Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» icon

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Скачати 190.67 Kb.
НазваКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Дата04.09.2012
Розмір190.67 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»«Затверджую»

_______________________

Проректор з НМР ХЕПІ доц. Кузьменко Л.В.

“____”_____________ 200__ р.


Методичні рекомендації

для виконання контрольних робіт

студентами заочного відділення 3 курсу з дисципліни

«Судочинство в господарських судах»


Галузь знань 0304 « Право»

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»


Укладач: викладач Козачок Н.В.


^

Херсон – 2010
Загальні методичні рекомендації


Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 6-му семестрі.

Виконання письмової контрольної роботи є однією з важливих форм самостійної роботи студента під час освоєння курсу “ Судочинство в господарських судах “. Метою написання контрольної роботи є більш глибоке засвоєння студентами тієї частини знань, яку вони отримує під час занять на сесії, та їх розширення в процесі самостійної роботи з нормативними актами та іншою літературою.

Завдання існує в 11 варіантах і охоплює весь матеріал курсу «судочинство в господарських судах».

^ Студент виконує роботу за одним із варіантів, номер якого відповідає першій букві його прізвища (на державній мові).

Кожний варіант має теоретичну і практичну частину. Теоретична частина включає два теоретичних питання, а практична – одна ситуаційна задача та складання процесуального документу. В контрольній роботі теоретичні питання охоплюють матеріал загальної та особливої частини. Формулювання теоретичних питань в роботі та умови завдання змінювати не дозволяється.

Перед початком виконання письмової контрольної роботи необхідно ознайомитись з даними методичними рекомендаціями та вивчити відповідну рекомендовану літературу.

Текст виконаної контрольної роботи повинен розкрити теоретичні питання, матеріал повинен бути викладений логічно й послідовно, а також враховувати всі зміни в законодавстві, що відбулись на момент його написання. Студент повинен показати вміння відокремити головне, а також пов’язати отримані знання з практичною роботою.

Не припускається в контрольній роботі переписування глав, розділів або відповідних параграфів з підручника чи монографії. Контрольна робота має творчий характер і передбачає вміння працювати зі спеціальними літературними джерелами. Використання таких джерел визначається відповідними посиланнями за текстом.

Відповіді на задачу повинні бути повними, аргументованими з посиланням на відповідні статті та норми закону. Практичне завдання виконується на окремому листі ( формат № 4 ) або на відповідному бланку), складається від імені студента і додається до контрольної роботи.


Контрольна робота виконується на окремих листах ( формат № 4 ) або в шкільному зошиті у клітинку. Обсяг тексту контрольної роботи повинен бути 10 - 12 аркушів друкованого на комп’ютері тексту (шрифтом 14, полуторним між строковим інтервалом) або 18 - 24 аркуші шкільного зошита (через рядок у зошитах в клітинку) написаний акуратним розбірливим почерком із полями на кожному листі. Робота, написана нерозбірливим почерком або виконана не акуратно, не зараховується.

Кожна робота оформлюється відповідним чином. Робота має містити: зміст, вступ, висновок та список використаних джерел. Робота підписується студентом.

На обкладинці зошита вказуються: навчальний заклад, навчальна дисципліна, номер варіанта, прізвище, ім’я та по батькові слухача, курс, група.


Контрольна робота не зараховується, якщо вона

 • виконана не повністю;

 • не розкриває змісту теоретичних питань;

 • має суттєві теоретичні помилки при розкритті теоретичних питань або у вирішенні задач;

 • правильність оформлення процесуального документу;

 • задача або практичне завдання розв’язані неправильно;

 • робота виконана не самостійно або з посиланням на застарілі положення закону;

 • має свою копію серед зданих робіт (не зараховуються всі копії).

Якщо контрольну роботу не зараховано, то слухач виконує її повторно за тим же варіантом з урахуванням зауважень викладача і подає до навчального закладу з рецензією на не зараховану роботу.


^

В А Р І А Н Т № 1


Буква «А» - «В»


 1. Стадії господарського процесу.

 2. Міжнародні третейські суди.


Задача Швейна фабрика згідно з договором поставки зобо­в'язана була поставити універмагу «Дитячий світ» швейні виро­би. У договорі зазначалося, що зимовий асортимент товару має бути відправлений не пізніше ніж 01 листопада. Проте фабрика порушила умови договору і відправили універмагу швейні виро­би тільки 29 грудня. 28 лютого наступного року юрисконсульт, який обслуговує універмаг, знайшов, що жодних санкцій за по­рушення умов договору до фабрики вжито не було, підрахував суму неустойки за прострочення в доставці товару і того самого дня відіслав фабриці претензію з пропозицією про перерахуван­ня суми неустойки. Фабрика заперечувала проти висунення до неї вимог, посилаючись на те що універмаг пропустив строк на пред'явлення претензії. Універмаг, вважаючи що строк на заяву претензії не порушений, оскільки рахував його з часу отриман­ня поставленого з простроченням товару, пред'явив позовну за­яву до фабрики про стягнення неустойки.

Як вирішить спір господарський суд? Обґрунтуйте рішення.


Скласти процесуальний документ: скласти претензію


^

В А Р І А Н Т №2


Буква «Г» - «Д» 1. Порушення справ в господарському суді.

 2. Перегляд справ за нововиявленними обставинами.


Задача Згідно з договором автотранспортного перевезення продукція перевозилася в супроводі експедитора вантажоотри­мувача.

Під час транспортування виникла аварія (автомашина пере­вернулася), унаслідок якої частина вантажу була пошкоджена, а інша розкрадена. Під час аварії експедитор, який супроводжу­вав вантаж, одержав травму і був відправлений з місця аварії в лікарню. Заявлену вантажоотримувачем претензію про відшко­дування вартості пошкодженого і розкраденого вантажу авто­транспортне підприємство відхилило, зазначивши, що воно не відповідає за зберігання вантажу, оскільки останній перевозив­ся в супроводі експедитора вантажоотримувача, а вина АТП в аварії не доведена.

Вантажоотримувач пред'явив позовну заяву. Розв'яжіть справу.


Скласти процесуальний документ: позовну заяву
^

В А Р І А Н Т №3


Буква «Е» - «Ж» 1. Досудове врегулювання господарських спорів.

 2. Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним судом України.


Задача TOB «Виноградар» 20 вересня 2009 р. відванта­жило на адресу Печерського оптово-роздрібного торгового під­приємства м. Києва два вагони винограду і вагон яблук. Ван­таж був завантажений товариством і ним же опломбований. Строк доставки вантажу установлений - 2 дні, строк транспор­табельності - 4 дні. Вантаж прибув у м. Київ 23 вересня 2009 р. в непошкоджених вагонах, але на вагоні з яблуками висіла плом­ба станції «Роздільна» Одеської залізниці.

На прохання вантажоодержувача складений комерційний акт, у якому, крім прострочення в доставці вантажу, зазначене часткове псування винограду і нестача двох ящиків яблук, ОРТП заявило претензію до управління залізниці про стягнення штра­фу за прострочення доставки вантажу, а також вартості зіпсова­ного та такого вантажу, якого недостач. Залізниця претензію від­хилила, зазначивши у відповіді, що:

 1. Прострочення в поставці вантажу виникло з вини станції, яка затримала відправку вантажу на 1 добу, а тому й повинна не­сти відповідальність.

 2. За псування вантажу залізниця не відповідає, оскільки ван­таж, хоча й прибув з порушенням строків поставки, але в ме­жах його транспортабельності, зазначеного ТОВ.

 3. За втрату 2 ящиків яблук залізниця також не відповідає, оскільки, по-перше, вантаж був відвантажений ТОВ, а, по-друге, за масою втрата вантажу не перевищує встановлених норм природної втрати.

ОРТП звернувся з позовною заявою в господарський суд. Яке рішення має винести останній?

^

Скласти процесуальний документ: відповідь на претензію
  В А Р І А Н Т № 4

  Буква «З» - «І» 1. Порядок пред’явлення претензії.

 2. Перегляд судових рішень в касаційному порядку.Задача Електротехнічний завод послав 10 липня 2009 р. будівельному концерну, розташованому в іншому місті, листа з пропозицією придбати зайве обладнання, зазначивши його на­йменування, кількість і ціну. Концерн отримав лист 14 липня, прийняв пропозицію і сповістив про це завод 15 липня. Однак лист з вини пошти затримався в дорозі і потрапив на завод лише 23 липня. Представник концерну приїхав на автомобілі за облад­нанням, але завод 22 липня передав його фабриці. Концерн пред'явив позов у господарський суд про вилучення у фабрики обладнання на тій підставі, що він придбав його раніше, а також про стягнення завданих заводом збитків.

Покажіть на цьому прикладі стадії укладення договору. Яке рішення мас винести господарський суд? Яким вимогам має відповідати оферта?


Скласти процесуальний документ: супровідний лист до договору


^

В А Р І А Н Т № 5


Буква «Ї» - «К»


 1. Джерела господарського процесу.

 2. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку.


Задача Виробниче об'єднання 13 травня 2008 р. пред'явило позовну заяву про відшкодування вартості пряжі, забракованої через наявність недоліків, і штраф за поставку неякісної продукції.

Пряжа була отримана ВО 12 вересня 2008 р. Виробниче об'­єднання 10 грудня 2008 р. повідомило виготовлювача про вияв­лені в процесі переробки пряжі приховані дефекти і просило на­правити представника для складання акта. Не звертаючи уваги на неодноразові телеграми, представник виготовлювача не з'яв­ився, тому покупець викликав представника державної інспекції з питань якості текстильної сировини. В акті експертизи від 07 лютого 2009 р. зазначені приховані дефекти.

Господарський суд відмовив у позовній заяві, посилаючись на те, що пройшов строк позовної давності, який на його думку, почав діяти з 03 жовтня 2008 р.

Чи правильно вирішив справу господарський суд?


Скласти процесуальний документ:протокол розбіжностей до договору  ^ ВАРІАНТ №6

  Буква «Л» - «Н»

1. Поняття підвідомчості і підсудності, їх види.

2. Прийняття рішення у справі, його зміст.


Задача Холодильний комбінат звернувся з позовною заявою до перевізника (управління залізниці) і постачальника (м'ясоком­бінату) про стягнення з відповідача вартості недопоставленого м'я­са на суму 800 грн. Вантаж прибув у непошкодженому вагоні, але без пломби м'ясокомбінату. Під час розвантаження виявилося, що вагон був завантажений до повної місткості і нестача кількості вантажу не змогла б вміститися, м'ясо (туші) порізів та інших по­шкоджень не мало. Ці обставини були підтверджені експедито­ром м'ясокомбінату і відображені в комерційному акті.

Хто повинен у цьому випадку нести відповідальність за неста­чу вантажу?


  Скласти процесуальний документ: угоду про зміну договору

  ^ ВАРІАНТ №7

  Буква «О» - «Р»

1.Вирішення питання про підсудність і врегулювання розбіжностей, що виникають при цьому.

2.Позовна заява, її форма і зміст.Задача Між TOB «Спектр» і приватним підприємством з виготовлення меблів укладений договір про виготовлення для офісу товариства столів. Товариство перерахувало аванс, як і пе­редбачалося договором. Однак підприємство роботу з виготовлен­ня столів не розпочало, а переказані гроші повертати відмовило­ся. Товариство вирішило подати позов до господарського суду. Однак у прийнятті документів йому було відмовлено з посилан­ням на те, що копії документів, на підставі яких заявник обґрун­тував свої вимоги, не були засвідчені нотаріусом.

У яких нормативно-правових актах регламентується порядок оформлення і подання копій процесуальних документів?

Чи підлягають нотаріальному посвідченню копії документів, що подаються до господарського суду? Перелічіть, яких саме документів.

Що можна порадити в цій ситуації заявнику?


Скласти процесуальний документ: угоду про розірвання договору


^ ВАРІАНТ №8

  Буква «С» - «У»


1.Суддя господарського суду, його правове положення та компетенція.

2.Поняття і зміст судових витрат, їх розподіл.


Задача З вини орендаря сталася пожежа, якою було по­шкоджено частину орендованого приміщення. За договором оре­нди в разі пожежі чи іншого пошкодження майна з вини оренда­ря він повинен відшкодувати суму орендної плати за час вико­нання ремонтних робіт, а також вартість ремонтних робіт, що повинні здійснюватись орендодавцем. Однак орендар відмовив­ся відшкодувати збитки.

Хто несе ризик випадкової загибелі майна?

Чи відповідають законодавству наведені положення договору оренди?

Чи задовольнить господарський суд вимоги орендодавця?


Скласти процесуальний документ: протокол судового засідання

^ ВАРІАНТ №9

  Буква «Ф» - «Ц»1.Права і обов’язки сторін в господарському процесі.

2.Строки провадження у справах про банкрутство.


Задача Один із банків м. Києва звернувся до господарсько­го суду із позовом про визнання неправомірними дій арбітражно­го керуючого. Неправомірні дії арбітражного керуючого, на дум­ку позивача, полягали в невнесенні вимог банку, які, крім того, частково були забезпечені заставою, до реєстру вимог кредиторів. Заперечуючи проти вимог позивача, арбітражний керуючий по­яснив, що не вніс вимоги банку в реєстр тому, що банк не повідомив про свої грошові вимоги до боржника в місячний строк після опублікування оголошення про порушення справи про банкрутст­во і не надав документів на підтвердження цих вимог.

Які повноваження має арбітражний керуючий згідно з чин­ним законодавством?

Який порядок виявлення грошових вимог кредиторів?

Який порядок задоволення грошових вимог кредиторів при лі­квідаційній процедурі?

Яким має бути рішення суду?


Скласти процесуальний документ: скласти рішення господарського суду
^

В А Р І А Н Т №10


  Буква «Ч» - «Щ»


1. Участь в господарському процесі прокурора.

2. Наказ господарського суду і порядок його виконання.


Задача Між TOB «Атлант» і державним підприємством укладений договір оренди складських приміщень строком на один рік. Плату за користування приміщенням передбачалося вносити щомісяця. Оскільки протягом п'яти місяців орендар не сплачував орендних платежів, орендодавець надіслав йому повід­омлення про дострокове розірвання договору з вимогою звільнити приміщення. У відповіді орендар повідомляв, що односторон­ня відмова від виконання зобов'язань заборонена, і погрожував звернутися до суду з позовом про усунення перешкод у користу­ванні приміщенням.

Чи передбачає законодавство випадки дострокового розірван­ня договору оренди?

Чи може таке розірвання відбуватися в односторонньому по­рядку?

Що можна порадити орендодавцю в цій ситуації?


^ Скласти процесуальний документ: апеляційну скаргу

  В А Р І А Н Т № 11

  Буква «Ю» - «Я» 1. Призначення і проведення судової експертизи.

 2. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника.


Задача Приватне підприємство протягом року торгувало горілчаними виробами, не придбавши ліцензії на здійснення цьо­го виду діяльності. Податкова інспекція подала до господарсь­кого суду позов про ліквідацію підприємства. Підприємство про­ти позову заперечувало, посилаючись на те, що торгівля без лі­цензії не може бути підставою для ліквідації підприємства.

Які підстави передбачені законодавством для ліквідації суб'єк­тів господарювання?

Чи може торгівля без ліцензії бути підставою для ліквідації підприємства?

Чи має право податкова інспекція подавати такий позов?

Яке рішення має прийняти суд?


^ Скласти процесуальний документ: постанову Вищого господарського суду України


ЛІТЕРАТУРА

РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ “Судочинство в господарських судах”

Нормативні акти


 1. Господарський процесуальний кодекс України // ВВР України. -2001:-№36. -Ст. 188.

 2. Інформаційний лист Вищого господарського суду України «Про За­кон України «Про внесення зміни до статті 67 Господарського про­цесуального кодексу України щодо забезпечення позову» від 21.10.08 р. №01-8/633.

 3. Інформаційний лист Вищого господарського суду України «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності» від 27.06.08 р. №01-8/383/1.

 4. Інформаційний лист Вищого господарського суду України «Про практику Верховного Суду України у справах зі спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про оренду землі» від 06.06.08 р. №01-8/354.

 5. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/289 від 18.09.1997 р. «Про деякі питання практики застосування Господар­ського процесуального кодексу України».

 6. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/611 від 23.08.1994 р. «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову».

 7. Рекомендації Вищого господарського суду України « Про внесення змін до деяких роз'яснень Вищого арбітражного суду України та президії Вищого господарського суду України» від 22.10.07 р. №04-5/198.


Навчальна література


 1. Абрамов Н. А. Хозяйственно-процессуальное право Украины : учеб. пособие / Н. А. Абрамов. - X. : Одиссей, 2002. - 256 с.

 2. Бакалінська О. Актуальні проблеми захисту ділової репутації суб'єк­тів господарювання у конкурентному праві України / О. Бакалінська // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 7. - С. 8—11.

 3. Боровик С. С. Захист права суб'єктів господарювання в арбітражних судах України / Боровик ОС, Дунь В. В., Мудрий С. М. - К.": Орія-ни, 2001.-228 с.

 4. Булгакова І. В. Деякі питання забезпечення позову в господарсько­му процесі / І. В. Булгакова //Вісник господарського судочинства. -2005.-№3. - О 197-203.

 5. Васильєв С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины : учебное пособие / С. В. Васильев. - X. : Эспада, 2002. - 368 с.

 1. Горевий В. І. Окремі питання щодо участі юридичних служб підпри­ємств в економіко-правовому механізмі природокористування й охо­рони довкілля / В. І. Горевий // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 12. - С. 92-95.

 2. Горевий В. І. Участь юридичної служби у відшкодуванні збитків, за­подіяних суб'єкту господарювання (підприємництва) контрагента­ми / Горевий В. І., Куліш А. М. // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 10. - С. 39-42.

 3. Господарський процесуальний кодекс з постатейними матеріалами / уклад. В. Е. Беляневич. - К. : Юстиніан, 2002. - 544 с.

 4. Горевий В. І. Організація юридичної служби на підприємстві: навч. посібник / В. І. Горевий. - Суми : Університетська книга, 2008. -319 с.
 1. Кройтор В. А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйствен­ных споров : Науч.-практ. пособие / В. А. Кройтор. - X. : Эспада, 2001. -С. 218-341.

 2. Медведев А. Особливості відповідальності за порушення вимог за­конодавства про захист економічної конкуренції в Україні / А. Медведев // Підприємництво, господарство і право. - 2008. -№9. -С. 44-47.

 3. Минюк Д. Юридична відповідальність суб'єктів зовнішньо-економіч­ної діяльності в Україні та порядок її застосування /' Д. Минюк // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 6. - С. 84-87.

 4. Новицький В. В. Терміни пред'явлення зустрічного позову та кри­терії їх встановлення / В. В. Новицький // Вісник господарського судочинства. - 2003. - № 4. - С. 212-213.

 5. Притггка Д. М. Арбітражний процес : навч. посібник / Д. М. Прити­ка. - X. : Консум, 2000. - Ч. II. - 416 с.

 6. Притика Д. М. Господарський процесуальний кодекс України : Наук.-практ. коментар / Притика Д. М., Тітов М. І., Гайворонський В. М. -X. : Консум, 2003. - 320 с.

 7. Притика Д. М. Арбітражний процес: законодавство та практика за­стосування : навч. посібник / Притика Д. М., Тітов М. І. - X., 2000. -Ч. І.-544 с.

 8. Чернадчук В. Д. Господарське процесуальне право України : підруч­ник / Чернадчук В. Д., Сухонос В. В., Нагребельний В. П. та ін. -Суми : Університетська книга, 2006. - 331 с.

 9. Щербина В. Проблеми захисту прав та інтересів суб'єктів господа­рювання (матеріально-правовий та процесуальний аспекти) / В. Щер­бина // Українське комерційне право. Науково-практичний журнал. -2007. -№ 8.- С. 12-20.

Схожі:

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 5-му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 5-му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у -му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Робоча програма дисципліни „Фінансове право” для студентів спеціальності 060101 “правознавство” складена на базі типової програми...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Робоча програма дисципліни „Земельне право України" для студентів спеціальності 030402"Правознавство" складена на базі типової програми...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Цивільне право – провідна галузь права І визнається такою в усіх правових системах світу. Вивчення цивільного права у цей період...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А. А. – Херсон:...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський – Херсон: хепі,...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи