Структура навчальної дисципліни «цивільне право» за модульною системою icon

Структура навчальної дисципліни «цивільне право» за модульною системою
НазваСтруктура навчальної дисципліни «цивільне право» за модульною системою
Сторінка1/5
Дата04.09.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО »

ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ


Тема


Лекції

Практич.

занять

СРС

Всього

II К У Р С

Модуль 1 ( ЗМ № 1-6)

1.

Цивільне право як галузь права

4

2

6

12

2.

Цивільні правовідносини

4

2

6

12

3.

Фізичні особи як суб’єкти цивільного права

4

2

6

12

4.

Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

6

2

6

14

5.

Держава Україна, Автономна республіка Крим і територіальні громади як суб’єкти цивільного права

2

2

4

8

6.

Об’єкти цивільних прав

4

2

4

10

Ітого

24

12

32

68

Форма модульного контролю – тести

^ Модуль 2 ( ЗМ № 7-11)

7.

Здійснення цивільних прав та їх захист

4

2

6

12

8.

Правочини

6

2

8

16

9.

Представництво

4

2

6

12

10.

Строки та терміни. Позовна давність

4

2

6

12

11.

Особисті немайнові права фізичної особи

6

4

8

18

Ітого

24

12

34

70

Форма модульного контролю – тести

Підсумкова форма модульного контролю - залік

^ Всього у 3 семестрі.

48

24

66

138
Тема


Лекції

Практич.

Занять

СРС

Всього


^ Модуль 3 (ЗМ № 11-16)

12.

Право власності. загальні положення

6

2

6

14

13.

Набуття та припинення права власності

6

4

8

18

14.

Право спільної власності

4

2

6

12

15.

Захист права власності

4

2

6

12

16

Речові права на чуже майно

4

2

8

14

Ітого

24

12

34

70

Форма модульного контролю – тести

^ Модуль 4 ( ЗМ № 17-22)

17.

Право інтелектуальної власності. загальні положення

2

2

4

8

18.

Авторське та суміжне право

6

2

6

14

19.

Право промислової власності

4

2

6

12

20.

Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту

4

2

6

12

21.

Право на спадкування

4

2

6

12

22.

Здійснення права на спадкування

4

2

6

12

Ітого

24

12

34

70

Форма модульного контролю – тести

Підсумкова форма модульного контролю - іспит

^ Всього у 4 семестрі.

48

24

68

140

Всього за II курс.

96

48

134

278
Тема


Лекції

Практич.

занять

СРС

Всього

III К У Р С

Модуль 5 ( ЗМ № 23-26)

23.

Загальні положення зобов’язального права

2

2

4

8

24.

Виконання зобов’язань та способи його забезпечення

2

2

4

8

25.

Цивільно-правовий договір

2

2

4

8

26.

Договір купівлі продажу

2

2

2

6

Ітого

8

8

14

30

Форма модульного контролю – тести


^ Модуль 6 ( ЗМ № 27-30)

27.

Види договору купівля продажу та їх характеристика

2

2

4

8

28.

Договір дарування, довічного утримання( догляду) та ренти

2

2

4

8

29.

Договір майнового найму (оренди)

4

2

4

10

30.

Договір підряду

2

4

4

10

Ітого

10

10

16

36

Форма модульного контролю – тести

Підсумкова форма модульного контролю - залік

Ітого у 5 семестрі.

18

18

30

66


Тема

Лекції

Практич.

Занять

СРС

Всього


^ Модуль 7 (ЗМ № 31-33)

31.

Загальні положення договору послуг. Договори перевезення

2

2

4

8

32.

Інші договори про надання послуг та їх характеристика

2

2

4

8

33.

Договори в сфері кредитно-фінансової діяльності

4

4

4

12

34

Договори про розпорядження правами інтелектуальної власності, комерційної концесії та зобов’язання за спільною діяльністю

2

2

2

6Ітого

10

10

14

34

Форма модульного контролю – тести

^ Модуль 8 ( ЗМ № 34-36)

35.

Основні види та характеристика недоговірних зобов’язань

2

2

4

8

36.

Зобов’язання з заподіяння шкоди

4

4

6

14

37.

Основні риси цивільного права зарубіжних країн

2

2

4

8

Ітого

8

8

14

30

Форма модульного контролю – тести

Підсумкова форма модульного контролю - іспит

Ітого у 6 семестрі

18

18

28

64

Всього за III курс.

36

36

58

130

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

II курс
^

Тема 1. Цивільне право як галузь права

Місце цивільного права в системі галузей права. Поняття цивільного права як приватного права та як галузі права. Новації цивільного права України. Предмет цивільно-правового регулювання. особисті немайнові та майнові відносини. Метод цивільно-правового регулювання. Функції сучасного цивільного права.


Принципи цивільного права. неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини, неприпустимість позбавлення права власності, свобода договору, свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом, судовий захист цивільного права та інтересу, справедливість, добросовісність та розумність.

Джерела цивільного права та їх види. Конституція України — Основний Закон. Цивільний кодекс України. Конституційні і звичайні закони. Акти Президента України. Акти Кабінету Міністрів України. Акти інших органів державної влади, органів влади Автономної Рес­публіки Крим. Міжнародні договори. Рішення Конституційного Суду України. Акти органів місцевого самоврядування. Примірні статути кооперативних і громадських організацій, затверджені органами державної влади. Звичаї ділового обороту. Локальні (корпоративні) нормативні акти, прийняті органами управління юридичних осіб, які регулюють їх діяльність. Аналогія закону та аналогія права. Роль судової практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства.

Система цивільного права. Поняття і структура цивільного законодавства. Співвідношення цивільного права і цивільного законодавства. Структура Цивільного кодексу України.

Дія цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.
^

Тема 2. Цивільні правовідносини


Поняття та особливості цивільних правовідносин. Елементи цивільних правовідносин. суб'єкти, об'єкти та зміст (фактичний та юридичний). Поняття суб'єктивного права та суб'єктивного обов'язку.

Класифікація цивільних правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Поняття юридичних фактів. Види юридичних фактів.
^

Тема 3. Фізичні особи як суб'єкти цивільного права


Поняття, ознаки та обсяг правоздатності фізичної особи. Виникнення та припинення правоздатності фізичної особи. Правоздатність іноземців та осіб без громадянства. Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні права та обов'язки. Ім'я та місце проживання фізичної особи. Акти цивільного стану. Поняття та зміст цивільної дієздатності фізичної особи. Зміст дієздатності фізичних осіб. Види цивільної дієздатності фізичних осіб. Обмеження дієздатності фізичної особи. підстави, порядок та правові наслідки. Визнання фізичної особи недієздатною. підстави, порядок та правові наслідки. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою; підстави, порядок та правові наслідки. Оголошення фізичної особи померлою. підстави, порядок та правові наслідки. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою.

Фізична особа-підприємець.

Опіка та піклування.
^

Тема 4. Юридичні особи як суб'єкти цивільного права


Поняття та ознаки юридичної особи. Сутність юридичної особи. Організаційно-правові форми юридичних осіб. Правоздатність юридичної особи та її зміст. Майнові права та обов'язки юридичних осіб. Особисті немайнові права та обов'язки юридичних осіб. Найменування юридичної особи (комерційне (фірмове) найменування). Місцезнаходження юридичної особи. Право юридичної особи на недоторканність ділової репутації та її судовий захист. Засоби індивідуалізації юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи. Установчі документи юридичної особи. Органи юридичної особи. Способи створення юридичних осіб. розпорядчий, нормативно-явочний, дозвільний і договірний. Філії та представництва юридичної особи. Припинення юридичних осіб. Форми припинення юридичних осіб. реорганізація та ліквідація. Види реорганізації. злиття, поділ, приєднання, перетворення. Виділ юридичної особи. Добровільний та примусовий порядок ліквідації юридичної особи. Види юридичних осіб.

^ Тема 5. Держава Україна, Автономна Республіка Крим і територіальні громади як суб'єкти цивільного права

Особливості цивільної правосуб'єктності держави. Спеціальна правоздатність держави. Участь держави в цивільних правовідносинах. Правосуб'єктність Автономної Республіки Крим як суб'єкта цивільного права. Участь Автономної Республіки Крим в цивільних правовідносинах. Правосуб'єктність територіальних громад як суб'єктів цивільного права. Участь територіальних громад у цивільних правовідносинах.
^

Тема 6. Об'єкти цивільних прав


Поняття і види об’єктів цивільних прав. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав. Речі як об'єкти цивільних прав. Поняття речей. Класифікація речей та її правове значення. Тварини як особливий об'єкт цивільних прав. Майно як особливий об'єкт цивільних прав. Підприємство як єдиний майновий комплекс. Гроші та валютні цінності як об'єкти цивільних прав. Цінні папери як об'єкти цивільних прав. Результати робіт та послуги як об'єкти цивільних прав. Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об'єкти цивільних прав. Інформація як об'єкт цивільних прав. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав.
^

Тема 10. Здійснення цивільних прав та їх захист


Здійснення цивільних прав. Межі здійснення цивільних прав.

Виконання цивільних обов'язків.

Способи захисту цивільних прав та інтересів. визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов'язку в натурі; зміна правовідношення; припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Судовий захист цивільного права чи інтересу в інший спосіб, який встановлюється договором або законом. Самозахист цивільних прав.

Засоби захисту цивільних прав та інтересів, що здійснюються компетентними державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими органами та особами.
^

Тема 8. Правочини


Поняття та ознаки правочинів. Воля і волевиявлення як суть правочину. Види правочинів. Умови чинності правочину. Презумпція правомірності правочину. Форма правочину. Способи волевиявлення. Усна форма правочину. Письмова форма правочину. проста та нотаріальне посвідчення. Укладення правочину шляхом мовчання. Державна реєстрація правочину. Місце вчинення правочину. Строки у правочині. Правочини, щодо яких правові наслідки пов'язуються з настанням певної обставини. Тлумачення змісту правочину. Відмова від правочину. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону.

Недійсність правочину. Види недійсних правочинів. Фіктивні та удавані Правочини. Нікчемні та оспорюванні Правочини.

Правові наслідки недійсності правочину (окремих його частин).
^

Тема 9. Представництво


Поняття та підстави представництва. Правочини, які може вчиняти представник. Правові наслідки вчинення правочину представником. Передоручення. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень. Представництво за законом. Комерційне представництво. Представництво за довіреністю. Форма довіреності. Довіреність юридичної особи. Строк довіреності. Припинення представництва за довіреністю. Скасування довіреності. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю.

Випадки недопущення представництва.
^

Тема 10. Строки і терміни в цивільному праві. Позовна давність


Види цивільно-правових строків.

Визначення строку вказівкою на подію, яка неминуче повинна настати. Визначення строку моментом вимоги кредитора.

Строки здійснення цивільних прав та виконання обов'язків. Строки існування цивільних прав та присікальні (преклюзивні) строки.

Строки захисту цивільних прав. гарантійні строки, строки оперативного захисту, претензійні строки, строки позовної давності, процесуальні строки.

Поняття позовної давності. Загальна позовна давність. Спеціальна позовна давність. Зміст тривалості позовної давності. Обчислення позовної давності.

Початок перебігу позовної давності. Позовна давність у разі замін сторін у зобов'язанні. Зупинення перебігу позовної давності. Переривання перебігу позовної давності. Закінчення строку позовної давності. Правові наслідки пропущення строку позовної давності. Застосування позовної давності до додаткових вимог. Наслідки спливу позовної давності.

Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

^ Тема 11. Особисті немайнові права та їх цивільно-правове регулювання

Поняття та ознаки особистих немайнових прав.

Види особистих немайнових прав. Зміст особистого немайнового права. Здійснення особистих немайнових прав. Забезпечення особистих немайнових прав. Обмеження особистих немайнових прав. Захист особистого немайнового права. Поновлення порушеного особистого немайнового права. Спростування недостовірної інформації. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права. Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди.

Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.

Право на життя. Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю. Право на охорону здоров'я. Право на медичну допомогу. Право на інформацію про стан свого здоров'я. Право на таємницю про стан здоров'я. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я. Право на свободу. Право на особисту недоторканність. Право на донорство. Право на сім'ю. Право на опіку або піклування. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля.

Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

Право на ім'я. Право на зміну імені. Право на використання імені. Право на повагу до гідності та честі. Право на повагу до людини, яка померла. Право на недоторканність ділової репутації. Право на індивідуальність. Право на особисте життя та його таємницю. Право на інформацію. Право на особисті папери. Розпоряджання особистими паперами. Право на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів. Право на таємницю кореспонденції.

Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-та відеозйомок. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах.

Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Право на місце проживання. Право на недоторканність житла. Право на вибір роду занять. Право на свободу пересування. Право на свободу об'єднання. Право на мирні зібрання.
^

Тема 12. Право власності. загальні положення


Поняття та зміст права власності. Правомочності володіння, користування, розпорядження власником своїм майном.

Право власності в об'єктивному розумінні. Право власності в суб'єктивному розумінні. Абсолютний характер права власності. Історичні типи права власності.

Здійснення права власності. Непорушність права власності. Тягар утримання майна. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна. Право власності українського народу. Право приватної власності. Суб'єкти права приватної власності. Право державної власності. Суб'єкти права державної власності. Право комунальної власності. Суб'єкти права комунальної власності. Право власності на землю (земельну ділянку). Суб'єкти права власності на землю (земельну ділянку). Право власності на житло. Суб'єкти права власності на житло.
^

Тема 13. Набуття та припинення права власності


Підстави набуття права власності.

Набуття права власності юридичною особою публічного права. Набуття добросовісним набувачем права власності на майно, відчужене особою, яка не мала на це права. Набуття права власності на новостворене майно. Набуття права власності на перероблену річ. Привласнення загальнодоступних дарів природи. Момент набуття права власності за договором. Набуття права власності на безгосподарну річ. Набуття права власності на рухому річ, від якої власник відмовився. Знахідка. Набуття права власності на знахідку. Право особи, яка знайшла загублену річ, на винагороду та відшкодування витрат, пов'язаних із знахідкою. Бездоглядна домашня тварина. Набуття права власності на бездоглядну домашню тварину. Відшкодування витрат на утримання бездоглядної домашньої тварини та виплата винагороди. Набуття права власності на скарб. Набувальна давність. Набуття права власності у разі приватизації державного майна та майна, що є у комунальній власності.

Підстави припинення права власності. відчуження власником свого майна; відмова власника від права власності; припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій особі; знищення майна; викуп пам'яток історії та культури; викуп земельної ділянки у зв'язку із суспільною необхідністю; викуп нерухомого майна у зв'язку з метою суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене; звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника; реквізиція; конфіскація; припинення юридичної особи чи смерті власника. Інші підстави припинення права власності.
^

Тема 14. Право спільної власності


Поняття і види права спільної власності.

Поняття права спільної часткової власності. Суб'єкти права спільної часткової власності.

Визначення часток у праві спільної часткової власності.

Здійснення права спільної часткової власності. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій власності. Утримання майна, що є у спільній частковій власності.

Право співвласника розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності. Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності.

Припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників. Звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності. Поділ майна, що є спільній частковій власності.

Поняття права спільної сумісної власності. Суб'єкти права спільної сумісної власності.

Здійснення права спільної сумісної власності. Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності. Звернення стягнення на частку майна, що у спільній сумісній власності. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності.
^

Тема 15. Захист права власності


Засади захисту права власності. Право власника на вимогу майна із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). Предмет віндикаційного позову.

Право власника на вимогу майна від добросовісного набувача. Права та обов'язки добросовісного набувача. Витребування грошей та цінних паперів.

Захист права власника від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння (негаторний позов).

Визнання права власності. Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності. Інші способи захисту права власності.
^

Тема 16. Речові права на чуже майно


Види речових прав на чуже майно. Захист речових прав на чуже майно.

Суб'єкти права володіння чутким майном. Підстави виникнення права володіння. Підстави припинення права володіння. Обов'язки недобросовісного володільця. Умови неможливості витребування майна з незаконного володіння іншої особи.

Поняття користування чужим майном. Поняття сервітуту. Встановлення сервітуту. Зміст сервітуту. Підстави припинення сервітуту.

Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. строк дії, зміст.

Підстави припинення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.

Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).

Права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої для забудови. Права та обов'язки землекористувача.

Припинення права користування земельною ділянкою для забудови. Правові наслідки припинення права користування земельною ділянкою.
^

Тема 17. Право інтелектуальної власності. загальні положення


Поняття права інтелектуальної власності. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності.

Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності. Види особистих немайнових прав і майнових прав інтелектуальної власності.

Строк чинності прав інтелектуальної власності.

Використання об'єкта права інтелектуальної власності. Передання майнових прав інтелектуальної власності. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам. Права інтелектуальної власності на об'єкти, створені у зв'язку з виконанням трудового договору та за замовленням.

Наслідки порушення права інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності судом.
^

Тема 18. Авторське право та суміжні права


Поняття і джерела авторського права. Об'єкти авторського права. Твори, які не є об'єктами авторського права. Суб'єкти авторського права. Первинне і похідне авторське право. Співавторство. Нероздільне і роздільне співавторство. Умови співавторства.

Виникнення авторського права. Суб'єктивне авторське право, його зміст і межі. Особисті немайнові права автора. Забезпечення недоторканності твору.

Майнові права інтелектуальної власності на твір. Ознаки твору. Використання твору.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір.

Поняття суміжних прав. Об'єкти та суб'єкти суміжних прав. Виникнення суміжних прав. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав.

Використання виконання. Використання фонограми, відеограми. Використання передачі (програми) організації мовлення.

Строк чинності суміжних майнових прав.

Захист авторського права і суміжних прав.
^

Тема 19. Право промислової власності


Поняття та джерела права промислової власності.

Об'єкти промислової власності.

Придатність винаходу, корисної моделі та промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на них.

Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Умови та порядок видачі патенту. Строк дії патенту.

Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин.

^ Тема 20. Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг

Поняття та правова охорона комерційного найменування. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування.

Поняття торговельної марки. Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. Строки чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійсними. Право попереднього користувача на торговельну марку. Поняття географічного зазначення. Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Суб'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Строк чинності права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Поняття комерційної таємниці. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Охорона комерційної таємниці органами державної влади. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.
^

Тема 21. Право на спадкування


Генеза спадкового права. Поняття та значення спадкування. Види спадкування. Склад спадщини. Права та обов'язки особи, які не входять до складу спадщини. Відкриття спадщини. Місце відкриття спадщини. Особливості спадкування деяких видів майна. Час відкриття спадщини. Місце відкриття спадщини. Спадкоємці. Право на спадкування. Обов'язки спадкоємців.

Спадкування за заповітом. Поняття заповіту. Право на заповіт. Права заповідача. Заповідальний відказ. Предмет заповідального відказу. Право на обов'язкову частку у спадщині. Заповіт з умовою. Заповіт подружжя. Підпризначення спадкоємця. Спадкування частини спадщини, що не охоплена заповітом. Встановлення сервітуту у заповіті. Форма заповіту. Посвідчення заповіту. Поняття секретного заповіту. Оголошення нотаріусом секретного заповіту. Посвідчення заповіту при свідках. Право заповідача на скасування та зміну заповіту. Таємниця заповіту. Тлумачення заповіту. Недійсність заповіту.

Виконання заповіту. Право заповідача на призначення виконавця заповіту. Призначення виконавця заповіту за ініціативою спадкоємців. Призначення виконавця заповіту нотаріусом. Згода особи на призначення її виконавцем заповіту. Повноваження виконавця заповіту. Право виконавця заповіту на плату за виконання своїх повноважень. Контроль за виконанням заповіту. Право на оскарження дій виконавця заповіту. Строк чинності повноважень виконавця заповіту. Право виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх повноважень.

Спадкування за законом. Черговість спадкування за законом. Зміна черговості одержання права на спадкування. Спадкування усиновленими та усиновлювачами. Перша черга спадкоємців за законом. Друга черга спадкоємців за законом. Третя черга спадкоємців за законом. Четверта черга спадкоємців за законом. П'ята черга спадкоємців за законом. Спадкування за правом представлення. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом.
^

Тема 22. Здійснення права на спадкування


Здійснення права на спадкування. Прийняття спадщини. Подання заяви про прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини. Прийняття заповідального відказу. Наслідки пропущений строку для прийняття спадщини. Право на відмову від прийняття спадщини. Правові наслідки відмови від прийняття спадщини. Перехід права на прийняття спадщини. Відумерлість спадщини. Поділ спадщини між спадкоємцями. Переважне право окремих спадкоємців на виділення спадкового майна в натурі. Перерозподіл спадщини. Пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців. Обов'язок спадкоємців задовольнити вимоги кредитора. Охорона спадкового майна. Управління спадщиною

Оформлення права на спадщину. Право спадкоємця на одержання свідоцтва про право на спадщину. Обов'язок спадкоємця звернутися за свідоцтвом про право на спадщину на нерухоме майно. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину. Державна реєстрація права на спадщину. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину.

Поняття спадкового договору. Сторони у спадковому договорі. Форма спадкового договору. Обов'язки набувача у спадковому договорі. Особливості спадкового договору з участю подружжя. Забезпечення виконання спадкового договору. Розірвання спадкового дого­вору.
^

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

III курс

Тема 23. Зобов'язальне право. загальні положення.


Поняття і система зобов'язального права.

Поняття зобов'язання, підстави його виникнення та значення у сучасному цивільному обороті. Склад зобов'язання. Суб'єкти зобов'язання. кредитор, боржник, третя особа. Заміна сторін у зобов'язанні. Об'єкти зобов'язання. Зміст зобов'язань.

Види зобов'язань.

^ Тема 24. Виконання зобов’язань та способи його забезпечення.

Поняття та принципи виконання зобов'язань. Суб'єкти виконання зобов'язання. Місце, строк та спосіб виконання зобов'язання. Зустрічне та альтернативне виконання зобов'язання. Особливості виконання солідарного та часткового зобов'язання. Регресне зобов'язання, його ознаки. Підтвердження виконання зобов'язання.

Види забезпечення виконання зобов'язання. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання. Загальні умови забезпечення виконання зобов'язання. Окремі види забезпечення виконання зобов'язання. Поняття та види неустойки (штраф, пеня). Підстави виникнення права на неустойку. Предмет неустойки. Правові наслідки сплати (передання) неустойки. Договір поруки та його зміст. Припинення поруки. Поняття гарантії. Сторони та зміст договору гарантії. Припинення гарантії. Право гаранта на зворотну вимогу (регрес) до боржника. Поняття завдатку. Правові наслідки порушення або припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком. Поняття застави. Підстави виникнення застави. Види застав. Предмет застави. Форма договору застави. Сторони та зміст договору застави. Дострокове виконання зобов'язання, забезпеченого заставою. Припинення права застави. Право притримання. Обов'язки кредитора, який притримує річ у себе. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор.

Підстави припинення зобов'язання. Виконання зобов'язання. Передання відступного. Зарахування. Недопустимість зарахування зустрічних вимог. Зарахування у разі заміни кредитора. Домовленість сторін. Прощення боргу. Поєднання боржника і кредитора п одній особі. Неможливість виконання зобов'язання. Припинення зобов'язання у зв'язку зі смертю фізичної особи або ліквідацією юридичної особи.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Структура навчальної дисципліни «цивільне право» за модульною системою iconСтруктура навчальної дисципліни «податкове право» за модульною системою

Структура навчальної дисципліни «цивільне право» за модульною системою icon4. структура навчальної дисципліни «цивільний процес» за модульною системою

Структура навчальної дисципліни «цивільне право» за модульною системою iconСтруктура навчальної дисципліни «Цивільне право»
Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист цивільних прав та інтересів
Структура навчальної дисципліни «цивільне право» за модульною системою iconСтруктура навчальної дисципліни „Сімейне право” галузі знань 0304“Право” напряму підготовки 030401 „Право”

Структура навчальної дисципліни «цивільне право» за модульною системою iconСтруктура навчальної дисципліни „Право соціального захисту” у галузі знань 0304 “Право” за напрямом підготовки 030401 „Право”

Структура навчальної дисципліни «цивільне право» за модульною системою iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) курсу "логіка (загальна І юридична)" для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01. “Право спеціальності 06. 01. 01. «Право»
Структура навчальної дисципліни «цивільне право» за модульною системою iconСтруктура навчальної дисципліни „Трудове право” галузі знань 0304“Право” напряму підготовки 030401 „Правознавство”

Структура навчальної дисципліни «цивільне право» за модульною системою iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України»
Цивільне право як галузь приватного права. Предмет цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання. Принципи цивільного права....
Структура навчальної дисципліни «цивільне право» за модульною системою iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „Цивільне право” для студентів денної та заочної форм навчання...
Структура навчальної дисципліни «цивільне право» за модульною системою iconЗміст навчальної дисципліни Лекція Загальні положення цивільного права. Основні поняття
Загальні положення цивільного права. Основні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи