Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни icon

Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Скачати 85.66 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Дата04.09.2012
Розмір85.66 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ

(СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

«БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»


Херсон 2006

Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А.А. – Херсон: ХЕПІ, 2006 р. – 11 с.


Укладач: к. е. н., доцент, А.А.Башинський


Затверджено

на засіданні кафедри загальноюридичних дисциплін

протокол № __ від “__”______ 2006 р.

Завідуючий кафедрою _________________ С.А.Скриль


^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Актуальність дисципліни зумовлена тим, що в умовах встановленні на Україні ринкової економіки, налагодженні ділової активності підприємств важлива роль належить вдосконаленню банківських відносин.

Метою викладання даної дисципліни є

  • формування знань про особливості банківського права;

  • ознайомлення студентів з перспективами розвитку банківського права;

  • подальше встановлення і вдосконалення знань майбутніх фахівців.

Основні завдання курсу:

- ознайомлення з основними завданнями і задачами банківського права;

- вивчення функцій банківського права;

- вирішення питань роботи по основним напрямам банківського права.

Студент повинен знати:

- основні завдання і задачі банківського права;

- призначення функцій банківського права;

- основні закони банківського права.

Студент повинен вміти:

  • визначати основні показники діяльності суб’єктів банківського права;

  • аналізувати роль банківського права в функціонуванні економічної системи України;

  • готувати документи щодо банківської діяльності.

Дисципліна “Банківське право” відноситься до числа спеціальних дисциплін і вивчає основні завдання і задачі банківської діяльності, вплив їх на економічну ситуацію в країні.

Вивчення курсу “Банківське право” є необхідною умовою підготовки фахівців вищої кваліфікації.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


^

Практичне заняття № 1.


Особливості предмету, методу, джерел та системи банківського права


Зміст заняття.  Поняття банківського права. Предмет і метод банківського права. Джерела банківського права. Банківське законодавство. Система банківського права.

Рекомендована література: [1, 5, 6].

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття банківського права.

2. Охарактеризуйте предмет і метод банківського права.

3. Назвіть джерела банківського права.

4. Охарактеризуйте банківське законодавство.

5. Охарактеризуйте систему банківського права.

^

Практичне заняття № 2.


Зміст норм банківського права та банківських правовідносин


Зміст заняття.  Норми банківського права: зміст, особливості та види. Банківські правовідносини. Суб’єкти банківського права та банківських правовідносин.

Рекомендована література: [2, 3, 6].

Питання для самоконтролю:

1. Норми банківського права: зміст, особливості та види.

2. В чому полягає сутність банківських правовідносини?

3. Назвіть суб’єктів банківського права та банківських правовідносин.

^

Практичне заняття № 3.


Особливості правового положення фінансово - кредитної системи


Зміст заняття.  Поняття кредитної системи. Банківська система: принципи побудови, механізм функціонування, функції. Парабанківська система. Міжбанківські об'єднання.

Рекомендована література: [4, 5, 7].

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття кредитної системи.

2. Дайте характеристику банківської системи України.

3. Що таке парабанківська система?

4. Охарактеризуйте міжбанківські об'єднання.

^

Практичне заняття № 4.


Національний банк України


Зміст заняття. Центральний банк - НБУ. Керівні органи НБУ. Проведення грошово-кредитної політики НБУ. Правові засади контролю НБУ за діяльністю комерційних банків.

Рекомендована література: [1, 8, 9].

Питання для самоконтролю:

1. В чому полягає особливий правовий статус Центрального банку України?

2. Назвіть Керівні органи НБУ.

3. В чому полягає сутність проведення грошово-кредитної політики НБУ?

4. В чому полягають контрольні повноваження Національного банку України щодо комерційних банків?

^

Практичне заняття № 5.


Правові основи організації діяльності комерційних банків


Зміст заняття.  Класифікація комерційних банків. Організація діяльності та формування капіталу комерційного банку.

Рекомендована література: [2, 5, 6].

Питання для самоконтролю:

1. Наведіть класифікацію комерційних банків.

2. В чому полягає сутність організації діяльності та формування капіталу комерційного банку?


^

Практичне заняття № 6.


Зміст банківського кредитування


Зміст заняття. Необхідність і суть кредиту. Форми та види кредиту. Процент за кредит.

Рекомендована література: [4, 6, 7].

Питання для самоконтролю:

1. В чому полягає необхідність і суть кредиту?

2. Охарактеризуйте форми та види кредиту.

3. Що таке процент за кредит?


ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНОК


^

При поточному контролі знань оцінка «відмінно» виставляється у випадку, якщо студент усно або письмово відповів на питання підвищеної складності без помилок.


Оцінка «добре» виставляється у випадку, коли студент усно або письмово правильно відповів на питання середнього рівня складності і принципово вірно відповів на питання підвищеної складності, проте припустив помилки.

Оцінка «задовільно» виставляється у випадку, коли студент усно або письмово справився з питаннями середньої складності, допустивши ряд помилок.

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадку, якщо студент не справився навіть із питаннями середньої складності або припустив принципові помилки.

Підсумковий контроль проводиться в кінці семестру в усній формі. Перелік контрольних питань наведено раніше. Студент вважається допущеним до семестрового контролю з дисципліни, якщо він виконав завдання всіх семінарських занять.

При оцінці знань студентів враховується загальна грамотність, логічність і чіткість відповіді, знання та вміння працювати з законодавчими та іншими нормативними документами, яки регламентують банківську діяльність.

Критерії оцінок по дисципліні при підсумковому контролі знань:

Оцінка «відмінно» ставиться з умов, що відповідь студента з усіх питань повністю і грамотно розкриває завдання, виявляє знання основної і додаткової літератури, передбаченої програмою, на рівні творчого використання.

Оцінка «добре» ставиться з умов, що студент грамотно розкриває питання, добре володіє теоретичним матеріалом, але допускає неточність висновків, порушує логічність, виявляє знання програмного матеріалу на рівні аналогічного відтворення.

Оцінка «задовільно» ставиться з умов, що студент демонструє знання основного програмного матеріалу, але вони носять розрізнений характер, відсутні висновки, є неточності, допущені принципові помилки при відповіді на одне з питань, при принципово вірній відповіді на інші питання на рівні репродуктивного відтворення.

Оцінка «незадовільно» ставиться з умов, що студент не послідовно розкриває питання, має принципові помилки, які свідчать про незнання основних теоретичних положень дисципліни, відповідь на рівні нижче репродуктивного відтворення.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


а) основна:

1. Конституція України. - К.: Просвіта, 1996. – 79 с.

2. Господарський кодекс України від 2005 року.

3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 20 березня 1991 року.

4. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року.


б) додаткова:

5. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф.Жукова.   М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1997.

6. Банківська енциклопедія / За ред. А.М. Мороза.   К.: Ельтон, 1993.

7. Вступ до банківської справи /За ред. М.І. Савлука.   К: Лібра. 1998.

8. Основы банковского дела / Под ред. А.Н. Мороза.   К.: Либра, 1994.

9. Основы банковского менеджмента: Учебное пособие / Под ред. О.Й. Лаврушина.   М.: Инфра   М, 1995.


ЗМІСТЗагальні методичні вказівки

3

Тематичний план практичних занять

4

Практичне заняття № 1. Особливості предмету, методу, джерел та системи банківського права


4

Практичне заняття № 2. Зміст норм банківського права та банківських правовідносин


4

Практичне заняття № 3. Особливості правового положення фінансово - кредитної системи


5

Практичне заняття № 4. Національний банк України

5

Практичне заняття № 5. Правові основи організації діяльності комерційних банків

6

Практичне заняття № 6. Зміст банківського кредитування

6

Поточний і підсумковий контроль знань студентів та критерії оцінок

7

Рекомендована література

9Відповідальний за випуск:

І.Б. Зазуляк


Підп. до друку “___”_____2006 р. Формат 60х81 1/16

Папір друк. № 1. Друк офсетний.

Умов.вид.2,08 Умов. від. 2,18 Облік. вид. арок. 2,5

Файл: _________

Зам. №___ Тираж ____ прим. Ціна за домовленістю


***********************************************

ХЕПІ, 73028, Херсон-28, вул. Кримська, 130Схожі:

Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський – Херсон: хепі,...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Робоча програма дисципліни „Земельне право України" для студентів спеціальності 030402"Правознавство" складена на базі типової програми...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Страхування” для студентів Херсонського економічно-правового інституту денної...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Страхові послуги” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Соціальне страхування” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи