими державними органами.

Порядок здійснення державного контролю за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду визначається законодавстом України.

Громадський контроль за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища, які проводять свою діяльність відповідно до Положення про громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Запитання:

 1. Щляхи забезпечення природно-заповідного фонду.

 2. Яку ви знаєте охорону територій та об'єктів природно-заповідного фонду .

 3. Який порядок здійснення державного контролю?


Тема 8. Екологічна безпека і правові та соціальні проблеми чорнобильської катастрофи . ( 2 год.)

Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Питання для обговорення:

1. Стан атомної енергетики.

2. Джерела іонізуючого випромінювання в народному господарстві.

3. Радіоактивні відходи і поводження з ними.

4. Стан уранодобувної та переробної промисловості.

5. Стан нормативної бази з ядерної та радіаційної безпеки.

Практична частина:

Розв’язування задач:

Задача 1.

Геологорозвідувальне підприємство "Укрнадрапроект" проводило вишукувальні роботи по розвідці корисних копалин у гірських районах Прикарпаття (Івано-Франківська область). Роботи проводились із використанням вибухівки. При черговому підриві відбувся зсув гірських пластів. При цьому каменепадом завалило декілька полонин, на яких проводили випас свійської худоби жителі с. Хутір Микуличі; тектонічні зрушення призвели до зникнення джерела із водою, яка мала лікувально-оздоровчі властивості; завали унеможливили проїзд автомобільного та гужового транспорту по одній із доріг до села, до частини якого тепер доводилось діставатись, лише роблячи великий об'їзд.
При зустрічі директора "Укрнадрапроект" із головою сільської ради с. Хутір Микуличі перший зазначив, що характер виконуваних його підприємством робіт обумовлює настання подібних випадків, а тому до цього потрібно ставитись із розумінням. Підприємство згодне компенсувати шкоду, завдану громадянам та юридичним особам. Проте шкоду, заподіяну об'єктам природи, підприємство відшкодовувати відмовляється. Наслідки зсуву повинні бути усунуті відповідними державними органами за рахунок державного бюджету. Голова сільради, невдоволений результатами переговорів, звернувся у юридичний відділ районної державної адміністрації.
Визначити коло суспільних правовідносин.

Задача 2.

Директор заводу М. дав вказівку спустити в річку неочищену воду. Було спущено 600 м³ води, Яка містила шкідливі та отруйні хімічні речовини, що спричинили масову загибель риби.

Кваліфікувати дії директора М. Чи підлягає він кримінальній відповідальності ?

^ Завдання для самостійної роботи студентів (8 год.):

Практична частина:

Студентам пропонується підготувати реферати за такими темами:

1.Екологічна відповідальність за порушення природоохоронного законодавства.

2.Загальна характеристика ядерної та радіаційної безпеки.

3. Чорнобильська катастрофа.

4.Радіоактивні відходи і поводження з ними.

Індивідуальна робота:

Тваринний світ як об'єкт правової охорони

Тваринний світ є одним з основних компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей. В інтересах нинішнього і майбутніх поколінь в Україні з участю підприємств, установ, організацій і громадян здійснюються заходи щодо охорони, відтворення і науково обгрунтованого, невиснажливого використання тваринного світу. Під час проведення заходів щодо охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу, а також під час здійснення будь-якої діяльності, яка може вплинути на середовище перебування тварин та стан тваринного світу, повинно забезпечуватися додержання таких основних вимог і принципів:

збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі; недопустимість погіршення середовища перебування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин, збереження цілісності природних угруповань тварин; додержання науково обґрунтованих нормативів і лімітів використання об'єктів тваринного світу, забезпечення невиснажливого використання диких тварин та їх відтворення; раціональне використання корисних властивостей і продуктів життєдіяльності диких тварин;

платність за спеціальне використання об'єктів тваринного світу; регулювання чисельності тварин з метою охорони здоров'я населення і відвернення заподіяння шкоди природі та народному господарству, врахування висновків екологічної експертизи щодо народногосподарських об'єктів, які можуть впливати на стан тваринного світу. Об'єктами тваринного світу є: хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) тварини в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), що перебувають у стані природної волі; частини диких тварин (роги, шкіра тощо); продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо); залишки викопних тварин; нори, хатки, лігва, мурашники, боброві загати та інше житло і споруди тварин. Об'єкти тваринного світу, а також місця токування, линяння, гніздових колоній птахів, постійних чи тимчасових скупчень тварин, інші території, що є середовищем перебування об'єктів тваринного світу, підлягають охороні.

Питання:

 1. Охарактеризуйте тваринний світ ?

 2. Охарактеризуйте заходи щодо охорони ?


Тема 9. Еколого – правовий режим раціонального використання охорони земель . ( 2 год.)

Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Питання для обговорення:

1. Сформулюйте, шр означає поняття земельного (аграрного) прам і земельного законодавства.

2. Якими законами регулюється правова охорона земель?

3. Які Ви знаєте види порушень земельного законодавства.

^ Практична частина:

Розв'язування задач:

Задача 1:

ТОВ " Мрія " на відведеній йому території в селі К. вздовж річки Дніпро встановило бетонний паркан. Передбачені проходи до річки підприємство перегородило з метою усунення засмічення їх території, чим позбавило можливості проходу та користуванням Дніпром мешканців села.

Чи допущенні порушення екологічних прав громадян ?

Задача 2.

До Міністерства охорони навколишнього природного середовища України надійшов лист від громадянина А. Бадодіна, інженера-суднобудівника за фахом. У листі громадянин ставить питання про те, чи є, крім державної екологічної експертизи по повені в Закарпатті громадська екологічна експертиза? Крім цього, громадянин пропонує створити дві експертні групи: одну урядову з урядових чиновників, а другу - з представників громадських екологічних організацій та надати їм місяць для підготовки своїх висновків і пропозицій з таких питань: Чому відбуваються катастрофи, тобто повені, в Закарпатті? Які конкретні заходи потрібно пронести з метою відвернення повеней в 2002 р. і якою буде грошова оцінка цих заходів? Визначити перелік заходів з метою відвернений повеней та інших катастроф на найближчі 10 - 15 років та розрахувати грошову оцінку цих заходів. Визначити коло правовідносин, що склались.

^ Завдання для самостійної роботи студентів (8 год.)

Теоретична частина:

Задача 1:

Дирекція національного природного парку уклала угоду з фермером Долюком І. Про використання під сінокоси 4,7 га заповідної зони та 12 га зони регульованої рекреації для випасання худоби за умови, що останній забезпечуватиме продуктами харчування ресторани готелю та кемпінгу, розташовані в межах господарської зони, дасть можливість розмістити на належній йому на праві власності частині лісових угідь тимчасовий наметовий табір поблизу ставка сільськогосподарського кооперативу "Обрій" для оздоровлення відпочиваючих. Внаслідок поширених дощів використати сінокоси і пасовища стало складним і фермер Долюк І. припинив в односторонньому порядку виконання умов цієї угоди.
Дирекція національного природного парку направила фермеру претензію, в якій зазначала, що в разі подальшого невиконання умов угоди, вона буде змушена скласти позов до арбітражного суду про примусове виконання взятих фермером зобов'язань.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Дати характеристику правового режиму зон національних природних парків. Чи підлягає претензія задоволенню? Вирішити справу.

Студентам пропонується підготувати реферати за такими темами:

1. Надання надр у користування.

2. Права та обов'язки користувачів надр.

3. Плата за користування надрами.

4. Охорона надр.

5. Державний контроль і нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням і охороною.

6. Відповідальність за порушення законодавства про надра.


Тема 10. Правовий режим використання, відтворення і охорони надр . (2год.).

Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Питання для обговорення:

1. Сформулюйте поняття водного права і водного законодавства.

2. Дайте, визначення водного і земельною фондів України.

3. .Які Ви знаєте права і обов'язки водокористувачів?

4. Назвіть види правопорушень згідно норм чинного законодавства.

Практична частина:

Розв'язування задач:

Задача 1:

У вільний від основної роботи час громадський інспектор з охорони навколишнього природного середовища перебував у виробничій зоні і став свідком аварійного викиду відходів виробництва місцевого цементного заводу. Прибувши на місце скоєного правопорушення, громадський інспектор зажадав, щоб йому надали можливість зафіксувати вказаний факт, але охорона цементного заводу відмовила йому в можливості обстежити місце аварійного викиду, вказавши, що робочий час закінчився, нікого з керівництва на виробництві немає, крім майстра цеху другої зміни. Але порушувати режим виробництва він не має права, оскільки на це є пряма заборона керівника заводу.

Громадський інспектор склав протокол про це правопорушення, який передав начальникові державної міжрайонної екологічної інспекції для притягнення винних до відповідальності. На підставі цього протоколу на директора та головного інженера заводу були накладені адміністративні штрафи, які вони оскаржили до суду, посилаючись на те, що складений протокол не був ними завізований. Крім того не було аварійного викиду, а була профілактична продувка системи фільтрацій шкідливих викидів, про що є відповідний запис чергового майстра цеху.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи є протокол громадського інспектора підставою для притягнення керівників підприємства до юридичної відповідальності. Вирішити справу.


^ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 1. Сучасні погляди щодо сутності еконолічного права України.

 2. Поняття екологічного права.

 3. Предмет екологічного права.

 4. Метод екологічного права.

 5. Об’єкти і суб’єкти екологічного права.

 6. Поняття та класифікація принципів екологічного права.

 7. Джерела екологічного права: загальна характеристика та класифікація.

 8. Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права.

 9. Закони України як джерела екологічного права.

 10. Підзаконні акти як джерела екологічного права.

 11. Поняття управління природокористуванням та охороною довкілля та класифікація органів, що його здійснюють.

 12. Поняття функцій управління природокористування, їх види та процесуальний порядок здійснення.

 13. Екологічні права та обов’язки громадян: загальна характеристика.

 14. Поняття, зміст та форми власності на природні ресурси.

 15. Суб’єкти та об’єкти права власності на природні ресурси.

 16. Підстави і порядок виникнення та припинення права власності на природні ресурси

 17. Поняття права природокористування, його об’єкти, суб’єкти та класифікація

 18. Виникнення, здійснення та припинення права природокористування

 19. Права та обов’язки природокористувачів. Захист їх права..

 20. Поняття екологічної безпеки, її правові форми та види

 21. Правові заходи забезпечення екологічної безпеки та відповідальність за її порушення.

 22. Поняття економіко-правового механізму природокористування і охорони навколишнього природного середовища.

 23. Збір за спеціальне використання природних ресурсів.

 24. Збори за забруднення навколишнього природного середовища і погіршення якості природних ресурсів.

 25. Поняття, особливості та види відповідальності в екологічному праві.

 26. Екологічні правопорушення та їх класифікація.

 27. Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах.

 28. Правова охорона навколишнього природного середовища в сільському господарстві.

 29. Правова охорона навколишнього природного середовища у промисловості.

 30. Правова охорона навколишнього природного середовища на транспорті.

 31. Правова охорона навколишнього природного середовища в атомній енергетиці.

 32. Поняття та класифікація екологічних надзвичайних ситуацій і зон.

 33. Правове регулювання запобігання ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій.

 34. Поняття міжнародного екологічного права, його предмет, принципи і джерела.

 35. Поняття та види рекреаційних, курортних і лікувально-оздоровчих зон

 36. Міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля.

 37. Співвідношення міжнародно-правових норм і національного законодавства України.

 38. Поняття права землекористування: загальна характеристика та види

 39. Оренда землі та її особливості.

 40. Право землекористування сільськогосподарських підприємств і організацій.

 41. Право користування землями населених пунктів.

 42. Право користування землями несільськогосподарського призначення.

 43. Охорона і гарантії прав землекористувачів .

 44. Вирішення земельних спорів.

 45. Поняття права водокористування: загальна характеристика та види.

 46. Правові засади охорони вод і відповідальність за порушення водного законодавства.

 47. Виникнення, здійснення і припинення права землекористування.

 48. Поняття, об’єкти, суб’єкти та види права користування надрами.

 49. Права та обов’язки користувачів надр.

 50. Правові заходи охорони надр і відповідальність за порушення порядку користування надрами.

 51. Виникнення, здійснення та припинення права користування надрами.

 52. Особливості права користування рослинним світом.

 53. Права лісокористування: поняття, об’єкти та суб’єкти.

 54. Права та обов’язки лісокористувачів.

 55. Виникнення, здійснення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів.

 56. Правове регулювання організації лісового господарства.

 57. Використання нелісових рослинних ресурсів.

 58. Тваринний світ як об’єкт використання і охорони.

 59. Суб’єкти, види та підстави права використання тваринного світу.

 60. Юридична відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ і лісове господарство.

 61. Правове регулювання полювання і мисливського господарства.

 62. Правове регулювання рибальства і рибного господарства.

 63. Правове регулювання інших видів спеціального використання тваринного світу.

 64. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України

 65. Поняття та класифікація територій і об’єктів природно-заповідного фонду.

 66. Загальна характеристика права користування природно-заповідним фондом.

 67. Відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу.

 68. Особливості природокористування в заповідниках .

 69. Особливості природокористування в національних, природних, регіональних і ландшафтних парках.

 70. Особливості природокористування в заказниках, пам’ятках природи, заповідних урочищах та в інших штучно створених природних об’єктах.

 71. Особливості природокористування в охоронних зонах заповідного фонду.

 72. Порядок встановлення лімітів на користування об’єктами заповідного фонду.

 73. Порядок надання дозволів на користування об’єктами заповідного фонду.

 74. Охорона природно-заповідного фонду.

 75. Поняття та види рекреаційних, курортних і лікувально-оздоровчих зон.

 76. Особливості права використання рекреаційних, курортних і лікувально-оздоровчих зон.

 77. Правова охорона рекреаційних, курортних і лікувально-оздоровчих зон.

 78. Особливості права користування атмосферним повітрям.

 79. Стандартизація і нормування у галузі використання і охорони атмосферного повітря.

 80. Правове забезпечення охорони атмосферного повітря.

 81. Захист прав користувачів атмосферного повітря.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ЗА УМОВИ ІСПИТУ


Рейтинг студента із засвоєння дисципліни (далі – рейтинг з дисципліни) R ДИС вимірюється у балах і визначається відповідно до загальної кількості годин, що передбачені для вивчення дисципліни у робочому навчальному плані.

Для виставлення оцінок у екзаменаційну відомість, залікову книжку та журнал рейтингової оцінки знань студента рейтинг з дисципліни “ Державне право зарубіжних країн ” у балах відповідно до “Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців ” , затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 23.01.2004 р. № 48, переводиться у національну та ECTS оцінки згідно таблиці.


Оцінка

національна

Оцінка

ECTS

Співвідношення між оцінками ECTS*, %

Визначення ECTS

Рейтинг дисципліни

(бали)

Відмінно

А

10

^ ВІДМІННО –відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

Добре

В

25

^ ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89

С

30

ДОБРЕ –в загальному правильна робота з певною кількістю

грубих помилок

75-81

Задовільно

D

25

ЗАДОВІЛЬНО- непогано, але зі значною кількістю недоліків

66-74

E

10

^ ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно


FX

-
^

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)


35-59

F

-
^

НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота


1-34
1   2   3

Схожі:

Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) iconТемы рефератов по дисциплине «Корпоративное управление» для 5-го курса дневной формы обучения специальности «Менеджмент организаций» старший преподаватель Кучерявенко Светлана Юрьевна
Довгань Л. Є. Корпоративне управління: навч посібник / Л.Є. Довгань, В. В. Пастухова, Л. М. Савчук. – К. Кондор, 2007. – 180 с
Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту
Укладачі: В. Я. Чевганова, к е н., доцент; І. А. Брижань, к е н., доцент; В. Б. Васюта, к т н., доцент, Т. О. Галайда, старший викладач;...
Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) iconПротокол №1 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від вересня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) iconПротокол №2 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від жовтня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) iconПротокол №3 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від листопада 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) iconПротокол №4 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від грудня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) iconТип модуля: обов’язковий Семестр: V обсяг модуля
Лектор: старший викладач Кравець Світлана Федорівна, викладач Магдач Зоряна Тарасівна, викладач Гаврилюк Маріанна Василівна, викладач...
Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VІ обсяг модуля
Лектор: старший викладач Кравець Світлана Федорівна, викладач Магдач Зоряна Тарасівна, викладач Гаврилюк Маріанна Василівна, викладач...
Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) iconТип модуля: обов’язковий Семестр: І обсяг модуля
Бурбан Іванна Ігорівна викладач Стельмах Леся Богданівна викладач Вдовін Вікторія Вікторівна, старший викладач Драпалюк Галина Степанівна,...
Укладачі: ( викладач Довгань А. К.) iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІІ обсяг модуля
Вдовін Вікторія Вікторівна, викладач Корицька Галина Іванівна, викладач Цимбрило Світлана Михайлівна, викладач Сидорчук Олена Валеріївна,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи