4. структура навчальної дисципліни «цивільний процес» за модульною системою icon

4. структура навчальної дисципліни «цивільний процес» за модульною системою
Скачати 220.12 Kb.
Назва4. структура навчальної дисципліни «цивільний процес» за модульною системою
Дата04.09.2012
Розмір220.12 Kb.
ТипДокументи

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

« ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС»

ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Тема


Лекції

Практич.

занять

СРС

Всього

III К У Р С

Модуль 1 ( ЗМ № 1-6)

1.

Поняття, предмет та система цивільного процесуального права.

4

1

4

9

2.

Принципи цивільного процесу.

2

1

4

7

3.

Цивільне судочинство.

2

2

2

6

4.

Цивільні процесуальні правовідносини та їх характеристика.

4

2

2

8

5.

Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

2

2

4

8

6.

Сторони в цивільному процесі та треті особи.

4

2

4

10

Ітого

18

10

20

48

Форма модульного контролю – тести

^ Модуль 2 ( ЗМ № 7-11)

7.

Інші учасники цивільного процесу.

4

1

2

7

8.

Представництво в суді.

2

1

2

5

9.

Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ

4

2

2

8

10.

Доказування та докази в цивільному процесі

4

2

4

10

11.

Цивільно-процесуальні строки, витрати та санкції

4

2

4

10

Ітого

18

8

14

40

Форма модульного контролю – тести

Підсумкова форма модульного контролю - залік

^ Всього у 5 семестрі.

36

18

34

88


Тема


Лекції

Практич.

занять

СРС

Всього

III К У Р С

Модуль 3 ( ЗМ № 12-16)

12.

Позовне провадження: загальні положення

4

2

4

12

13.

Відкриття провадження у цивільній справі.

4

4

4

12

14.

Провадження у справі до судового розгляду

4

4

4

12

15.

Судовий розгляд цивільної справи у суді першої інстанції.

4

4

6

14

16.

Судові рішення суду першої інстанції

2

4

4

8

Ітого

18

18

22

68

Форма модульного контролю – тести

^ Модуль 4 ( ЗМ № 17-22)

17.

Непозовне провадження

4

4

4

12

18.

Провадження в апеляційній інстанції

4

4

4

12

19.

Провадження в касаційній інстанції

4

2

4

10

20.

Провадження нововиявленими та винятковими обставинами

2

2

4

8

21.

Виконання судових рішень.

2

2

4

8

22.

Цивільний процес з іноземним елементом.

2

4

2

8

Ітого

18

18

22

58

Ітого у 6 семестрі

36

36

44

116

Форма модульного контролю – тести

Підсумкова форма модульного контролю - залік

Всього за III курс

72

54

78

204^ 6. РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Поняття, предмет та система цивільного процесу.

Форми захисту цивільних прав і законних інтересів громадян та організацій. Судова форма захисту цивільних прав і законних інтересів громадян та організацій.

Предмет цивільного процесуального права.

Метод правового регулювання цивільних процесуальних відносин.

Джерела цивільного процесуального права. Конституція України як джерело цивільного процесуального права. Цивільний процесуальний кодекс України.

Наука цивільного процесуального права.

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права

Поняття і значення принципів цивільного процесуального права.

Система принципів цивільного процесуального права.

Загально-правові принципи (демократизму, гуманізму та законності).

Міжгалузеві принципи (об’єктивної істини, усності, безпосередності та ін.).

Галузеві принципи (диспозитивності, змагальності, та процесуальної рівноправності сторін).

Тема 3. Цивільне судочинство.

Поняття цивільного судочинства. Співвідношення понять: цивільне судочинство та цивільний процес.

Види провадження в цивільних справах.

Стадії цивільного судочинства та їх характеристика.

Тема 4. Цивільно-процесуальні правовідносини.

Поняття та особливості цивільних процесуальних відносин.

Передумови та підстави виникнення цивільних процесуальних відносин.

Елементи цивільних процесуальних відносин. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація. Особи, які беруть участь у справі, та інші учасники процесу як суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин. Поняття і склад осіб, які беруть участь у справі. Права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі.

Об’єкт та зміст цивільних процесуальних відносин.

Тема 5. Суд як суб’єкт цивільно-процесуальних відносин.

Склад суду при розгляді цивільних справ. Правове положення судді та народного засідателя у цивільному процесі.

Підстави та порядок відводу та самовідводу судді.

Тема 6. Сторони в цивільному процесі та треті особи.

Поняття сторін в цивільному процесі. Процесуальні права і обов’язки сторін.

Процесуальна співучасть. Види співучасті. Необхідна та факультативна співучасть. Процесуальні права та обов’язки співучасників. Поняття, умови і порядок заміни неналежної сторони. Наслідки заміни неналежної сторони. Процесуальне правонаступництво (поняття й умови вступу до процесу правонаступника).

Відмінність заміни осіб у процесі у порядку правонаступництва від заміни осіб у порядку заміни неналежної сторони належною.

Поняття про треті особи в цивільному процесі. Їх процесуальні права та обов’язки. Підстави та процесуальний порядок залучення (вступу) третіх осіб.

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Відміна третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги, від первісних позивачів та співпозивачів.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору. Відміна третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, від співучасників (співпозивачів, співвідповідачів).

Тема 7. Інші учасники в цивільному процесі..

Прокурор у цивільному процесі та його повноваження.

Участь у цивільному процесі органів державного управління, профспілок, підприємств, установ, організацій та окремих громадян, що захищають права інших осіб, форми участі, їх процесуальні права та обов’язки.

Інші учасники цивільного процесу. Свідок, експерт, перекладач, секретар судового засідання, судовий розпорядник, особи, що надають юридичну допомогу.

Тема 8. Представництво в суді

Поняття представництва у суді. Види судового представництва.

Добровільне представництво у суді. Законне представництво у суді. Повноваження представника у суді. Довіреність.

Тема 9. Цивільна юрисдикція тв. підсудність цивільних справ.

Поняття цивільної юрисдикції та її види.

Поняття та види підсудності. Родова підсудність цивільних справ. Територіальна підсудність цивільних справ. Виключна підсудність. Порядок передачі справи до іншого суду за підсудністю.

Тема 10. Доказування та докази у цивільному процесі

Поняття та мета доказування у цивільному процесі. Межі доказування у цивільному процесі. Поняття судових доказів. Доказові факти. Поняття засобів доказування у цивільному процесі.

Предмет доказування. Визначення предмета доказування у конкретних цивільних справах. Факти, що не потребують доказування.

Розподіл між сторонами обов’язку по доказуванню. Правові презумпції (поняття, значення).

Належність доказів і допустимість засобів доказування. Класифікація доказів. Пояснення сторін і третіх осіб. Показання свідків, порядок їх дослідження. Письмові докази. Документи, які вироблені на комп’ютерній техніці, як засоби доказування у цивільному процесі. Протокол судового засідання як різновид письмових доказів. Речові докази. Порядок їх дослідження. Порядок огляду речових доказів за місцем їх знаходження. Висновок експерта. Експертиза в цивільному процесі. Судові доручення, порядок їх дачі та виконання. Забезпечення доказів. Підстави і порядок забезпечення доказів. Оцінка судових доказів.


Тема 11. Цивільно-процесуальні строки, витрати та санкції.

Поняття, значення і види процесуальних строків. Строки, ви­значені законом. Строки, встановлені судом. Абсолютно визна­чені та відносно визначені процесуальні строки. Порядок обчис­лення строків у цивільному процесуальному праві: початок та закінчення/Призупинення, продовження, поновлення і перери­вання процесуальних строків.

Поняття та значення судових витрат. Види судових витрат. Державне мито. Просте й пропорційне мито. Порядок обчислен­ня та сплати державного мита. Звільнення від сплати державного мита. Повернення державного мита. Витрати, пов'язані з розгля­дом справи в суді. Витрати, пов'язані з оплатою послуг перекла­дачів, свідків, експертів. Відшкодування матеріальних витрат. Розподіл та відшкодування понесених витрат у справі.

Поняття, види і структура норм цивільного процесуального права. Поняття, види і функції санкцій цивільного процесуально­го права. Цивільні процесуальні штрафи. Відшкодування майно­вих збитків.

^ Тема 12. Позовне провадження: загальні положення.

Поняття і суть позовного провадження. Право на судовий захист. Поняття позову та його елементи. Види позовів. Право на пред’явлення позову. Передумови права на пред’явлення позову.

Порядок пред’явлення позову. Умови реалізації права на пред’явлення позову. Позовна заява, її форма та зміст. Об’єднання та роз’єднання кількох позовних вимог. Право на судовий захист відповідача. Зустрічний позов. Зміна позову. Відмова від позову. Визнання позову.

Тема 13. Відкриття цивільної справи.

Підстави відкриття провадження у цивільній справі. Матеріально-правові і процесуальні наслідки відкриття цивільної справи. Строки прийняття рішення на стадії відкриття провадження у цивільній справі.

Підстави відмови у відкритті провадження у цивільній справі.

Підстави для відмови у прийнятті заяви. Правові наслідки відмови судом у прийнятті заяви.
^

Тема 14. Провадження у справі до судового розгляду.


Зміст і порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду.

Призначення справи до судового розгляду. Судові виклики і повідомлення. Способи забезпечення позову.

Тема 15. Судовий розгляд цивільної справи у суді першої інстанції.

Поняття і значення стадії судового розгляду.

Судове засідання. Порядок судового засідання. Повноваження головуючого судді у веденні справи. Підготовча частина судового засідання. Розгляд справи по суті як частина судового засідання. Судові дебати. Порядок прийняття і проголошення судового рішення. Протокол судового засідання. Зауваження на протокол судового засідання, порядок їх розгляду. Підстави і наслідки відкладення розгляду справи. Підстави і наслідки припинення провадження в справі. Закінчення справи без винесення судового рішення.

Тема 16. Постанови суду першої інстанції

Поняття і види судових постанов. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення. Зміст судового рішення як процесуального документа. Засоби усунення недоліків рішення судом, який його постановив. Додаткове рішення. Роз’яснення рішення. Виправлення описок і явних арифметичних помилок у рішенні.

Законна сила судового рішення. Негайне виконання судового рішення.

Ухвали суду першої інстанції. Види ухвал суду першої інстанції.

Тема 17. Непозовне провадження.

Загальна характеристика окремого провадження в цивільному судочинстві.

Розгляд справ про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним. Розгляд справ про визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим. Судовий розгляд справ про усиновлення дітей, які проживають на території України, громадянами України та іноземними громадянами. Розгляд справ про встановлення неправильності запису при реєстрації актів громадського стану. Розгляд справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Розгляд справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника.

Тема 18. Провадження в апеляційній інстанції
Загальна характеристика апеляційного оскарження рішення суду та внесення на нього апеляційного подання прокурора. Право апеляційного оскарження рішення суду та порядок його реалізації. Зміст апеляційної скарги та апеляційного подання. Порушення апеляційного провадження. Підготовка до розгляду цивільної справи у суді апеляційної інстанції. Розгляд цивільної справи судом апеляційної інстанції. Повноваження апеляційної інстанції. Підстави для скасування рішення суду в апеляційному порядку.

Тема 19. Провадження в касаційному порядку

Загальна характеристика касаційного оскарження рішення суду та внесення на нього касаційного подання прокурора. Відмінність касації від апеляції.

Право касаційного оскарження рішення та внесення на нього касаційного подання (порядок здійснення). Зміст касаційної скарги, касаційного подання. Порушення касаційного провадження. Підготовка до розгляду цивільної справи у суді касаційної інстанції. Розгляд цивільної справи судом касаційної інстанції. Повноваження касаційної інстанції. Підстави для скасування рішення суду в касаційному порядку. Касаційне оскарження ухвал суду першої інстанції та внесення на нього касаційного подання прокурора.

Тема 20. Провадження за винятковими та ново виявленими обставинами.

Характеристика перегляду судових рішень, ухвал і постанов суду за винятковими обставинами.

Підстави перегляду справ за винятковими обставинами. Суб’єкти звернення до суду за винятковими обставинами.

Порушення провадження в перегляді судових постанов за винятковими обставинами. Процесуальний порядок і строки розгляду справ за винятковими обставинами.

Повноваження суду, який розглядає справу за винятковими обставинами. Ухвали і постанови, що виносяться судом за ново виявленими обставинами. Характеристика перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов суду. Підстави перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов суду.

Процесуальний порядок перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов суду.

Тема 21. Виконання судових рішень

Загальна характеристика виконання судових постанов та постанов інших органів. Закон України “Про державну виконавчу службу”. Підстави виконання судових рішень та виконавчі документи. Учасники виконавчого провадження, їх права та обов’язки. Органи примусового виконання судових рішень. Загальні правила виконавчого впровадження.

Виконавча давність. Відкладення виконання, його відстрочка і розстрочка. Зупинення виконавчого провадження (види та підстави). Припинення виконавчого провадження та повернення виконавчих документів стягувачеві (поняття, підстави, наслідки). Звернення стягнення на майно боржника у виконавчому провадженні. Перелік видів майна громадян, на яке не може бути звернене стягнення за виконавчими документами. Звернення стягнення на будинки у виконавчому провадженні.

^ Тема 22. Цивільний процес за участю іноземних осіб.

Правове становище іноземних осіб у цивільному процесі України.

Особливості пред’явлення до іноземних держав та міжнародних організацій. Дипломатичний імунітет.

Підсудність судам України цивільних справ у спорах, в яких беруть участь іноземці, а також у спорах,Ю в яких хоча б одна із сторін проживає за кордоном.

Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів.


^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

з курсу «Цивільне процес» для студентів 3 курсу ( 5 семестр)

Загальна частина

 1. Поняття, значення та завдання цивільного судочинства.

 2. Стадії цивільного процесу та їх характеристика.

 3. Цивільне процесуальне право та його джерела. .

 4. Поняття, значення та система принципів цивільного процесу.

 5. Цивільна юрисдикція.

 6. Принцип змагальності та диспозитивності у цивільному процесі.

 7. Цивільні процесуальні правовідносини. Їх відмінність від інших правовідносин.

 8. Об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

 9. Склад суду при розгляді цивільних справ. Підстави для відводу судді. Підстави для відводу інших учасників процесу.

 10. Особи, які беруть участь у справі, їх права та обов’язки.

 11. Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність учасників цивільного процесу

 12. Поняття сторін у цивільному процесі їх права та обов’язки.

 13. Цивільна процесуальна співучасть.

 14. Заміна неналежної сторони.

 15. Треті особи у цивільному процесі, їх види, права та обов’язки.

 16. Цивільні процесуальне представництво, поняття та види.

 17. Законне представництво. Підстави виникнення та повноваження законного представника.

 18. Договірне представництво. Підстави виникнення та повноваження договірного представника.

 19. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб та їх процесуальні права.

 20. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі.

 21. Інші учасники цивільного процесу. Секретар судового засідання та судовий розпорядник.

 22. Свідок у цивільному процесі.

 23. Експерт та спеціаліст у цивільному процесі.

 24. Докази та доказування у цивільному процесі.

 25. Поняття та види доказів у цивільному процесі.

 26. Процесуальні строки, їх види та порядок обчислення.

 27. Судові повістки, їх зміст та порядок вручення.

 28. Поняття, значення і види витрат в цивільному процесі.

 29. Ціна позову та порядок її встановлення.

 30. Судовий сбір та порядок його обчислення.

 31. Витрати, пов’язані з розглядом справи. в суді.

 32. Розподіл судових витрат між сторонами.

 33. Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу. Види заходів процесуального примусу.

 34. Поняття та загальні правила визначення підсудності цивільних справ.

 35. Наслідки порушення правил про підсудність. Передача справи з одного суду до іншого.

^ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

з курсу «Цивільне процес» для студентів 3 курсу ( 6 семестр)

Загальна частина

1. Предмет і метод цивільного процесуального права.

 1. Джерела та система цивільного процесуального права.

 2. Поняття, значення та завдання цивільного судочинства.

 3. Провадження у цивільних справах та його види.

 4. Стадії цивільного процесу та їх характеристика. .

 5. Поняття, значення та система принципів цивільного процесу.

 6. Конституційні принципи цивільного процесу.

 7. Спеціальні принципи цивільного процесу.

 8. Принцип змагальності та диспозитивності у цивільному процесі.

 9. Принцип гласності.

 10. Цивільна юрисдикція.

 11. Поняття та загальні правила визначення підсудності цивільних справ.

 12. Наслідки порушення правил про підсудність. Передача справи з одного суду до іншого.

 13. Цивільні процесуальні правовідносини. Їх відмінність від інших правовідносин.

 14. Об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

 15. Особи, які беруть участь у справі, їх класифікація і права та обов’язки.

 16. Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність учасників цивільного процесу.

 17. Суд як суб’єкт цивільного процесу.

 18. Склад суду при розгляді цивільних справ.

 19. Підстави для відводу судді. Підстави для відводу інших учасників процесу.

 20. Народні засідателі у цивільному процесі.

 21. Поняття сторін у цивільному процесі їх права та обов’язки.

 22. Цивільна процесуальна співучасть.

 23. Заміна неналежної сторони.

 24. Треті особи у цивільному процесі, їх види, права та обов’язки.

 25. Цивільне процесуальне представництво, поняття та види.

 26. Законне представництво. Підстави виникнення та повноваження законного представника.

 27. Договірне представництво. Підстави виникнення та повноваження договірного представника.

 28. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб та їх процесуальні права.

 29. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі.

 30. Інші учасники цивільного процесу. Секретар судового засідання та судовий розпорядник.

 31. Свідок у цивільному процесі.

 32. Експерт та спеціаліст у цивільному процесі.

 33. Докази та доказування у цивільному процесі.

 34. Поняття та види доказів у цивільному процесі.

 35. Процесуальні строки, їх види та порядок обчислення.

 36. Судові повістки, їх зміст та порядок вручення.

 37. Поняття, значення і види витрат в цивільному процесі.

 38. Ціна позову та порядок її встановлення.

 39. Судовий сбір та порядок його обчислення.

 40. Витрати, пов’язані з розглядом справи. в суді.

 41. Розподіл судових витрат між сторонами.

 42. Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу.

 43. Види заходів процесуального примусу.

 44. Судові штрафи.

Особлива частина

 1. Наказне провадження.

 2. Позов як процесуальний засіб відкриття провадження у справі. Види позовів.

 3. Форма і зміст позовної заяви.

 4. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви.

 5. Відкриття провадження у справі.

 6. Попереднє судове засідання та порядок його проведення.

 7. Забезпечення доказів в цивільному процесі.

 8. Процесуальні засоби, що забезпечують відповідачу захист своїх інтересів проти позову.

 9. Підстави та види забезпечення позову в цивільному процесі.

 10. Суть, значення та загальні умови судового розгляду цивільної справи.

 11. Судове засідання та його частини.

 12. Підготовча частина судового засідання, її значення та порядок.

 13. Розгляд справи по суті.

 14. Судові дебати, їх значення та порядок.

 15. Постановлення та проголошення рішення судом першої інстанції.

 16. Мирова угода сторін.

 17. Зупинення провадження у справі.

 18. Закриття провадження у справі.

 19. Залишення справи без розгляду.

 20. Поняття і види судових рішень. Порядок постановлення ухвал та їх зміст.

 21. Судове рішення, порядок його ухвалення та зміст.

 22. Ухвала суду, порядок її ухвалення та зміст. Види ухвал.

 23. Фіксування цивільного процесу.

 24. Умови та порядок заочного розгляду цивільної справи.

 25. Суть і значення окремого провадження.

 26. Процесуальний порядок та особливості розгляду справ окремого провадження.

 27. Право апеляційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації.

 28. Порядок підготовки та розгляду цивільної справи в суді апеляційної інстанції.

 29. Право касаційного оскарження рішень і ухвал суду та процесуальний порядок його реалізації.

 30. Порядок підготовки та розгляду цивільних справ в касаційній інстанції..

 31. Провадження у зв’язку з винятковими обставинами.

 32. Провадження у зв’язку із нововиявленими обставинами.

 33. Поняття та значення виконавчого провадження. Органи примусового виконання.

 34. Сторони у виконавчому провадженні, їх права та обов'язки.

 35. Виконавчі документи та строки пред'явлення їх до при­мусового виконання.

 36. Звернення судового рішення до виконання.

 37. Способи і порядок виконання рішення.

 38. Відстрочка або розстрочка виконання, зміна способу і порядку виконання рішень.

 39. Закриття виконавчого провадження.

 40. Негайне виконання судового рішення та визначення порядку його виконання.

 41. Поновлення втраченої цивільної справи.

 42. Судовий контроль за виконанням судових рішень.

 43. Звернення судових рішень до виконання.

 44. Порядок вирішення питання про поворот виконання рішення.

 45. Характеристика цивільного процесу з іноземним елементом.

Схожі:

4. структура навчальної дисципліни «цивільний процес» за модульною системою iconСтруктура навчальної дисципліни «податкове право» за модульною системою

4. структура навчальної дисципліни «цивільний процес» за модульною системою icon"цивільний процес"
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Цивільний процес" для студентів заочної форми навчання...
4. структура навчальної дисципліни «цивільний процес» за модульною системою icon"цивільний процес"
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Цивільний процес" для студентів заочної форми навчання...
4. структура навчальної дисципліни «цивільний процес» за модульною системою iconСтруктура навчальної дисципліни «цивільне право» за модульною системою
Держава Україна, Автономна республіка Крим І територіальні громади як суб’єкти цивільного права
4. структура навчальної дисципліни «цивільний процес» за модульною системою iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Цивільний процес" для студентів спеціальності 030402 "Правознавство"
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Цивільний процес” / укладач А. В. Солонар. – Суми: Сумський державний...
4. структура навчальної дисципліни «цивільний процес» за модульною системою iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Цивільний процес України" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Цивільний процес України” для студентів спеціальності 060101, 060100 "Правознавство"...
4. структура навчальної дисципліни «цивільний процес» за модульною системою icon3 структура навчальної дисципліни кримінальний процес

4. структура навчальної дисципліни «цивільний процес» за модульною системою iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
4. структура навчальної дисципліни «цивільний процес» за модульною системою iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент організації природоохоронної діяльності”
Робоча програма складена на основі авторської навчальної програми, розробленої Кібич І. В
4. структура навчальної дисципліни «цивільний процес» за модульною системою icon1 Терміни «Цивільна оборона» І «Цивільний захист»
Лекції № Цивільний захист України: історія виникнення, основні завдання та організаційна структура
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи