Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 119.93 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата04.09.2012
Розмір119.93 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України


Херсонський економічно-правовий інститут


Кафедра Загальноюридичних дисциплін


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни: “ПОДАТКОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

для студентів I курсу

спеціальності 6.050101 “Правознавство”


Херсон - 2007

Методичні вказівки до проведення методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з курсу: “Податкове право України” для студентів I курсу спеціальності 6.050101 “Правознавство” Херсонського економічно-правового інституту.
Склав: викладачі Афанасьєв О.В.


Рецензент:


Затверджено

на засіданні кафедри

Загальноюридичних дисциплін”

___”___________ 2007 р.

Протокол № ___


ВСТУП

^

Мета і задачі дисципліни “Податкове право України” та її місце в навчальному процесі


Після проголошення незалежності України розпочався процес створення податкової системи. До теперішнього часу триває пошук оптимальних варіантів оподаткуванні доходів фізичних осіб, а також прибутку суб’єктів підприємницької діяльності. Певного розвитку досягло непряме оподаткування (акцизний збір, ПДВ). Але слід відзначити, що деякі встановленні в спеціальному законодавстві податки не відповідають принципам побудови та призначення системи оподаткування, що закріплені у ст. 3 Закону України “Про систему оподаткування” від 25.06.91 р., з наступними змінами і доповненнями. Зокрема таким принципам як, стимулювання науково - технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності, принципу соціальної справедливості та економічної обґрунтованості. Крім цього слід додати, що сучасне податкове законодавство являє собою дуже складну і заплутану систему. З точки зору юридичної техніки значна частина нормативно – правових актів, що утворюють податкове законодавство далека від досконалості. В той же час фахівець в галузі права в сучасних умовах повинен чітко усвідомлювати місце податкового права України в національній системі права та його особливості, а також поняття порядок нарахування і сплати основних податків і зборів (обов’язкових платежів). Особливо це стосується фахівців чия майбутня діяльність буде пов’язана з правовим обслуговуванням суб’єктів підприємницької діяльності, установ банків, інших фінансових установ, а також зі службою в державних податкових органах України.
^

Головною метою курсу є:


 • сформувати знання пов’язані, зрозумінням сутності податкового права його предмету і методу;

 • знайомство з національною податковою системою та її особливостями;

 • визначити поняття, систему, структуру органів державної податкової служби в Україні їх функції та принципи діяльності;

 • цілеспрямоване вивчення об’єктів, суб’єктів, порядку нарахування і сплати основних податків і зборів (обов’язкових платежів)
^

Основні завдання курсу:


 • з’ясувати поняття та місце податкового права України в національній системі права;

 • набути практичні навички, щодо нарахування і особливостей сплати певних видів податків;

 • вивчити систему і структуру органів Державної податкової служби в Україні.В наслідок вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • визначення, предмет, метод, завдання, функції та принципи податкового права України, як складного інституту фінансового права України;

 • поняття, характеристику, структуру та особливості податкових правовідносин;

 • специфіку норм податкового права;

 • особливості джерел податкового права;

 • поняття податку та його видів;

 • визначення таких термінів як, “суб’єкт”, “об’єкт”, “ставка”, “предмет”, “масштаб”, “одиниця”, “база оподаткування”;

 • сутність податкових пільг та їх значення;

 • порядок нарахування податків і зборів;

 • поняття податкової звітності і податкового контролю;

 • особливості забезпечення обов’язку щодо сплати податків і зборів;

 • поняття подвійного оподаткування, а також шляхи методи його подолання;

 • особливості відповідальності за порушення податкового законодавства;

 • характеристика окремих податків і зборів, а також порядок їх нарахування і зборів.

Студент повинен вміти:

 • характеризувати та чітко розмежовувати окремі види податків і зборів обов’язкових платежів;

 • аналізувати та самостійно тлумачити головні положення податкових нормативно – правових актів, з метою правильного розуміння їх дійсного змісту;

 • застосовувати на практиці основні положення норм податкового права;

- правильно кваліфікувати дії осіб, які порушують чинне податкове законодавство.
^

Тематичний план
КУРСУ “ПОДАТКОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ”п/п

Тема курсу

Всього


Лекцій

Прак­тичні

Самос­тійно

1.

Загальна характеристика податкового права України

14

2

2

10

2

Поняття та структурні елементи податкової системи

12

2

-

10

3.

Правовий статус Державної податкової служби України

7

2

-

5

4.

Податок на додану вартість

14

2

2

10

5.

Акцизний збір

14

2

2

10

6.

Податок на прибуток підприємств

14

2

2

10

7.

Податок з доходів фізичних осіб

14

2

2

10

8.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

14

2

2

10

9.

Податок на промисел. Плата за торговий патент

7

2

-

5

10.

Єдиний податок

7

2

-

5

11

Плата (податок) за землю. Єдиний фіксований податок для сільськогосподарських виробників.

2

2

-

-

12

Загальнодержавні збори

6

2

-

4

13

Мито і державне мито

6

2

-

4

14

Місцеві податки і збори

4

2

-

2

Всього

135

28

12

95^

Мета і вимоги до виконання самостійної роботиМета роботи - закріплення і поглиблення знань студентів по окремих темах курсу, що вивчається і набуття навичок до проведення наукової роботи, вміння стисло і обґрунтовано висловлювати свої думки.

 1. Вступ

 2. Обґрунтування вибору теми.

 3. Основна частина

 4. Висновки та пропозиції

 5. Список використаної літератури.

 6. Додатки

 7. Зміст

Самостійна робота повинна відрізнятися критичним аналізом досліджувального матеріалу, містити критичні зауваження, висновки, конкретні пропозиції.

Самостійна робота являє собою рукописний текст об’ємом 9 – 10 сторінок, написаних на стандартних аркушах. Сторінки повинні бути пронумеровані, текст треба писати на одній стороні аркуша. Залишати поля для зауважень викладача.


^ ВИБІР ТЕМИ


При виборі теми самостійної роботи студент користується приблизно тематикою затвердженою на засіданні кафедри. При погодженні теми з викладачем, студент може змінити назву теми або запропонувати для розгляду іншу тему. Номер і назва теми фіксується викладачем.


^ ЗАХИСТ РОБОТИ


Після написання самостійної роботи студент надає її до захисту. Він коротко викладає зміст роботи, обґрунтовує висновки і пропозиції, а також відповідає на поставлені викладачем питання. З урахуванням змісту, оформлення самостійної роботи на підставі результатів її захисту виставляється підсумкова оцінка.


^

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Поняття податкового права України, як складного інституту фінансового права України.

 2. Податкова система: поняття, особливості, функції, значення.

 3. Національна податкова система і її особливості та тенденції розвитку.

 4. Податок: поняття, ознаки, види, функції, основні структурні елементи.

 5. Правове регулювання принципів оподаткування.

 6. Непряме оподаткування в Україні в сучасних умовах

 7. Права і обов’язки платників податків і зборів.

 8. Податкове представництво та його суб’єктний склад та основні види.

 9. Об’єкт оподаткування: поняття, види, методи визначення.

 10. Поняття та види ставок оподаткування.

 11. Предмет, масштаб, та одиниця оподаткування.

 12. База оподаткування.

 13. Поняття та система податкових пільг.

 14. Забезпечення виконання обов’язку щодо сплати податків і зборів.

 15. Державна податкова служба України.

 16. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

 17. Поняття подвійного оподаткування та методи його подолання

 18. Податок на додану вартість, загальна характеристика.

 19. Акцизний збір: загальна характеристика.

 20. Податок на прибуток підприємств, як основний прямий податок для юридичних осіб.

 21. Податок на доходи фізичних осіб.

 22. Поняття мито, його функції і значення.

 23. Поняття і значення Державного мита.

 24. Плата (податок) за землю.

 25. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

 26. Податок на промисел.

 27. Загальнодержавні збори та їх класифікація.

 28. Плата за торговий патент за деякі види підприємницької діяльності

 29. Поняття та значення єдиного податку.

 30. Поняття та значення єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників.

31. Правове регулювання місцевих податків і зборів.


^ ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ЗАЛІКУ


 1. Поняття Податкового права в Україні, як складного інституту Фінансового права України.

 2. Предмет податкового права.

 3. Метод податкового права.

 4. Загальна характеристика податкових правовідносин.

 5. Об’єкти податкових правовідносин.

 6. Суб’єкти податкових правовідносин.

 7. Зміст податкових правовідносин.

 8. Підстави, виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин .

 9. Поняття і види податкових норм права.

 10. Джерела податкового права, та їх класифікація

 11. Завдання і функції податкового права.

 12. Правове регулювання принципів оподаткування.

 13. Поняття податку, та його основні види

 14. Фізичні особи, як платники податків.

 15. Юридичні особи як платники податків.

 16. Поняття податкового представництва, його суб’єктний склад та основні види.

 17. Об’єкт оподаткування: поняття, види, методи визначення.

 18. Поняття та види ставок оподаткування.

 19. Предмет, масштаб, та одиниця оподаткування.

 20. База оподаткування.

 21. Поняття та система податкових пільг.

 22. Забезпечення виконання обов’язку щодо сплати податків і зборів.

 23. Державна податкова служба України.

 24. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

 25. Поняття не прямого оподаткування.

 26. Поняття подвійного оподаткування та методи його подолання

 27. Поняття податкової звітності.

 28. Поняття об’єкт, суб’єкти і ставки ПДВ.

 29. Пільги порядок нарахування та сплати ПДВ.

 30. Поняття об’єкт, суб’єкти і ставки акцизного збору.

 31. Пільги порядок нарахування та сплати акцизного збору.

 32. Поняття об’єкт, суб’єкти і ставки податку на прибуток підприємств.

 33. Пільги порядок нарахування та сплати податку на прибуток підприємств.

 34. Поняття об’єкт, суб’єкти і ставки податку з доходів фізичних осіб.

 35. Пільги порядок нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб.

 36. Поняття мита його функції та значення.

 37. Поняття Єдиного митного тарифу.

 38. Система ставок і пільг митних платежів.

 39. Поняття та значення державного мита.

 40. Поняття об’єкт, суб’єкти і ставки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

 41. Пільги порядок нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

 42. Поняття об’єкт, суб’єкти і ставки плати (податку) за землю.

 43. Пільги порядок нарахування та плати (податку) за землю.

 44. Поняття об’єкт, суб’єкти і ставки податку на промисел.

 45. Пільги порядок нарахування та сплата податку на промисел.

 46. Плата за торговий патент за деякі види підприємницької діяльності

 47. Поняття і значення єдиного податку.

 48. Юридичні особи як платники єдиного податку.

 49. Фізичні особи як платники єдиного податку.

 50. Поняття та значення єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників.

 51. Система місцевих податків та принципи її функціонування.

 52. Характеристика окремих видів місцевих податків і зборів.

 53. Поняття і значення загальнодержавних зборів.

 54. Збір за геологорозвідувальні роботи, які виконуються за рахунок Державного бюджету.

 55. Збір за спеціальні використання лісових ресурсів.

 56. Збір за спеціальні використання водних ресурсів.

 57. Збір за спеціальні використання надр під час добування корисних копалин.

 58. Збір за забруднення навколишнього природного середовища.

 59. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

60. Збір на обов’язкове соціальне страхування.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Конституція України, - К., 1996.

 2. Митний Кодекс України, - К., від 12.12.91

 3. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р.

 4. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90.р.

 5. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97.

 6. Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.1992

 7. Закон України «Про митну справу в Україні» від 25.06.91 р.

 8. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94.р.

 9. Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів» від 11.12.91.

 10. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 27.11.2003

 11. Декрет Кабінету Міністрів України «Про податок на промисел» від 17.03.93 р.

 12. Закон України «Про акцизний збір» від 30.04.93.р.

 13. Закон України «Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів » від 22.12.94.р.

 14. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.98.р.

 15. Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20.05.93 р.

 16. Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва” від 28.06.99р № 746

 17. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 273с

 18. Основы налогового права: Учебное пособие. Под ред. Проф. Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2003. – 384с.

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи