Основні завдання дисципліни icon

Основні завдання дисципліни
Скачати 115.97 Kb.
НазваОсновні завдання дисципліни
Дата04.09.2012
Розмір115.97 Kb.
ТипДокументи

ВСТУП

Мета курсу – розкрити зміст основних положень конституційної теорії і політичної практики, пов'язаних з регулюванням державно-правових відносин в зарубіжних країнах.

Основні завдання дисципліни:

 • сформувати у студентів стійкі знання з предмету державне право зарубіжних країн;

 • навчити студентів сприяти формуванню способу мислення і поведінки, адекватній реаліям сучасного світу;

 • ознайомити тих, хто навчається, із основними поняттями, категоріями, інститутами науки та галузі державного права зарубіжних країн;

 • дати тим, хто навчається базові знання щодо провідної галузі права зарубіжних країн.

Предметом дисципліни є конституції різних країн, закони, акти , нормативні документи, що є досить актуальними та активно використовуються в наш час.

Унаслідок вивчення дисципліни « Державне право зарубіжних країн » студенти набувають уміння:

 • розкрити на теоретичному рівні суть і форми державного права зарубіжних країн і законодавство закордонних країн, конституційно-правові норми та ефективне їх засто­сування у різних країнах;

 • знати, предмет і застосування, принципи, методи правового регулювання конституційних відносин відносин у зарубіжних країнах, вчення про інститути і суб'єкти державного права зарубіжних країн;

 • володіти основами правових знань, необхідних їм для виконання своїх конституційних функцій у процесі майбутньої трудової діяльності. ;

 • застосовувати набуті знання у своїй практичній діяльності.

Студент повинен знати:

 • місце державного права зарубіжних країн в загальній системі права;

 • основні джерела права в зарубіжних країнах ;

 • членські трудові правові відносини в зарубіжних країнах;

 • система органів державного регулювання в різноманітних країнах;

 • організаційно-правові форми управління діяльнос­ті

 • історичні засади державного (конституційного) права зарубіжних країн.

 • Основні риси сучасного державного (конституційного) права: дефініція, предмет регулювання, суб'єкти.Модуль 1

Змістовний модуль 1. Поняття державного права зарубіжних країн.

Завдання для практичних занять (6 год.):

Теоретична частина:

 1. Предмет, метод і система державного права зарубіжних країн.

 2. Джерела державного права зарубіжних країн та особливості їх використання в різних правових системах.

 3. Конституції зарубіжних країн, Їх сутність та тенденції розвитку на сучасному етапі.

 4. Конституційно-правові засади суспільного ладу зарубіжних країн.


Змістовний модуль 2. Конституційно – правові форми держави в зарубіжних країнах.

Завдання для практичних занять ( 8 год.)

Теоретична частина:

 1. Конституційна характеристика держав.

 2. Поняття "форма державного правління".

 3. Поняття політико-територіального устрою держави. Класифікація держав за формами політико-територіального устрою.

 4. Унітарна форма політико-територіального устрою.

 5. Федеративна форма політико-територіального устрою.

 6. Політичні режими.

Практична частини:

Розв'язування ситуаційних завдань:

Задача № 1.

Використовуючи тексти (витяги ) з конституцій Латвії, США, Японії , визначте зміст форми правління цих держав.


Задача № 2.

Використовуючи матеріали з теорії держави і права, а також з теорії

державного права України , класифікуйте форми державного правління зарубіжних держав та відобразіть результати вашої роботи у вигляді двох схем.

Порівняйте їх , зробіть висновки.


Модуль 2

Змістовий модуль 3 . Конституційно – правовий статус органів державної влади та політичних партії у зарубіжних країнах.

Завдання для практичних занять (10 год.)

Теоретична частина:

 1. Конституційні принципи виборчого права.

 2. Вибори в зарубіжних країнах : поняття, класифікація, стадії виробничого процесу.

 3. Органи законодавчої влади в зарубіжних країнах

 4. Конституційно-правовий статус глави держави і порядок заміщення ним посад.

 5. Загальна характеристика судової влади, її структура.

 6. Конституційно-правові принципи організації і діяльності судових систем.

 7. Поняття, суть та класифікація політичних партій..

 8. Інституалізація політичних партій.

Практична частини:

Розв'язування ситуаційних завдань:

Задача № 1.

Повноваження Палати представників і Сенату:

 1. законодавча ініціатива з будь-яких питань ,за винятком фінансових законопроектів, або зміни конституційного ладу держави;

 2. Сенат має право більшістю 1/2 ,2/3, 3/4 голосів затверджувати призначених Президентом вищих посадових осіб у федеративному уряді;

 3. ратифікувати усі угоди;

 4. має право вето.

Задача № 2.

На одному із засідань гуртка з конституційного права виникла суперечка з

приводу розуміння юридичних власти­востей конституції. Одні студенти стверджували, що юридичні властивості конституції такі ж, як і будь-якого правового доку­мента, інші доказували, що юридичні властивості конституції - це її ознаки як основного закону держави.

Яка Ваша позиція з цього питання?


Змістовний модуль 4.

Завдання для практичних занять (8 год.)

Теоретична частина:

 1. Поняття громадянства в конституційному праві зарубіжних країн.

 2. Класифікація прав і свобод людини і громадянина в конституційному праві зарубіжних країн.

 3. Правова природа Європейського Союзу.

 4. Конституційні права та свободи.

Практична частини:

Розв'язування ситуаційних завдань:

Задача № 1.

На одному з семінарських занять з конституційного права студент К. Зарубов заявив, що він, порівнявши конституцію з іншими правовими актами, прийшов до висновку, що вони мало чим відрізняються один від одного. Студент В. Собко заперечив йому і навів цілий ряд рис, які властиві саме конституції. Яка Ваша позиція з цього питання?

Задача № 2.

Відомо, що системотворча функція конституції полягає у тому, що вона

забезпечує цілісність і збалансованість правової системи, її динамізм і стабільність, визначає принципові вимоги щодо призначення, змісту та методів галузей права, окреслює єдині засади правотворчості і застосування права, законності та правопорядку, є своєрідним нормативним орієнтиром.

Проілюструйте цю функцію конституційна прикладах.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ЗА УМОВИ ІСПИТУ


Рейтинг студента із засвоєння дисципліни (далі – рейтинг з дисципліни) R ДИС вимірюється у балах і визначається відповідно до загальної кількості годин, що передбачені для вивчення дисципліни у робочому навчальному плані.

Для виставлення оцінок у екзаменаційну відомість, залікову книжку та журнал рейтингової оцінки знань студента рейтинг з дисципліни “Міжнародна економіка” у балах відповідно до “Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців”, затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 23.01.2004 р. № 48, переводиться у національну та ECTS оцінки згідно таблиці.


Оцінка

національна

Оцінка

ECTS

Співвідношення між оцінками ECTS*, %

Визначення ECTS

Рейтинг дисципліни

(бали)

Відмінно

А

10

^ ВІДМІННО –відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

Добре

В

25

^ ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89

С

30

ДОБРЕ –в загальному правильна робота з певною кількістю

грубих помилок

75-81

Задовільно

D

25

ЗАДОВІЛЬНО- непогано, але зі значною кількістю недоліків

66-74

E

10

^ ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно


FX

-
^

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)


35-59

F

-

НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота


1-34
^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література до всіх тем

 1. Конституція Бельгії від 17 лютого 1994 р.

 2. Конституція Болгарії,, від 12 липня 1991 р.

 3. Конституція Бразилії, від 5 жовтня 1988 р.

 4. Конституція Італії. від 22 грудня 1947 р.

 5. Конституція Іспанії , від 27 грудня 1978 р.

 6. Конституція Китайської Народної Республіки.

 7. Конституція Латвійської Республіки, від 15 лютого 1922 р.

 8. Конституція Литовської Республіки, від 25 жовтня 1992р.

 9. Конституція Норвегії, від 17 травня 1814 р.

 10. Конституція Польщі., від 25 червня 1997 р.

 11. Конституція Російської Федерації, від 12 грудня 1993 р.

 12. Конституція Сполучених Штатів Америки., від 17 вересня 1787 р.

 13. Конституція України.28 червня 1996 р.

 14. Конституція Федеративної Республіки Німеччина від 23 травня 1949р.

 15. Конституція республіки Угорщина, від 18 серпня 1949 р.

 16. Конституція Франції., від 4 жовтня 1958 р.

 17. Конституція Швейцарії., від 1 січня 2000 р.

 18. Конституція Японії, від 3 травня 1947 р.

 19. Домбровська О. Зміст конституційного права на життя людини і громадянина //Право України.-2002. - № 5.-с. 37

 20. Источники права. Серия "Государство й право в разви-вающихся странах". –М..,1986.

 21. Каррі Д.П. Конституція Сполучених штатів Америки: Посібник для всіх,- К.,1993.

 22. Комаров А.С. Источники права Швеции // Советское государство й право.-1986,-№ 6.

 23. . Конституції нових держав Європи та Азії / За ред. В.Шаповала.—К: Право, 1996.

 24. Кашкин С.Ю. Конституция на переломе цивилизаций: формирование глобального конституционного идеала // Госу­дарство й право.-1992'.-№ 11.

 25. Арановский К. В. Государственное право зарубежных стран. – М.: Форум, 1998. – 488 с.

 26. Конституции зарубежных государств / Под ред. В.В. Маклакова. – М.: БЕК, 2000. – 592 с.

 27. Конституционное право зарубежных стран/ Под. ред. М.В. Баглая и др. – М.: Норма-Инфра, 2000. – 832 с.

 28. Конституционное право зарубежных стран: Т. 1-2/ Под. ред. Б.А. Страшуна. – М.: БЕК, 2000. – 784 с.


Література до окремих тем


Змістовний модуль № 1

 1. Білоус А.О. Політико- правові системи : світ і Україна : Навч. Посібник для вузів. – К., 1997.

 2. Борис В .Д., Лубський В.І. Мусульманське право : Курс лекцій. – К., 1997.

 3. Богданова Н.А. к новой концепции преподавания конституционного права // Государство и право.-1994.- № 7.

 4. Богданова Н.А. О значении конституционного права для юридического образования и практической деятельности юриста ( вступительная лекция) // Весник Московского Университета, сер. 11. Право. – 1995.-№

 5. Богданова Н.А. Конституционное право ( общая часть) : Учебное пособие : В 2-х частях. - М., 1996.

 6. Давид Р. Основные правовые системы современности. – М., 1988.

 7. Джиффорд Д.Дж., Джиффорд К.Х. Правовая система Австралии. – М., 1988

 8. Гессен В.М. Очерки науки конституционного права // Конституционное право : Учебное пособие . – Ч.ЫЫ. Хрестрматия. –М.,1994.

 9. Єгоров О. Порівняльне правознавство // Право України. – 1992. - №3.

 10. Конституції нових держав Европи та Азії / За ред. В. Шаповала. – К. : Право, 1996.

 11. Тихомиров Ю.А. Развитие теории конституционного права // Государство и право. – 1998. №7


Знмістовий модуль № 2


 1. Бостан В.С. , Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник-К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 2. Бостан С. К. Парламентсько президентська республіка як різновид змішаної форми республіканського правління // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002.

 3. Бостан С. К. Змішана форма республіканського правління : проблеми теорії і практики // Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України. – 2002.

 4. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник. – Тернопіль: Астон, 2003.

 5. Комаров С.А. Общая теория государства : Курс лекций. – Изд. 2-е, исп. И доп., - М., 1995.

 6. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія – М., 2000

 7. Тихонова Є. А. Парламенська республіка // Юридична енциклопедія; В 6 т. / Редкл.: Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: "Укр. енцикл" ім.., М.П. Бажана, 2002.- Т.4: Н-П. – С. 438-439.

 8. Чиркин В. Е. Констуционное право : Россия и зарубежный опыт. – М.: Зерцало, 1998.

 9. Чудаков М. Ф. Конституционное ( государственное ) право зарубежных стран.- Мн.: Харвест, 1998

 10. Шаповалова В.М. Форма держави в конституційному праві // Вісник Конституцйного суду України. – 2003. - № 2

 11. Юридична енциклопедія : В6 т./ Редкол.: Ю.С. Шемучешенко та ін.- К.: "Укр. енцикл" ім. М.П. Бажана, 20002. – Т.4: Н-П.


Змістовний модуль № 3


 1. Аммелія М. Парламенти. - М., 1967.

 2. Білецька І. Канада : Парламент у системі розподілу функцій влади // Віче. – 1997.- №1.

 3. Георгіца А.З. Сучасний парламентаризм : проблеми теорії та практики. – Чернівці : Рута, 1998.

 4. Карпикова И. С. Итальянский парламент. – М., 1965.

 5. Ковлер А. І. Виборчі технології : російський та зарубіжний досвід. – М.: ІГЛ РАН, 1995.

 6. Коломієць Ю.М. Інститут глави держави в системівищих органів влади й управління зарубіжних країн. – Харків : Основа, Ун-т внутр. справ.,1998

 7. Крутоголов М. А. Парламент Францызской республики. – М., 1988.

 8. Маклаков В.В. Парламент Канади // Право України. – 1999.- №7.

 9. Михаєнко М.М. , Молдован В.В. Радзієвська Л.К. Порівняльне судове право . – К., 1993.

 10. Шаповал В.М. Зарубіжний парламентаризм. – К., 1993.

 11. Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави.


Змістовний модуль № 4


 1. Малишко М.І. Конституції зарубіжних країн та України. – К.: МАУП, 1999. – 72 с.

 2. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. – К.: Артек, 2001. – 264 с.

 3. Юрлов Н. Ф. Россия и Индия в меняющемся мире. –М., 1998. –С.50.

 4. Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов / Под общ. ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. –М. : Норма, 2000, -С. 140.

 5. .Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник: В 4 т. Т 4. Часть Особенная: страны Америки и Азии / Отв. ред. проф. Б. А. Страшун. – Издательство НОРМА, 2001. – С. 373.

 6. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн. – С. 502

 7. Чудаков М. Ф. Конституционное ( государственное ) право зарубежных стран.- Мн.: Харвест, 1998

 8. Шаповалова В.М. Форма держави в конституційному праві // Вісник Конституцйного суду України. – 2003. - № 2

Схожі:

Основні завдання дисципліни icon1. Етика як наука: етимологія терміну, поняття, структура, завдання та функції. Основні завдання етики у сучасних умовах
Етика як наука: предмет, структура, завдання та функції. Основні завдання етики у сучасних умовах
Основні завдання дисципліни iconПротокол №9 Факультет культури і мистецтв
України: загальна характеристика. Універсальна бібліотека, її призначення та характеристика фонду. Основні завдання спеціальних бібліотек....
Основні завдання дисципліни iconПротокол №9 Факультет культури і мистецтв
України: загальна характеристика. Універсальна бібліотека, її призначення та характеристика фонду. Основні завдання спеціальних бібліотек....
Основні завдання дисципліни iconВважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання
Вченої ради географічного ф-ту чну ім. Ю. Федьковича від 20 вересня 2011 р. «Звіт декана проф. В. П. Руденка «Про основні напрями...
Основні завдання дисципліни iconПрактичних занять з дисципліни "Медсестринство в педіатрії" для студентів 2 курсу
Основні завдання та організація лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні
Основні завдання дисципліни iconЗміст контрольних робіт з дисципліни “ринок цінних паперів”
Державна програма приватизації. Основні цілі, пріоритети І завдання. Структура фдму
Основні завдання дисципліни iconЗміст навчальної дисципліни Лекція Загальні положення цивільного права. Основні поняття
Загальні положення цивільного права. Основні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права....
Основні завдання дисципліни iconТеорія та практика послідовного та синхронного перекладу (5 курс іспанці) Завдання
Викласти основні теоретичні засади І принципи дисципліни Послідовний І синхронний переклад
Основні завдання дисципліни iconТеорія та практика послідовного та синхронного перекладу (5 курс французи) Завдання
Викласти основні теоретичні засади І принципи дисципліни Послідовний І синхронний переклад
Основні завдання дисципліни icon1. Предмет І основні завдання дисципліни Тема Сучасні технологічні І технолого-екологічні та
Тема Проектування та організація впровадження прогресивних технологій в ринковій економіці
Основні завдання дисципліни iconОсновні завдання дисципліни
Мета курсу – розкрити зміст основних положень конституційної теорії І політичної практики, пов'язаних з регулюванням державно-правових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи