Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять icon

Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять
Скачати 174.5 Kb.
НазваМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять
Дата04.09.2012
Розмір174.5 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України


Херсонський економічно-правовий інститут


Кафедра Загальноюридичних дисциплін


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичних (семінарських) занять


з дисципліни: “ПОДАТКОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

для студентів I курсу

спеціальності 6.050101 “Правознавство”


Херсон - 2007

Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з курсу: “Податкове право України” для студентів I курсу спеціальності 6.050101 “Правознавство” Херсонського економічно-правового інституту.


Склала: викладач Афанасьєв О.В.


Рецензент:


Затверджено

на засіданні кафедри

^ Загальноюридичних дисциплін”

___”___________ 2007 р.

Протокол № ___


ВСТУП

Семінарські заняття – це одна з головних форм в навчальному процесі, що застосовується у вищих навчальних закладах з метою опанування курсу “Податкове право України”. На цих заняттях здійснюється колективне обговорення основних проблем, які вивчаються даною дисципліною.

Найбільш поширеними формами роботи є:

 • Поширена бесіда;

 • Виступи з рефератами та доповідями;

 • Теоретична конференція;

 • Семінар – дискусія, диспут;

 • Круглий стіл.

Якість семінару залежить від підготовки до нього. Тому студенти зобов’язані уважно ознайомитися та розібратися в питаннях плану семінару, який відображає зміст чергової теми занять. При підготовці важливо прочитати і продумати свої конспекти лекцій, які відносяться до теми семінару, скористатися пропонованою літературою за даною темою, внести доповнення до конспекту лекції, при необхідності прибути на консультацію до викладача, скласти план відповіді, які обговорюються, провести декілька тренувань по відповіді. У відповідях повинно бути не тільки теоретичне викладання матеріалу, але й приклади з діяльності правоохоронних органів, посилання на законодавство, своя точка зору на правову проблему.

Працюючи на семінарі:

Необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск семінару позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це призводить до появи заборгованості, створює значні труднощі при підготовці до іспиту, чи заліку.

Студенти повинні уважно слухати виступи своїх колег, звертати увагу на додаткові питання, зауваження, репліки викладача, жваво на них реагувати.

Слухаючи виступаючого, необхідно оцінювати, наскільки глибоко викладене питання, правильно та чітко дана відповідь на основні його положення, які важливі моменти упущені, які допущені неточності. При цьому з самого початку роботи на семінарі слід виробити вміння коротко записувати всі ці неточності та недоліки. Це дає можливість висловити свою точку зору з питання, висловити свою згоду або незгоду.

Це має велике значення, тому що прищепляє навички участі в дискусії, аналізу різних точок зору, вміння відстоювати правильну позицію, виховує принциповість, підвищує почуття відповідальності за якість знань.

Має значення місце виступу студента: з місця або з кафедри. Основний доповідач повинен виступати з кафедри, доповнення, зауваження робляться з місця. Це забезпечує найбільшу увагу до виступу, підвищує активність аудиторії.

Розкриваючи зміст того чи іншого питання теми семінарського заняття, студенти повинні прагнути, чітко формулювати теоретичні положення, давати визначення питань і категорій, розкривати зміст тих чи інших теоретичних положень, давати визначення питань і категорій, розкривати зміст тих чи інших явищ; пов’язувати матеріали з актуальними проблемами сучасності; обґрунтовувати державно – правові явища, які розглядаються, з позицій діючого законодавства; наводити приклади із практичної діяльності правоохоронних органів взагалі та органів внутрішніх справ зокрема, обґрунтовувати кожне положення відповіді, при цьому студент повинен відповідати не тільки на питання “що”, але і “чому”; зв’язувати свій виступ з попереднім, не допускаючи повторень, володіти те6рмінологією.

Студент повинен пам’ятати, що:

 • Не можна підміняти відповідь на одне питання виступом з другого питання;

 • Негативне враження складає читання всього матеріалу, який підготовлений/ план та тези виступу/, записи можна використовувати, але з метою дотримання послідовності у викладенні змісту питання;

 • Неабияке визначення має мовлення, необхідно постійно вдосконалювати навички володіння мовою, правильно вживати слова, щоб вони були зрозумілі, систематичні виступи на семінарі забезпечать поповнення словарного запасу.

Семінарські заняття починаються вступними словами викладача, в якому йде мова про значення теми і цілі заняття. Закінчується заняття заключним словом викладача. В ньому дається аналіз заняття, робляться доповнення та роз’яснення питань, які слабо засвоєні, оцінюється виступ кожного студента, дається завдання на наступне заняття

^ НАВЧАЛЬНО ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРАВОЗНАВСТВО” З ДИСЦИПЛІНИ “ПОДАТКОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ”
п/п

Тема курсу

Всього


Лекцій

Прак­тичні

Самос­тійно

1.

Загальна характеристика податкового права України

14

2

2

10

2

Поняття та структурні елементи податкової системи

12

2

-

10

3.

Правовий статус Державної податкової служби України

7

2

-

5

4.

Податок на додану вартість

14

2

2

10

5.

Акцизний збір

14

2

2

10

6.

Податок на прибуток підприємств

14

2

2

10

7.

Податок з доходів фізичних осіб

14

2

2

10

8.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

14

2

2

10

9.

Податок на промисел. Плата за торговий патент

7

2

-

5

10.

Єдиний податок

7

2

-

5

11

Плата (податок) за землю. Єдиний фіксований податок для сільськогосподарських виробників.

2

2

-

-

12

Загальнодержавні збори

6

2

-

4

13

Мито і державне мито

6

2

-

4

14

Місцеві податки і збори

4

2

-

2

Всього

135

28

12

95

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “ПОДАТКОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ”


ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
^

План практичного (семінарського) заняття (2 години)

 1. Поняття, місце, зміст і особливості інституту податкового права в системі фінансового права.

 2. Предмет і метод податкового права.

 3. Поняття, види, об’єкт, суб’єкти, зміст та підстави виникнення, зміни і припинення податкових правовідносин.

 4. Поняття, особливості та види податкових норм права.

 5. Система податкового права та загальна характеристика джерел податкового права.


^ Методичні рекомендації:

Вивчаючи дану тему студенти повинні чітко усвідомити поняття, сутність, місце, зміст і особливості податкового права в системі фінансового права. Студенти повинні знати характеристику предмету, методу, принципів, завдань, та норм податкового права; загальну характеристику податкових правовідносин включаючи, їх поняття, види, об’єкти, суб’єкти, зміст і підстави виникнення, зміни та припинення. Окремо рекомендується проаналізувати особливості юридичної відповідальності за порушення податкових норм права. Студенти повинні розуміти систему податкового права та характеризувати систему джерел податкового права за ієрархічною структурою.

Питання для контролю знань студентів:

 1. Дайте загальну характеристику Податкового права України

 2. Що є предметом Податкового права України?

 3. Чим характеризується метод Податкового права України.?

 4. Дайте визначення та стислу характеристику податкових правовідносин.

 5. В чому полягають особливості податкових норм права?

 6. Що являє собою система Податкового права України?

 7. Які існують джерела Податкового права України?

Література:

 1. Конституція України, - К., 1996.

 2. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р.

 3. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90.р.

 4. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 273с.

 5. Основы налогового права: Учебное пособие. Под ред. Проф. Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2003. – 384с.


ТЕМА 2.ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПДВ)
^

План практичного (семінарського) заняття 2 (2 години)

 1. Поняття ПДВ.

 2. Платники ПДВ.

 3. Об’єкти ПДВ.

 4. Загальна характеристика ставок ПДВ.

 5. Пільги, щодо ПДВ.

 6. Порядок нарахування і сплати ПДВ.

Методичні рекомендації:

Вивчаючи дану тему студент повинен чітко зрозуміти особливості ПДВ з точки зору його співвідношення з іншими непрямими податками. Студенти повинні знати класифікацію об’єктів і суб’єктів ПДВ. Окрему увагу слід звернути на відмінності між юридичним і фактичним платником даного податку. Студенти повинні чітко орієнтуватися в системі ставок і пільг ПДВ, знати його порядок нарахування і сплати.

Питання для контролю знань студентів:

 1. Дайте визначення ПДВ.

 2. Хто є платником даного податку?

 3. Що є об’єктом ПДВ?

 4. Яка існує система ставок даного податку?

 5. Охарактеризуйте пільги щодо ПДВ.

 6. Який існує порядок нарахування і сплати даного податку?

Література:

  1. Конституція України, - К., 1996.

  2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94.р.

  3. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97.

  4. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р.

  5. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90.р.

  6. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 273с.

  7. Основы налогового права: Учебное пособие. Под ред. Проф. Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2003. – 384с.ТЕМА 3. АКЦИЗНИЙ ЗБІР
^

План практичного (семінарського) заняття 3 (2 години)

 1. Поняття і місце акцизного збору в системі непрямих податків України.

 2. Об’єкт акцизного збору.

 3. Суб’єкти акцизного збору.

 4. Система ставок акцизного збору.

 5. Пільги щодо акцизного збору.

 6. Порядок нарахування і сплати акцизного збору.

Методичні рекомендації:

Вивчаючи дану тему студенти повинні чітко зрозуміти поняття та місце акцизного збору в системі непрямих податків в Україні. Студенти повинні знати: класифікацію об’єктів і суб’єктів акцизного збору, орієнтуватись в системі ставок і пільг, знати порядок нарахування і сплати даного податку. Окрему увагу слід приділити розмежуванню юридичних і фактичних платників акцизного збору.

Питання для контролю знань студентів:

 1. Дайте визначення акцизного збору.

 2. Що є його об’єктом?

 3. Хто є суб’єктом акцизного збору?

 4. Яка існує система ставок акцизного збору?

 5. Охарактеризуйте пільги , щодо акцизного збору.

 6. Який існує порядок нарахування і сплати акцизного збору?

Література:

 1. Конституція України, - К., 1996.

 2. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р.

 3. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90.р.

 4. Закон України «Про акцизний збір» від 30.04.93.р.

 5. Указ Президента України “Про запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої і тютюнові вироби” від 18.09.95р.

 6. Положення про порядок нарахування, терміни сплати та подання розрахунку акцизного збору. Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 19.03.01р.

 7. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 273с.

 8. Основы налогового права: Учебное пособие. Под ред. Проф. Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2003. – 384с.


^ ТЕМА 4. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

План практичного (семінарського) заняття 4 (2 години)


 1. Поняття та місце податку на прибуток підприємств в системі прямих податків в Україні.

 2. Об’єкт оподаткування, суб’єкти даного податку.

 3. Ставка податку на прибуток підприємства.

 4. Пільги щодо даного податку.

 5. Порядок нарахування і сплати податку на прибуток підприємств.

Методичні рекомендації:

Вивчаючи дану тему студент повинен зрозуміти поняття та сутність податку на прибуток підприємств, як основного прямого податку для юридичних осіб. Студент повинен знати об’єкт, суб’єкти систему ставок, особливості пільг і порядок нарахування та сплати податку на прибуток підприємств. Додаткову увагу слід звернути на вивчення таких понять як “валовий дохід”, “валові витрати”, “амортизаційні відрахування”.

Питання для контролю знань студентів:

 1. Що таке податок на прибуток підприємств?

 2. Що є об’єктом даного податку?

 3. Хто є суб’єктом податку на прибуток підприємств?

 4. Які існують пільги щодо даного податку?

 5. Охарактеризуйте порядок нарахування і сплати податку на прибуток підприємств.

Література:

  1. Конституція України, - К., 1996.

  2. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р.

  3. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90.р.

  4. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94.р.

  5. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 273с.

  6. Основы налогового права: Учебное пособие. Под ред. Проф. Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2003. – 384с.^ ТЕМА 5. ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

План практичного (семінарського) заняття 5 (2 години)


 1. Поняття та місце податку з доходів фізичних осіб в системі податків України.

 2. Об’єкти оподаткування.

 3. Суб’єкти оподаткування

 4. Система ставок оподаткування.

 5. Пільги щодо податку з доходів фізичних осіб.

 6. Порядок нарахування і сплати даного податку.

Методичні рекомендації:

Вивчаючи дану тему студент повинні чітко зрозуміти поняття, сутність, місце та значення податку з доходів фізичних осіб в системі податків України. Студенти повинні знати: об’єкти, суб’єктів оподаткування, систему ставок і пільг, а також порядок нарахування і сплати даного податку. Додаткову увагу слід привернути на вивчення таких понять як, “загальний оподатковуваний дохід”, “податковий кредит”, “податкові соціальні пільги”. Крім цього слід з’ясувати особливості нарахування та сплати податку для окремих видів доходу.

Питання для контролю знань студентів:

 1. Дайте визначення податку з доходів з фізичних осіб.

 2. Що є об’єктом оподаткування?

 3. Що входить в поняття загальний оподатковуваний дохід?

 4. Хто є платником даного податку?

 5. Які існують ставки податку з фізичних осіб?

 6. Охарактеризуйте систему пільг щодо даного податку

 7. Який існує порядок нарахування і сплати податку з доходів фізичних осіб?

Література:

  1. Конституція України, - К., 1996.

  2. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р.

  3. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90.р.

  4. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 27.11.2003

  5. Закон України «Про державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів » від 22.12.94.р.

  6. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 273с.

  7. Основы налогового права: Учебное пособие. Под ред. Проф. Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2003. – 384с.^ ТЕМА 6. ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ

План практичного (семінарського) заняття 6 (2 години)


 1. Поняття та місце податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 2. Об’єкти оподаткування.

 3. Суб’єкти оподаткування

 4. Система ставок оподаткування.

 5. Пільги щодо даного податку.

 6. Порядок нарахування і сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

Методичні рекомендації:

Вивчаючи дану тему студент повинні засвоїти поняття, місце та значення податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Студенти повинні знати, що відноситься до об’єктів даного податку, хто є його суб’єктом, чітко орієнтуватись в системі ставок і пільг, а також знати порядок нарахування і сплати даного податку. Додаткову увагу слід звернути на те як здійснюється розподіл коштів від сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

^ Питання для контролю знань студентів:

 1. Дайте визначення податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

 2. Яке місце займає цей податок у податковій системі України

 3. Що є об’єктом даного податку?

 4. Хто є платником даного податку?

 5. Охарактеризуйте систему ставок даного податку.

 6. Який існує порядок нарахування даного податку?

 7. Яким чином сплачується даний податок?

 8. Як здійснюється розподіл коштів від сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

Література:

  1. Конституція України, - К., 1996.

  2. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р.

  3. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90.р.

  4. Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів» від 11.12.91.

  5. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 273с.

  6. Основы налогового права: Учебное пособие. Под ред. Проф. Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2003. – 384с.


^ ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ЗАЛІКУ


 1. Поняття Податкового права в Україні, як складного інституту Фінансового права України.

 2. Предмет податкового права.

 3. Метод податкового права.

 4. Загальна характеристика податкових правовідносин.

 5. Об’єкти податкових правовідносин.

 6. Суб’єкти податкових правовідносин.

 7. Зміст податкових правовідносин.

 8. Підстави, виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин .

 9. Поняття і види податкових норм права.

 10. Джерела податкового права, та їх класифікація

 11. Завдання і функції податкового права.

 12. Правове регулювання принципів оподаткування.

 13. Поняття податку, та його основні види

 14. Фізичні особи, як платники податків.

 15. Юридичні особи як платники податків.

 16. Поняття податкового представництва, його суб’єктний склад та основні види.

 17. Об’єкт оподаткування: поняття, види, методи визначення.

 18. Поняття та види ставок оподаткування.

 19. Предмет, масштаб, та одиниця оподаткування.

 20. База оподаткування.

 21. Поняття та система податкових пільг.

 22. Забезпечення виконання обов’язку щодо сплати податків і зборів.

 23. Державна податкова служба України.

 24. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

 25. Поняття не прямого оподаткування.

 26. Поняття подвійного оподаткування та методи його подолання

 27. Поняття податкової звітності.

 28. Поняття об’єкт, суб’єкти і ставки ПДВ.

 29. Пільги порядок нарахування та сплати ПДВ.

 30. Поняття об’єкт, суб’єкти і ставки акцизного збору.

 31. Пільги порядок нарахування та сплати акцизного збору.

 32. Поняття об’єкт, суб’єкти і ставки податку на прибуток підприємств.

 33. Пільги порядок нарахування та сплати податку на прибуток підприємств.

 34. Поняття об’єкт, суб’єкти і ставки податку з доходів фізичних осіб.

 35. Пільги порядок нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб.

 36. Поняття мита його функції та значення.

 37. Поняття Єдиного митного тарифу.

 38. Система ставок і пільг митних платежів.

 39. Поняття та значення державного мита.

 40. Поняття об’єкт, суб’єкти і ставки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

 41. Пільги порядок нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

 42. Поняття об’єкт, суб’єкти і ставки плати (податку) за землю.

 43. Пільги порядок нарахування та плати (податку) за землю.

 44. Поняття об’єкт, суб’єкти і ставки податку на промисел.

 45. Пільги порядок нарахування та сплата податку на промисел.

 46. Плата за торговий патент за деякі види підприємницької діяльності

 47. Поняття і значення єдиного податку.

 48. Юридичні особи як платники єдиного податку.

 49. Фізичні особи як платники єдиного податку.

 50. Поняття та значення єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників.

 51. Система місцевих податків та принципи її функціонування.

 52. Характеристика окремих видів місцевих податків і зборів.

 53. Поняття і значення загальнодержавних зборів.

 54. Збір за геологорозвідувальні роботи, які виконуються за рахунок Державного бюджету.

 55. Збір за спеціальні використання лісових ресурсів.

 56. Збір за спеціальні використання водних ресурсів.

 57. Збір за спеціальні використання надр під час добування корисних копалин.

 58. Збір за забруднення навколишнього природного середовища.

 59. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

 60. Збір на обов’язкове соціальне страхування.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Конституція України, - К., 1996.

 2. Митний Кодекс України, - К., від 12.12.91

 3. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р.

 4. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90.р.

 5. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97.

 6. Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.1992

 7. Закон України «Про митну справу в Україні» від 25.06.91 р.

 8. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94.р.

 9. Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів» від 11.12.91.

 10. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 27.11.2003

 11. Декрет Кабінету Міністрів України «Про податок на промисел» від 17.03.93 р.

 12. Закон України «Про акцизний збір» від 30.04.93.р.

 13. Закон України «Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів » від 22.12.94.р.

 14. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.98.р.

 15. Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20.05.93 р.

 16. Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва” від 28.06.99р № 746

 17. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 273с.

 18. Основы налогового права: Учебное пособие. Под ред. Проф. Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2003. – 384с.

Схожі:

Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А. А. – Херсон:...
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Виконавче провадження”
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» / укладач К. Д. Янішевська. – Суми...
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» для студентів спеціальності «Правознавство»
Методичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» / Укладач В.І. Горевий. Суми: Видавництво...
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація...
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Право інтелектуальної власності» для студентів спеціальності 030402 «Правознавство»
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Право інтелектуальної власності» / Укладач М. М....
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу "кримінальний процес" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Кримінальний процес” для студентів спеціальності 060101...
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять iconМетодичні вказівки до проведення семінарських занять
Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу: “Банківське право” для студентів спеціальності 050101 “Правознавство”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи