Програма Дисципліни Господарське право icon

Програма Дисципліни Господарське право
Скачати 227.28 Kb.
НазваПрограма Дисципліни Господарське право
Дата04.09.2012
Розмір227.28 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти та науки України

Херсонський економічно - правовий інститут

Кафедра Загальноюридичних дисциплін


“Затверджую”

Проректор з навчально –

Методичної роботи

Кузьменко Л.В.

“____”_____________2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

Дисципліни “Господарське право”
Курс III семестр II

Курс IV семестр I

Лекцій - 72

Практичних занять – 72 год.

ПМК, іспит


Херсон 2010
Робоча програма схвалена на базі освітньо - професійної програми та власного досвіду автора.


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри Загальноюридичних дисциплін.

Протокол №_______ від “__________”_____________2010 р.


Завідувач кафедри ______________ Скриль С.А.


Схвалено методичною комісією інституту

Протокол №_______ від “__________”_____________2010 р.


Голова методичної ради інституту__________________ Шаповалова В.М.

вступЗа умов переходу до ринкових відносин розширюється і вдосконалюється сфера правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Відтак зростають вимоги до майбутніх фахівців-правознавців. Вони мають ґрунтовно знати господарське законодавство, а також вміти застосовувати правові норми у господарській діяльності.

^ Мета вивчення дисципліни “Господарське законодавство” – опанувати систему правових знань з підприємницького права, спираючись на одержані знання з основ правознавства, основ цивільного права та інших галузевих і міжгалузевих правових дисциплін.

^ Студенти мають засвоїти основні принципи й інститути комерційного права, особливості правового регулювання відносин, що складаються між уповноваженою і зобов’язальною особами, а також набути навичок роботи з нормативними документами, навчитися розв’язувати конкретні правові ситуації, що виникають у підприємницькій діяльності. Розкриття правових категорій та конструкцій господарського законодавства, основних тенденцій його розвитку і застосування – головне у викладанні дисципліни. Успіху тут можна досягти завдяки забалансовій методиці, яка поєднує вивчення теоретичних аспектів права та їх практичне застосування на семінарських заняттях; важливо звертатися до конкретних ситуацій, враховувати практику господарських і загальних судів України, застосовувати тести, контрольні питання та усне опитування студентів.

Вивчення курсу “Господарське законодавство” студент повинен знати:

 • законодавство, яке регулює порядок формування, склад і структура підприємства;

 • суб’єктів господарського права;

 • практику застосування чинного законодавства.

Уміти:

 • характеризувати сутність підприємницької діяльності;

 • тлумачити чинне господарське законодавство;

 • орієнтуватися в системі господарського законодавстваСтруктура дисципліни^ Форма навчання

Курс

Семестр

Всього годин

В тому числі

Контроль

Лекцій

Практичних занять

Лабораторних занять

Індивідуальна робота

Самостійна робота
^
ПМК семестр
Іспит

семестр


Денна

3,4

6,7

162

72

72

-

6

12

+

+

Заочна

3

5

108

6

4

-

-

-

+

-Опис дисциплін


ОПИС ДИСЦИПЛІНИ “Господарське право”Курс: третій, четвертий

Семестр: шостий, сьомий

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

 • Національних – 2

 • ECTS – 3

( в т.ч. 1 кр. на контрольні заходи)


 • Модулів – 2

Змістових модулів - 15

Загальна кількість годин: 162

0304“Право”


6.030401 ПравознавствоНормативна

Лекції – 72 годин

Семінари, практичні: 72 годин

Самостійна робота: 12 годин


Форма підсумкового контролю: ПМК, іспит


^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
п/п

Теми курсу

лекції (стаціонар/заочка)

^ У тому числі

Практичних занять

Самостійної роботи
3 курс, 6 семестр

36

36

6

1

^ Загальна частина

Модуль 1 Поняття, методи і система господарського права. Загальна характеристика господарського права. Господарські правовідносини.

2/1

2/1

-

2

Правові форми участі держави і місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності.

2

2

-

3

Правові засади економічної конкуренції.

2

2

-

4
Господарське законодавство.

2

2

-

5
Суб’єкти господарського права. суб’єкти господарювання.

2

2

-

6

Правове становище підприємств.

4

4

-

7

Правовий статус господарських товариств.

2/1

2/1

-

8

Правове становище об’єднань підприємств.

2

2

-

9

Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання. Особливості правового статусу інших суб’єктів господарювання.

4/1

4/1

2

10

Модуль 2Майнова основа господарювання. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання.

2

2

-

11

Правові засади приватизації державного та комунального майна.

2/1

2/1

2

12

Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності.

2/1

2/1

-

13


Господарські зобов’язання. Загальні положення щодо господарських зобов’язань.

2

2

-

14

Господарські договори.

2

2

2

15

Відповідальність у господарсько-правових відносинах. основні засади господарсько-правової відповідальності.

2/1

2/1
16

Правове регулювання банкрутства.

2

2

-

Всього

36/6

36/4

6
^ 4 курс 7 семестр


1

Особлива частина

Модуль 1 Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності.

2

2

-

2

Правове регулювання біржової торгівлі.

2

2

-

3

Правове регулювання оренди та лізингу у сфері господарювання.

4

4

2

4

Правове регулювання інших видів господарсько-торгівельної діяльності (бартер,зберігання у товарному складі).

2

2

-

5

Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання.

2

2

-

6

Правове регулювання капітального будівництва.

2

2

-

7

Правове регулювання інвестиційної і інноваційної діяльності.

2

2

2

8

Правове регулювання банківської діяльності.

2

2

-

9

Правове регулювання страхової діяльності.

2

2

-

10

Модуль 2 Правове регулювання цін та ціноутворення.

2

2

-

11

Правові засади бухгалтерського обліку, фінансової звітності, статистичної інформації.

2

2

-

12

Правові засади аудиторської діяльності.

2

2
13

Правове регулювання комерційної концесії.

2

2

-

14

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Загальні засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

2

2

2

15

Правовий режим іноземних інвестицій.

2

2

-

16

Спеціальні режими господарювання. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон та спеціальний режим господарювання.

4

4

-

Всього

36

36

6

Всього за курс

72/6

72/4

124. Розгорнута програма дисциплін


Тема 1. Загальна характеристика господарського права. Господарські правовідносини. Господарське законодавство. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види. Система господарського законодавства. Проблеми вдосконалення господарського законодавства.


^ Практичне заняття 1 . Загальна характеристика господарського

права. Господарські правовідносини. Господарське законодавство.

Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види. Система господарського законодавства. Проблеми вдосконалення господарського законодавства


^ Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської

діяльності. Предмет регулювання господарського права. Господарські

правовідносини, їх ознаки та види. Методи господарського права.


^ Тема 3. Правове становище підприємств Поняття та зміст підприємництва. Умови здійснення підприємництва. Підприємець господарського права.


Практичне заняття 3. Правове становище підприємств. Поняття та зміст підприємництва. Умови здійснення підприємництва. Підприємець господарського права.


Тема 4. Правовий статус господарських товариств. Поняття підприємства. Організаційно – правові форми підприємств. Створення підприємства. Установчі документи підприємства. Державна реєстрація підприємства. Припинення діяльності підприємства.


Практичне заняття 4. Правовий статус господарських товариств. Поняття підприємства. Організаційно – правові форми підприємств. Створення підприємства. Установчі документи підприємства. Державна реєстрація підприємства. Припинення діяльності підприємства.


^ Тема 5. Правове становище некомерційних суб’єктів господарського
Права. Поняття суб’єкта господарського права. Види суб’єктів
господарського права. Завдання, права та обов’язки суб’єкта
господарського права.Практичне заняття 5. Правове становище некомерційних суб’єктів господарського права. Поняття суб’єкта господарського права. Види суб’єктів господарського права. Завдання, права та обов’язки суб’єкта господарського права.


^ Тема 6.Правове регулювання відносин власності в Україні. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства. Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства. Майно і майнові права в акціонерному товаристві. Правовий режим акцій. Правовий режим дивідендів. Управління акціонерним товариством.


Практичне заняття 6. Правове регулювання відносин власності в Україні. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства. Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства. Майно і майнові права в акціонерному товаристві. Правовий режим акцій. Правовий режим дивідендів. Управління акціонерним товариством.


Тема 7. Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правова відповідальність. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю. Повне товариство. Командне товариство.


Тема 8. Правове регулювання банкрутства. Поняття господарського об’єднання. Законодавство про господарські об’єднання. Види господарських об’єднань. Функції та компетенція господарського об’єднання. Правовий статус промислово – фінансових груп.


Практичне заняття 8. Правове регулювання банкрутства. Поняття господарського об’єднання. Законодавство про господарські об’єднання. Види господарських об’єднань. Функції та компетенція господарського об’єднання. Правовий статус промислово – фінансових груп.


^ Тема 9. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання. Поняття відповідальності в господарському праві. Функції відповідальності. Види відповідальності. Підстави відповідальності.


Практичне заняття 9. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання. Поняття відповідальності в господарському праві. Функції відповідальності. Види відповідальності. Підстави відповідальності.


Тема 10. Правові засади обмеження монополізму в економіці України. Поняття та форми власності в економіці України. Право власності. Право державної власності. Право колективної власності. Право приватної власності. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ.


^ Практичне заняття 10. Правові засади обмеження монополізму в економіці України. Поняття та форми власності в економіці України. Право власності. Право державної власності. Право колективної власності. Право приватної власності. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ.


Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України. Функції господарського договору. Форма господарського договору. Порядок укладання господарських договорів. Виконання господарських договорів.


^ Практичне заняття 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України. Функції господарського договору. Форма господарського договору. Порядок укладання господарських договорів. Виконання господарських договорів.


Тема 12. Правові основи банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію. Об’єкти приватизації. Суб’єкти приватизації. Приватизаційний процес. Способи приватизації. Договірні відносини приватизації.


^ Практичне заняття 12. Правові основи банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію. Об’єкти приватизації. Суб’єкти приватизації. Приватизаційний процес. Способи приватизації. Договірні відносини приватизації.


Тема 13. Правові основи біржової діяльності. Поняття банкрутства. Суб’єкти банкрутства. Підстави для застосування банкрутства. Провадження у справах про банкрутство. Наслідки визнання боржника банкрутом. Черговість задоволення претензій кредиторів.


^ Практичне заняття 13. Правові основи біржової діяльності. Поняття банкрутства. Суб’єкти банкрутства. Підстави для застосування банкрутства. Провадження у справах про банкрутство. Наслідки визнання боржника банкрутом. Черговість задоволення претензій кредиторів.


Тема 14. Правові основи безпеки господарської діяльності. Поняття та юридичні ознаки біржі. Функції, права та обов’язки біржі. Види біржових угод. Правила біржової торгівлі. Правовий статус фондової біржі.


^ Практичне заняття 14. Правові основи безпеки господарської діяльності. Поняття та юридичні ознаки біржі. Функції, права та обов’язки біржі. Види біржових угод. Правила біржової торгівлі. Правовий статус фондової біржі.


^ Тема 15. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту

прав споживачів. Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання.

Правовий режим іноземних інвестицій. Правовий режим вільних

економічних зон.


^ 5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


Для виконання самостійних завдань студенти повинні ознайомитися з рекомендованою літературою і в першу чергу з нормативними актами України. Особливу увагу необхідно приділити по­ложенням Конституції України відносно регулюванням аграрних відносин.

В зв'язку з частими змінами вивчаючим "Аграрне право України" необхідно самостійно слідкувати за змінами в діючому аграрному законодавстві України. На цьому етапі розвитку аграрне право складається в дуже складну, багатовимірну систему. необхідність розвитку села, його виробничі та соціальні проблеми з одного боку, а також необхідність особливо такого автономного регулювання відносин з участю сільськогосподарських виробників


Крім того студентам пропонується написати реферати по таким темам:


 1. Господарче право в системі галузей права України.

 2. Господарчі правовідносини.

 3. Система господарчого законодавства.

 4. Конституція України – основне джерело господарського права.

 5. Правові основи підприємницької діяльності.

 6. Суб’єкти підприємницької діяльності.

 7. Види суб’єктів господарчого права.

 8. Види підприємств.

 9. Правовий статус підприємств.

 10. Закон України “Про підприємства в Україні”.

 11. Постанова Кабінета Міністрів України від 25 травня 1998 року.

 12. Порядок утворення підприємств.

 13. Установчі документи підприємства.

 14. Майно та майнові права в акціонерному товаристві.

 15. Засновники, учасники акціонерного товариства та порядок його створення.

 16. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.

 17. Правовий статус повного товариства.

 18. Правовий статус командитного товариства.

 19. Проблеми регулювання операцій в Україні.

 20. Закон України “Про оренду державного комунального майна”.

 21. Правовий статус господарчих об’єднань.

 22. Законодавство про господарчі об’єднання.

 23. Закон України “Про власність”.

 24. Захист права власності.

 25. Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії.

 26. Приватизаційний процес в Україні.

 27. Господарчі зобов’язання.

 28. Господарчі договори.

 29. Підготовка проектів окремих видів договорів.

 30. Цивільно-правова відповідальність суб’єктів господарчого права.

 31. Захист порушених прав суб’єктів підприємницької діяльності.

 32. Закон України “Про банкрутство”.

 33. Провадження у справах про банкрутство.

 34. Правила біржової торгівлі.

 35. Закон України “Про товарну біржу”.

 36. Правовий статус фондової біржі.

 37. Закон України “Про ціни та ціноутворення”.

 38. Оподаткування в Україні.

 39. Пільги оподаткування.

 40. Банківська система України.

 41. Закон України “Про банки та банківську діяльність”.

 42. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущенню недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності”.

 43. Правовий статус антимонопольного комітету.

 44. Правовий статус вільних економічних зон.

 45. Закон України “Про господарський суд”.

 46. Захист прав та інтересів юридичних осіб через розгляд спорів арбітражним судом.

 47. Положення про юридичну службу.

 48. Функції права та обов’язку юридичної служби по забезпеченню діючого законодавства України.

 49. Вимоги до оформлення та захисту претензій та позовів.

 50. Закон України “Про підприємництво”.^ 6. МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Для контролю знань студентів використовуються:

 • Фронтальний опит та відповіді на окремі питання на практичних заняттях.

 • Тестовий контроль.

 • Підготовка рефератів і виступ з рефератами на практичних заняттях.

 • Вирішення ситуаційних задач.

 • Обговорення практичних ситуацій.

 • Ділові ігри.

 • Питання для підготовки до здач заліку.

 • Питання для підготовки до здачи іспиту.Питання на ПМК


 1. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види.

 2. Система господарського законодавства.

 3. Проблеми вдосконалення господарського законодавства.

 4. Предмет регулювання господарського права.

 5. Господарські правовідносини, їх ознаки та види.

 6. Методи господарського права.

 7. Поняття та зміст підприємництва.

 8. Умови здійснення підприємництва.

 9. Підприємець господарського права.

 10. Поняття підприємства.

 11. Організаційно – правові форми підприємств.

 12. Створення підприємства.

 13. Установчі документи підприємства.

 14. Державна реєстрація підприємства.

 15. Припинення діяльності підприємства.
 16. Поняття суб’єкта господарського права.
 17. Види суб’єктів господарського права.
 18. Завдання, права та обов’язки суб’єкта господарського права.

 19. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства.

 20. Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства.

 21. Майно і майнові права в акціонерному товаристві.

 22. Правовий режим акцій.

 23. Правовий режим дивідендів.

 24. Управління акціонерним товариством.

 25. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою

 26. відповідальністю.

 27. Повне товариство.

 28. Командне товариство.

 29. Поняття господарського об’єднання.

 30. Законодавство про господарські об’єднання.

 31. Види господарських об’єднань.

 32. Функції та компетенція господарського об’єднання.

 33. Правовий статус промислово – фінансових груп.

 34. Поняття відповідальності в господарському праві.

 35. Функції відповідальності. Види відповідальності. Підстави відповідальності.

 36. Поняття та форми власності в економіці України.

 37. Право власності. Право державної власності. Право колективної власності.

 38. Право приватної власності. Правовий режим майна державних підприємств.

 39. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ.

 40. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору.

 41. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України.

 42. Функції господарського договору. Форма господарського договору.

 43. Порядок укладання господарських договорів.

 44. Виконання господарських договорів.

 45. Поняття і головні цілі приватизації.

 46. Законодавство про приватизацію.

 47. Об’єкти приватизації. Суб’єкти приватизації.

 48. Приватизаційний процес. Способи приватизації.

 49. Договірні відносини приватизації.

 50. Поняття банкрутства. Суб’єкти банкрутства.

 51. Підстави для застосування банкрутства.

 52. Провадження у справах про банкрутство.

 53. Наслідки визнання боржника банкрутом.

 54. Черговість задоволення претензій кредиторів.

 55. Поняття та юридичні ознаки біржі.

 56. Функції, права та обов’язки біржі.

 57. Види біржових угод. Правила біржової торгівлі.

 58. Правовий статус фондової біржі.

 59. Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання.

 60. Правовий режим іноземних інвестицій.

 61. Правовий режим вільних економічних зон.

^ 7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 1. Конституція України. – К., 1996.

 2. Коментар до Конституції України. – К., 1996.

 3. Матеріали до вивчення Конституції України. – К., 1996.

 4. Цивільний кодекс України // Право України. – 1993. - №11-12.

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Право України. – 1995. - №3-4.

 6. Кримінальний кодекс України. – К., 2001.

 7. Господарський процесуальний кодекс України // ВВР України. – 1992. - №6.

 8. Кодекс торговельного мореплавства України // Голос України. – 1995. – 12 лип.

 9. Митний кодекс України // ВВР України. – 1992. - №16 із змін. та доп. – 1993. - №44.

 10. Закон України “Про природні монополії”.

 11. Закон України “Про підприємництво” // ВВР України. – 1991. - №14; із змінами та доповненнями.

 12. Закон України “Про власність” (із змінами та доповненнями) // ВВР України. – 1992. - №30.

 13. Закон України “Про підприємства в Україні” // ВВР України. – 1991. - №24; із змінами та доповненнями.

 14. Закон України “Про господарські товариства” // ВВР України. – 1991. - №49

 15. Закон України “Про захист економічної конкуренції”.

 16. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

 17. Закон України “Про арбітражний суд” // ВВР України. – 1991. - №36.

 18. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” // ВВР України. – 1991. - №29.

 19. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” // ВВР України. – 1991. - №38.

 20. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000 №1775-ІІІ.

 21. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” // ВВР України. – 1995. - №4.

 22. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про захист прав споживачів”” // Голос України. – 1994. – 15 січня.

 23. Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні: Указ Президента України // ВВР України. – 1995. - №47.

 24. Про застосування Міжнародних правил інтеграції комерційних термінів: Указ Президента України // Голос України. – 1994. – 4 жовтня.

 25. Порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації підприємств, та інформації про їх випуск: Інструкція, затв. Міністерством фінансів України // Закон і бізнес. –1994. –№14

 26. Порядок проведення контрольної перевірки правильності розрахунку із споживачами за надані послуги і реалізовані товари: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України // Голос України. –1994. –2 квіт.

 27. Положення про порядок вилучення неякісних товарів, документів та інших предметів, що свідчать про порушення прав споживачів: Затв. Постановою Верховної Ради України від 25.01.95 №26/95 // Уряд.кур’єр. –1995. –№25,26

 28. Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 №740

 29. Положення про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 р. №316 // Уряд. кур’єр. –1994. –№84,85

 30. Міжнародні правила по тлумаченню термінів “Інкотермс” (редакція 1990 р.) // Уряд. кур’єр. –1994. –№177,178

 31. Порядок зайняття торгівельною діяльністю і правила торгівельного обслуговування населення: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 №108 // Уряд.кур’єр. –1995. –21 лют.

 32. Зміни і доповнення до Положення про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.94. №316 // Уряд. кур’єр. –1995. –21 лют.

 33. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з судовим захистом державної власності: Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України // Бізнес. –1995. –№25

 34. Про деякі питання подвідомчості спорів за участю іноземних суб’єктів господарської діяльності: Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України // Закон і бізнес. –1993. –19 груд.

 35. Про деякі питання подвідомчості господарських спорів: Роз’яснення Президії ВАС від 08.02.96 // Бізнес. –1996. –№3. –с.13

Схожі:

Програма Дисципліни Господарське право iconКонтрольні питання з дисципліни «Господарське право»
Класифікуйте нормативно-правові акти, які складають господарське право за юридичною силою
Програма Дисципліни Господарське право iconНавчальна програма курсу з дисципліни “господарське право” для спеціальності 060101 «Правознавство»
Предмет господарського права, його сутність та зміст. Господарські правовідносини. Господарське право, як самостійна навчальна дисципліна,...
Програма Дисципліни Господарське право iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ господарське право для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Господарське право» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба. – Дніпропетровськ:...
Програма Дисципліни Господарське право icon«Господарське право»
«Господарське право» (для студентів денної І заочної форм навчання всіх спеціальностей) / Авт.: Килимник І.І., Івасішина Н. В. –...
Програма Дисципліни Господарське право iconМетодичні рекомендації з курсу “Господарське законодавство”
Господарське законодавство І господарське право, їх співвідношення. Поняття, мета, принципи й методи господарського права
Програма Дисципліни Господарське право iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» (для студентів 2,4 курсів денної форми навчання спеціальностей...
Програма Дисципліни Господарське право iconН. В. Івасішина програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Господарське право» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Програма Дисципліни Господарське право iconН. В. Івасішина програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Господарське та трудове право» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма Дисципліни Господарське право iconТема Господарське право в системі права України
Право власності. Право повного господарського відання, право оперативного управління
Програма Дисципліни Господарське право iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: Сімейне право, Господарське право, Право соціального забезпечення, Право інтелектуальної власності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи