Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\

Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об'єктів матеріального світу
Скачати 383.95 Kb.
НазваЗемля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об'єктів матеріального світу
Дата04.09.2012
Розмір383.95 Kb.
ТипДокументи

ВСТУП

Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об'єктів матеріального світу. Землю не можна оцінити адекватно, оскільки припущення, що її не існує, призводить до висновку про те, що всі інші об'єкти матеріального світу взагалі позбавляються будь-якої цінності. Цінність землі, її важливість для розвитку людства в цілому зумовили той факт, що земля є предме­том правового регулювання багатьох галузей права, основною з яких є, безперечно, земельне право.

Проблемні питання зазначеної навчальної дисципліни розкри­ваються, виходячи з положень теорії земельного права, аналізу су­часної системи нормативно-правових актів України, а саме: зако­нів України, указів Президента України, постанов Кабінету Мініс­трів України, актів міністерств і відомств, які регулюють земельно-правові відносини, а також із аналізу практики правозастосування.

Прийняття Земельного кодексу України, протягом тривалого часу певною мірою стримувало подальше вив­чення і розвиток такої дисципліни, як земельне право. Однак прийняття нового Земельного кодексу України, вирішивши одні проблемні питання, поставило перед наукою і практикою нові. Де­тальний аналіз норм Земельного кодексу України показав недоліки цього нормативно-правового акта, оскільки ряд статей містять не беззаперечні положення.

Вивчаючи курс студенту, необхідно звернути увагу на те, що земельне право виділено в окрему галузь, перед усім за специфікою предмета, методів регулювання та принципів, системи земельного права.

Предметом земельного права є певне коло суспільних відносин, що регулюються його нормами. У зв'язку з цим студентам варто ознайомитися зі своєрідною природою цих відносин.

Метод земельного права являє собою відповідні характеру земельних відносин способи та прийоми впливу на поведінку їх учасників, які відповідають характеру і природі землі як природного надбання, в життєво потрібного усім громадянам.

Студент повинен вміти:

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • предмет, метод, принципи та джерела земельного права України;

 • повноваження представницьких і виконавчих органів у галузі земельних відносин;

 • правові засади права власності на землю;

 • правові засади землекористування;

 • правові засади гарантії прав на землю;

 • правові засади забезпечення охорони земельних ресурсів;

ознайомитися

із практикою застосування земельного законодавства;

вміти

застосовувати норми земельного законодавства права в процесі вирішення практичних ситуацій.

Тому метою вивчення дисципліни є озброєння студентів знаннями з теорії і практики , допомога їм в опануванні галузі земельного права, су­часної системи нормативно-правових актів України; розкриття сутність і методів, прийомів і засобів, а також формування практичних навиків вирішення земельних питань.

Виходячи з вказаної мети, основними завданнями дисципліни є:

- з'ясування сутності та значення земельного права, оволодіння знаннями з його основ, методами та прийомами його здійснення;

- ознайомлення з джерелами та норми земельного законодавства;

- вивчення повноважень представницьких і виконавчих органів у галузі земельних відносин;

- вивчення права землекористування та його види;

- ознайомлення з правовими режимами, правовими регулюваннями, правовими забезпеченнями та правову відповідальність у земельних питаннях;

- оволодіння знаннями для вирішення тих чи інших земельних спорів;

- вивчення земельно – правові підстави, умови і порядок набуття та реалізації права на землю ;

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі: дисципліна " Земельне право " має тісний зв’язок із такими дисциплінами , як "Екологічне право", "Аграрне право", "Адміністративне право", "Цивільне право", "Конституційне право", "Природноресурсове право".

Тема 1. Предмет, метод, принципи і система


Завдання для самостійної роботи студентів (1 год.):

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

1. Які є характерні риси землі як природного ресурсу?

 1. Мета, завдання і методи земельного права.

 2. Співвідношення землі з суміжними галузями права.


Практична частина:

Знайти правильні відповіді до тестів:

ТЕСТ 1. Земельне право є правонаступником :

а) колгоспного права;

б) сільськогосподарського права;

в) цивільного права.

ТЕСТ 2. Предметом земельного права України є :

а) легалізаційні правовідносини;

б) внутрішні правовідносини;

в) зовнішні правовідносини.

ТЕСТ 3. Джерела земельного права України:

а) закони України;

б)уніфіковані акти;

в) диференційовані акти.


Тема 2. Право власності на землю


Завдання для самостійної роботи студентів (1 год.):

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

1. Земля як об'єкт права власності.

2. Хто є суб'єктами права власності на землю ?

3. Які види права власності на землю ви знаєте, дайте коротку характеристику.

4. Зміст права власності на землю, права й обов'язки власника земельних ділянок.


Практична частина:

Знайти правильні відповіді до тестів:

ТЕСТ 1. Які форми власності на землю ви знаєте :

а) державна;

б) комунальна;

в) колективна;

г) індивідуальна;

д) приватна.

ТЕСТ 2. ^ Хто виступає суб’єктами права державної власності на землю:

а) Президент України;

б) Верховна рада України;

в) Кабінет Міністрів;

г) виконком Рад народних депутатів;

д) відділи земельних ресурсів районів;

ТЕМИ 3.^ Хто виступає суб'єктом права власності на землю:

а) громадяни України;

б) громадяни інших держав Українського походження;

в) члени профспілкових комітетів;

г) орендарі;

ТЕСТ 5.^ Хто має право отримати земельну ділянку у власність:

а) громадяни українського походження іноземних держав;

б) громадяни України для ведення С/Г;

в) релігійні організації за договором купівлі-продажу;

г) сільськогосподарські підприємства для передачі землі для ведення підсобного господарства його членами.


Тема 3. Право землекористування та його види


Завдання для самостійної роботи студентів (1 год.):

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

 1. Які є принципи права землекористування, дайте коротку характеристику ?

 2. Що є об'єктом і суб'єктом у праві власності на землю?

 3. Дайте характеристику Звітові про рух грошових коштів.

 4. Які є права і обов'язки землекористувачів ?


Практична частина:

Знайти правильні відповіді до тестів:

ТЕСТ 1. Ким і для яки цілей надасться земля в тимчасове користування:

а) Радам народних депутатів для городництва, сінокосіння, ведення С/Г;

б) виконкомам сільських (селищних) Рад для ведення С/Г;

в) правління сільськогосподарських підприємств, медичному персоналу села;

г) рішенням загальних зборів сільськогосподарського підприємства і профспілкового комітету для релігійних об'єднань;

д) сільськогосподарським підприємствам і організаціям облвиконкомом для посіву елітного насіння.

ТЕСТ 2. ^ Надання земельних ділянок у користування :

а) сільською Радою для всіх потреб із земель сіл;

б) міською Радою для будівництва громадських приватних ігрових майданчиків;

в) селищною Радою громадянам для сінокосіння;

г) обласною Радою для ведення С/Г;

д) Верховною Радою України для прокладання доріг і будівництва атомних станцій.

ТЕСТ 3.^ Кому і для яких цілей передається земля у постійне користування?

а) громадянам України для ведення С/Г;

б) громадським об’єднанням;

в) релігійним організаціям для підприємницької діяльності;

г) управлінню сільського господарства і продовольства;

д) загальним зборам сільськогосподарського кооперативу для обслуговуючого персоналу села.

ТЕСТ 4. ^ Які органи мають право на вилучення (викуп) земель:

а) сільська, селищна Рада;

б) виконком районних рад;

в) Верховна Рада України;

г) загальні збори сільськогосподарських підприємств.

ТЕСТ 5. ^ У яких випадках припиняється право користування землею ?

а) добровільна відмова від земельної ділянки;

б) смерть голови С/Г;

в) використання земель не за цільовим призначенням;

г) не використання протягом шести місяців земельної ділянки, даної для сільськогосподарського виробництва.

ТЕСТ 6. ^ В яких випадах припиняється право власності на земельну ділянку ?

а) добровільна відмова від земельної ділянки;

б) смерть голови С/Г;

в) вступ громадянина в члени сільськогосподарського підприємства ;

г) призов громадянина до лав Збройних сил України .

ТЕСТ 7. ^ Право власників земельних ділянок і землекористувачів :

а) самостійно господарювати на землі;

б) добувати на земельній ділянці корисних копалин;

в) зводити будівлі і споруди на ділянці будь-якого погодження;

г) одержувати від місцевої Ради компенсацію за підвищення родючості землі.


Тема 4. Земельно-правові підстави, умови і порядок набуття та реалізацією прав на землю


Завдання для самостійної роботи (1 год.):

Практична частина:

Знайдіть правильні відповіді до тестів:

ТЕСТ 1. ^ Право власності засвідчується :

а) державним актом;

б)договором;

в)рішенням відповідної ради.

ТЕСТ 2. Членами С/Г можуть бути :

а) подружжя;

б) подружжя, їхні батьки, діти, які досягли шістнадцятирічного віку;

в) родичі, які працюють за трудовим договором.

ТЕСТ З.^ Земельні ділянки передаються у приватну власність для ведення С/Г:

а) за плату, розмір яких перевищує середню земельну частку;

б) безоплатно в межах середньої земельної частки;

в) за плату в межах середньої земельної частки.

ТЕСТ 4. ^ У трудонедостатніх населених пунктах С/Г передаються земельні ділянки розміром :

а) 100 га всіх земель;

б) 100 га ріллі;

в) 5 га ріллі і 50 га інших земель.

ТЕСТ 5. Трудові спори в С/Г вирішуються:

а) Радою народних депутатів;

б) судом;

в) райдержадміністрацією.

ТЕСТ 6. Право на землю справляється щорічно у вигляді :

а) земельного податку;

б) орендної плати;

в) місцевих податків.


Розв'язати наступні задачі:

Задача 1.:

Фермер Красницький самовільно зайняв сусідню із своїм фермерським господарством ділянку поля площею 0, 20 га, що належала агрофірмі " Нива ", і побудував там складське приміщення. За два роки, протягом яких Красницький фактично користувався земельною ділянкою, фірма зазнала збитків в розмірі 500 грн. Дирекція агрофірми " Нива " звернулась з позовом до суду щодо повернення цієї ділянки землі та відшкодування збитків.

Яким чином земельним законодавством регулюються земельні відносини між фірмою і Красницьким ?

Визначте правову природу земельних відносин, що виникли між ними?

У чому полягає правопорушення, визначене Красницьким? Яка відповідальність передбачається законом за вчинене правопорушення ? Яким чином визначається розмір збитків, що зазнала агрофірма " Нива " ?

Які документи слід додати до позовної заяви ?

Яким повинно бути рішення суду?


Тема 5. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення (2год.)

Завдання для самостійної роботи студентів (2 год.):

Практична частина:

Знайти правильні відповіді до тестів:

ТЕСТ 1. ^ Новостворені С/Г звільняються від оподаткування на термін :

а) 3 роки;

б) 5 років;

в) 8 років.

ТЕСТ 2. Право тимчасового користування землею оформляється :

а) договором;

б) договором оренди;

в) державним актом.

ТЕСТ ^ З.Коли був прийнятий Закон України "Про селянське господарство":

а) 20 грудня 1991 р. ;

б) 20 червня 1992 р.;

в) 20 червня 1993 р.

ТЕСТ 4. Головою С/Г є :

а) його засновник ;

6)особа, яка є його правонаступником;

в) родич засновника голови С/Г.

ТЕСТ 5. ^ Землі лісового, водного фронтів, що входять до складу угідь С/Г :

а) не можуть передаватися у приватну власність;

б) передаються у приватну власність;

в) можуть передаватися у власність невеликі ділянки (до 5 га лісів, до 3 га водойм ).

ТЕСТ 6. ^ Плата за землю справляється:

а) щорічно;

б) через рік після створення сільськогосподарських підприємств;

в) через два роки після створення сільськогосподарського підприємства.


Розв'язати наступні задачі:

Задача 1:

На звітних зборах колгоспу ім. Мічуріна Новомосковського району Дніпропетровської області голова колгоспу П. Бут запропонував колгосп розпустити і замість нього створити фермерське господарство "Кільченські зорі". Внаслідок "одноголосного " голосування всі 875 членів колгоспу автоматично перетворилися у фермерів.

Чи правомірний такий порядок створення ?


Індивідуальна робота :

Підстави виникнення, зміни і припинення земельних правовідносин.

Згідно із статтею 116 Земельного Кодексу України (далі ЗКУ) набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться у разі:

а) приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян;Громадянин подає заяву до відповідної ради або адміністрації. Рішення виконавчої влади приймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки.

б) одержання земельних ділянок внаслідок приватизації державних і комунальних сільськогосподарських (далі с/г) підприємств, установ та організацій;

Громадяни – працівники цих підприємств, установ та організацій, а також пенсіонери з їх числа звертаються з клопотанням про приватизацію цих земель до відповідної држадміністрації або ради.

В місячний термін розглядається клопотання і надається дозвіл підприємствам, установам т а організаціям на розробку проекту приватизації земель. Згідно з проектом виконується передача земельних ділянок у власність громадян.

в) одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності у межах норм безоплатної приватизації, визначених ЗКУ.

Передача земельних ділчнок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених ЗКУ, провадиться один раз по кожному виду використання. Земля надається громадянам:

а) для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів с/г підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;

б) для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 га;

в) для ведення садівництва – не більше 0,12 га;

г) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 га, в селищах – не більше 0,15 га, в містах – не більше 0,10 га;

д) для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 га;

е) для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 га.

У разі відмови органу виконавчої влади чи органу міського самоврядквання у передачі земельної ділянки у власність або залишення заяви без розгляду питання вирішується в судовому порядку.

Згідно із статтею 119 ЗКУ громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу державної влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у власність або надання у користуванні.

При преході права власності на будівлю і споруду право власності на земельну ділянку або її частину може переходити на підставі цивільно-правових угод, а право користування – на підставі договору оренди.

Юридична особа, зацікавленна в одержанні земельної ділянки у постійне користування із земель державної або комунальної власності , звертається з відповідним клопотанням до відповідної ради або адміністрації. Клопотання розглядається у місячний строк і дає згоду на розроблення проекту відведення земельної ділянки. Проект відведення земельної ділянки погоджується із землекористувачем, органом по земельних ресурсах, природоохоронним та іншими органами, радами або адміністраціями, які розглядають його у місячний строк і, в межах своїх повноважень, приймають рішення про надання земельної ділянки. Відмову органів місцевого самоврядування або органів виконачої влади у наданні земельної ділянки в користування або залишення клопотання без розгляду може бути оскаржено в судовому порядку.

Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб , здійснюється за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем. Передача в оренду земельних ділянок громадянами і юридичними особами із зміною їх цільового призначення та із земель запасу під забудову здійснюється за проектами відведення в порядку, встановленому статтями 118, 123 ЗКУ.

Отже право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації. Право на оренду земельної ділянки виникає після укладання договору оренди і його державної реєстрації. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється.

Запитання:

1. Які ви знаєте підстави припинення земельних відносин?

2. Як здійснюеться передача в оренду земельних ділянок ?

3. Коли виникає право власності та право постійного користування на земельну ділянку?

Модуль 2


Тема 6. Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

^ Завдання для самостійної роботи студентів (2 год.):

Практична частина:

Знайти правильні відповіді до тестів:

ТЕСТ 1. Органи вирішення земельних спорів :

а) арбітражний або третейський суд;

б) суди загальної юрисдикції;

в) виконком місцевих Рад.

ТЕСТ 2. Суб’єкти аграрного права :

а) приватні аграрні підприємства;

б) С/Г;

в) сільська рада.

ТЕСТ 3. ^ Обов'язки власників земельних ділянок, землекористувачів:

а) забезпечувати використання землі відповідно за цільовим призначенням;

б) на свій розсуд дозволяти прохід (проїзд) до доріг загального користування;

в) право надавати прохід (проїзд) через свою ділянку;

г) на свій розсуд підтримувати режим санітарних зон і територій ;

д) своєчасно вносити земельний податок.

ТЕСТ4. ^ Землі лісового, водного фронтів, що входять до складу угідь С/Г :

а) не можуть передаватися у приватну власність;

б) передаються у приватну власність;

в) можуть передаватися у власність невеликі ділянки (до 5 га лісів, до 3 га водойм ).

ТЕСТ 5. ^ Надання земельних ділянок у користування :

а) сільською Радою для всіх потреб із земель сіл;

б) міською Радою для будівництва громадських приватних ігрових майданчиків;

в) селищною Радою громадянам для сінокосіння;

г) обласною Радою для ведення С/Г;

д) Верховною Радою України для прокладання доріг і будівництва атомних станцій.


Розв'язати наступні задачі:

Задача 1:

Механічний завод у 1991 р. взяв у оренду 8 га земель у сільській місцевості і збудував на них виробничі приміщення та пробурив свердловину для води.

У 1992 р. перед закінченням строку оренди земель завод продав названі об'єкти спільному українсько-польському підприємству, а сільська Рада вирішила (в цей же час) надати ці землі для створення С/Г.

Дайте правовий аналіз усіх обставин справи та ситуації, що склалася.


Тема 7. Правове забезпечення охорони земельних ресурсів

Завдання для самостійної роботи студентів (2 год.):

^ Практична частина:

Знайти правильні відповіді до тестів:

ТЕСТ 1. Правова охорона земельних ресурсів - це:

ТЕСТ 2.Право на створення С/Г має кожний дієздатний громадянин України:

а) прямий метод;

б) метод прямого рахунку;

в) аналітичний метод;

г) непрямий метод;

д) ваш варіант.

ТЕСТ 3. ^ Визначте, по яких видах діяльності здійснюється аналіз потоків грошових коштів:

а) вісімнадцятирічного віку;

б) двадцятирічного віку ;

в) шістнадцятирічного віку;

ТЕСТ 4. Розмір земельної ділянки ,що надається в оренду, обумовлюється :

а) актом передачі земельної ділянки ;

б) договором оренди;

в) рішенням селищної ради.

ТЕСТ 5.^ Хто має право отримати земельну ділянку у власність:

а) громадяни українського походження іноземних держав;

б) громадяни України для ведення С/Г;

в) релігійні організації за договором купівлі-продажу;

г) сільськогосподарські підприємства для передачі землі для ведення підсобного господарства його членами.

ТЕСТ 6. ^ Право власників земельних ділянок і землекористувачів :

а) самостійно господарювати на землі;

б) добувати на земельній ділянці корисних копалин;

в) зводити будівлі і споруди на ділянці будь-якого погодження;

г) одержувати від місцевої Ради компенсацію за підвищення родючості землі.

ТЕСТ 7.^ Землі лісового, водного фронтів, що входять до складу угідь С/Г :

а) не можуть передаватися у приватну власність;

б) передаються у приватну власність;

в) можуть передаватися у власність невеликі ділянки (до 5 га лісів, до 3 га водойм ).


Тема 8. Правове регулювання землеустрою та ведення державного кадастру

Завдання для самостійної роботи студентів (1 год.):

^ Практична частина:

Знайти правильні відповіді до тестів:

ТЕСТ 1 У яких випадках припиняється право користування землею ?

а) добровільна відмова від земельної ділянки;

б) смерть голови С/Г;

в) використання земель не за цільовим призначенням;

г) не використання протягом шести місяців земельної ділянки, даної для сільськогосподарського виробництва.

ТЕСТ 2. ^ В яких випадах припиняється право власності на земельну ділянку ?

а) добровільна відмова від земельної ділянки;

б) смерть голови С/Г;

в) вступ громадянина в члени сільськогосподарського підприємства ;

г) призов громадянина до лав Збройних сил України .

ТЕСТ 3. ^ В якому законодавчому акті закріплені права та обов'язки членів приватного підсобного господарства:

а) ЦК України;

б) Земельному кодексі України;

в) Законі України "Про власність".

ТЕСТ 4. ^ Плата за землю справляється:

а) щорічно;

б) через рік після створення сільськогосподарського підприємства;

в) через два роки після створення сільськогосподарського підприємства.

ТЕСТ 5.^ Підстави для припинення діяльності С/Г :

а) рішення членів С/Г;

б) у разі припинення права власності на землю;

в) визначення голови С/Г недієздатним.

ТЕСТ 6. ^ Органи вирішення земельних спорів :

а) арбітражний або третейський суд;

б) суди загальної юрисдикції;

в) виконком місцевих Рад.


Тема 9 Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства

Завдання для самостійної роботи студентів (2 год.)

^ Теоретична частина:

Знайти правильні відповіді до тестів:

ТЕСТ 1. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства-це…

ТЕСТ 2. У яких випадках припиняється право користування землею ?

а) добровільна відмова від земельної ділянки;

б) смерть голови С/Г;

в) використання земель не за цільовим призначенням;

г) не використання протягом шести місяців земельної ділянки, даної для сільськогосподарського виробництва.

ТЕСТ 3. ^ В яких випадах припиняється право власності на земельну ділянку ?

а) добровільна відмова від земельної ділянки;

б) смерть голови С/Г;

в) вступ громадянина в члени сільськогосподарського підприємства ;

г) призов громадянина до лав Збройних сил України

ТЕСТ 4. ^ Які форми власності на землю ви знаєте :

а) державна;

б) комунальна;

в) колективна;

г) індивідуальна;

д) приватна.

ТЕСТ 5. Надання земельних ділянок у користування :

а) сільською Радою для всіх потреб із земель сіл;

б) міською Радою для будівництва громадських приватних ігрових майданчиків;

в) селищною Радою громадянам для сінокосіння;

г) обласною Радою для ведення С/Г;

д) Верховною Радою України для прокладання доріг і будівництва атомних станцій.

Індивідуальна робота :

Поняття та особливості джерел земельного права.

У національній теорії права сформувалася точка зору, згідно з якою джерелом права слід вважати офіційно-документальні форми вираження і закріплення норм права, що виходять від держави чи визнані нею і мають юридичне загальнообов’язкове значення. У такому розумінні джерело права є інструментом, за допомогою якого воля законодавця чи уповноваженого ним органу стає обов`язковою для виконання.

Найпоширенішим в Україні видом джерел права є нормативно-правові акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які встановлюють (санкціонують) правові норми, розраховані на багаторазове застосування у процесі регламентації суспільних відносин.

Джерелами земельного права є нормативно-правові акти, які містять загальнообов’язкові правові вимоги, норми, правила, що регулюють суспільні відносини у сфері належності, використання, відтворення та охорони земель. Ними встановлюються, набирають чинності, змінюються чи скасовуються загальнообов’язкові правила поведінки суб’єктів земельних правовідносин. Вони слугують формою вираження і закріплення земельної політики держави.

Джерела земельного права характеризуються загальними рисами, які в цілому притаманні джерелам інших галузей права України. Так, вони видаються в межах повноважень відповідних суб’єктів правотворчості, повинні відповідати нормативним положенням актів, що видані вищестоящими органами, розраховані на багаторазове застосування, мають загальнообов’язковий характер, адресовані невизначеному колу суб’єктів, їх виконання забезпечене примусовою силою держави.

Джерела земельного права, будучи нормативно-правовими актами, відрізняються насамперед від індивідуальних актів, тобто актів застосування норм права. Перші містять земельно-правові норми, які встановлюють загальні правила належної поведінки суб’єктів. Вони розраховані на багаторазове застосування, регулюють однотипні суспільні земельні відносини і не мають персоніфікованого адресата. Індивідуальні акти не встановлюють нових правових норм, а лише використовують, застосовують уже прийняті і чинні земельно-правові норми, тому їх іноді називають право застосовними. Ці акти закріплюють приписи, які поширюються на конкретні ситуації і стосуються певного кола або окремих осіб, застосовуються уповноваженими органами та посадовими особами у встановленому порядку. У зв’язку з цим не визнаються джерелами земельного права рішення уповноважених органів щодо приватизації земель, надання земельних ділянок суб’єктам у власність чи користування та ін. Ці акти приймають виключно на основі та на виконання вимог конкретної чинної земельно-правової норми.

З урахуванням ролі в механізмі правового регулювання джерела земельного права істотно відрізняються від інтерпретаційних правових актів. Інтерпретаційні акти не встановлюють нових правил поведінки, роз’яснюють зміст юридичних приписів, орієнтують практику правозастосування на певний вектор правового розвитку. До них належать, зокрема, постанови пленумів Верховного та Вищого господарського судів України з питань застосування земельного законодавства.

Джерела земельного права як нормативно-правові акти слугують основою для правозастосовчих, інтерпретаційних та інших актів і за своєю сутністю є системоутворюючими. Саме їм мають відповідати право застосовні та інтерпретаційні акти.

Разом з тим, джерела земельного права характеризуються певними специфічними рисами, які обумовлені галузевими принципами земельного законодавства, закріпленими у ст.5 Земельного кодексу. Ці риси дають можливість відмежувати джерела земельного права від інших галузевих джерел. Вони вказують на особливості джерел земельного права за сутністю, змістом, формою і суб’єктами правотворчості.

За своєю сутністю джерела земельного права поділяються на дві групи:

· ті, що є волевиявленням держави та органів влади

· ті, які є волевиявленням територіальних громад та інших суб’єктів місцевого самоврядування.

За змістом, тобто юридичною силою, джерела земельного права можна класифікувати на:

· конституційні

· законодавчі

· підзаконні

· локальні

З урахуванням зазначеної підстави класифікації ці джерела характеризуються певною ієрархією. Так, підзаконні джерела земельного права повинні відповідати конституційним і законодавчим, а локальні джерела не можуть суперечити конституційним, законодавчим і підзаконним джерелам.

До конституційних джерел земельного права належить Конституція України, яка регулює найважливіші (у тому числі й земельні) суспільні відносини. Конституційні засади земельного права становлять закріпленні Основним Законом положення щодо належності землі, гарантій права власності на землю та інших земельних прав, особливого статусу землі, яка проголошена основним національним багатством та ін. Вони створюють конституційну основу для галузевого земельного законодавства.

Законодавчі джерела земельного права виражають волю Українського народу, а також політику і волю держави. Маючи вищу юридичну силу, вони характеризуються

виключним колом суб’єктів правотворчості, до складу якого входять Український народ (який шляхом референдуму може приймати закони) та Верховна Рада України. Ці джерела земельного права являють собою нормативно-правові акти, які приймаються за особливою процедурою, мають вищу юридичну силу щодо інших джерел земельного права, за винятком Конституції України, і регулюють найважливіші суспільні земельні відносини.

Серед питань, які згідно з Конституцією України (ст.92) визначаються виключно законами України, названо питання щодо засад використання природних ресурсів, правового режиму власності, екологічної безпеки та ін. Зазначені соціально значущі суспільні відносини регламентуються саме на законодавчому рівні.

Самостійним критерієм розмежування джерел земельного права є територія їх дії. Ці джерела можуть бути загальнодержавними та локальними. Загальнодержавні джерела діють на всій території України. До них належать:

· Конституція

· Закони України

· Укази Президента України

Дія локальних джерел земельного права не поширюється на всю територію держави, вони діють лише на її певній частині. У свою чергу, локальні джерела земельного права поділяються на активи місцевих органів державної влади, акти Автономної Республіки Крим, акти суб’єктів місцевого самоврядування та ін.

Можлива класифікація джерел земельного права за часом дії. Більшість таких джерел приймається на невизначений термін дії, тобто має постійно діючий характер. Разом з тим, тимчасові джерела діють протягом встановленого терміну чи за певних умов, після чого їх чинність втрачається. Так, Тимчасовий порядок розмежування земель права державної і комунальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2002 р. діє до прийняття відповідного закону.

Прийнято розрізняти також чинні й не чинні джерела земельного права. До чинних джерел належить Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р., Конституція України 1996 р. та ін. Не чинними, або історичними, джерелами земельного права є ті нормативно - правові акти, які свого часу були чинними, але у зв’язку з розвитком земельного права втратили свою чинність. До них слід віднести , зокрема , Земельні кодекси 1970р., 1990 р., 1992р.

Не виключається класифікація джерел земельного права за національною належністю на національні та міжнародні. До національних джерел належать ті, що мають національне походження, а до міжнародних – чинні міжнародні договори України у сфері земельного права, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Залежно від питомої ваги земельно-правових приписів у нормативно-правових актах, присвячених регламентації суспільних земельних відносин, їх прийнято поділяти на дві групи. Перша група складається з нормативно-правових актів, всі або переважна більшість норм яких спрямована на регулювання безпосередньо суспільних земельних відносин. Такі нормативно-правові акти прийнято відносити до спеціалізованих. Спеціалізовані земельні нормативно-правові акти становлять значну частину актів – джерел земельного права. До них, зокрема, належить Земельний кодекс України, закони України „ Про плату за землю” від 19 серпня 1996 р., „ Про оренду землі” від 6 жовтня 1998 р., постанова Верховної Ради України „ Про земельну реформу” від 18 грудня 1990 р., Указ Президента України „ Про основні напрями земельної реформи в Україні” від 30 травня 2001 р. та ін.

Суспільні земельні відносини регулюються також нормативно – правовими актами, основне призначення яких полягає у регламентації інших суспільних відносин: екологічних, містобудівних, адміністративних та ін. Ці нормативно – правові акти регулюють більш широкий спектр суспільних відносин, у тому числі вони містять і правові норми, присвячені регулюванню певних земельних відносин. З цих актів складається друга група. До неї входять, зокрема, закони України „ Про основи містобудування” від 16 листопада 1992 р., „ Про сільськогосподарську кооперацію” від 17 липня 1997 р., „ Про планування і забудову територій” від 20 квітня 2000 р., „ Про автомобільний транспорт” від 5 квітня 2001 р., „ Про Генеральну схему планування територій України” від 7 лютого 2002 р., „ Про особисте селянське господарство” від 15 травня 2003 р. та ін.

Запитання:

1. Які ви знаєте джерела земельного права?

2. Як розмежовуються джерела земельного права?

3. Якими рисами характеризуються джерела земельного права?


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ЗА УМОВИ ІСПИТУ


Рейтинг студента із засвоєння дисципліни (далі – рейтинг з дисципліни) R ДИС вимірюється у балах і визначається відповідно до загальної кількості годин, що передбачені для вивчення дисципліни у робочому навчальному плані.

Для виставлення оцінок у екзаменаційну відомість, залікову книжку та журнал рейтингової оцінки знань студента рейтинг з дисципліни “ Державне право зарубіжних країн ” у балах відповідно до “Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців ” , затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 23.01.2004 р. № 48, переводиться у національну та ECTS оцінки згідно таблиці.


Оцінка

національна

Оцінка

ECTS

Співвідношення між оцінками ECTS*, %

Визначення ECTS

Рейтинг дисципліни (бали)

Відмінно

А

10

^ ВІДМІННО –відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

Добре

В

25

^ ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89

С

30

ДОБРЕ –в загальному правильна робота з певною кількістю

грубих помилок

75-81

Задовільно

D

25

ЗАДОВІЛЬНО- непогано, але зі значною кількістю недоліків

66-74

E

10

^ ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно


FX

-
^

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)


35-59

F

-
^

НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота


1-34СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРА ТУРИ


Нормативна

 1. Конституція України - Закон України від 28.06.96р. // Голос України. -1998.

 2. Земельний кодекс України від 18..12.90р. // ВВР. -1991. - №10.

 3. Земельний кодекс України від 25.10.2001р. // ВВР. - 2001.

 4. Лісовий кодекс України від 21.01.94р. // ВВР. - 1994. - №17.

 5. Водний кодекс України від 06.06.95р. // ВВР. - 1995. - №24.

 6. Кодекс України "Про надра" від 27.07.94р. // ВВР. -1994. - №36.

 7. Цивільний кодекс України від 18.07.1963р. (із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР-№278-11 від 20.05.85р.) // ВВР. - 1996. - №46.

8 Цивільний процесуальний кодекс України від 09.12.63р. // Указ ПВР Української РСР №6/п від 09.12.63р.

 1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001р. // ВВР. - 2001. - №25-26.

 2. Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14.02.92р. // ВВР. - 1992. -№20.

 3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97р. // ВВР. - 1997. - №24.

 4. Закон України "Про форми власності на землю" від 30.01.92р. // ВВР. -1992. - №18.

15. Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" від 24.06.93р. // ВВР. - 1993. - №32.

 1. Закон України 'Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" від 17.10.90р. //ВВР. -1990. - №45.

 2. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91р. //ВВР. -1991.-№49.

 3. Закон України "Про підприємництво" від 26.02.91р. // ВВР. -1991. - №14.

 4. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91р. // ВВР. -1991. - №24.

 5. Закон України "Про плату за землювід 03.07.92р. // ВВР. -1992. - №38.

21.Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17.07.97р. // ВВР. - 1997. - №39.

 1. Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 10.07.96р. //ВВР.-1996.-№41.

 2. Закон України "Про основи містобудування" від 16.11.92р. // ВВР. -1992. - №52.

 3. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 26.06.91р. // ВВР. - 1991. -
  №41.

 4. Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 16.06.92р. // ВВР. - 1992. - №34.

 5. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
  Чорнобильської катастрофи" від 28.02.91р. //ВВР. -1991 - №16.

27.Закон України "Про транспорт" від 10.11.94р. //ВВР. -1994. - №51.

28. Закон України "Про оренду землі" від 06.10.98р. // ВВР. -1998. - №46-47.

29.3акон України "Про науково-технічну інформацію" від 25.06.93р.// ВВР. -1993. - №33.

30. Закон України "Про колективні договори та угоди" від 01.07.93р.// ВВР. -1993. - №36.

31.Закон України "Про дорожній рух" від 30.06.93р. //ВВР. -1993. - №31.

32. Закон України "Про Антимонопольний комітет України" від 26.11.93р. // ВВР. - 1993. - №50.

33.Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94р. //, ВВР. - 1994.-№40.

34.3акон України "Про страхування" від 07.03.96р. // ВВР. - 1996. - №18.

 1. Закон України "Про формування фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" від 20.06.97р. // ВВР. - 1997. - №36.

 2. Закон України "Про державну програму приватизації" від 12.02.99р. // ВВР. -1998. - №33.

37.Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 03.03.98р. //ВВР. - 1998. - №34.

З8.Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17.12.98р. // ВВР. - 1999: -№5-6.

З9.Закон України "Про затвердження Кодексу законів про працю Української РСР" від 12.10.71р. // ВВР. -1971. -№50.

 1. Закон України "Про приватизацію державних підприємств" від 04.03.92р. // ВВР. - 1992. - №24.

 2. Закон України "Про заставу" від 02.10.92р. // ВВР. - 1992. - №47.

 3. Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.92р. // ВВР. - 1992. -№30.

 4. Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду" від 19.06.92р. // ВВР. - 1992. -№36.

44.Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97р. // ВВР. -1997. - №21.

 1. Закон України "Про затвердження Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР" від 20.06.69р. // ВВР. -1969. - №26.

 2. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР" від13.03.92р.// ВВР. - 1992. - №25.

47.Постанова ЦВК і РНК СРСР "Про колективні господарства" від 16.0327 // СЗ СССР. - 1927. - №15.

48.Постанова ЦВК і РПК СРСР "Про радянські господарства" від 16.03.27 // СЗ СССР. - 1927. - №15.

49. Постанова ЦК КПРС і РМ СРСР від 28.11.69р. "Про примірний статус колгоспу"// СП СССР. - 1969.- №26.

50.Постанова РМ СРСР "Про затвердження Положення про міжгосподарські підприємства" від 23.11.77 //СПСССР.-1977.-№1І

51. Постанова Верховної Ради УРСР "Про земельну реформу" від 18.12.90 // ВВР. - 1991. - №10.

 1. Постанова Верховної Ради України Про управління майном підприємств, установ і організацій, що є у загальнодержавній власності" від 14.02.92 //ВВР. - 1992. - №20.

 2. Постанова Верховної Ради України "Про прискорення земельної реформи та приватизації землі" від 13.03.92 //ВВР. - 1992.-№25

 3. Постанова Верховної Ради України "Про форми державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею" від 13.03.92//ВВР. - 1992. - №25.

55. Указ Президента України "Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва" від 14.10.93р.

56.Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва" від 10.11.94р. // Збірник Указів Президента України. - 1994. - №4.

57. Указ Президента України Про заходи щодо реформування аграрних відносин" від 18.01.95р. //Урядовий кур'єр . - 1995. - 21 січня.

58. Указ Президента України "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям" від 02.08.95р. // Урядовий кур'єр . - 1995. – 12 серпня.

 1. Указ Президента України "Про затвердження Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах" від 13.05.96р.. №340/96.

 2. Указ Президента України "Про Положення про Міністерство агропромислового комплексу України" від 15.11.97р. // Офіційний вісник України. -1997. - №47.

 3. Указ Президента України "Про приватизацію автозаправних станцій, що реалізують пально-мастильні матеріали виключно населенню" від 29.12.93р. // Голос України. - 1994. - 11 січня.

 4. Указ Президента України "Про захист прав власників земельних часток (паїв)" від 21.04.98р. №332.

 5. Указ Президента України "Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності" від 12.07.95р. // Урядовий кур'єр. - 1995. – 18 липня.

 6. Указ Президента України "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення" від 19.01.99р. №32.

 7. Декрет Кабінету Міністрів України "Про приватизацію земельних ділянок" від 26.12.92р. // ВВР. - 1993.
  - №10.

 8. Декрет Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених з участю державних підприємств" від 31.12.92р. // ЗП. - 1993. - №3.

 9. Декрет Кабінету Міністрів України "Про об'єднання державних підприємств транспорту і дорожнього господарства" від 17.03.93р. // ВВР. - 1993. - №19.

 10. Декрет Кабінету МіністрівУкраїни "Про довірчі товариства" від 17.03.93р. //ВВР. - 1993. - №19.

 11. декрет Кабінету Міністрів України Про забезпечення єдності вимірювання" від 24.04.93р. // ВВР. - 1993. - №26.

 12. Постанова Ради Міністрів УРСР "Про додаткові заходи щодо розвитку індивідуального житлового будівництва на селі та положення щодо соціально-демографічної ситуації в трудонедостатніхгосподарствах" від 15.12.90р. // Урядовий кур'єр. - 1990. - №2.

 13. Постанова Ради Міністрів УРСР "Про форму договору на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди)" від 10.04.91р.//ЗП УРСР. - 1991. - №4.

 14. Постанова Кабінету Міністрів України "Про форму договору па право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди)" від 17.03.93р. // ЗП УРСР. - 1993. - №9.

73. Постанова Кабінету Міністрів України - "Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" від 23.03.95р. // ЗП.-1995.-№6

 1. Постанова Кабінету Міністрів України "Про додаткові заходи щодо підтримки розвитку особистих підсобних господарств громадян і селянських (фермерських) господарств" від 31.05.95р. // Урядовий кур'єр. - 1995. - 8 червня.

 2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про прискорення приватизації в агропромисловому комплексі та спрощення процедури її проведення" від 19.07.96р. // Урядовий кур'єр . - 1996. - 1 серпня.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типових положень про місцеві державні органи земельних ресурсів" від 07.08.96р. // ЗП.-1996. - №16.

 4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про методику грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) від 30.05.97р. //Офіційний вісник України. - 1997. - №23.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок ведення державного земельного кадастру (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №99 від 30.01.97р.) // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і норма тивні документи. - К, 1998. - С.328-330.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру" від 02.12.97р.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про державний комітет України по земельних ресурсах" від 07.08.96р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998.-С.305-310.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про містобудівний кадастр населених пунктів" від 25.03.93р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998. - С.366.

 9. Постанова Кабінету Міністрів України "Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (тимчасова) від 23.03.95р. (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №864 від 31.10.95р.; №525 від 30.05.97р.) // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998. - С.385.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про моніторинг земель" від 20.08.93р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998. -

 11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля" від 30.03.98р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К.,

85. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них" від 08.05.96р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998. - С.576-578.

 1. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок користування землями водного фонду" від 13.05.96р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998. -С - 57.

 2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" від 17.09.96р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998.- С.580-587.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок стимулювання працівників та розвитку зміцнення матеріально-технічної бази спеціально уповноважених державних органів, стимулювання громадських інспекторів у галузі охорони природи та раціонального використання природних ресурсів" від 28.06.97р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К.,І998. - С.587-590.

 4. Наказ Держкомзему України від 29.07.93р. №65 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок здійснення органами Держкомзему України державного контролю за використанням та охороною земель // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К, 1998. - С.714-717.

 5. Наказ Держкомзему України від 08.04.93р. №25 "Про затвердження Порядку розгляду органами Держкомзему України справ про адміністративні правопорушення земельного законодавства" (із змінами, внесеними згідно з наказом Держкомзему №37 від 06.03.97р.) // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К.,1998. - С.733-735.

 1. Наказ Мінбудархітектури України та Держкомзему України від 24.09.93р. №158/61 "Про затвердження

Порядку складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту" // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К.,1998. - С.635.

 1. Наказ Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Держжитлокомунгоспу України та Фонду державного майна України від 05.04.96р. №31/ 30/53/396 "Про затвердження Положення про порядок встановлення та закріплення меж прибудинкових територій Існуючого житловою фонду та надання у спільне користування або спільну сумісну власність земельних ділянок для спорудження житлових будинків" // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998. -

 2. Наказ Мін'юсту України та Держкомзему України від 06.06.96р. №14/5 48 "Про Порядок посвідчення
  договорів відчуження земельних ділянок та права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом" // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998. - С.645-653.

 3. Наказ Держкомзему України від 15.02.93 р. №10 "Про затвердження Порядку передачі земельних ділянок у приватну власність громадян України" // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998. - С. 654-655.

Наказ Держкомзему України від 20.02.96р. №11 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям" // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти / нормативні документи. - К., 1998. - С.676-6/8.

95.Наказ Держкомзему України від 11.03.97р. №39 "Про затвердження Положення про здійснення державної землевпорядної експертизи" // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998. - С.705-710. 96. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998. - С.293-304.

Основна

97. Шеремет О.О. Земельний аналіз: Навчальний посібник.-К.: Міленіум, 2003.-160с.

98. Павловська О.В. Земельний аналіз: Навчально - методитчний посібник для самостійного вивчення дисципліни.-К.: КНЕУ, 2002.-388с.

99. Земельне право України: Підручник / За ред.. Погрібного О.О., - К. : Істина, 2003. – 448 с.

100. Титова Н. Новий Земельний кодекс України : позитивні та негативні аспекти // Право України. – 2002. - № 4. – С. 75.

101. Земельне право : Підручник / За ред.. В. І. Семчука і П. Кулинича. – С. 26.

Схожі:

Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об'єктів матеріального світу
Цінність землі, її важливість для розвитку людства в цілому зумовили той факт, що земля є предме­том правового регулювання багатьох...
Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра метрології та промислової автоматики
Метрологія та вимірювальна техніка є невід’ємною складовою будь-якого технологічного процесу або наукового дослідження об’єктів матеріального...
Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\Графічне вираження мовчання
Природа І функціонування феномену мовчання належить нині до найбільш актуальних проблем, які вивчаються в руслі як філологічних,...
Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\Графік проведення семінарів/вебінарів з написання есеїв на весну 2011 для кандидатів на участь у програмах імені Фулбрайта
Програма імені Фулбрайта — це найстаріша І найбільш відома у світі програма наукових обмінів Сполучених Штатів Америки. Вона діє...
Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс
Діяльність правоохоронних органів розслідування злочинів являє собою одне з найбільш важливих напрямків. Розслідування злочинів є...
Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\Остроградський Михайло Васильович
Багато видатних письменників, художників, діячів науки та культури народила земля Полтавська у ХІХ ст. Але, мабуть, найпочесніше...
Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\Документи
1. /2007 Моя земля - земля моих предков.doc
Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\Тенденції розвитку міжнародної співпраці українських університетів
Найбільше зростання кількості студентів відбувається нині І триватиме в майбутньому в країнах, що розвиваються. Так, у цих країнах...
Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти
Земля, а не тільки окремої країни, на формування компетентності в рішенні проблем світу, на вихованні почуттів причетності до Землі,...
Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\Проблеми та шляхи вдосконалення обліково – аналітичних аспектів використання основних засобів в бюджетних установах
Ема і в бюджетних установах. Зважаючи на це, актуальним питанням сьогодення стає вдосконалення обліку та аналізу бухгалтерського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи