Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин icon

Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин
Скачати 225.83 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин
Дата04.09.2012
Розмір225.83 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛИН

Рег. №

Затверджую”
Проректор з навчально-методичної роботи

____________________________________

_____” ____________________ 2003р.^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
дисципліна


Податкове право України”


^ Для студентів


III


курсу,


спеціальність

факультет


Правознавства та Зовнішньоекономічної діяльності^ Херсон - 2003


Укладач:

 Афанасьєв О.В.

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри “Загальноюридичних дисциплін”Протокол №від

“ ”2002 р.Завідувач кафедри ________________________ Шульгін М.Ф.


Обговорено і схвалено на засіданні кафедриПротокол №
від

“ ”2003 р.^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Рег. №

“Затверджую”
Проректор з навчально-методичної роботи

____________________________________

“___” _________________________ 2003р.^ РОБОЧА ПРОГРАМАдисципліна

Податкове право України”


спеціальність

Факультет

^ Правознавства та Зовнішньоекономічної діяльності
Курс

III

cеместр

VI


Лекції28годин,


Практичні заняття


12


годин,


Самостійна робота


95

Всього годин


135

Іспит


-


семестр;


Залік


VI


семестр

Уклав: Афанасьєв О.В.


^ Херсон - 2003


Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми та власного досвіду автора


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри “Загальноюридичних дисциплін”“ ”2003р.Завідувач кафедри _______________________ М.Ф. Шульгін


Схвалено методичною радою факультету економіки


“ ”2003р.^

1.Мета і задачі дисципліни “Податкове право України”
та її місце в навчальному процесі


Після проголошення незалежності України розпочався процес створення податкової системи. До теперішнього часу триває пошук оптимальних варіантів оподаткуванні доходів фізичних осіб, а також прибутку суб’єктів підприємницької діяльності. Певного розвитку досягло непряме оподаткування (акцизний збір, ПДВ). Але слід відзначити, що деякі встановленні в спеціальному законодавстві податки не відповідають принципам побудови та призначення системи оподаткування, що закріплені у ст. 3 Закону України “Про систему оподаткування” від 25.06.91 р., з наступними змінами і доповненнями. Зокрема таким принципам як, стимулювання науково - технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності, принципу соціальної справедливості та економічної обґрунтованості. Крім цього слід додати, що сучасне податкове законодавство являє собою дуже складну і заплутану систему. З точки зору юридичної техніки значна частина нормативно – правових актів, що утворюють податкове законодавство далека від досконалості. В той же час фахівець в галузі права в сучасних умовах повинен чітко усвідомлювати місце податкового права України в національній системі права та його особливості, а також поняття порядок нарахування і сплати основних податків і зборів (обов’язкових платежів). Особливо це стосується фахівців чия майбутня діяльність буде пов’язана з правовим обслуговуванням суб’єктів підприємницької діяльності, установ банків, інших фінансових установ, а також зі службою в державних податкових органах України.
^

2.Головною метою курсу є:


 • сформувати знання пов’язані, зрозумінням сутності податкового права його предмету і методу;

 • знайомство з національною податковою системою та її особливостями;

 • визначити поняття, систему, структуру органів державної податкової служби в Україні їх функції та принципи діяльності;

 • цілеспрямоване вивчення об’єктів, суб’єктів, порядку нарахування і сплати основних податків і зборів (обов’язкових платежів)
^

Основні завдання курсу:


 • з’ясувати поняття та місце податкового права України в національній системі права;

 • набути практичні навички, щодо нарахування і особливостей сплати певних видів податків;

 • вивчити систему і структуру органів Державної податкової служби в Україні.В наслідок вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • визначення, предмет, метод, завдання, функції та принципи податкового права України, як складного інституту фінансового права України;

 • поняття, характеристику, структуру та особливості податкових правовідносин;

 • специфіку норм податкового права;

 • особливості джерел податкового права;

 • поняття податку та його видів;

 • визначення таких термінів як, “суб’єкт”, “об’єкт”, “ставка”, “предмет”, “масштаб”, “одиниця”, “база оподаткування”;

 • сутність податкових пільг та їх значення;

 • порядок нарахування податків і зборів;

 • поняття податкової звітності і податкового контролю;

 • особливості забезпечення обов’язку щодо сплати податків і зборів;

 • поняття подвійного оподаткування, а також шляхи методи його подолання;

 • особливості відповідальності за порушення податкового законодавства;

 • характеристика окремих податків і зборів, а також порядок їх нарахування і зборів.

Студент повинен вміти:

 • характеризувати та чітко розмежовувати окремі види податків і зборів обов’язкових платежів;

 • аналізувати та самостійно тлумачити головні положення податкових нормативно – правових актів, з метою правильного розуміння їх дійсного змісту;

 • застосовувати на практиці основні положення норм податкового права;

 • правильно кваліфікувати дії осіб, які порушують чинне податкове законодавство.^

3.Структура дисципліни

ПОДАТКОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

Шифр спеціаль­ності

Форма

навчан­ня

Курс

Се­местр

Всього

годин

В тому числі

Контроль

Лекцій

Прак­тичних

занять

Само­стійна

робота

Залік

іспит

6.050101

Денна

III

6

135

28

12

95

+

-

6.050101

Заочна

III

6

-

10

6

-

+

-^

4.Тематичний план
КУРСУ “ПОДАТКОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ”
п/п

Тема курсу

Всього


Лекцій

Прак­тичні

Самос­тійно

1.

Загальна характеристика податкового права України

14

2

2

10

2

Поняття та структурні елементи податкової системи

12

2

-

10

3.

Правовий статус Державної податкової служби України

7

2

-

5

4.

Податок на додану вартість

14

2

2

10

5.

Акцизний збір

14

2

2

10

6.

Податок на прибуток підприємств

14

2

2

10

7.

Податок з доходів фізичних осіб

14

2

2

10

8.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

14

2

2

10

9.

Податок на промисел. Плата за торговий патент

7

2

-

5

10.

Єдиний податок

7

2

-

5

11

Плата (податок) за землю. Єдиний фіксований податок для сільськогосподарських виробників.

2

2

-

-

12

Загальнодержавні збори

6

2

-

4

13

Мито і державне мито

6

2

-

4

14

Місцеві податки і збори

4

2

-

2

Всього

135

28

12

95^

5.Зміст дисципліни
тижня

Найменування лекцій, практичних занять, їх короткий зміст

Лекції

практичні

самостійно

Форма контролю

1

2

3

4

5

6

1

Лекція 1.Загальна характеристика податкового права України. Поняття предмет, метод податкового права. Податкові правовідносини. Система і джерела податкового права

2
10
2

^ Практичне заняття 1. Загальна характеристика податкового права України. Поняття предмет, метод податкового права. Податкові правовідносини. Система і джерела податкового права
2
Опитування відповідно до темі

3

^ Лекція 2. Поняття та структурні елементи податкової системи. Поняття податкової системи і її зміст та рівні податкового тиску. Податок: поняття, ознаки, функції, основні елементи. Основні принципи оподаткування.

2
10
4

^ Лекція 3. Правовий статус Державної податкової служби України Система податкових органів. Податкові адміністрації та податкові інспекції. Правовий статус податкової міліції та її основні функції

2
5
5

^ Лекція 4Податок на додану вартість. Поняття суб’єкт, об’єкт оподаткування, ставки та пільги щодо даного виду податку. Порядок нарахування і сплати ПДВ.

2
10
6

^ Практичне заняття 2. Податок на додану вартість. Поняття суб’єкт, об’єкт оподаткування, ставки та пільги щодо даного виду податку. Порядок нарахування і сплати ПДВ.
2
Опитування відповідно до темі

7

^ Лекція 5. Акцизний збір. Поняття суб’єкт та об’єкт оподаткування. Ставки, пільги, порядок нарахування та сплати акцизного збору.

2
10
8

^ Практичне заняття 3. Акцизний збір. Поняття суб’єкт та об’єкт оподаткування. Ставки, пільги, порядок нарахування та сплати акцизного збору.
2
Опитування відповідно до темі

9

^ Лекція 6. Податок на прибуток підприємств Поняття суб’єкт та об’єкт оподаткування. Ставки, пільги, порядок нарахування та сплати податку на прибуток підприємств.

2
10
10

^ Практичне заняття 4. Податок на прибуток підприємств Поняття суб’єкт та об’єкт оподаткування. Ставки, пільги, порядок нарахування та сплати податку на прибуток підприємств.
2
Опитування відповідно до темі

11

^ Лекція 7. Податок з доходів фізичних осіб Поняття суб’єкт та об’єкт оподаткування. Ставки, пільги, порядок нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб.

2
10
12

^ Практичне заняття 5. Податок з доходів фізичних осіб Поняття суб’єкт та об’єкт оподаткування. Ставки, пільги, порядок нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб
2
Опитування відповідно до темі

13

^ Лекція 8. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Поняття суб’єкт та об’єкт оподаткування. Ставки, пільги, порядок нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

2
10
14

^ Практичне заняття 6. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Поняття суб’єкт та об’єкт оподаткування. Ставки, пільги, порядок нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.
2
Опитування відповідно до темі

15

^ Лекція 9. Податок на промисел. Плата за торговий патент. Поняття суб’єкт та об’єкт оподаткування. Ставки, пільги, порядок нарахування та сплати податку на промисел. Поняття торгівельного патенту, його платники вартість, строк дії порядок надбання.

2
5
16

^ Лекція 10. Єдиний податок. Поняття єдиного податку, юридичні та фізичні особи, як платники єдиного податку.

2
2
17

^ Лекція 11. Плата (податок) за землю. Єдиний фіксований податок для сільськогосподарських виробників. Платники, об’єкт, ставки, пільги, нарахування і сплати податку на землю. Платники, об’єкт, ставки, пільги, нарахування і сплата єдиного фіксованого податку для сільськогосподарських товаровиробників.

2
3
18

^ Лекція 12. Загальнодержавні збори. Поняття та класифікація загальнодержавних зборів, їх особливості і значення.

2
4
19

^ Лекція 13. Мито і державне мито. Мито, його специфіка та види. Поняття державного мита, його платники та розміри.

2
4
20

^ Лекція 14. Місцеві податки і збори. Правове регулювання місцевих податків і зборів, характеристика їх окремих видів.

2
2


^

6.САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВСамостійна робота студентів по вивченню теоретичного матеріалу курсу “Податкове право України” полягає в вивченні законспектованих лекцій, рекомендованої літератури, а також відповідних нормативно правових актів, що регулюють порядок нарахування та сплати окремих видів податків. Для досконалого закріплення матеріалу необхідно також його самостійне опанування.

Для закріплення матеріалу крім лекцій та практичних занять, згідно з обсягом типової навчальної програми, студентам необхідно регулярно знайомитися з матеріалами юридичних спеціалізованих періодичних видань, а також з додатковою літературою. Обов’язковим є регулярне стеження за змінами і доповненнями в законодавстві України, пов’язаного з питаннями, що розглядаються в лекційному матеріалі в курсі “Податкове право України”, а також на практичних заняттях. Основними виданнями для цього можуть бути журнали: “Право України”, “Вісник податкової служби України”, “Офіційний вісник України”, а також газети: “Голос України” та “Урядовий кур’єр”.
^

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Поняття податкового права України, як складного інституту фінансового права України.

 2. Податкова система: поняття, особливості, функції, значення.

 3. Національна податкова система і її особливості та тенденції розвитку.

 4. Податок: поняття, ознаки, види, функції, основні структурні елементи.

 5. Правове регулювання принципів оподаткування.

 6. Непряме оподаткування в Україні в сучасних умовах

 7. Права і обов’язки платників податків і зборів.

 8. Податкове представництво та його суб’єктний склад та основні види.

 9. Об’єкт оподаткування: поняття, види, методи визначення.

 10. Поняття та види ставок оподаткування.

 11. Предмет, масштаб, та одиниця оподаткування.

 12. База оподаткування.

 13. Поняття та система податкових пільг.

 14. Забезпечення виконання обов’язку щодо сплати податків і зборів.

 15. Державна податкова служба України.

 16. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

 17. Поняття подвійного оподаткування та методи його подолання

 18. Податок на додану вартість, загальна характеристика.

 19. Акцизний збір: загальна характеристика.

 20. Податок на прибуток підприємств, як основний прямий податок для юридичних осіб.

 21. Податок на доходи фізичних осіб.

 22. Поняття мито, його функції і значення.

 23. Поняття і значення Державного мита.

 24. Плата (податок) за землю.

 25. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

 26. Податок на промисел.

 27. Загальнодержавні збори та їх класифікація.

 28. Плата за торговий патент за деякі види підприємницької діяльності

 29. Поняття та значення єдиного податку.

 30. Поняття та значення єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників.

 31. Правове регулювання місцевих податків і зборів.


^ ГРАФІК
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Дисципліна “Податкове право України”

Факультет юридичний


Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»

Курс III, семестр VI^ Види навчання

тижня від початку навчального семестру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Всього за рік

1. Лекції

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

28

^ 2. Практичні заняття

-

-

-

2

-

2

-

2

Ат

-

2

-

2

-

2

Ат

-

-

-

12

^ 3. Домашнє заняття

-

-

10

10

5

10

10

10

10

10

5

5

-

4

4

2

-

-

-

95

Всього

-

-

12

14

7

14

12

14

12

12

9

7

4

6

8

4

-

-

-

135
^

7.МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВДля контролю знань студентів використовуються:

 • Експрес – опитування на лекціях;

 • Контрольні роботи;

 • Екзаменаційні білети
^

8.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Конституція України, - К., 1996.

 2. Митний Кодекс України, - К., від 12.12.91

 3. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р.

 4. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90.р.

 5. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97.

 6. Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.1992

 7. Закон України «Про митну справу в Україні» від 25.06.91 р.

 8. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94.р.

 9. Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів» від 11.12.91.

 10. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 27.11.2003

 11. Декрет Кабінету Міністрів України «Про податок на промисел» від 17.03.93 р.

 12. Закон України «Про акцизний збір» від 30.04.93.р.

 13. Закон України «Про державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів » від 22.12.94.р.

 14. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.98.р.

 15. Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20.05.93 р.

 16. Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва” від 28.06.99р № 746

 17. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 273с.

 18. Основы налогового права: Учебное пособие. Под ред. Проф. Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2003. – 384с.Схожі:

Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Робоча програма дисципліни „Земельне право України" для студентів спеціальності 030402"Правознавство" складена на базі типової програми...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А. А. – Херсон:...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Облік І аудит” 030502 “Економічна кібернетика” 030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський – Херсон: хепі,...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи