Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» icon

Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
НазваМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Сторінка1/4
Дата04.09.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»

"Затверджую"

Проректор з НМР ХЕПІ

доц. Кузьменко Л.В.

"__"__ 200_ р.

Робоча програма з навчальної дисципліни


'

Земельне право України

Галузь знань

0304 "Право"

напрям підготовки 5.030402"Правознавство"Укладач: викладач Довгань А.К.

'Херсон - 2009

Робоча програма дисципліни „Земельне право України" для студентів спеціальності 5.030402"Правознавство" складена на базі типової програми (для ненормативних дисциплін на базі навчальної програми).


Укладачі: ( викладач Довгань А. К.)

'

Робоча програма розглянута на засіданні кафедри Загальноюридичних дисциплін
Протокол № від „ " 200 р.

,-т». _

Завідувач кафедри Скриль С. А. ПІБ

Схвалено методичною радою інституту
Протокол № від „ " 200_

Голова методичної ради інституту ПІБ


АНОТАЦІЯ


Дисципліна "Земельне право" є важливим елементом підготовки фахівців юридичних спеціальностей. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних знань з теорії та практики предмету земельного права, опанування ними законодавчої бази та вміння застосовувати її на практиці.

В теоретичній частині дисципліни метою є ознайомлення з поняттям та сутністю земельного права, ознайомлення із законами у вирішенні земельних питань.

У практичній частині необхідно поглиблене вивчення, аналізу су­часної системи нормативно-правових актів України, вміння застосовувати їх на практиці, розглянути певне коло суспільних відносин, що регулюються нормами земельного права.


ВСТУП


Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об'єктів матеріального світу. Землю не можна оцінити адекватно, оскільки припущення, що її не існує, призводить до висновку про те, що всі інші об'єкти матеріального світу взагалі позбавляються будь-якої цінності. Цінність землі, її важливість для розвитку людства в цілому зумовили той факт, що земля є предме­том правового регулювання багатьох галузей права, основною з яких є, безперечно, земельне право.

Проблемні питання зазначеної навчальної дисципліни розкри­ваються, виходячи з положень теорії земельного права, аналізу су­часної системи нормативно-правових актів України, а саме: зако­нів України, указів Президента України, постанов Кабінету Мініс­трів України, актів міністерств і відомств, які регулюють земельно-правові відносини, а також із аналізу практики правозастосування.

Прийняття Земельного кодексу України, протягом тривалого часу певною мірою стримувало подальше вив­чення і розвиток такої дисципліни, як земельне право. Однак прийняття нового Земельного кодексу України, вирішивши одні проблемні питання, поставило перед наукою і практикою нові. Де­тальний аналіз норм Земельного кодексу України показав недоліки цього нормативно-правового акта, оскільки ряд статей містять не беззаперечні положення.

Вивчаючи курс студенту, необхідно звернути увагу на те, що земельне право виділено в окрему галузь, перед усім за специфікою предмета, методів регулювання та принципів, системи земельного права.

Предметом земельного права є певне коло суспільних відносин, що регулюються його нормами. У зв'язку з цим студентам варто ознайомитися зі своєрідною природою цих відносин.

Метод земельного права являє собою відповідні характеру земельних відносин способи та прийоми впливу на поведінку їх учасників, які відповідають характеру і природі землі як природного надбання, в життєво потрібного усім громадянам.

Студент повинен вміти:


У процесі вивчення дисципліни студенти повинні знати:


  • предмет, метод, принципи та джерела земельного права України;

  • повноваження представницьких і виконавчих органів у галузі земельних відносин;

  • правові засади права власності на землю;

  • правові засади землекористування;

  • правові засади гарантії прав на землю;

  • правові засади забезпечення охорони земельних ресурсів;

ознайомитися

із практикою застосування земельного законодавства;

вміти

застосовувати норми земельного законодавства права в процесі вирішення практичних ситуацій.


Тому метою вивчення дисципліни є озброєння студентів знаннями з теорії і практики , допомога їм в опануванні галузі земельного права, су­часної системи нормативно-правових актів України; розкриття сутність і методів, прийомів і засобів, а також формування практичних навиків вирішення земельних питань.

Виходячи з вказаної мети, основними завданнями дисципліни є:

- з'ясування сутності та значення земельного права, оволодіння знаннями з його основ, методами та прийомами його здійснення;

- ознайомлення з джерелами та норми земельного законодавства;

- вивчення повноважень представницьких і виконавчих органів у галузі земельних відносин;

- вивчення права землекористування та його види;

- ознайомлення з правовими режимами, правовими регулюваннями, правовими забезпеченнями та правову відповідальність у земельних питаннях;

- оволодіння знаннями для вирішення тих чи інших земельних спорів;

- вивчення земельно – правові підстави, умови і порядок набуття та реалізації права на землю ;

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі: дисципліна " Земельне право " має тісний зв’язок із такими дисциплінами , як "Екологічне право", "Аграрне право", "Адміністративне право", "Цивільне право", "Конституційне право", "Природноресурсове право".


СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ «Земельне право України »

Модулі й теми

Кількість годин

всього

лекції

практ.

самост.
Модуль 1

1

Предмет, метод принципи і система земельного права

4

2

2

-

2

Право власності на землю

2

2

2

-

3

Право землекористування та його види

5

2

2

1

4.

Земельно – правові підстави, умови і порядок

5

2

2

1

5.

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

6

2

2

2
Разом за модулем 1

12

10

10

4

Форма модульного контролю – контрольна робота

Модуль 2

6

Правовий режим земель природно – заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

6

2

2

2

7.

Правове забезпечення охорони земельних ресурсів

6

2

2

2

8

Правове регулювання землеустрою та ведення державного земельного кадастру

6

2

2

2

9.

Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства

6

2

2

2
Разом за модулем 2

24

8

8

8

Форма модульного контролю – контрольна робота

Індивідуальні

6

^ Підсумковий контрольРазом за дисципліною

48

18

18

12

^ ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ЗАЛІК

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУ ЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ

РОБОТИ (ІКР) з дисципліни

«Земельне право України » на 4 семестр 2008 - 2009 н.р.

(назва дисципліни) (семестр) (навчальний рік)№ з/п

Форми індивідуально-консультативної роботи

Навчальні тижні, дата, час, місце проведення ІКР

^ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

I


І

II

III

IV

V

VI

УП-ХУП-

XVIII
Денна форма навчання

1

Індивідуальні заняття

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6

2

Консультації

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

10

3

Перевірка виконання завдань СРС

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

12

Разом
1

1

1

1

1

1

1

1

28

Заочна форма навчання


1

Індивідуальні заняття

0,5


0,5


0,5


0,5


0,5


0,5


0,5


0,56


2

Консультації


0,3


0,3


0,3


0,3


0,30,3


0,3


0,3


10


3

Перевірка виконання завдань СРС


0,25


0,25


0,25


0,25


0,25


0,25


0,25


0,25


12


Разом

1


1


1


1


1


1


1


1


28^ Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання з дисципліни “Земельне право України”


Модулі

Модуль №1

Кількість балів за модуль

30

Змістовні модулі

№1

№2
Модульний контроль

Кількість балів за змістовний модуль

15

15

1-10

Кількість балів за видами робіт, з них:

л

п

срс

л

п

срс

відвідування

1

2
1

2


активність на практичних заняттях
47виконання СРС85
Наукова робота

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах 1-10 балівМодулі

Модуль №2

Підсумковий контроль: екзамен

Сума

Кількість балів за модуль

30

1-40

100

Змістовні модулі

№4

№5
Модульний контрольКількість балів за змістовний модуль

15

15
1-10

Кількість балів за видами робіт, з них:

л

п

срс

л

п

срс

відвідування

1

2
1

2
активність на практичних заняттях
47
виконання СРС85

Наукова робота

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах 1-10 балів


Участь у студентських олімпіадах і конкурсах 1-10 балів

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Рейтинг студента із засвоєння дисципліни виміряється в балах і визначається відповідно до загальної кількості годин, що передбачені для вивчення дисципліни у робочому навчальному плані.

Для виставлення оцінок у відомість обліку успішності, залікову книжку та журнал рейтингової оцінки знань студента рейтинг дисципліни «Земельне право України » у балах відповідно до тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців», затверджено наказом міністерства освіти і науки від 23.01.2004р. №48, переводиться у національну та ECTS оцінки згідно таблиці.


Оцінка національна

Оцінка за шкалою

ECTS

Визначення

ECTS

Рейтинг дисципліни, бали

Відмінно

А

Відмінне виконання лише з незначною кількістю не суттєвих помилок

90-100

Добре

B

Вище середнього рівня з кількома помилками

82-89

C

В загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75-81

Задовільно

D

Непогано, але зі значною кількістю недоліків

67-74

E

Виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно

FX

Можливе повторне складання

35-59

F

З обов’язковим повторним курсом

1-34^ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Модуль 1.


  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А. А. – Херсон:...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський – Херсон: хепі,...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра “гуманітарних дисциплін”
Обговорено І схвалено на методичній раді Херсонського економічно – правового інституту
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми)
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи