Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни icon

Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Скачати 69.29 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Дата04.09.2012
Розмір69.29 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ - ЗАОЧНИКІВ З ДИСЦИПЛІНИ

«БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»


Херсон 2006

Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А.А.Башинський – Херсон: ХЕПІ, 2006 р. – 10 с.


Укладач: к. е. н., доцент, А.А.Башинський


Затверджено

на засіданні кафедри загальноюридичних дисциплін

протокол № __ від “__”______ 2006 р.

Завідуючий кафедрою _________________ С.А.Скриль


^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольні роботи з дисципліни «Банківське право» виконуються згідно з навчальним планом для вивчення теоретичної частини курсу та використання отриманих знань на практиці. Контрольні роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентом за час навчання.

У зміст роботи входять відповіді на теоретичні питання. Тематика контрольних робіт повинна відповідати завданням навчальної дисципліни.

Обсяг роботи повинен бути 10-15 аркушів формату А4. В контрольних роботах необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології. При написанні контрольної роботи студент повинен обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали.

Номер варіанту контрольної роботи слід вибирати по алфавітному списку студентів в журналі.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ НАПИСАННІ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


При оцінці студентів під час перевірки контрольної роботи задається 1-3 запитання і враховується загальна грамотність, логічність і чіткість відповіді, знання та вміння працювати з літературою та нормативними документами.

Зараховано” ставиться якщо на всі питання дана правильна та вичерпна відповідь, студент виявив усебічні, систематизовані, глибокі, всебічні знання програмного матеріалу на рівні творчого використання, матеріал викладено в логічній послідовності з виділенням головного, дано правильну відповідь на додаткові питання викладача стосовно теми.

Незараховано” ставиться якщо студент не відповідає на поставлені викладачем запитання, виявляє значні прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, робить значні помилки при викладі матеріалу теми, не може відповісти на додаткові питання викладача з теми.


^ ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант 1.

1. Поняття банківського права

2. Процент за кредит

Варіант 2.

1. Предмет і метод банківського права

2. Форми та види кредиту

Варіант 3.

1. Джерела банківського права. Банківське законодавство

2. Необхідність і суть кредиту

Варіант 4.

1. Система банківського права

2. Організація діяльності та формування капіталу комерційного банку

Варіант 5.

1. Норми банківського права: зміст, особливості та види

2. Класифікація комерційних банків

Варіант 6.

1. Банківські правовідносини

2. Правові засади контролю НБУ за діяльністю комерційних банків

Варіант 7.

1. Суб’єкти банківського права та банківських правовідносин

2. Проведення грошово-кредитної політики НБУ


Варіант 8.

1. Поняття кредитної системи

2. Керівні органи НБУ

Варіант 9.

1. Банківська система: принципи побудови, механізм функціонування, функції

2. Центральний банк - НБУ

Варіант 10.

1. Парабанківська система

2. Класифікація комерційних банків

Варіант 11.

1. Міжбанківські об'єднання

2. Необхідність і суть кредиту

Варіант 12.

1. Поняття банківського права

2. Процент за кредит

Варіант 13.

1. Предмет і метод банківського права

2. Форми та види кредиту

Варіант 14.

1. Джерела банківського права. Банківське законодавство

2. Необхідність і суть кредиту

Варіант 15.

1. Система банківського права

2. Організація діяльності та формування капіталу комерційного банку

Варіант 16.

1. Норми банківського права: зміст, особливості та види

2. Класифікація комерційних банків


Варіант 17.

1. Банківські правовідносини

2. Правові засади контролю НБУ за діяльністю комерційних банків

Варіант 18.

1. Суб’єкти банківського права та банківських правовідносин

2. Проведення грошово-кредитної політики НБУ

Варіант 19.

1. Поняття кредитної системи

2. Керівні органи НБУ

Варіант 20.

1. Банківська система: принципи побудови, механізм функціонування, функції

2. Центральний банк - НБУ

Варіант 21.

1. Парабанківська система

2. Класифікація комерційних банків

Варіант 22.

1. Міжбанківські об'єднання

2. Необхідність і суть кредиту

Варіант 23.

1. Поняття банківського права

2. Процент за кредит

Варіант 24.

1. Предмет і метод банківського права

2. Форми та види кредиту

Варіант 25.

1. Джерела банківського права. Банківське законодавство

2. Необхідність і суть кредиту


Варіант 26.

1. Система банківського права

2. Організація діяльності та формування капіталу комерційного банку

Варіант 27.

1. Норми банківського права: зміст, особливості та види

2. Класифікація комерційних банків

Варіант 28.

1. Банківські правовідносини

2. Правові засади контролю НБУ за діяльністю комерційних банків

Варіант 29.

1. Суб’єкти банківського права та банківських правовідносин

2. Проведення грошово-кредитної політики НБУ

Варіант 30.

1. Поняття кредитної системи

2. Керівні органи НБУ


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


а) основна:

1. Конституція України. - К.: Просвіта, 1996. – 79 с.

2. Господарський кодекс України від 2005 року.

3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 20 березня 1991 року.

4. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року.


б) додаткова:

5. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф.Жукова.   М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1997.

6. Банківська енциклопедія / За ред. А.М. Мороза.   К.: Ельтон, 1993.

7. Вступ до банківської справи /За ред. М.І. Савлука.   К: Лібра. 1998.

8. Основы банковского дела / Под ред. А.Н. Мороза.   К.: Либра, 1994.

9. Основы банковского менеджмента: Учебное пособие / Под ред. О.Й. Лаврушина.   М.: Инфра   М, 1995.


ЗМІСТ


Загальні методичні вказівки до написання контрольної роботи

3
^
Критерії оцінок знань студентів при написанні контрольної роботи


3

Варіанти контрольних робіт

4

Рекомендована література

8Відповідальний за випуск:

І.Б. Зазуляк


Підп. до друку “___”_____2006 р. Формат 60х81 1/16

Папір друк. № 1. Друк офсетний.

Умов.вид.2,08 Умов. від. 2,18 Облік. вид. арок. 2,5

Файл: _________

Зам. №___ Тираж ____ прим. Ціна за домовленістю


***********************************************

ХЕПІ, 73028, Херсон-28, вул. Кримська, 130

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський – Херсон: хепі,...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А. А. – Херсон:...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Робоча програма дисципліни „Земельне право України" для студентів спеціальності 030402"Правознавство" складена на базі типової програми...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу: «Звітність підприємств»
Бухгалтерський облік покликаний забезпечувати інформацією про діяльність підприємства, необхідною для прийняття рішення, як зовнішніх,...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Страхування” для студентів Херсонського економічно-правового інституту денної...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Страхові послуги” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи