Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 171.87 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата04.09.2012
Розмір171.87 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Рег.№_______

Затверджую

Проректор з навчально -

методичної роботи

_______________________

Голобородько Я.Ю.

“___”____________2006 р.


РОБОЧА ПРОГРАМАдисципліни _____Банківське право ______________

для студентів спеціальності 6.060101 «Правознавство»

факультету _______Права та менеджменту ЗЕД_____


Курс ІV; семестр VІІ

Лекції 18 годин

Практичні заняття 18 годин

Індивідуальна робота 6 годин.

Самостійна робота 12 годин.

Всього годин 54

Іспит VІІ семестр, залік - семестр.


^ Уклав: доцент Башинський А.А.


Херсон 2006

Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми та власного досвіду автора


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри загальноюридичних дисциплін

протокол № ___ від “___” ___________ 2006 р.

Завідувач кафедри______________ Скриль С.А.


Обговорено і схвалено на методичній раді інституту _____________________

Протокол № ___ від “___” ____________ 2006 р.

Голова методичної ради

інституту ____________________Голобородько Я.Ю.


^ СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


Вступ

1. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

2. Структура дисципліни

3. Розподіл навчального часу по темах

4. Зміст розділів та тем дисципліни

5. Самостійна робота студентів

6. Курсові та розрахунково-графічні роботи

7. Методичне забезпечення дисципліни

Рекомендована література


ВСТУП


В процесі переходу України до ринкової економічної системи особливе значення для студентів має вивчення правових дисциплін. Норми банківського права дуже рухливі, оскільки в них втілюється фінансова політика держави, яка взяла незмінний курс на ринкову економіку.

У навчально-методичному комплексі дисципліни з позицій сучасної теорії і практики викладено основні питання дисципліни “Банківське право”, розглянуто основні інститути банківського права. Послідовно аналізується нове законодавство, норми якого регулюють банківській контроль, банківські відносини, розглядаються правові основи банківської системи.

Виходячи з цих вимог, програма дисципліни дає загальну характеристику банківських інститутів. Технологія навчання виконується з використанням опорних конспектів лекцій-сигналів. Для набуття та закріплення знань використовуються методи активного навчання.


^ 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Актуальність дисципліни зумовлена тим, що в умовах встановленні на Україні ринкової економіки, налагодженні ділової активності підприємств важлива роль належить вдосконаленню банківських відносин.

Метою викладання даної дисципліни є

  • формування знань про особливості банківського права;

  • ознайомлення студентів з перспективами розвитку банківського права;

  • подальше встановлення і вдосконалення знань майбутніх фахівців.

Основні завдання курсу:

- ознайомлення з основними завданнями і задачами банківського права;

- вивчення функцій банківського права;

- вирішення питань роботи по основним напрямам банківського права.

Студент повинен знати:

- основні завдання і задачі банківського права;

- призначення функцій банківського права;

- основні закони банківського права.

Студент повинен вміти:

  • визначати основні показники діяльності суб’єктів банківського права;

  • аналізувати роль банківського права в функціонуванні економічної системи України;

  • готувати документи щодо банківської діяльності.

Дисципліна “Банківське право” відноситься до числа спеціальних дисциплін і вивчає основні завдання і задачі банківської діяльності, вплив їх на економічну ситуацію в країні.

Вивчення курсу “Банківське право” є необхідною умовою підготовки фахівців вищої кваліфікації.


^ 2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ


Таблиця 1.

Структура дисципліни

Шифр

спеціальності

Форма

навчання
Курс
Семестр

Всього

годин
В тому числі

Курсова

робота

Контроль

Лекції

Практичних

занять

Самостійна

робота

залік

іспит
денна

4

7

54

18

18

12

-

-

+

-
Всього по спеціальності54

18

18

12

-

-

+^ 3. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПО ТЕМАХ


Таблиця 2.

Теми

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні занять

Лабораторні

занять

Самостійна

робота

1. Предмет, метод, джерела та система банківського права
2

2

-

2

2. Норми банківського права та банківські правовідносини
2

2

-

2

3. Правове положення фінансово - кредитної системи
4

4

-

2

4. Правова основа діяльності Національного банку України
4

4

-

2

5. Комерційні банки, їх види та правові основи організації
4

4

-

2

6. Банківський кредит у ринковій економіці
2

2

-

2

Разом

54

18

18

-

12^ 4. ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ТА ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Предмет, метод, джерела та система банківського права

1. Поняття банківського права

2. Предмет і метод банківського права

3. Джерела банківського права. Банківське законодавство

4. Система банківського права

Тема 2. Норми банківського права та банківські правовідносини

1. Норми банківського права: зміст, особливості та види

2. Банківські правовідносини

3. Суб’єкти банківського права та банківських правовідносин

Тема 3. Правове положення фінансово - кредитної системи

1. Поняття кредитної системи

2. Банківська система: принципи побудови, механізм функціонування, функції

3. Парабанківська система

4. Міжбанківські об'єднання

Тема 4. Правова основа діяльності Національного банку України

1. Центральний банк - НБУ

2. Керівні органи НБУ

3. Проведення грошово-кредитної політики НБУ

4. Правові засади контролю НБУ за діяльністю комерційних банків

Тема 5. Комерційні банки, їх види та правові основи організації

1. Класифікація комерційних банків

2. Організація діяльності та формування капіталу комерційного банку

Тема 6. Банківський кредит у ринковій економіці

1. Необхідність і суть кредиту

2. Форми та види кредиту

3. Процент за кредит


^ 5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


До основних форм самостійної роботи студента по даному курсу відносяться:

1. Опрацювання лекційного матеріалу, вивчення окремих розділів по літературі.

2. Підготовка до виконання семінарських (практичних) занять.

3. Підготовка до іспиту.

4. Науково-дослідницька робота.

5. Робота в Інтернет.

Обробка лекційного матеріалу починається з детального розбору конспекту лекцій. На даному етапі варто розібратися в сутності кожного поняття і положення, домагатися розуміння логічного змісту формулювань. При цьому варто використовувати основну і додаткову літературу, наукові праці, монографії.

При підготовці до практичних занять необхідно ознайомитися з графіком СРС і відповідними розділами курсу по літературі і конспекту лекцій.

Науково-дослідницька робота допоможе студентам опанувати навичками добору і самостійної роботи з джерелами законодавчо-нормативного та навчального характеру, а також на основі вивчення, узагальнення, систематизації й аналізу матеріалів (в тому числі і фактичних) робити відповідні висновки, рекомендації щодо удосконалення процесу.

Підготовка до іспиту здійснюється протягом усього семестру шляхом вивчення лекційного матеріалу й виконання практичних завдань.


Таблиця 3.

Графік самостійної роботи

Завдання для самостійної

роботи студента

Час, що планується

для СРС, годин

Рекомендована

література

Термін виконання

завдання (навчальний тиждень)

1

2

3

4

1. Опрацювання лекційного матеріалу, навчальної, навчально-методичної та монографічної літератури, періодичних видань на тему лекції.


1.1. Предмет, метод, джерела та система банківського права

1

[1, 5, 6]

3

1.2. Норми банківського права та банківські правовідносини

1

[2, 3, 6]

6

1.3. Правове положення фінансово - кредитної системи

1

[4, 5, 7]

9

1.4. Правова основа діяльності Національного банку України

1

[1, 8, 9]

12

1.5. Комерційні банки, їх види та правові основи організації

1

[2, 5, 6]

15

1.6. Банківський кредит у ринковій економіці

1

[4, 6, 7]

18

2.Підготовка практичних занять на тему:


2.1. Особливості предмету, методу, джерел та системи банківського права

0,5

[1, 5, 6]

2

2.2. Зміст норм банківського права та банківських правовідносин

0,5

[2, 3, 6]

4

2.3. Особливості правового положення фінансово - кредитної системи

0,5

[4, 5, 7]

6

2.4. Національний банк України

0,5

[1, 8, 9]

8

2.5. Правові основи організації діяльності комерційних банків

0,5

[2, 5, 6]

10

2.6. Зміст банківського кредитування

0,5

[4, 6, 7]

12

3. Написання і захист реферату*


3.1. Вивчення матеріалу на задану тему по підручникам

0,5

[1-9]

13

3.2. Добір і конспектування літератури на задану тему (не менше 3 джерел)

0,5

[1-9]

14

3.3. Написання вступу і основної частини реферату

0,5

[1-9]

15

3.4. Написання висновку, змісту і переліку посилань

0,5

[1-9]

16

3.5. Остаточне оформлення реферату і підготовка до захисту (співбесіди)

0,5

[1-9]

17

4.Підготовка до здачі реферату

0,5

[1-9]

18

Разом

12
* Примітка. Теми реферату видаються на першому практичному занятті. Якщо тема дисципліни, за якою видана тема реферату, вивчається пізніше, то термін завершення написання реферату – два тижні після розгляду теми на лекції.


^ 6. КУРСОВІ ТА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНІ РОБОТИ


Таблиця 4.

Графік виконання роботи з рівномірним розподілом часу виконання роботи протягом семестру

Вид навчання

№ тижня з початку навчального року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Курсова робота20%
50%


80%


100%

Захист роботи^ 7. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


7.1. Перелік спеціалізованих аудиторій

Лекції читаються в аудиторії - № __, практичні заняття – у спеціалізованій аудиторії № __.

7.2. Перелік наочних посібників

Плакати - __ од. Стенди - __ од.

7.3. Матеріали для контролю знань студентів
^

При поточному контролі знань


Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, якщо студент усно або письмово відповів на питання підвищеної складності без помилок.

Оцінка «добре» виставляється у випадку, коли студент усно або письмово правильно відповів на питання середнього рівня складності і принципово вірно відповів на питання підвищеної складності, проте припустив помилки.

Оцінка «задовільно» виставляється у випадку, коли студент усно або письмово справився з питаннями середньої складності, допустивши ряд помилок.

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадку, якщо студент не справився навіть із питаннями середньої складності або припустив принципові помилки.

Підсумковий контроль проводиться в кінці семестру в усній формі. Перелік контрольних питань наведено раніше. Студент вважається допущеним до семестрового контролю з дисципліни, якщо він виконав завдання всіх семінарських занять.

При оцінці знань студентів враховується загальна грамотність, логічність і чіткість відповіді, знання та вміння працювати з законодавчими та іншими нормативними документами, яки регламентують банківську діяльність.

Критерії оцінок по дисципліні при підсумковому контролі знань:

Оцінка «відмінно» ставиться з умов, що відповідь студента з усіх питань повністю і грамотно розкриває завдання, виявляє знання основної і додаткової літератури, передбаченої програмою, на рівні творчого використання.

Оцінка «добре» ставиться з умов, що студент грамотно розкриває питання, добре володіє теоретичним матеріалом, але допускає неточність висновків, порушує логічність, виявляє знання програмного матеріалу на рівні аналогічного відтворення.

Оцінка «задовільно» ставиться з умов, що студент демонструє знання основного програмного матеріалу, але вони носять розрізнений характер, відсутні висновки, є неточності, допущені принципові помилки при відповіді на одне з питань, при принципово вірній відповіді на інші питання на рівні репродуктивного відтворення.

Оцінка «незадовільно» ставиться з умов, що студент не послідовно розкриває питання, має принципові помилки, які свідчать про незнання основних теоретичних положень дисципліни, відповідь на рівні нижче репродуктивного відтворення.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


а) основна:

1. Конституція України. - К.: Просвіта, 1996. – 79 с.

2. Господарський кодекс України від 2005 року.

3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 20 березня 1991 року.

4. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року.


б) додаткова:

5. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф.Жукова.   М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1997.

6. Банківська енциклопедія / За ред. А.М. Мороза.   К.: Ельтон, 1993.

7. Вступ до банківської справи /За ред. М.І. Савлука.   К: Лібра. 1998.

8. Основы банковского дела / Под ред. А.Н. Мороза.   К.: Либра, 1994.

9. Основы банковского менеджмента: Учебное пособие / Под ред. О.Й. Лаврушина.   М.: Инфра   М, 1995.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи