Методичні вказівки до проведення семінарських занять icon

Методичні вказівки до проведення семінарських занять
Скачати 154.63 Kb.
НазваМетодичні вказівки до проведення семінарських занять
Дата04.09.2012
Розмір154.63 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України


Херсонський Економічно-Правовий Інститут


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення семінарських занять


з дисципліни:

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО”

(для студентів спеціальностей 6.050101 “Правознавство”)


Херсон - 2003


Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу: “Банківське право” для студентів спеціальності 6.050101 “Правознавство” Херсонського економічно-правового інституту.


Склала: ст. викладач Башинський А.А.


Рецензент: к.е.н., доц. Шаповалова В.М.


Затверджено

на засіданні кафедри

^ Загальноюридичних дисциплін”

___”___________ 2003 р.

Протокол № ___


Херсон – 2003

ВСТУП


Навчальна дисципліна передбачає вивчення загальних положень банківського права, Положення Національного банку України та інших форм банківських, фінансово-кредитних установ, механізм правового регулювання діяльності комерційних банків, їх реєстрації, надання банківського кредиту, розрахункових правовідносин.

Мета курсу основною метою викладання дисципліни є засвоєння слухачами основоположних відомостей з банківського права, механізм правового регулювання діяльності комерційних банків, вміння їх застосувати, здобути теоретичні знання в практичній роботі, а також вміння аналізувати ситуації з банківських питань, що виникають у реальному житті, і правильно їх вирішувати.
Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • Правове положення Національного банку України, його функції;

 • Статус, функції, порядок створення та реєстрація комерційних банків;

 • Правовий механізм надання банківського кредиту;

 • Види та форми розрахунків, їх реалізація та контрольні функції банків.

Студент повинен уміти:

 • орієнтуватися у фінансово – правових актах;

 • тлумачити банківське законодавство;

 • правильно застосовувати норми банківського права;

 • складати правові документи та ділову документацію в галузі банківського права.

Знання цієї дисципліни допоможе студентам глибше і грунтовніше оволодіти іншими навчальними дисциплінами та отримати докладніші відомості про діяльність банків при вивченні біржового, цивільного, кримінального, кримінально – процесуального права.

^ Навчально – тематичний план підготовки студентів спеціальності 6.050101 “Правознавство” з дисципліни “Банківське право”
п/п

Теми курсу

Лекції

У тому числі

Практичних занять

Самостійної роботи

1

Правове положення Національного банку

2

2

2

2

Основні функції Національного банку

2

2

2

3

Правове положення комерційних банків

2

2

4

4

Види комерційних банків України, та їх функції

2
2

5

Порядок організації комерційних банків

2

2

4

6

Припинення діяльності комерційних банків

2

2

4

7

Банківські операції. Валютні операції

2

2

2

8

Розрахункові відносини

2
2

9

Операції з цінними паперами

2
2

10

Форми розрахунків

2
2

Всього

20

12

26


^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО”


Семінарське заняття 1.

Правове положення Національного банку.

План


 1. Правове положення Національного банку.

 2. Підпорядкованість Національного банку України.

 3. Органи управління і структура Національного банку України.

 4. Поняття та структура кредитної системи
^

Методичні вказівки до практичних занять


Правове положення НБУ визначається Конституцією України (ст. ст. 99, 100, Законом України від 20.05.1999р. “Про НБУ”, а також нормативними актами. Відповідно до ст.2 Закону України “Про Національний Банк України” НБУ є центральним банком держави, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються іншим законодавством. НБУ разом зі своїми філіями являє собою перший рівень банківської системи України. Це емісійний центр Держави, йому належить монопольне право на випуск грошей в обіг, він забезпечує управління золотовалютним резервом держави.

Чинним законодавством установлено, що НБУ підзвітний Президенту України та Верховній Раді в межах їх Конституційних повноважень, та має автономний статус, діє самостійно і не залежить від органів державної влади при вирішенні питань, що входять до компетенції Центрального банку. Він двічі на рік надає Президенту України інформацію про стан грошово кредитного ринку.

Структура НБУ побудована за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням. До системи НБУ входять: центральний апарат, філії, розрахункові палати, представництва банку за кордоном, головне управління, Генерально – технічний центр, банкнотно монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, банківські навчальні заклади.

До кредитної системи відносяться: Національний банк України – форма власності державна, Спеціалізовані універсальні банки на акціонерній основі - форма власності акціонерне, кооперативне. Спеціалізовані комерційні банки на державній сонові (Ексімбанк, Ощадбанк), Інвестиційні Компанії та фонди, фінансові та трастові компанії, лізінгові компанії, факторингові компанії, клірінгові центри, фондова та валютна біржі, кредитні спілки, ломбарди, страхові компанії, пенсійні фонди

^ Завдання для самостійної роботи

Реферат на тему:

1. Основи взаємовідносин Національного банку України з вищими органами держави.

2. Організація роботи Національного банку.


Література:

 1. Закон Украины "О банках и банковской деятель­ности" В.В.Р N 25, 1991 г. разд.3.

 2. Закон Украины "О собственности". В.В.Р N 20, 1991 г. разд. 1,2,3.

 3. Закон Украины "О ценных бумагах и фондовой бир­же".

 4. Гражданский кодекс Украины

Положення про філії (територіальні управління) Національного банку України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2000р.


Семінарське заняття 2.

Основні функції Національного банку.

План


1.Загальна характеристика правової природи НБУ

2. Операції НБУ.

3. Організація роботи НБУ.


Методичні вказівки до практичних занять

Дати загальну правову характеристику правової природи НБУ.

По другому питанню – розкрити операції – НБУ які він проводить з Комерційними банками країни, а також показати роль НБУ в здійсненню контролю операціями банків згідно ліцензії.

Правові норми в яких закріплена організація роботи НБУ

Національний банк, як центральний банк України, який проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту і т.п. Національний банк представляє інтереси України у відносинах з центральними банками інших країн

^ Завдання для самостійної роботи

Реферат на тему: Загальна характеристика правової природи Національного Банку України

Література:

 1. Закон Украины "О банках и банковской деятель­ности" В.В.Р N 25, 1991 г. разд.3.

 2. Закон Украины "О собственности". В.В.Р N 20, 1991 г. разд. 1,2,3.

 3. Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций. М., 1994.

 4. Банківське право України/ За ред.проф. Селіванова А.О. Видав.дім Ін юре, 2000

 5. Банківське право: Навчальний посібник/ Упорядник М.П. Кучерявенко, Х., Торсінг, 1999

 6. Башинський А.А., Зазуляк І.І. Банківське право України. Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс.-2004.-318с.Семінарське заняття 3.

Правове положення комерційних банків.

План

 1. Що таке комерційний банк.

 2. Види операцій, які проводить комерційний банк.

 3. Роздроблення банківських і небанківських сделок
^

Методичні вказівки до практичних занять


Комерційні банки це автономні незалежні комерційні підприємства. Вони утворюються для задоволення інтересів власників банків (акціонерів). А з іншого боку Комерційні банки це підприємства особливого типу, які організують та здійснюють рух позичкового капіталу для забезпечення отримання прибутку. Комерційні банки є юридичними особами. Вони діють на підставі ліцензії НБУ, а також Закону України “про Банки і банківську діяльність”

Відповідно до ст. 47 закону України “Про банки і банківську діяльність” на підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати такі операції: приймання вкладів від юридичних та фізичних осіб, відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, операції з валютними цінностями, емісію власних цінних паперів, купівлю та продаж цінних паперів за дорученнями клієнтів, надання гарантій, лізингові операції, послуги по зберіганню цінностей, випуск чеків, векселів, надання консалтингових послуг.

Завдання для самостійної роботи

Реферат на тему:

 1. Поняття банківської діяльності та банківського права.

 2. Спеціальні принципи банківського права.

 3. Правові форми банківської діяльності.

 4. Норми банківського права та їх класифікація

 5. Банківські правовідносини, їх зміст і види.

 6. Поняття, функції та структура банківської системи України.


Література:

 1. Закон Украины "О банках и банковской деятель­ности" В.В.Р N 25, 1991 г. разд.3.

 2. Закон Украины "О собственности". В.В.Р N 20, 1991 г. разд. 1,2,3.

 3. Братко А.Г. Банковское право (теория и практика). М., “Приор”, 2000

 4. Булаков Р. "О системе гос. финансового контро­ля". Ж. Право Украины N 3, 1998 г.

 5. Є. Карманов. Банківське право України. Х., Консум., 2000

 6. Качан О.О. Банківське право. К., Юрінком Інтер, 2000.

 7. Кротюк "Правовые аспекты банковской тайны" Ж. Право Украины N 12, 1998 г.

 8. О.А. Костюченко. Банківське право. К., МАУП, 1998.Семінарське заняття 4.

Порядок організації комерційних банків.

План

 1. Документи, які необхідні для реєстрації комерційного банку.

 2. Порядок утворення кредитних установ.

 3. Возз’єднання комерційних банків та інших кредитних установ.
^

Методичні вказівки до практичних занять


До державної реєстрації комерційного банку уповноваженні засновниками банку особи подають до територіального управління НБУ за місцям створення банку такі документи: заяву про реєстрацію за підписом голови ради, установчий договір, статут, рішення про створення банку (протокол зборів), бізнес – план, інформацію про фінансовий стан учасників, бухгалтерську та фінансову звітність, відомості про кількісний склад спостережної ради, ради директорів, копію про внесення плати за реєстрацію, відомості про професійну придатність голови та членів правління. Рішення про реєстрацію НБУ приймається в 3 місячний строк.

Згідно з Законом України “Про банки і банківську діяльність” ст.9. Комерційні банки мають право створювати банківські об’єднання таких типів: банківська корпорація, банківська холдінгова група, а також можуть бути учасники промислово фінансових груп

Правовою базою для створення і функціонування Комерційних банків і Законом України “про банки і банківську діяльність” “Про підприємства”, “Про господарські товариства”, “Про цінні папери і фондову біржу”, а також нормативні акти НБУ. Припинення діяльності Комерційного банку згідно зі ст. 104-111 Цивільного кодексу відбувається шляхом ліквідації або реорганізації

Завдання для самостійної роботи

Реферат на тему:

 1. Сутність і роль комерційних банків, їх класифікація.

 2. Порядок створення і припинення діяльності комерційного банку.

 3. Правова основа банківського аудиту.

 4. Правова охорона банківської таємниці.


Література:

 1. Закон Украины "О банках и банковской деятель­ности" В.В.Р N 25, 1991 г. разд.3.

 2. Закон Украины "О собственности". В.В.Р N 20, 1991 г. разд. 1,2,3.

 3. Братко А.Г. Банковское право (теория и практика). М., “Приор”, 2000

 4. Булаков Р. "О системе гос. финансового контро­ля". Ж. Право Украины N 3, 1998 г.

 5. Є. Карманов. Банківське право України. Х., Консум., 2000

 6. Качан О.О. Банківське право. К., Юрінком Інтер, 2000.

 7. Кротюк "Правовые аспекты банковской тайны" Ж. Право Украины N 12, 1998 г.

 8. О.А. Костюченко. Банківське право. К., МАУП, 1998.Семінарське заняття 5.

Припинення діяльності комерційних банків.
План
  1. Види комерційних банків

  2. Документи необхідні для реєстрації комерційних банків

  3. Функції комерційних банків
^

Методичні вказівки до практичних занять


По першому питанню розкрити сутність і роль комерційних банків і дати їх класифікацію. Дати правове положення Комерційних банків згідно із Законом України “Про банки і банківську діяльність”

Дата характеристику документів які необхідні надати до регіонального відділення НБУ для реєстрації банку. Розкрити особливості державної реєстрації банків з іноземним капіталом.

Перелічити і охарактеризувати основні функції комерційних банків згідно із ліцензією яку видає НБУ

Комерційний банк припиняє свою діяльність відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність” і законодавства України про акціонерні товариства та інші види господарських товариств


Завдання для самостійної роботи

Реферат на тему:

 1. Суть банківського права розвинутих країн.

 2. Правова регламентація банківської діяльності в розвинутих країнах.

 3. Інститут банківської таємниці в зарубіжному законодавстві.


Література:

 1. Закон Украины "О банках и банковской деятель­ности" В.В.Р N 25, 1994 г. разд.3.

 2. Закон Украины "О собственности". В.В.Р N 20, 1991 г. разд. 1,2,3.

 3. Закон Украины "О ценных бумагах и фондовой бир­же".

 4. Гражданский кодекс Украины

 5. Олейник О.М. Основі банковского права. Курс лекций: М., Юрист, 1997.

 6. Рид Э., Коттер Р. "Коммерческие банки". М. 1993 г.

 7. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. К., Юрінком Інтер, 2003.

 8. Угтуев Г.А. Банковское право М. 1990 г.

 9. Учебник Банковское дело. М. 1996 г.

 10. Учебник Банковское право М. 1994 г.


Семінарське заняття 6.

Банківські операції. Валютні операції.
План

  1. Характеристика банківських операцій

  2. Валютні операції комерційних банків

  3. Система органів що здійснюють валютне регулюванняМетодичні вказівки до практичних занять

Банки можуть виконувати лише такі операції, які передбачені ст 3 Закону України “про банки і банківську діяльність”. Банки здійснюють операції у межах встановлених їх статутом. Дати характеристику ст. 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність” на підставі якої комерційним банком видається банківська ліцензія і банки по ній здійснюють операції.

Дати сутність і основні поняття валютного законодавства України. Передусім тут слід назвати Закон України від 23 вересня 1994р. “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, а також Указ Президента України № 319/94 “Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її місцями. Дати поняття “резидент” та “нерезидент”.

Дати характеристику державних органів у сфері валютного регулювання і валютного контролю. Верховна Рада України. Кабінет Міністрів України. Національний банк України

Література:


 1. Закон Украины "О банках и банковской деятель­ности" В.В.Р N 25, 1994 г. разд.3.

 2. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України затверджені постановою Правління Національного банку України від 26 березня 1998 р. № 119// Офіційний вісник України. 1998. № 15.

 3. Про практику застосування судами законодавства щодо порушень правил про валютні операції: Постанова Пленуму Верховного суду України від 18 квітня 1997 р. № 5// Право України, № 8.

 4. Братко А.Г. Банковское право (теория и практика). М., “Приор”, 2000

 5. Булаков Р. "О системе гос. финансового контро­ля". Ж. Право Украины N 3, 1998 г.

 6. Є. Карманов. Банківське право України. Х., Консум., 2000

 7. Качан О.О. Банківське право. К., Юрінком Інтер, 2000.

 8. Кротюк "Правовые аспекты банковской тайны" Ж. Право Украины N 12, 1998 г.

 9. О.А. Костюченко. Банківське право. К., МАУП, 1998.^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ І КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ "БАНКІВСЬКЕ ПРАВО"


1. Види контролю.

Контроль знань студентів по вказаній дисципліні забезпечується трьом видами: поточним; проміжним; підсумковим.

^ 1.1. Методика проведення поточного контролю знань.

Поточний контроль знань студентів та засвоєння ними програмної матеріалу здійснює викладач, який проводить заняття з курсу.

Перший вид. Письмове опитування: після закінчення кожної теми (або підтеми, якщо тема велика — більше 10 годин) викладач робить суцільне письмове або усне опитування групи на початку четвертого заняття. На протязі 15-18 хвилин студенти у письмовій або усній формі відповідають на поставлені викладачем питання (3-4). Питання ставляться із загального переліку питань з курсу. Результати опитування оцінюються за 5-бальною системою. При всіх правильних відповідях ставиться "5", при 3\4 — "4", при 1\2 — "3", менше 1\3 і неправильних відповідях на додаткові питання — "2".

Другий вид. Здача студентом викладачу виконаного практичного завдання. Кожний студент за графіком індивідуально здає викладачу виконане завдання за програмою курсу, які проводяться на практичних заняттях. Результати здачі оцінюються за 5-бальною системою. Обидва види контролю фіксуються у журналі групи. Критерії оцінки такі ж як і в першому виді.

1.2. Методика проведення проміжного контролю знань.

Проміжний контроль здійснюється на семестровому заліку екзаменаційної сесії. Студенти, які успішно виконали перший вид поточно контролю на протязі семестру – мали успішні оцінки, які передбачені поточні контролем не нижче "3" — одержують залік автоматично. Студенти, які маю пропуски в одержані оцінок поточного контролю відповідають усно або пишу заліковий звіт у формі письмової відповіді на поставлені викладачем запитань Тривалість усного або письмового заліку на групу - 30 хвилин. 2. Методика проведення підсумкового контролю за курс.

Підсумковий контроль за курс здійснюється на семестровому іспиті під час екзамену. Студент одержує білет з питаннями. Крім того одержує аркуші паперу з печаткою деканату для письмового відповіді. Для виконання письмово завдання студенту надається дві години часу. Відповіді повинні засвідчити засвоєння програмного матеріалу з дисципліни. Результат письмового іспиту оцінюється за системою "знає" або не "знає". Знає підлягає: знає на "3" або "4", 5".

За рішенням кафедри іспит може проводиться і в усній формі.

3. Критерії оцінки.

При правильних відповідях на всі питання ставиться "5", при 3\4 — "4", при 1\2 - "3", менше 1\3 і неправильних відповідях на додаткові питання — "2" при правильних відповідях на додаткові питання - "3". Результати іспиту фіксуються у відомості та заліковій книжці.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Нормативні акти

 1. Закон Украины "О банках и банковской деятель­ности" В.В.Р N 25, 1994 г. разд.3.

 2. Закон Украины "О собственности". В.В.Р N 20, 1991 г. разд. 1,2,3.

 3. Закон Украины "О ценных бумагах и фондовой бир­же".

 4. Гражданский кодекс Украины

 5. Положення про філії (територіальні управління) Національного банку України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2000р.

 6. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України затверджені постановою Правління Національного банку України від 26 березня 1998 р. № 119// Офіційний вісник України. 1998. № 15.

 7. Про практику застосування судами законодавства щодо порушень правил про валютні операції: Постанова Пленуму Верховного суду України від 18 квітня 1997 р. № 5// Право України, № 8.

Основна література

 1. Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций. М., 1994.

 2. Банківське право України/ За ред.проф. Селіванова А.О. Видав.дім Ін юре, 2000

 3. Банківське право: Навчальний посібник/ Упорядник М.П. Кучерявенко, Х., Торсінг, 1999

 4. Башинський А.А., Зазуляк І.І. Банківське право України. Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс.-2004.-318с.

 5. Братко А.Г. Банковское право (теория и практика). М., “Приор”, 2000

 6. Булаков Р. "О системе гос. финансового контро­ля". Ж. Право Украины N 3, 1998 г.

 7. Є. Карманов. Банківське право України. Х., Консум., 2000

 8. Качан О.О. Банківське право. К., Юрінком Інтер, 2000.

 9. Кротюк "Правовые аспекты банковской тайны" Ж. Право Украины N 12, 1998 г.

 10. О.А. Костюченко. Банківське право. К., МАУП, 1998.

 11. Олейник О.М. Основі банковского права. Курс лекций: М., Юрист, 1997.

 12. Рид Э., Коттер Р. "Коммерческие банки". М. 1993 г.

 13. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. К., Юрінком Інтер, 2003.

 14. Угтуев Г.А. Банковское право М. 1990 г.

 15. Учебник Банковское дело. М. 1996 г.

16. Учебник Банковское право М. 1994 г.

Схожі:

Методичні вказівки до проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки до проведення семінарських занять
Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу «Мікроекономіка» / Укладачі: Ю. М. Петрушенко, О. В. Дудкін, Н. М. Костюченко....
Методичні вказівки до проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу
Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу «Житлове право» / Укладач М. М. Рєзнік. – Суми: Видавництво Сум ду,...
Методичні вказівки до проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з курсу: “Податкове право України” для студентів I курсу спеціальності...
Методичні вказівки до проведення семінарських занять iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А. А. – Херсон:...
Методичні вказівки до проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів...
Методичні вказівки до проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Виконавче провадження”
Методичні вказівки до проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» / укладач К. Д. Янішевська. – Суми...
Методичні вказівки до проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» для студентів спеціальності «Правознавство»
Методичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» / Укладач В.І. Горевий. Суми: Видавництво...
Методичні вказівки до проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація...
Методичні вказівки до проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Право інтелектуальної власності» для студентів спеціальності 030402 «Правознавство»
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Право інтелектуальної власності» / Укладач М. М....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи