Програма Дисципліни Аграрне право України icon

Програма Дисципліни Аграрне право України
Скачати 319.13 Kb.
НазваПрограма Дисципліни Аграрне право України
Дата04.09.2012
Розмір319.13 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти та науки України

Херсонський економічно - правовий інститут

Кафедра Загальноюридичних дисциплін


Рег. № __________ “Затверджую”

Проректор з навчально –

Методичної роботи

Кузьменко Л.В.

“____”_____________2004 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

Дисципліни “Аграрне право України”


Для спеціальностей: 6.050101 “Правознавство”


Курс III семестр I

Лекцій - 44

Практичних занять – 28 год.

Самостійної робота –38 год.

Всього годин – 110 год

Іспит –I семестрі

Уклав: Башинський А.А.


Херсон 2004
Робоча програма схвалена на базі професійно – освітньої програми та власного досвіду автора.


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри Загальноюридичних дисциплін.

Протокол №_______ від “__________”_____________2003 р.


Завідувач кафедри ______________ Шаповалова В. М.


Схвалено методичною комісією інституту

Протокол №_______ від “__________”_____________2003 р.


Голова методичної ради інституту__________________ Кузьменко Л.В.
^

МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ “АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІКурс "Аграрне право України" є обов'язковою навчальною дисципліною для вищих навчальних закладів. Метод вивчення курсу - лекційно-практичний. Основним завданням аграрного права України є забезпечення правовою базою реалізації державної аграрної політики України, ство­рення економічної незалежності, вільний розвиток підприємницької діяльності аграрних підприємств всіх норм власності.

Аграрне право допомагає раціональному використанню землі, водних та інших природних ресурсів, гарантує їх збереження як найголовніших чинників економічної безпеки.

^ Мета курсу: вивчення дисципліни "Аграрне право України" - викласти найважливіші відомості про права обов'язки працівників агропромислового комплексу, озна­йомити студентів з специфікою цієї навчальної дисципліни.

Необхідно засвоїти, що як комплексна галузь аграрне законодавство складає сукупність взаємозв’язаних спеціалізованих елементів різних галузей законодавства (адміністративного, земель­ного, цивільного, трудового, фінансового, екологічного та інших). Тісний взаємозв’язок цих елементів, їх аграрно економічна спеціалізація надає цій галузі· відносно самостійне юридичне значення.

Студент повинен знати:

 • місце аграрного права в загальній системі права;

 • основні джерела права;

 • членські трудові правові відносини;

 • система органів державного регулювання сільсько­го господарства;

 • організаційно-правові форми управління діяльнос­ті сільськогосподарських підприємств;

 • регулювання виробничої, фінансової, господарської та інших напрямків сільськогосподарського підприємства;

 • організація основних напрямків діяльності селянсько - фермерського господарства.

Студент повинен уміти:

 • орієнтуватися в системі нормативних правових актів, які регулюють аграрні правовідносини;

 • проводити розмежування членських трудових правовідносин;

 • використовувати відповідні акти, котрими визна­чаються правове положення органів державного ре­гулювання сільського господарства;
 • володіти основними засобами використання захис­ту власності.


Таблиця 1

^ Структура дисципліни

^ Шифр спеціальності

Форма навчання

Курс

Семестр

Всього годин

В тому числі

Контроль

Лекцій

Практичних занять

Лабораторних занять

Індивідуальна робота

Самостійна робота
Залік

^ I семестр


Іспит

семестр


6.050101

Денна

III

1

110

44

28

-

-

38

-

+


Повсякденний контроль за роботою студентів здійснюється за допомогою опитування та контрольних робіт, підсумковий контроль – іспит.


^ 3 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
п/п

Теми курсу

Лекції

^ У тому числі

Практичних занять

Самостійної роботи

1

Предмет і система аграрного права

2

2

2

2
Земля як об’єкт правового регулювання

2
2

3
Суб'єкти права власності на землю

2

2

2

4

Джерела аграрного права

2
2

5

Аграрні правовідносини

2

2

2

6

Земельна реформа як рушійна сила приведення норм аграрного права у відповідність до конституційної доктрини пріоритетності прав людини і вимог ринкової економіки

2

2

2

7

Економічні та юридичні засади реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств. Перший етап земельної реформи

2
2

8

Реалізація прав громадян у сільськогосподарському виробництві

Шляхом створення сільськогосподарських об'єднань. Другий етап земельної реформи

2

2
9

Третій етап земельної реформи

2

2

2

10

Право громадян на кооперацію

2

2

2

11

Оренда як одна з форм реалізації прав громадян у сільськогосподарському виробництві. Орендний підряд

2

2
12

Приватні підсобні господарства громадян

2

2

2

13

Міжнародно-правове регулювання аграрних прав

2

2

2

14

Аграрні права громадян у зарубіжних країнах

2

2

2

15

Організаційно – правове забезпечення національного використання навколишнього середовища в сфері аграрного виробництва

2

2

2

16

Договірні відносини у сільському господарстві

2

2

2

17

Оплата праці в сільськогосподарському підприємстві.

2

2

2

18

Правове регулювання відносин в соціальній сфері сільськогосподарського виробництва

2
2

19

Правове регулювання підсобного господарства працівників сільськогосподарського виробництва

2
2

20

Правове забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств

2
2

21

Форми та основні напрямки юридичного обслуговування в сільському господарстві

2
2

22

Аграрне господарство зарубіжних країн

2Всього

44

28

38


^ 4. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ.
п/п

Назва теми, короткий зміст

Обсяг годин

^ Форма контролю

Лекцій

Практичних

семінарських

1

2

3

4

5

6

1

Лекція 1. Предмет і система аграрного права. Поняття і предмет аграрного права. Методи регулювання в аг­рарному праві. Обмеженість методу обов'язкових приписів. Право підприємця оспорити через господарський суд рішення державного органу. Метод автономних рішень. Нереальність методу рекомен­дацій. Принципи аграрного права. Система аграрного права. Ви­значення аграрного права: 1) як навчальної дисципліни; 2) як галу­зі законодавства; 3) як галузі науки.2
2
2

^ Практичне заняття 1. Предмет і система аграрного права. Поняття і предмет аграрного права. Методи регулювання в аг­рарному праві. Обмеженість методу обов'язкових приписів. Метод автономних рішень. Принципи аграрного права. Система аграрного права
2
Опитування та вирішення задач

3

^ Лекція 2. Земля як об’єкт правового регулювання Визначення терміну "земля" у Державному стандарті "Земля. Терміни і визначення". Земля основне національне багатство, що перебуває під особливою охороною держави. Зміст ст. 14 Консти­туції України. Функції землі. Обов'язок раціонального використан­ня землі відповідно до цільового призначення. Функціональне при­значення земель за Земельним кодексом України. Ознаки земельних відносин. Визначення поняття "земля" згідно з потребами аграрно­го права.


2
2
4

^ Лекція 3. Суб'єкти права власності на землю

Закон України "Про власність". Суб'єкти права власності на землю за Земельним кодексом України. Верховна Рада України як суб'єкт права власності. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти права власності. Сільськогосподарські підприємства як суб'єкти права власності, їх перелік. Громадяни як суб'єкти права власності на землю. Неузгодженість суб'єктів права власності за Конституцією України і Земельним кодексом України. Формально-правова неузгодженість положень Конституції України щодо суб'єктів права власності. Закон України "Про колективні сільськогосподарські підприємства".


2
2
5

^ Практичне заняття 2. Суб'єкти права власності на землю

Закон України "Про власність". Суб'єкти права власності на землю за Земельним кодексом України; Верховна Рада України як суб'єкт права власності; органи місцевого самоврядування як суб'єкти права власності. Сільськогосподарські підприємства як суб'єкти права власності, їх перелік. Громадяни як суб'єкти права власності на землю. Неузгодженість суб'єктів права власності за Конституцією України і Земельним кодексом України.
2
Опитування та вирішення задач

6

^ Лекція 4 Джерела аграрного права

Поняття і види джерел аграрного права. Конституція України і закони країни як основа аграрного права, аграрних прав грома­дян. Підзаконні акти. Внутрішньогосподарські нормативні акти. Проблеми і шляхи вдосконалення аграрного права. Необхідність внесення змін до Основного Закону України з метою вдосконалення аграрних правовідносин права.


2
2
7

^ Лекція 5. Аграрні правовідносини Поняття й особливості аграрних правовідносин. Розмежування аграрних правовідносин. Види і структура внутрішніх правовідно­син. Система зовнішніх правовідносин і їх характеристика. Комп­лексний характер аграрних правовідносин. Характеристика право­вих норм інших галузей права, що беруть участь у регулюванні аг­рарних правовідносин.


2
2
8

^ Практичне заняття 3. Аграрні правовідносини Поняття й особливості аграрних правовідносин їх розмежування. Види і структура внутрішніх правовідно­син. Система зовнішніх правовідносин і їх характеристика. Характеристика право­вих норм інших галузей права, що беруть участь у регулюванні аг­рарних правовідносин.
2
Опитування та вирішення задач

9

Лекція 6. Земельна реформа як рушійна сила приведення норм аграрного права у відповідність до конституційної доктрини пріоритетності прав людини і вимог ринкової економіки Земельні реформи минулого в історії нашої країни і за кордоном. Необхідність здійснення і характеристика сучасної земельної ре­форми, запровадженої Постановою Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року "Про земельну реформу". Завдання земельної ре­форми. Реструктуризація господарств. Запровадження поняття приватної власності на землю і закладання основи для подальшого переходу до нових форм господарювання, що ґрунтуються на принципах заінтересованості товаровиробника у результатах своєї діяльності.

2
2
10

Практичне заняття 4. Земельна реформа як рушійна сила приведення норм аграрного права у відповідність до конституційної доктрини пріоритетності прав людини і вимог ринкової економіки Земельні реформи минулого в історії нашої країни і за кордоном. Необхідність здійснення і характеристика сучасної земельної ре­форми. Запровадження поняття приватної власності на землю.
2
Опитування та вирішення задач

11

^ Лекція 7. Економічні та юридичні засади реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств. Перший етап земельної реформи Перший етап земельної реформи. Право громадян на одержання у приватну власність сільськогосподарських угідь із земель запасу і резервного фонду для ведення селянського (фермерського) госпо­дарства. Право членів сільськогосподарських підприємств на одер­жання статусу власників земель, що перебували у користуванні цих підприємств. Роздержавлення земель сільськогосподарського при­значення. Приватизація сільськогосподарських земель, що перебу­вали в користуванні колишніх колгоспів і радгоспів, як основна ме­та земельної реформи в Україні.


2
2
12

^ Лекція 8 Реалізація прав громадян у сільськогосподарському виробництві шляхом створення сільськогосподарських об'єднань. Другий етап земельної реформи Отримання членами КСП сертифікатів на право на земельну ча­стку (пай). Указ Президента України "Про невідкладні заходи що­до прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва". Паювання сільськогосподарських угідь. Товариство з обмеженою відповідальністю. Селянські (фермерські) господарст­ва.

2


13

^ Практичне заняття 5 Реалізація прав громадян у сільськогосподарському виробництві шляхом створення сільськогосподарських об'єднань. Другий етап земельної реформи Отримання членами КСП сертифікатів на право на земельну ча­стку (пай). Указ Президента України "Про невідкладні заходи що­до прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва". Паювання сільськогосподарських угідь. Товариство з обмеженою відповідальністю. Селянські (фермерські) господарст­ва.
2
Опитування та вирішення задач

14

^ Лекція 9 Третій етап земельної реформи Видача державних актів на право приватної власності на землю. Створення сільськогосподарських підпри­ємств ринкового типу. Перетворення членів КСП на "працюючих власників", господарів землі і майна своїх підприємств. Загострення проблем соціальної сфери у зв'язку з реструктуризацією КСП. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" від 3 грудня 1999 року № 1529-99. Право гро­мадян на відведення земельної ділянки в натурі на основі земельної частки (паю) КСП. Право громадян на розширення приватних під­собних господарств без створення юридичної особи за рахунок ви­діленої земельної частки і майнових паїв, що одержані при виході з КСП.

2
2

Опитування та вирішення задач

15

^ Практичне заняття 6 Третій етап земельної реформи Видача державних актів на право приватної власності на землю. Створення сільськогосподарських підпри­ємств ринкового типу. Перетворення членів КСП на "працюючих власників", господарів землі і майна своїх підприємств. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" від 3 грудня 1999 року № 1529-99. Право гро­мадян на відведення земельної ділянки в натурі на основі земельної частки (паю) КСП. Право громадян на розширення приватних під­собних господарств без створення юридичної особи за рахунок ви­діленої земельної частки і майнових паїв, що одержані при виході з КСП.
216

^ Лекція 10. Право громадян на кооперацію Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17 липня 1997р. Нові типи утворень, які мають прийти на зміну КСП. Сільськогосподарські кооперативи. Створення кооперативів, їх державна реєстрація. Принципи діяльності сільськогосподарських кооперативів. Права члена кооперативу. Види сільськогоспо­дарських кооперативів. Виробничі та обслуговуючі кооперативи. Обмеження прав пенсіонерів — членів кооперативів. Проблема примату особи ("всевладдя голови колгоспу") над колективом. За­кон України "Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)" від 18 січня 2001 року.

2
2
17

^ Практичне заняття 7. Право громадян на кооперацію Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17 липня 1997р. Створення кооперативів, їх державна реєстрація, принципи діяльності, їх види та права члена кооперативу. За­кон України "Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)" від 18 січня 2001 року.
2
Опитування та вирішення задач

18

^ Лекція 11 Оренда як одна з форм реалізації прав громадян у сільськогосподарському виробництві. Орендний підряд Поняття оренди за чинним законодавством. Суверенність влас­ника у праві здавання майна в оренду. Відмінності оренди від орен­дного підряду. Орендний підряд як форма організації й оплати праці колективів підрозділів, груп і окремих працівників. Закон України "Про оренду землі". Законодавче обмеження терміну орен­ди землі. Права й обов'язки сторін за договором оренди.

2


19

^ Практичне заняття 8 Оренда як одна з форм реалізації прав громадян у сільськогосподарському виробництві. Орендний підряд Поняття оренди за чинним законодавством. Відмінності оренди від орен­дного підряду. Орендний підряд як форма організації й оплати праці колективів підрозділів, груп і окремих працівників. Закон України "Про оренду землі". Законодавче обмеження терміну орен­ди землі. Права й обов'язки сторін за договором оренди.
2
Опитування та вирішення задач

21

^ Лекція 12.Приватні підсобні господарства громадян

Роль приватних підсобних господарств (ППГ) у реорганізації товарного сільськогосподарського виробництва на ринкових заса­дах. ППГ як вторинна додаткова зайнятість громадян. Соціальні й економічні функції ППГ.

2
2
22

^ Практичне заняття 9 .Приватні підсобні господарства громадян

Роль приватних підсобних господарств (ППГ) у реорганізації товарного сільськогосподарського виробництва на ринкових заса­дах. ППГ як вторинна додаткова зайнятість громадян. Соціальні й економічні функції ППГ
2
Опитування та вирішення задач

23

Лекція 13. Міжнародно-правове регулювання аграрних прав Міжнародний захист прав людини на об'єднання в сільському господарстві. Конвенція МОП №11 від 12.10.21 "Про право на об'єднання в сільському господарстві". Конвенція ООН з охорони нових сортів рослин від 02.12.61. Узгодженість аграрної політики країн — членів ЄС. Постійна асамблея сільськогосподарських па­лат у Франції за участю міністра сільського господарства, предста­вників держави, Європейського співтовариства, а також працівни­ків сільськогосподарських виробництві. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) від 10.04.47. Міжнародна охорона праці сільських трудівників.

2
2
24

Практичне заняття 10. Міжнародно-правове регулювання аграрних прав Міжнародний захист прав людини на об'єднання в сільському господарстві. Конвенція МОП №11 від 12.10.21 "Про право на об'єднання в сільському господарстві". Конвенція ООН з охорони нових сортів рослин від 02.12.61. Узгодженість аграрної політики країн — членів ЄС. Постійна асамблея сільськогосподарських па­лат у Франції за участю міністра сільського господарства, предста­вників держави, Європейського співтовариства, а також працівни­ків сільськогосподарських виробництві. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) від 10.04.47.
2
Опитування та вирішення задач

25

Лекція 14 Аграрні права громадян у зарубіжних країнах. Сфера дії аграрного права за законодавством США, Франції, Мексики, Уругваю, Аргентини та ін. Регулювання аграрних відно­син у США, Франції, Німеччині. Формування аграрного права як галузі права в західних країнах. Кредитування і страхування сіль­ськогосподарського виробництва в західних країнах. Створення місцевих кас сільськогосподарського кредиту, місцевих кас сільсь­когосподарського взаємного страхування. Участь професійних об'єднань у публічних органах влади. Зміст законів про орієнтацію сільського господарства Франції 1960 і 1962р. Засоби колективно­го захисту сільськогосподарського виробника від орендодавця, фірми, ринку та ін. Система професійних організацій із захисту аг­рарних прав сільського виробника. Законодавство Франції щодо обов'язку уряду консультуватися з усіх аграрних питань з цент­ральними органами найбільш представницьких селянських і коопе­ративних союзів і асоціацій.

2
2
26

^ Практичне заняття 11 Аграрні права громадян у зарубіжних країнах. Сфера дії аграрного права за законодавством США, Франції, Мексики, Уругваю, Аргентини та ін. Регулювання аграрних відно­син у США, Франції, Німеччині. Формування аграрного права як галузі права в західних країнах. Кредитування і страхування сіль­ськогосподарського виробництва в західних країнах. Система професійних організацій із захисту аг­рарних прав сільського виробника. Законодавство Франції щодо обов'язку уряду консультуватися з усіх аграрних питань з цент­ральними органами найбільш представницьких селянських і коопе­ративних союзів і асоціацій.
2
Опитування та вирішення задач

27

^ Лекція 15.Організаційно – правове забезпечення національного використання навколишнього середовища в сфері аграрного виробництва Характеристика організаційно-правового забезпечення раціонального використання земель. Земельний податок. Визначення його розміру та порядок сплати. Відповідальність за порушення терміну сплати податку. Юридична відповідальність землевласників за шкоду, заподіяну землям сільськогосподарського призначення та іншим природним об’єктам.

2
2^ Практичне заняття 12. Організаційно – правове забезпечення національного використання навколишнього середовища в сфері аграрного виробництва Земельний податок. Визначення його розміру та порядок сплати. Відповідальність за порушення терміну сплати податку. Юридична відповідальність землевласників за шкоду, заподіяну землям сільськогосподарського призначення та іншим природним об’єктам.
2
Опитування та вирішення задач

16

^ Лекція 16. Договірні відносини у сільському господарстві Правові основи впровадження ринкових відносин в АПК. Договір - основна форма регулюван­ня товарно-грошових відносин сільськогосподарських підприємств. Основі тенденції розвитку договірних відносин сільськогосподарських підприємств в умо­вах переходу до ринку. Порядок розгляду спорів, як виникають з договірних відносин при участі сільськогосподарських підприємств.

2
2
28

^ Практичне заняття 13. Договірні відносини у сільському господарстві Договір - основна форма регулюван­ня товарно-грошових відносин сільськогосподарських підприємств. Основі тенденції розвитку договірних відносин сільськогосподарських підприємств в умо­вах переходу до ринку. Порядок розгляду спорів, як виникають з договірних відносин при участі сільськогосподарських підприємств.
2
Опитування та вирішення задач

29

^ Лекція 17. Оплата праці в сільськогосподарському підприємстві. Поняття та особливості оплати праці в колективному, державному сільськогосподарських підприємствах. Характеристика нормативно-правових локальних актів про оплату праці. Зміст і юридична сила "Положення про оплату праці в рослинництві, механізованих роботах та інших галузях". Оплата праці в селянсь­кому господарстві.

2
2
30

^ Практичне заняття 14. Оплата праці в сільськогосподарському підприємстві. Поняття та особливості оплати праці в колективному, державному сільськогосподарських підприємствах. Характеристика нормативно-правових локальних актів про оплату праці. Зміст і юридична сила "Положення про оплату праці в рослинництві, механізованих роботах та інших галузях". Оплата праці в селянсь­кому господарстві.
2
Опитування та вирішення задач

31

^ Лекція 18. Правове регулювання відносин в соціальній сфері сільськогосподарського виробництва Поняття та значущість пріоритетного розвитку села і аграрно-промислового комплексу в народному господарстві України. Законодавчі та нормативні акти, які регламентують відносини в сфері соціального роз­витку села і АПК. Правове регулювання господарсь­ких відносин житлового і шляхового будівництва на селі. Організаційно-правове забезпечення під­готовки фахівців необхідних професій, підвищення кваліфікації працівників колективних і державних сільськогосподарських підприємств та власників фермерських господарств.

2
2
32

^ Лекція 19. Правове регулювання підсобного господарства працівників сільськогосподарського виробництва Соціально-економічна значущість приват­ного підсобного господарювання громадян, працівників державних сільськогосподарських підприємств та сфери обслуговування сільського на­селення. Характеристика законодавчих і норматив­но-правових актів щодо приватного підсобного гос­подарювання. Право приватної власності на підсобне господарство та сільськогосподарську продукцію, що ним виробляється. Майнові спори між учасниками (членами сім’ї) приватного підсобного господарства. Права та обов'язки сільськогосподарських підприємств щодо надання допомоги для ведення індивідуального підсобного господарства.

2
2
33

^ Лекція 20 Правове забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств Поняття та значення юридичного обслуго­вування виробників сільськогосподарської продукції. Зростання ролі юридичного обслуговування в умовах становлення ринкових господарських відносин в агропромисловому виробництв·.

Нормативно-правові акти про юридичну службу в сільському господарстві

2
2
34

^ Лекція 21. Форми та основні напрямки юридичного обслуговування в сільському господарстві Організація правової роботи в сільськогосподарських підприємствах. Юридичне обслуговування фермерів, орендарів земель сільськогосподарського призначення.

Організаційно-методичне керівництво юри­дичним обслуговуванням сільськогосподарських підприємств. Основі напрямки правової роботи в аг­рарних умовах. Роль юридичної служби в АПК.

2
2
35

^ Лекція 22 Аграрне господарство зарубіжних країн Аграрне законодавство зарубіжних країн, його загальна характеристика. Аграрне законодавство США, Канади, Анг­лії, Франції, країн СНД та ін. Державне регулювання відносин в сільському господарстві згідно з аграрним законодавством зарубіжних країн. Право власності на засоби виробництва і сільськогосподарську продукцію. Взаємини фермерів із спеціалізованими кооперативами чи корпораціями щодо матеріально-технічного забезпечення, виробничо-технічного обслуговування з впровадження високопродуктивних технологій, сортового насінництва. Впроваджень досягнень науки у тваринництві та інших галузях сільськогосподарського виробництва. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції. Державне управління сільським господарством в зарубіжних країнах.


2
^ 5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


Для виконання самостійних завдань студенти повинні ознайомитися з рекомендованою літературою і в першу чергу з нормативними актами України. Особливу увагу необхідно приділити по­ложенням Конституції України відносно регулюванням аграрних відносин, а так же з Земельним Кодексом України.

В зв'язку з частими змінами вивчаючим "Аграрне право України" необхідно самостійно слідкувати за змінами в діючому аграрному законодавстві України. На цьому етапі розвитку аграрне право складається в дуже складну, багатовимірну систему. необхідність розвитку села, його виробничі та соціальні проблеми з одного боку, а також необхідність особливо такого автономного регулювання відносин з участю сільськогосподарських виробників
^

Теми рефератів:

 1. Предмет і система аграрного права.


 2. Земля як об’єкт правового регулювання.

 3. Суб’єкти права власності на землю.

 4. Джерела аграрного права.

 5. Аграрні правовідносини.

 6. Права громадян у сільськогосподарському виробництві.

 7. Земельна реформа як рушійна сила для приведення норм аграрного права у відповідність до конституційної доктрини пріоритетності прав людини і вимог ринкової економіки.

 8. економічні та юридичні засади реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств.

 9. Право громадян на кооперацію.

 10. Оренда як одна з форм реалізації прав громадян у сільськогосподарському виробництві.

 11. Орендний підряд.

 12. Інститут права власності на землю.

 13. Реалізація прав громадян у сільськогосподарському виробництві шляхом створення сільськогосподарських об’єднань.

 14. Приватні підсобні господарства громадян.

 15. Міжнародно правове регулювання аграрних прав.

 16. Аграрні права громадян у зарубіжних країнах

 17. Право громадян на одержання у приватну власність сільськогосподарських угідь.

 18. Паювання сільськогосподарських угідь.

 19. Товариство з обмеженою відповідальністю.

 20. Селянські (фермерські) господарства.

 21. Земельні реформи минулого в історії нашої країни і за кордоном.

 22. Створення сільськогосподарських підприємств ринкового типу.

 23. Принципи аграрного права.

 24. Система аграрного права.

 25. Сільськогосподарські кооперативи.

 26. Створення кооперативів, їх державна реєстрація.

 27. Принципи діяльності сільськогосподарських кооперативів.

 28. Права члена сільськогосподарського кооперативу.

 29. Види сільськогосподарських кооперативів.

 30. Виробничі та обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи.^

ГРАФІК
самостійної роботи студентів

Дисципліна «Аграрне право України”

Факультет юридичний


Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»

Курс II, семестр I


Види навчання

№ тижня від початку навчального року

1

2

3

4

5

6

717

18

Всього за семестр

1. Лекції

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

44

2. Практичні заняття

1

1

1

Ат

1

1

1

Ат

1

1

28

3. Домашнє заняття

2

2

2

2

2

2

2

-

2

2

38

Всього

5

5

5

5

5

5

5

2

5

5

110^

6. МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Для контролю знань студентів використовуються:

 • Фронтальний опрос та відповіді на окремі питання на практичних заняттях.

 • Тестовий контроль.

 • Підготовка рефератів і виступ з рефератами на практичних заняттях.

 • Вирішення ситуаційних задач.

 • Обговорення практичних ситуацій.

 • Ділові ігри.

 • Питання для підготовки до здач заліку.

 • Питання для підготовки до здачи іспиту.

7. ^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


1. Конституція України.

2. Закон України "Про власність" із змін. і доп., внесеними Зако­нами України від 7 липня 1992 р. № 2544-ХП, від 14 жовтня 1992 р. № 2690-ХП, від 5 травня 1993 р. № 3180-ХП, від 22 грудня 1994 р. № 318/94-ВР, від 28 лютого 1995 р. № 75/95-ВР; декретами Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 р. № 10-92, від 31 грудня 1992 р. № 23-92, від 21 січня 1993р. № 9-93.

3. Закон України "Про форми власності на землю" від 30 січня 1992р.

4. Закон України "Про колективне сільськогосподарське підпри­ємство" від 19 лютого 1993 р. № 15-93.

5. Закон України "Про оренду землі" // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 46-47. Ст. 280.

6. Закон України "Про плату за землю" // Відомості Верховної Ра­ди України. — 1992. — №38. — Ст. 560.

7. Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 32. — Ст. 341.

8. Закон України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу України" // Відомості Верхов­ної Ради України. — 1992.- № 32. — Ст. 453.

9. Закон України "Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)" від 18 січня 2001 р. №2242-111 // Голос України. —• 2001. —20 січ.

10. Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від

17 липня 1997р.

11. Про земельну реформу: Постанова Верховної Ради України від

18 грудня 1990р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. —№ 17. —Ст.10.

12. Положення "Про державну реєстрацію суб'єктів підприємниць­кої діяльності": Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р.

13. Земельний кодекс України.

14. ГОСТ 17.5.1.05-80. Охрана природы. Термины й определения. — М., 1980.— С. 7.

15. Аграрне право України: Підруч. / За ред. В. З. Ярчука. — 2-ге вид. перероб. та доп. — К.: Юрінком Інтер, 2000.

16. Андрейцев В. І. Правові засади земельної реформи і приватиза­ції земель в Україні. К.: Істина, 1999.

17. Международное публичное право (в документах): В 3 т. / Под ред. Ю. М. Колосова. М.: Юрид. лит., 1998.

18. Методические рекомендации о правовом обеспечении внутрихозяйственного арендного подряда на предприятиях (обьединениях) и участии в этой работе юридических служб // Бюл. нор­матив актов министерств и ведомств СССР. —- 1990. № 9.

Схожі:

Програма Дисципліни Аграрне право України iconПрограма дисципліни Аграрне право для студентів галузі знань 0304 «Право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Аграрне право» для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма Дисципліни Аграрне право України iconПерелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право Аграрне право
Форми й методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві
Програма Дисципліни Аграрне право України iconПояснювальна записка Аграрне право України охоплює систему аграрних норм як предмет ап І об’єкт його вивчення права громадянина України як сільгоспвиробника та аграрні права громадян.
Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни “Аграрне право” / укладач В.І. Горевий. – Суми: Сумський державний університет,...
Програма Дисципліни Аграрне право України iconПитання до іспиту з дисципліни "Аграрне право"

Програма Дисципліни Аграрне право України iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Аграрне право" для студентів спеціальностей 060101, 060100 "Правознавство" для усіх форм навчання
Аграрне право” для студентів спеціальностей 060101, 060100 “Правознавство” для усіх форм навчання
Програма Дисципліни Аграрне право України iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
Програма розроблена на підставі типових програм з дисциплін «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Основи соціально-правового...
Програма Дисципліни Аграрне право України iconНавчальна дисципліна: Аграрне право

Програма Дисципліни Аграрне право України iconІспит «Аграрне право» Щипанова О. О. 35 ауд. 203/5

Програма Дисципліни Аграрне право України iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма Дисципліни Аграрне право України iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи