Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» icon

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Скачати 202.84 Kb.
НазваКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Дата04.09.2012
Розмір202.84 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»«Затверджую»

_______________________

Проректор з НМР ХЕПІ доц. Кузьменко Л.В.

“____”_____________ 200__ р.


Методичні рекомендації

для виконання контрольних робіт

студентами заочного відділення 3 курсу з дисципліни

« Цивільний процес»


Галузь знань 0601 « Право»

напрям підготовки 6.010100 «Правознавство»


Укладач: ст. викладач Савченко Н.Т.


Херсон – 2008
Загальні методичні рекомендації


Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 5-му семестрі.

Виконання письмової контрольної роботи є однією з важливих форм самостійної роботи студента під час освоєння курсу “ Цивільний процес України “. Метою написання контрольної роботи є більш глибоке засвоєння студентами тієї частини знань, яку вони отримує під час занять на сесії, та їх розширення в процесі самостійної роботи з нормативними актами та іншою літературою.

Завдання існує в 20 варіантах і охоплює весь матеріал загальної і особливої частин цивільного процесу.

^ Студент виконує роботу за одним із варіантів, номер якого відповідає номеру, за яким цей студент записаний в учбовому журналу групи.

Кожний варіант має два теоретичних питання, задачу і практичне завдання. В контрольній роботі теоретичні питання охоплюють матеріал загальної та особливої частини. Крім цього в кожній роботі студент повинен вирішити ситуаційну задачу та скласти відповідний процесуальний документ. Формулювання теоретичних питань в роботі та умови завдання змінювати не дозволяється.

Перед початком виконання письмової контрольної роботи необхідно ознайомитись з даними методичними рекомендаціями та вивчити відповідну рекомендовану літературу.

Текст виконаної контрольної роботи повинен розкрити теоретичні питання, матеріал повинен бути викладений логічно й послідовно, а також враховувати всі зміни в законодавстві, що відбулись на момент його написання. Студент повинен показати вміння відокремити головне, а також пов’язати отримані знання з практичною роботою.

Не припускається в контрольній роботі переписування глав, розділів або відповідних параграфів з підручника чи монографії. Контрольна робота має творчий характер і передбачає вміння працювати зі спеціальними літературними джерелами. Використання таких джерел визначається відповідними посиланнями за текстом.

Відповіді на задачу повинні бути повними, аргументованими з посиланням на відповідні статті та норми закону. Практичне завдання виконується на окремому листі ( формат № 4 ) або на відповідному бланку), складається від імені студента і додається до контрольної роботи.


Контрольна робота виконується на окремих листах ( формат № 4 ) або в шкільному зошиті у клітинку. Обсяг тексту контрольної роботи повинен бути 10 - 12 аркушів друкованого на комп’ютері тексту (шрифтом 14, полуторним між строковим інтервалом) або 18 - 24 аркуші шкільного зошита (через рядок у зошитах в клітинку) написаний акуратним розбірливим почерком із полями на кожному листі. Робота, написана нерозбірливим почерком або виконана не акуратно, не зараховується.

Кожна робота оформлюється відповідним чином. На першій сторінці вказуються всі теоретичні питання та описується практичне завдання. В кінці роботи обов’язково вказується список літератури, яка була використана при написанні роботи Робота підписується студентом.

На обкладинці зошита вказуються: навчальний заклад, навчальна дисципліна, номер варіанта, прізвище, ім’я та по батькові слухача, курс, група, домашня або службова адреса й телефон.

Наприкінці роботи наводиться список літератури, яку було використано при підготовці контрольної роботи.


Контрольна робота не зараховується, якщо вона

 • виконана не повністю;

 • не розкриває змісту теоретичних питань;

 • має суттєві теоретичні помилки при розкритті теоретичних питань або у вирішенні задач;

 • задача або практичне завдання розв’язані неправильно;

 • процесуальний документ складений неправильно;

 • робота виконана не самостійно або з посиланням на застарілі положення закону;

 • має свою копію серед зданих робіт (не зараховуються всі копії).

Якщо контрольну роботу не зараховано, то слухач виконує її повторно за тим же варіантом з урахуванням зауважень викладача і подає до навчального закладу з рецензією на не зараховану роботу.


В А Р І А Н Т № 1

 1. Поняття позову, його елементи та види.

 2. Зміст судового рішення.Задача


Громадянин 3. купив у колгоспі дині по ціні, передбаченій у договорі купівлі-продажу. Через два дні після прибуття автомашини в м. Київ 3. викликав експерта, який визначив, що дині нижчого сорту, в зв'язку з чим колгоспу було недоплачено значні суми, обумовле­ні договором. Місцевий суд відхилив позов колгоспу, поклавши в основу рішення висновок експерта. Колгосп оскаржив це рішен­ня суду.

На які порушення закону необхідно посилатися ?

Практичне завдання


Скласти позовну заяву про визнання шлюбу недійсним.


В А Р І А Н Т №2

 1. Процесуальний порядок пред'явлення позову.

 2. Законна сила судового рішення.

Задача


У завідувачки магазином Д. під час ревізії виявлено нестачу товарів, яка, за її поясненням, утворилася внаслідок крадіжки під час розвантаження. Позов торговельного відділу до Д. суд задо­вольнив частково, вказавши, що вона не мала корисливих моти­вів, утримує дитину і єдиним джерелом її існування є заробіток. Між тим чоловік Д. працює директором фірми і за останні два роки їх сім'я придбала автомобіль і дачу.

Чи є у позивача підстави для апеляційного оскарження рішен­ня суду?


Практичне завдання


Скласти позовну заяву про розірвання шлюбу.


В А Р І А Н Т №3

 1. Позовна заява, її форма і зміст.

 2. Зупинення провадження у цивільній справі. справі.Задача


Р. пред'явив позов до Т. про поділ майна спіль­но надбаного при подружньому житті. У заяві зазначалося, що серед речей є телеві­зор та книжкова шафа, взяті подружжям у його матері у тимчасо­ве користування.

Які підготовчі дії має здійснити суддя до призначення справи до слухання?


Практичне завдання


Скласти позовну заяву про розірвання шлюбу і розподвл майна.

  В А Р І А Н Т № 4 1. Прийняття позовної заяви суддею.

 2. Процесуально-правова природа окремого провадження.


Задача


У районний суд по пошті надійшла позовна заява Д. про розірвання шлюбу. У заяві зазначалося, що вони перебували у шлюбі п'ять років, мають двох малолітніх дітей, але проживати спільно не бажають. До позовної заяви додані довідки з сільради про те, що Д. перебувають у зареєстрованому шлюбі, та кви­танція про сплату державного мита.

Суддя, ознайомившись з позовною заявою, виніс ухвалу про призначення справи до розгляду. Чи правильні дії судді?


Практичне завдання


Скласти позовну заяву про встановлення для подружжя режиму окремого проживання.


В А Р І А Н Т № 5


 1. Відкриття провадження у цивільній справі.

 2. Порушення в суді справ окремого провадження.


Задача


Квартирний відділ видав на одну й ту саму квартиру два орде­ри -- С. і К. Першим зайняв квартиру К. С. звернувся до суду з позовом про визнання за ним права на житлоплощу і виселення К., оскільки ордер йому видано на 4 дні раніше. Суд взяв до ува­ги, що сторони перебували на черзі і, за поясненням представни­ка заводу, обидва мають бути забезпечені житлом, відмовив С. у позові. Пізніше було встановлено, що К. належить будинок на праві особистої власності в приміському районі міста, сполуче­ному електричкою, у зв'язку з чим районна Рада скасувала своє рішення про видачу К. ордера на житлоплощу в будинку заводу.

Чи має право С. з цих підстав заявити позов про виселення К коли йому про це стало відомо через 4 місяці?

Практичне завдання


Скласти позовну заяву про позбавлення батьківських прав.

( від імені одного з батьків).  ^ ВАРІАНТ №6 1. Відмова у відкритті провадження у цивільній справі.

 2. Наказне провадження.

Задача


Рішенням місцевого суду з М. на користь П. присуджені алі­менти на утримання сина. Через втрату виконавчого листа П. звернулася в суд із заявою про видачу його дублікату. Суд поста­новив видати дублікат виконавчого листа, і разом із тим, врахо­вуючи, що син відповідача від першого шлюбу досяг повноліття, змінив розмір стягнення аліментів на користь П., постановив стя­гувати з відповідача 1/4 частину всіх видів заробітку до повноліт­тя дитини.

Чи правильне таке рішення суду?


Практичне завдання

Скласти позовну заяву про стягнення аліментів на утримання дитини.
  ^ ВАРІАНТ №7 1. Закриття провадження у цивільній справі.

 2. Ухвали суду першої інстанції.


Задача


Фермер Ф. відправив залізницею торговій фірмі зерно. На станцію призначення вагон прибув опломбований, але комерцій­ним актом була визначена нестача вантажу. Торгова фірма заяви­ла позов до Ф.

Визначте предмет доказування у справі. На кого закон покла­дає обов 'язок доказування?


Практичне завдання

Скласти позовну заяву про стягнення аліментів на утримання батьків.

^ ВАРІАНТ №8

 1. Мирова угода сторін у суді.

 2. Поняття апеляційного провадження та його основні риси.

ЗадачаМісцевий суд стягнув солідарно із С., М. і К. на користь заво­ду відшкодування збитків, нанесених крадіжкою державного майна. С., посилаючись на те, що з її пенсії вже вирахувано знач­ну суму, звернулася до місцевого суду із заявою про розстрочку виконання і зниження розміру стягнень з пенсії по старості до 25 %.

Який процесуальний порядок надання розстрочки виконання і зниження розміру утримань з заробітної плати та пенсії?


Практичне завдання

Скласти позовну заяву про вселення в житлове приміщення.


^ ВАРІАНТ №9

 1. Забезпечення позову в цивільному процесі.

 2. Процесуальний порядок апеляційного провадження.

ЗадачаВ. звернувся до С. з позовом про повернення власного авто­мобіля, посилаючись на те, що строк доручення на керування ним закінчився. С. у суді пояснив, що автомобіль В. йому продав у присутності свідків, і просив визнати дійсним договір купівлі-продажу. Місцевий суд, врахувавши показання свідків, визнав дійсним укладення такого договору.

Визначте дотримання судом правил допустимості доказів.


Практичне завдання

Скласти позовну заяву про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням у зв’язку з відсутністю в ньому понад шість місяців без поважних причин.


В А Р І А Н Т №10

 1. Мета і значення підготовки справи до судового розгляду.

 2. Суть і значення в касаційного провадження.  Задача

До місцевого суду по пошті надійшла заява агрофірми про стягнення з К. різного майна, яке відповідач незаконно привлас­нив, працюючи завідувачем клубом, і добровільно не повертає. Суддя виніс ухвалу про відмову в прийнятті заяви, посилаю­чись на те, що позивач у ній не зазначив докази, які стверджують позов, і не доплатив належну суму мита.

Чи правильно поступив суддя?


Практичне завдання


Скласти позовну заяву про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири.  В А Р І А Н Т № 11

 1. Зміст і порядок провадження по підготовці цивільних справ до судового розгляду.

 2. Порядок розгляду справ у касаційному порядку.
  Задача

При розгляді справи за позовом П. до Т. про відшко­дування шкоди, заподіяної пошкодженням автомобіля, у розмірі 200 грн, позивач заявив клопотання:

а) про допит у судовому засіданні очевидця дорожньо-транс­портної пригоди, який проживає у м. Каховці;

б) про призначення повторної технічної експертизи, оскільки проведена експертиза його не задовольняє;

в) про забезпечення позову шляхом накладення арешту на на­лежний відповідачеві жилий будинок, розташований у Цюрупінському районі;

г) про розгляд справи протягом тижня, оскільки відповідач збирається виїхати за кордон у тривале відрядження.

Жодного із заявлених клопотань Дніпровський місцевий суд м..Херсона не задовольнив, а за місцем проживання очевидця ДТП у Каховський місцевий суд надіслав доручення про його допит.

Чи правильні дії суду?

Практичне завдання


Скласти позовну заяву про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу.

В А Р І А Н Т № 12

 1. Поняття та значення стадії судового розгляду справи.

 2. Відстрочка й розстрочка виконання.
  Задача

Власниця будинку Ч. пред'явила в суд позов про стягнення з Г. заборгованості за квартиру і комунальні послуги. Відповідачка на суді пояснила, що вона ніякого боргу не має, оскільки саме та­ку суму витратила на ремонт квартири, який відмовилась зробити Ч. Суд своїм рішенням позов Ч. задовольнив, а відповідачці по­яснив, що вона має право подати окремий позов про стягнення грошових сум, витрачених на ремонт приміщення.

Чи правильно поступив суд?


Практичне завдання


  Скласти позовну заяву про стягнення заробітної плати невиплаченої при звільненні робітника.


В А Р І А Н Т № 13

 1. Складові частини судового розгляду, їх зміст.

 2. Поворот виконання рішення.
  Задача

Апеляційний суд своєю ухвалою постановив нове рішення, яким відмовив у розірванні шлюбу між подружжям П. Через рік чоловік знову звернувся з позовом про розірвання шлюбних сто­сунків.

Чи вправі місцевий суд відмовити прийняти до свого прова­дження цю позовну заяву, оскільки справа уже розглядалась у су­ді і по ній є рішення суду, яке набрало законної сили?

Практичне завдання

Скласти позовну заяву про стягнення заробітної плати за роботу у вихідні дні.

В А Р І А Н Т № 14

 1. Протокол судового засідання.

 2. Виконавчі документи та органи примусового виконання.
  Задача

Громадянин Р. просив місцевий суд визнати за ним право власності на половину будинку, побудованого разом з колишньою дружиною. З урахуванням вартості будинку він сплатив державне мито в сумі 800 грн. При розгляді справи з'ясувалася менша участь позивача в спорудженні будинку і тому суд визнав за ним право не на половину будинку, а на 1/3 його частину. Витрати щодо державного мита судом відшко­довані виходячи з вартості третини будинку. Позивач став на­полягати на відшкодуванні всієї суми внесеного ним держав­ного мита.

Чи правомірні вимоги позивача?


Практичне завдання

Скласти позовну заяву про стягнення боргу за договором позики.
В А Р І А Н Т № 15

 1. Підготовча частина судового розгляду цивільної справи.

 2. Підстави та порядок перегляду справ за нововиявленими особливими обставинами.
  Задача

Місцевий суд задовольнив позов Б. до фабрики віднос­но стягнення 16 000 грн. одноразово та 400 грн. щомісяця до пов­торного медичного огляду в порядку відшкодування шкоди, за­вданої здоров'ю позивача на виробництві. Справа розглядалася за місцем знаходження відповідача (фабрики).

До набрання рішенням законної сили Б. звернувся до райсуду за місцем свого проживання із заявою про звернення рі­шення до негайного виконання — у зв'язку з тим, що він став ін­валідом першої групи, отримує маленьку пенсію і має на утри­манні трьох неповнолітніх дітей. Суддя постановив ухвалу про залишення заяви без розгляду на тій підставі, що рішення оскар­жене відповідачем.

Чи допущені порушення процесуального закону?


Практичне завдання


Скласти позовну заяву про відшкодування шкоди, заподіяної дорожньо-транспортною пригодою ( матеріальної та моральної).


В А Р І А Н Т № 16

 1. Судові дебати як складова частина судового розгляду.

 2. Суди, які розглядають справи в касаційному порядку. Осо­бливості розгляду справ в касаційному порядку.
  Задача

До суду звернулася громадянка Б. із заявою про визнання її чоловіка безвісно відсутнім, посилаючись на те, що він відсутній у місці проживання її та дитини вже 16 місяців і уд невідомо, де він перебуває. Своє звернення до суду вона поясни­ла бажанням укласти новий шлюб.

Як має діяти суддя у даному випадку? Які правові наслідки з’явлення громадянина, що був визнаний безвісно відсутнім?

Практичне завдання


Складіть позовну заяву про відшкодування шкоди заподіяної злочином ( наприклад, крадіжка чужого майна з квартири – ч.3 ст. 185 КК ).

В А Р І А Н Т № 17

 1. Об’єднання та роз’єднання позовів.

 2. Поняття та види постанов суду першої інстанції.
  ЗадачаГромадянин звернувся до суду зі скаргою на дії відділу РА-ГСу, в якому йому відмовили у внесенні виправлень до запису про усиновлення. Той факт, що він був усиновлений і одержав прізвище Грищук, а не Гришук, він міг довести за допомогою свідків. Однак показання свідків працівник органу РАГСу не брав до уваги.

Чи є спір про право? Як має діяти суддя? Як має діяти заявник?

Практичне завдання


Скласти позовну заяву про усунення недоліків товару та відшкодування моральної шкоди.


В А Р І А Н Т № 18


 1. Вимоги до судових актів.

 2. Порядок розгляду справ за нововиявленими та виключними обставинами.
  Задача

Подружжя К. пред'явило позов до П. про ви­знання дійсним договору довічного утримання та про визнання права власності на жилий будинок. Позивачі зазначали, що на прохання Г., сестри відповідача, яка мала потребу в сто­ронньому догляді, була укладена угода про довічне утримання. За цією угодою подружжя К. зобов'язалося утримувати Г., а остання передала їм у власність жилий будинок. До­говір не був нотаріально посвідчений, але його умови були пов­ністю виконані (що підтвердили свідки у судовому засіданні).

У зв'язку з тим, що відповідач звернувся до нотаріуса із за­явою про право власності в порядку спадкування на майно по­мерлої Г., позивачі просили визнати дійсним договір до­вічного утримання і на його підставі визнати за ними право влас­ності на будинок. Позов було задоволено. П. звернувся до апеляційного суду зі скаргою.

Якою має бути відповідь суду апеляційної інстанції? Відповідь обгрунтуйте.


Практичне завдання


Складіть заяву про визнання громадянина недієздатним.


В А Р І А Н Т № 19

 1. Постановлення та проголошення рішення суду в цивільних справах.

 2. Порядок виконання судових рішень.
  Задача

Дніпровський місцевий суд розглянув позов Т. до О. про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири. Рішенням суду від 21.11.2001 р. позов було задоволене.

В який суд, е якому порядку і в які строки може бути оскар­жене дане рішення?


Практичне завдання


Складіть скаргу на постанову у справі про адміністративне правопорушення ( наприклад, незаконне накладення штрафу на водія за порушення їм правил дорожнього руху).  В А Р І А Н Т № 20 1. Розгляд справи по суті як складова частина судового розгляду.

 2. Усунення недоліків рішення судом, який його постано­вив
  Задача

Прокурор звернувся до суду із заявою в інтересах інваліда І групи К. про визнання договору дарування жилого будинку недійсним. Позовні вимоги ґрунтувалися на тому, що відповідач, скориставшись нагальною потребою К. в гро­шах, змусив її укласти зазначену угоду і незаконно заволодів її будинком.

Після дослідження обставин справи суд оголосив про початок судових дебатів і надав слово прокурору. На зауваження проку­рора про те, що першою в дебатах має виступати К. як по­зивачка, головуючий по справі роз'яснив, що оскільки позов за­явлено прокурором, то вона взагалі не має права брати участі по справі. Після закінчення дебатів суд вийшов до дорадчої кімнати для постановлення судового рішення.

Чи правильні дії суду?

Практичне завдання


Складіть заяву про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану ( наприклад, неправильний запис дати народження ).

ЛІТЕРАТУРА

^ РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ “ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ”

ОСНОВНА

1. Конституція України. — К., 1996.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 липня 1963 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1963. — № ЗО. — Ст. 464 (Повний текст Кодексу за станом на 1 серпня 2001 р. — К.: Атіка, 2001).

3. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. // Урядовий кур'єр. — 1999. — 3 червня.

4. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р.

5. Закон України «Про судоустрій» від 7 лютого 2000 р.

6. Закон України «Про визнання та виконання в Україні рішень іно­земних судів» від 29 листопада 2001 р.

7. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження інструк­ції про проведення виконавчих дій»від 15 грудня 1999 р. № 74/5.

8. Збірник постанов пленуму Верховного суду України в цивільних справах. — X., 2001.

9. Сборник постановлений пленума Верховного суда Российской Федерации. 1961—1993. —М., 1995.

10. Законодавство України, що регулює діяльність судів та визначає статус суддів судів України (за станом на 1 липня 1996 р.). — К., 1996.

11. Законодательство УкраиньІ, регулирующее деятельность судов й судей УкраиньІ. — К., 1996.

12. Авдюков М. Г. Принцип законности в гражданском судопроиз-водстве. — М., 1970.

13. Бойко М.Д., Співак В. М., Хазін М. А. Цивільно-правові доку­менти. Зразки. — К., 2001.

14. Боришпольская Т. Ю. Гражданский процесе й процедура. (Поня-тие, служебная роль, проблемьі теории й практики). — Томск, 1988.

15. Бусленко Н. Й. Юридический словарь-справочник. Ростов н/Д., 1996.

16. ВороповА. Ф. Гражданский й арбитражньїй процесе: Учеб. посо-бие. —М., 1993.

17. Гаджиев Г. Непосредственное применение судами конституци-онньїх норм // Рос. юстиция. — 1995. — № 12. — С. 24—27.

18. Гражданский процесе: Учебник. — М., 1995.

19. Гражданский процесе: Учебник / А. П. Вершинин й др.; под ред. В. А. Мусина й др. — М., 1996.

20. Гражданский процесе: Учебник для вузов / Отв. ред. Ю. К. Оси-пов. —М., 1995.

21. Гражданский процесе / Под ред. М. С. Шакаряна. — М., 1993.

22. Гражданский процесуальний кодекс Украинской ССР: Научно-практический комментарий. — К., 1979.

23. Гражданский процесуальний кодекс УкраиньІ: Научно-практический комментарий / Ред. В. А. Пузиков. — X., 1994. — Ч. 1.

24. Гражданское процесуальнеє Законодательство. Комментарий / Отв. ред. М. К. Юсов. — М., 1991.

25. Гражданское процессуальное право: Комментарий. — М., 1991.

26. Гражданское процессуальное право Украинской ССР: Учеб. по-собие. —К., 1989.

27. Грось Л. Новое в гражданском процессуальном законодательст-ве // Хозяйство й право. — 1996. — № 7.^— С. 67—73.

28. Заворотько П. Я., Штефан М. Й. Практичний посібник з ра­дянського цивільного процесуального права. Вип. 1. Процесуальні до­кументи. — К., 1966; Вип. 2. Особи, які беруть участь у справі позовно­го провадження. — К., 1966.

29. ИльинскаяИ. М. Участие третьих лиц в гражданском процессе. -М., 1982.

30. КитнисС.С., Трубников П. Я. Постатейно-практический коммен­тарий к Гражданскому процесуальному кодексу РСФСР. — М., 1971.

31. Комаров В. В. Цивільне процесуальне право України: практика застосування. Навч. посібник. — X., 1993.

32. Коментар до Конституції України. — К., 1996.

33. Комметарий к ГПК РСФСР. — М., 1976.

34. Кузьменко С. Г. Гражданский процесе в вопросах й ответах. -Донецк, 1998.

35. КуницьІнА. Р. ОбразцьІ судебньїх документов. — М., 1996.

36. Лебедь В. Прямое действие Конституции РФ й роль судов // Гос-во й право. — 1996. — № 4. — С. 4—7.

37. Михеєнко М. М. та ін. Порівняльне судове право. — К., 1993.

38. Особенности рассмотрения отдельньїх категорий гражданских дел. Учеб. пособие / Под ред. М. К. Треушникова. — М., 1995.

39. Палиюк В. 77. Гражданский процесе: Курс лекций. — Николаев, 1996.

40. ПротасовВ. Н. ОсновьІ общепроцесуальной теории. — М., 1991.

41. Рьіжаков А. 77. ОбразцьІ процесуальних документов. — М., 1997.

42. Сборник образцов гражданско-правовьіх документов / Под ред. Г. П. Савичева й В. С. Ема. — М., 1994.

43. Советский гражданский процесе: Учебник. — М., 1990.

44. Судебньїй контроль й права человека. — М., 1996

45. Треушников М. К. Судебньїе доказательства. — М., 1997.

46. Хрестоматия по гражданскому процессу. — М., 1996.

47. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. — X., 2001.

48. Шакарян М. СубьектьІ советского гражданского процессуально-го права. — М., 1970.

49. Шерстюк В. М. Судебное представительство по гражданським делам. — М., 1984.

50. Шишкин В. Й. Конституционное право на обжалование в суд действий должностньїх лиц. — К., 1990.

51. ЧечотД.М. Как защитить своє право (юридические советьі гражданам). — М., 1988. — С. 18—20.

52. ЧечотД. М. Субьективное право й формьі его защитьі. -- М., 1968. —С. 54—56.

53. ЩегловВ. Н. Гражданское процессуальное правоотношение. -М., 1966.

54. Якубов С. А. СубьектьІ советского гражданского процессуально-го права. — Ташкент, 1973.

Додаткова1. Адшікариев X. Судебная практика как источник права? // Сов. юс-тиция. — 1991. — № 14. — С. 2—4.

2. АлексееваЛ. Судебньїй прецедент: произвол или источник права? // Сов. юстиция. — 1991. — № 14. — С. 2—7.

3. Гнєздов О. Судові доручення в міжнародному цивільному проце­сі // Право України. — 2001. — № 6.

4. Гусєв Є. Визначення міжнародної підсудності цивільних справ за участю іноземців на підставі договорів про правову допомогу // Радян­ське право. — 1991. — № 2.

5. ЛомоносоваЕ. Применение аналогии в гражданском процесе // Сов. юстиция. — 1973. — № 22. — С. 12—13.

6. Лучинский В, К. О единообразном толковании й применении Ос­нов гражданского судопроизводства // Сов. гос-во й право. -- 1972. — №4. —С. 48—50.

7. Онопенко В. Судова система України потребує реформування // Урядовий кур'єр. — 1994. — № 134—135.

8. Синенко В. О соблюдении процессуальньїх сроков // Сов. юсти­ция. — 1986. — № 16. — С. 28—34.

9. Телятник Л. Права людини, їх захист та вдосконалення процесу­ального законодавства // Закон і бізнес. — 1994. — № 33.

10. Фархдинов Я. Процессуальньїе формьі участия общественнос-ти в гражданском судопроизводстве // Соц. законность. - - 1994. -С.42—43.

11. Шишкін В. Прокуратура і правосуддя в суверенній Україні // Право України. — 1992. — № 1. — С. 6—8.

12. Шишкін В. Диспозитивність — принцип судочинства // Право України. — 1999. — №6. — С. 10—15.

13. Щеглов В. Н. Единство гражданского процесса й его обьект // ТрудьІ ВЮЗИ. — М., 1977. — Т. 71. — С. 26—34.

Схожі:

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 5-му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у -му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 6-му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Робоча програма дисципліни „Фінансове право” для студентів спеціальності 060101 “правознавство” складена на базі типової програми...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Робоча програма дисципліни „Земельне право України" для студентів спеціальності 030402"Правознавство" складена на базі типової програми...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Цивільне право – провідна галузь права І визнається такою в усіх правових системах світу. Вивчення цивільного права у цей період...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А. А. – Херсон:...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський – Херсон: хепі,...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи