Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни icon

Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни
Скачати 169.23 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни
Дата04.09.2012
Розмір169.23 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

«БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»


Херсон 2006

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А.А.Башинський – Херсон: ХЕПІ, 2006 р. – 16 с.


Укладач: к. е. н., доцент, А.А.Башинський


Затверджено

на засіданні кафедри загальноюридичних дисциплін

протокол № __ від “__”______ 2006 р.

Завідуючий кафедрою _________________ С.А.Скриль


ВСТУП


Актуальність дисципліни зумовлена тим, що в умовах встановленні на Україні ринкової економіки, налагодженні ділової активності підприємств важлива роль належить вдосконаленню банківських відносин.

Метою викладання даної дисципліни є

 • формування знань про особливості банківського права;

 • ознайомлення студентів з перспективами розвитку банківського права;

 • подальше встановлення і вдосконалення знань майбутніх фахівців.

Основні завдання курсу:

 • - ознайомлення з основними завданнями і задачами банківського права;

 • - вивчення функцій банківського права;

 • - вирішення питань роботи по основним напрямам банківського права.

Студент повинен знати:

 • - основні завдання і задачі банківського права;

 • - призначення функцій банківського права;

 • - основні закони банківського права.

Студент повинен вміти:

 • визначати основні показники діяльності суб’єктів банківського права;

 • аналізувати роль банківського права в функціонуванні економічної системи України;

 • готувати документи щодо банківської діяльності.

Дисципліна “Банківське право” відноситься до числа спеціальних дисциплін і вивчає основні завдання і задачі банківської діяльності, вплив їх на економічну ситуацію в країні.

Вивчення курсу “Банківське право” є необхідною умовою підготовки фахівців вищої кваліфікації.


^ 1. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


До основних форм самостійної роботи студента по даному курсу відносяться:

1. Опрацювання лекційного матеріалу, вивчення окремих розділів по літературі.

2. Підготовка до виконання семінарських (практичних) занять.

3. Підготовка до іспиту.

4. Науково-дослідницька робота.

5. Робота в Інтернет.

Обробка лекційного матеріалу починається з детального розбору конспекту лекцій. На даному етапі варто розібратися в сутності кожного поняття і положення, домагатися розуміння логічного змісту формулювань. При цьому варто використовувати основну і додаткову літературу, наукові праці, монографії.

При підготовці до практичних занять необхідно ознайомитися з графіком СРС і відповідними розділами курсу по літературі і конспекту лекцій.

Науково-дослідницька робота допоможе студентам опанувати навичками добору і самостійної роботи з джерелами законодавчо-нормативного та навчального характеру, а також на основі вивчення, узагальнення, систематизації й аналізу матеріалів (в тому числі і фактичних) робити відповідні висновки, рекомендації щодо удосконалення процесу.

Підготовка до іспиту здійснюється протягом усього семестру шляхом вивчення лекційного матеріалу й виконання практичних завдань.


^

2. Тематичний план дисципліниТаблиця 1.

Теми

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні занять

Лабораторні

занять

Самостійна

робота

1. Предмет, метод, джерела та система банківського права
2

2

-

2

2. Норми банківського права та банківські правовідносини
2

2

-

2

3. Правове положення фінансово - кредитної системи
4

4

-

2

4. Правова основа діяльності Національного банку України
4

4

-

2

5. Комерційні банки, їх види та правові основи організації
4

4

-

2

6. Банківський кредит у ринковій економіці
2

2

-

2

Разом

54

18

18

-

12^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ


Тема 1. Предмет, метод, джерела та система банківського права

1. Поняття банківського права

2. Предмет і метод банківського права

3. Джерела банківського права. Банківське законодавство

4. Система банківського права

Тема 2. Норми банківського права та банківські правовідносини

1. Норми банківського права: зміст, особливості та види

2. Банківські правовідносини

3. Суб’єкти банківського права та банківських правовідносин

Тема 3. Правове положення фінансово - кредитної системи

1. Поняття кредитної системи

2. Банківська система: принципи побудови, механізм функціонування, функції

3. Парабанківська система

4. Міжбанківські об'єднання

Тема 4. Правова основа діяльності Національного банку України

1. Центральний банк - НБУ

2. Керівні органи НБУ

3. Проведення грошово-кредитної політики НБУ

4. Правові засади контролю НБУ за діяльністю комерційних банків

Тема 5. Комерційні банки, їх види та правові основи організації

1. Класифікація комерційних банків

2. Організація діяльності та формування капіталу комерційного банку

Тема 6. Банківський кредит у ринковій економіці

1. Необхідність і суть кредиту

2. Форми та види кредиту

3. Процент за кредит

^ 4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ1. Особливості предмету, методу, джерел та системи банківського права

[1, 5, 6]

2. Зміст норм банківського права та банківських правовідносин

[2, 3, 6]

3. Особливості правового положення фінансово - кредитної системи

[4, 5, 7]

4. Національний банк України

[1, 8, 9]

5. Правові основи організації діяльності комерційних банків

[2, 5, 6]

6. Зміст банківського кредитування

[4, 6, 7]^ 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


1. Дайте визначення поняття банківського права.

2. Охарактеризуйте предмет і метод банківського права.

3. Назвіть джерела банківського права.

4. Охарактеризуйте банківське законодавство.

5. Охарактеризуйте систему банківського права.

6. Норми банківського права: зміст, особливості та види.

7. В чому полягає сутність банківських правовідносини?

8. Назвіть суб’єктів банківського права та банківських правовідносин.

9. Дайте визначення поняття кредитної системи.

10. Дайте характеристику банківської системи України.

11. Що таке парабанківська система?

12. Охарактеризуйте міжбанківські об'єднання.

13. В чому полягає особливий правовий статус Центрального банку України?

14. Назвіть Керівні органи НБУ.

15. В чому полягає сутність проведення грошово-кредитної політики НБУ?

16. В чому полягають контрольні повноваження Національного банку України щодо комерційних банків?

17. Наведіть класифікацію комерційних банків.

18. В чому полягає сутність організації діяльності та формування капіталу комерційного банку?

19. В чому полягає необхідність і суть кредиту?

20. Охарактеризуйте форми та види кредиту.

21. Що таке процент за кредит?


^ 6. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


1. Банківське право: поняття, предмет і метод.

2. Банківське законодавство.

3. Система банківського права.

4. Особливості норм банківського права та банківських правовідносини.

5. Суб’єкти банківського права та банківських правовідносин.

6. Особливості правового положення фінансово - кредитної системи.

7. Принципи побудови банківської системи.

8. Особливості парабанківської системи.

9. Правові засади діяльності Національного банку України.

10. Грошово - кредитна політика НБУ.

11. Контрольні повноваження Національного банку України за діяльністю комерційних банків.

12. Правові основи організації діяльності комерційних банків.

13. Особливості банківського кредиту у ринковій економіці.


^ 7. ГРАФІК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Таблиця 2.

Графік самостійної роботи

Завдання для самостійної

роботи студента

Час, що планується

для СРС, годин

Рекомендована

література

Термін виконання

завдання (навчальний тиждень)

1

2

3

4

1. Опрацювання лекційного матеріалу, навчальної, навчально-методичної та монографічної літератури, періодичних видань на тему лекції.


1.1. Предмет, метод, джерела та система банківського права

1

[1, 5, 6]

3

1.2. Норми банківського права та банківські правовідносини

1

[2, 3, 6]

6

1.3. Правове положення фінансово - кредитної системи

1

[4, 5, 7]

9

1.4. Правова основа діяльності Національного банку України

1

[1, 8, 9]

12

1.5. Комерційні банки, їх види та правові основи організації

1

[2, 5, 6]

15

1.6. Банківський кредит у ринковій економіці

1

[4, 6, 7]

18

2.Підготовка практичних занять на тему:


2.1. Особливості предмету, методу, джерел та системи банківського права

0,5

[1, 5, 6]

2

2.2. Зміст норм банківського права та банківських правовідносин

0,5

[2, 3, 6]

4

2.3. Особливості правового положення фінансово - кредитної системи

0,5

[4, 5, 7]

6

2.4. Національний банк України

0,5

[1, 8, 9]

8

2.5. Правові основи організації діяльності комерційних банків

0,5

[2, 5, 6]

10

2.6. Зміст банківського кредитування

0,5

[4, 6, 7]

12

3. Написання і захист реферату*


3.1. Вивчення матеріалу на задану тему по підручникам

0,5

[1-9]

13

3.2. Добір і конспектування літератури на задану тему (не менше 3 джерел)

0,5

[1-9]

14

3.3. Написання вступу і основної частини реферату

0,5

[1-9]

15

3.4. Написання висновку, змісту і переліку посилань

0,5

[1-9]

16

3.5. Остаточне оформлення реферату і підготовка до захисту (співбесіди)

0,5

[1-9]

17

4.Підготовка до здачі реферату

0,5

[1-9]

18

Разом

12
* Примітка. Теми реферату видаються на першому практичному занятті. Якщо тема дисципліни, за якою видана тема реферату, вивчається пізніше, то термін завершення написання реферату – два тижні після розгляду теми на лекції.


^ 8. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ


Діяльність сучасного спеціаліста неможлива без використання комп’ютерної техніки та технології. Враховуючи специфіку дисципліни студенти повинні використовувати персональні комп’ютери для оформлення курсових робіт, рефератів наукових досліджень, та вміти користуватися базами даних на комп’ютерних дисках.


^ 9. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ТЕМАТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Науково-дослідна робота студентів (НДРС) є одним із найважливіших засобів виконання головної задачі – підвищення якості спеціалістів. НДРС організується поза учбовий час.

НДРС в учбовому процесі повинна відповідати профілю спеціальності та передбачає роботу над конкретними темами науково-дослідного характеру під час виконання наукових досліджень, практичних завдань, проходження практик. За характером досліджень, які виконуються робота може включати теоретичні дослідження в галузі юридичних наук, інформаційний пошук та експериментальні роботи.

НДРС передбачає виконання індивідуальних або групових завдань. НДРС в учбовому процесі являється важливим елементом наукових досліджень, практичних занять, які включають в себе елементи наукових досліджень.


10. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНОК


^

При поточному контролі знань оцінка «відмінно» виставляється у випадку, якщо студент усно або письмово відповів на питання підвищеної складності без помилок.


Оцінка «добре» виставляється у випадку, коли студент усно або письмово правильно відповів на питання середнього рівня складності і принципово вірно відповів на питання підвищеної складності, проте припустив помилки.

Оцінка «задовільно» виставляється у випадку, коли студент усно або письмово справився з питаннями середньої складності, допустивши ряд помилок.

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадку, якщо студент не справився навіть із питаннями середньої складності або припустив принципові помилки.

Підсумковий контроль проводиться в кінці семестру в усній формі. Перелік контрольних питань наведено раніше. Студент вважається допущеним до семестрового контролю з дисципліни, якщо він виконав завдання всіх семінарських занять.

При оцінці знань студентів враховується загальна грамотність, логічність і чіткість відповіді, знання та вміння працювати з законодавчими та іншими нормативними документами, яки регламентують банківську діяльність.

Критерії оцінок по дисципліні при підсумковому контролі знань:

Оцінка «відмінно» ставиться з умов, що відповідь студента з усіх питань повністю і грамотно розкриває завдання, виявляє знання основної і додаткової літератури, передбаченої програмою, на рівні творчого використання.

Оцінка «добре» ставиться з умов, що студент грамотно розкриває питання, добре володіє теоретичним матеріалом, але допускає неточність висновків, порушує логічність, виявляє знання програмного матеріалу на рівні аналогічного відтворення.

Оцінка «задовільно» ставиться з умов, що студент демонструє знання основного програмного матеріалу, але вони носять розрізнений характер, відсутні висновки, є неточності, допущені принципові помилки при відповіді на одне з питань, при принципово вірній відповіді на інші питання на рівні репродуктивного відтворення.

Оцінка «незадовільно» ставиться з умов, що студент не послідовно розкриває питання, має принципові помилки, які свідчать про незнання основних теоретичних положень дисципліни, відповідь на рівні нижче репродуктивного відтворення.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


а) основна:

1. Конституція України. - К.: Просвіта, 1996. – 79 с.

2. Господарський кодекс України від 2005 року.

3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 20 березня 1991 року.

4. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року.


б) додаткова:

5. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф.Жукова.   М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1997.

6. Банківська енциклопедія / За ред. А.М. Мороза.   К.: Ельтон, 1993.

7. Вступ до банківської справи /За ред. М.І. Савлука.   К: Лібра. 1998.

8. Основы банковского дела / Под ред. А.Н. Мороза.   К.: Либра, 1994.

9. Основы банковского менеджмента: Учебное пособие / Под ред. О.Й. Лаврушина.   М.: Инфра   М, 1995.


ЗМІСТВступ

1. Самостійна робота студентів
^

2. Тематичний план дисципліни


3. Тематичний план лекцій

4. Тематичний план практичних занять

5. Питання для самоконтролю

6. Тематика рефератів

7. Графік самостійної роботи

8. Методичні вказівки з використання комп’ютерної техніки та технології

9. Методичні вказівки та тематика науково-дослідної роботи студентів

10. Поточний і підсумковий контроль знань студентів та критерії оцінок

Рекомендована література


3

4

5

6

7

7

8

9


11

11


12

14Відповідальний за випуск:

І.Б. Зазуляк


Підп. до друку “___”_____2006 р. Формат 60х81 1/16

Папір друк. № 1. Друк офсетний.

Умов.вид.2,08 Умов. від. 2,18 Облік. вид. арок. 2,5

Файл: _________

Зам. №___ Тираж ____ прим. Ціна за домовленістю


***********************************************

ХЕПІ, 73028, Херсон-28, вул. Кримська, 130


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А. А. – Херсон:...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Робоча програма дисципліни „Земельне право України" для студентів спеціальності 030402"Правознавство" складена на базі типової програми...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи