Міністерство освіти україни icon

Міністерство освіти україни
Скачати 224.53 Kb.
НазваМіністерство освіти україни
Дата04.09.2012
Розмір224.53 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Рег.№_______________

Затверджую

Проректор з навчально -

методичної роботи

к.т.н., доц. Кузьменко Л.В.

“___”____________2003 р.

РОБОЧА ПРОГРАМАз дисципліни______Фінансове право___________

для спеціальності_5.060101 “Правознавство”____

Факультету_________Юридичного_____________


Курс III; семестр V


Лекції 26 годин

Практичні заняття 10 годин

Лабораторні заняття - годин

Самостійна робота 45 годин.

Всього годин 81

Іспит 5 семестр, залік - семестр.


^ Уклав: к. е. н., доцент Морозов Р.В.


Херсон – 2003


Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми та власного досвіду автора


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри загальноюридичних дисциплін


Протокол № ___ від «___»___________ 2003 р.)


Завідувач кафедри______________ М.Ф. Шульгін


Схвалено методичною радою інституту__________________________________


Протокол № ___ від “___” ____________ 2003 р.


Голова ___________________ Л.В. Кузьменко


^ СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


Вступ

1. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.

2. Структура дисципліни.

3. Розподіл навчального часу по темах.

4. Зміст розділів та тем дисципліни.

5. Самостійна робота студентів.

6. Курсові та розрахунково-графічні роботи.

7. Методичне забезпечення дисципліни.

Список літератури.


ВСТУП


В процесі переходу України до ринкової економічної системи особливе значення для студентів має вивчення правових дисциплін. Фінансове право цікавить не тільки юристів, але і всіх господарюючих суб,єктів і громадян.

Фінансово-правові норми дуже рухливі, оскільки в них втілюється фінансова політика держави, яка взяла незмінний курс на ринкову економіку.

У навчально-методичному комплексі дисципліни з позицій сучасної теорії і практики викладено основні питання дисципліни “Фінансове право”, розглянуто основні інститути фінансового права. Послідовно аналізується нове законодавство, норми якого регулюють фінансовий контроль, бюджетні, податкові відносини, державні доходи, державні видатки, розглядаються правові режими державних централізованих фондів коштів та фондів коштів місцевих органів самоврядування, правові основи банківської системи та засади валютного регулювання.

Виходячи з цих вимог, програма дисципліни дає загальну характеристику фінансових інститутів. Технологія навчання виконується з використанням опорних конспектів лекцій-сигналів. Для набуття та закріплення знань використовуються методи активного навчання.


^ 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Актуальність дисципліни зумовлена тим, що в умовах встановленні на Україні ринкової економіки, налагодженні ділової активності підприємств важлива роль належить вдосконаленню фінансових відносин.

Метою викладання даної дисципліни є

 • формування знань про особливості фінансового права;

 • ознайомлення студентів з перспективами розвитку фінансового права;

 • подальше встановлення і вдосконалення знань майбутніх фахівців.

Основні завдання курсу:

 • - ознайомлення з основними завданнями і задачами фінансового права;

 • - вивчення функцій фінансового права;

 • - вирішення питань роботи по основним напрямам фінансового права.

Студент повинен знати:

 • - основні завдання і задачі фінансового права, вплив їх на фінансову ситуацію в країні;

 • - призначення функцій фінансового права;

 • - основні закони фінансового права.

Студент повинен вміти:

 • визначати основні фінансові показники діяльності суб’єктів фінансового права;

 • аналізувати роль фінансового права в функціонуванні економічної системи України;

 • готувати документи щодо фінансової діяльності.

Дисципліна «Фінансове право» відноситься до числа спеціальних дисциплін і вивчає основні завдання і задачі фінансової діяльності, вплив їх на економічну ситуацію в країні.

Вивчення курсу «Фінансове право» є необхідною умовою підготовки фахівців вищої кваліфікації.

^ 2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ


Таблиця 1.

Структура дисципліни

Шифр

спеціаль-ності

Форма

навчання
Курс
Семестр

Всього

годин
В тому числі

Курсова

робота

Контроль

Лекції

Практичних

занять

Самостійна

робота

залік

іспит

5.060101

денна

3

5

81

26

10

45

+
+

-
Всього по спеціальності81

26

10

45

+
+^ 3. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПО ТЕМАХ


Таблиця 2.

Теми

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні зан.

Лабораторні

зан.

Самост.роб.

Тема 1. Фінансова діяльність держави та фінансове право
2

1

-
Тема 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини
2

1

-
Тема 3. Правові засади фінансового контролю в Україні
2

1

-
Тема 4. Бюджетний устрій України. Бюджетний процес в Україні
2

0,5

-
Тема 5. Правовий режим фінансів підприємств
2

0,5

-
Тема 6. Загальна характеристика правового регулювання доходів. Податкове право і податкові правовідносини
2

0,5

-
Тема 7. Податки, які сплачують юридичні і фізичні особи
2

0,5

-
Тема 8. Відповідальність за порушення податкового законодавства
2

1

-
Тема 9. Правові основи страхування
2

1

-
Тема 10. Правові основи державних видатків та бюджетного фінансування
2

0,5

-
Тема 11. Правовий статус банків в Україні
2

0,5

-
Тема 12. Фінансово-правові відносини, які виникають з діяльності комерційних банків
2

0,5

-
Тема 13. Правові засади грошового обігу і розрахунків
1

0,5

-
Тема 14. Правові засади валютного регулювання
1

1

-
Разом

81

26

10

-

45


^ 4. ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ТА ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

1.Зміст, методи та форми здійснення фінансової діяльності держави

2.Фінансова система України

3.Правові форми фінансової діяльності

4.Поняття фінансового права

5.Місце фінансового права в системі права держави

6.Система та джерела фінансового права

7.Наука фінансового права і фінансове право

Тема 2. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ ТА ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

1.Фінансово-правові норми, їх види, особливості та зміст

2.Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості

3.Державні органи управління фінансами

Тема 3. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

1.Значення фінансового контролю

2.Органи та організація фінансового контролю

3.Види і методи фінансового контролю
^

Тема 4. БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ


1.Поняття і суспільне значення бюджету

2.Поняття бюджетного права і бюджетно-правового регулювання

3.Поняття бюджетної системи і бюджетного устрою України

4.Правові основи складу доходів бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України

5.Правові основи складу видатків бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України

6.Поняття і зміст бюджетного процесу

7.Порядок складання проекту бюджету

8.Порядок розгляду проекту бюджету

4.Порядок затвердження бюджету. Зміст правових актів про бюджет

5.Порядок виконання бюджету

9.Звітність про виконання бюджетів

10.Правове регулювання місцевих фінансів

Тема 5. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

1.Структура фінансів підприємств і характеристика їх елементів

2.Казенне підприємство. Особливості управління, планування та його фінансової діяльності

3.Порядок розподілу прибутку та утворення фондів підприємства

Тема 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ. ПОДАТКОВЕ ПРАВО І ПОДАТКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

1.Поняття і види доходів

2.Система доходів державного та місцевих бюджетів

3.Поняття податків та їх правова природа

4.Податкове право і характерні особливості податкових правовідносин

5.Правове регулювання податків з громадян

6.Податки з юридичних осіб

Тема 7. ПОДАТКИ, ЯКІ СПЛАЧУЮТЬ ЮРИДИЧНІ І ФІЗИЧНІ ОСОБИ

1.Податок на власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

2.Плата за землю

3.Місцеві податки і збори

Тема 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

1.Поняття податкового правопорушення

2.Види відповідальності за податкові правопорушення

3.Захист прав платника податків

Тема 9. ПРАВОВІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

1.Поняття і функції страхування

2.Основні галузі і види страхування

3.Організація страхування в Україні

Тема 10. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ ТА БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ
^

1.Поняття та система державних видатків в Україні

2.Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування


3.Позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види та порядок використання

4.Порядок фінансування народного господарства в Україні
^

Тема 11. ПРАВОВИЙ СТАТУС БАНКІВ В УКРАЇНІ


1.Банківська система України та роль у ній Національного банку України

2.Правові засади контролю Національного банку України за діяльністю комерційних банків

Тема 12. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ З ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

1.Правова природа взаємовідносин комерційного банку і клієнта

2.Порядок відкриття рахунків у банківських установах

3.Діяльність комерційних банків

Тема 13. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОШОВОГО ОБІГУ І РОЗРАХУНКІВ

1.Правове регулювання грошового обігу в Україні

2.Контроль Національного банку України за веденням касових операцій

3.Правові форми безготівкових розрахунків

Тема 14. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

1.Поняття валюти та валютних цінностей

2.Поняття та зміст валютного регулювання

3.Правовий режим валютних операцій

4.Валютний контроль

5.Відповідальність за порушення валютного законодавства


^ 5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


До основних форм самостійної роботи студента по даному курсу відносяться:

1. Опрацювання лекційного матеріалу, вивчення окремих розділів по літературі.

2. Підготовка до виконання семінарських (практичних) робіт.

3. Підготовка до іспиту.

4. Науково-дослідницька робота.

5. Робота в Інтернет.

Обробка лекційного матеріалу починається з детального розбору конспекту лекцій. На даному етапі варто розібратися в сутності кожного поняття і положення, домагатися розуміння логічного змісту формулювань. При цьому варто використовувати основну і додаткову літературу, наукові праці, монографії.

При підготовці до практичних занять необхідно ознайомитися з графіком СРС і відповідними розділами курсу по літературі і конспекту лекцій.

Науково-дослідницька робота допоможе студентам опанувати навичками добору і самостійної роботи з джерелами законодавчо-нормативного та навчального характеру, а також на основі вивчення, узагальнення, систематизації й аналізу матеріалів (в тому числі і фактичних) робити відповідні висновки, рекомендації щодо удосконалення процесу.

Підготовка до іспиту здійснюється протягом усього семестру шляхом вивчення лекційного матеріалу й виконання практичних завдань.


Таблиця 3

Графік самостійної роботи

Завдання для самостійної

роботи студента

Час, що планується

для СРС, годин

Рекомендована

література

Термін виконання

завдання (навчальний тиждень)

1

2

3

4

1. Опрацювання лекційного матеріалу, навчальної, навчально-методичної та монографічної літератури, періодичних видань на тему лекції.


1.1.Фінансова діяльність держави та фінансове право

2

[1, 3, 4]

1

1.2.Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

2

[1, 4]

1

1.3.Правові засади фінансового контролю в Україні

2

[2, 3, 6]

2

1.4.Бюджетний устрій України. Бюджетний процес в Україні

2

[3, 5, 6]

2

1.5.Правовий режим фінансів підприємств

2

[2, 5, 6]

3

1.6.Загальна характеристика правового регулювання доходів. Податкове право і податкові правовідносини

2

[1, 5, 6]

3

1.7.Податки, які сплачують юридичні і фізичні особи

2

[2, 3, 4]

3

1.8.Відповідальність за порушення податкового законодавства

2

[3, 5, 6]

3

1.9.Правові основи страхування

2

[5, 6]

4

1.10.Правові основи державних видатків та бюджетного фінансування

2

[2, 3, 6]

4

1.11.Правовий статус банків в Україні

2

[2, 5, 6]

4

1.12.Фінансово-правові відносини, які виникають з діяльності комерційних банків

2

[3, 4, 5]

5

1.13.Правові засади грошового обігу і розрахунків

1

[3, 4, 6]

5

1.14.Правові засади валютного регулювання

1

[2, 4, 5]

5

2.Підготовка практичних занять на тему:


2.1.Особливості фінансової діяльності держави та фінансового права

1

[1, 2, 4]

1

2.2.Зміст фінансово-правових норм та фінансово-правових відносини

1

[1, 5, 6]

1

2.3.Особливості фінансового контролю в Україні

1

[2, 3, 4]

2

2.4.Бюджет, бюджетний устрій та бюджетний процес в Україні

1

[4, 5, 6]

2

2.5.Особливості правового режиму фінансів підприємств

1

[2, 5, 6]

3

2.6.Податкове право і податкові правовідносини

1

[1, 5, 6]

4

2.7.Правові основи страхових відносин

1

[2, 3, 4]

4

2.8.Державні видатки та бюджетне фінансування

1

[3, 4, 6]

4

2.9.Фінансові відносини, які виникають з діяльності банків

1

[4, 5, 5]

5

2.10.Правові основи грошового обігу і розрахунків та валютного регулювання

1

[1, 3, 6]

5

3. Написання і захист реферату*


3.1. Вивчення матеріалу на задану тему по підручникам

2

[1-6]

6

3.2. Добір і конспектування літератури на задану тему (не менше 3 джерел)

2

[1-6]

7

3.3. Написання вступу і основної частини реферату

2

[1-6]

8

3.4. Написання висновку, змісту і переліку посилань

1

[1-6]

9

3.5. Остаточне оформлення реферату і підготовка до захисту (співбесіди)

1

[1-6]

10

4.Підготовка до здачі реферату

1

[1-6]

10

Разом

45* Примітка. Теми реферату видаються на першому практичному занятті. Якщо тема дисципліни, за якою видана тема реферату, вивчається пізніше, то термін завершення написання реферату – два тижні після розгляду теми на лекції.


^ 6. КУРСОВІ ТА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНІ РОБОТИ


Таблиця 4


Графік виконання роботи з рівномірним розподілом часу виконання роботи протягом семестру

Вид навчання

№ тижня з початку навчального року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Курсова робота20%
50%


80%


100%

Захист роботи^ 7. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


7.1. Перелік спеціалізованих аудиторій

Лекції читаються в аудиторії - № 34, практичні заняття – у спеціалізованій аудиторії № 35.

7.2. Перелік наочних посібників

Плакати - 3 од. Стенди - 2 од.

7.3. Матеріали для контролю знань студентів
^

При поточному контролі знань


Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, якщо студент усно або письмово відповів на питання підвищеної складності без помилок.

Оцінка «добре» виставляється у випадку, коли студент усно або письмово правильно відповів на питання середнього рівня складності і принципово вірно відповів на питання підвищеної складності, проте припустив помилки.

Оцінка «задовільно» виставляється у випадку, коли студент усно або письмово справився з питаннями середньої складності, допустивши ряд помилок.

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадку, якщо студент не справився навіть із питаннями середньої складності або припустив принципові помилки.

Підсумковий контроль проводиться в кінці семестру в усній формі. Перелік контрольних питань наведено раніше. Студент вважається допущеним до семестрового контролю з дисципліни, якщо він виконав завдання всіх семінарських занять.

При оцінці знань студентів враховується загальна грамотність, логічність і чіткість відповіді, знання та вміння працювати з законодавчими та іншими нормативними документами, яки регламентують фінансову діяльність.

Критерії оцінок по дисципліні при підсумковому контролі знань:

Оцінка “Відмінно” ставиться з умов, що відповідь студента з усіх питань повністю і грамотно розкриває завдання, виявляє знання основної і додаткової літератури, передбаченої програмою, на рівні творчого використання.

Оцінка “Добре” ставиться з умов, що студент грамотно розкриває питання, добре володіє теоретичним матеріалом, але допускає неточність висновків, порушує логічність, виявляє знання програмного матеріалу на рівні аналогічного відтворення.

Оцінка “Задовільно” ставиться з умов, що студент демонструє знання основного програмного матеріалу, але вони носять розрізнений характер, відсутні висновки, є неточності, допущені принципові помилки при відповіді на одне з питань, при принципово вірній відповіді на інші питання на рівні репродуктивного відтворення.

Оцінка “Незадовільно” ставиться з умов, що студент не послідовно розкриває питання, має принципові помилки, які свідчать про незнання основних теоретичних положень дисципліни, відповідь на рівні нижче репродуктивного відтворення.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


а) основна

1.Конституція України. - К.: Просвіта, 1996. – 79 с.

2.Фінансове право: Підручник / (Алісов Є.О., Воронова Л.К., КадькаленкоС.Т. та ін.); Керівник авт. колективу і відп. ред. Л.К.Воронова.-Х.: Фірма “Консум”, 1998.- 496 с.

3.Фінансове право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі., 1998. - 384 с.

б) додаткова:

4.Доунс Дж., Гудман Дж. Эллиот. Финансово-инвестиционный словарь. /Пер. 4-го перераб. и доп. англ. изд.-М.: ИНФРА-М, 1997.-ХХІІ, 586 с. - (Библиотека словарей " ИНФРА-М ").

5.Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учебн. пособие / Пер. с франц. под ред. проф. Я.В.Соколова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с.

6.Закони України. Інститут законодавства Верховної Ради України. Т. 1,2,3,4 - К.:1996.; т. 5,6,7 - К.:1997.

Схожі:

Міністерство освіти україни iconМіністерство освіти І науки України Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Міністерство освіти І науки України інформує, що Федеральним агентством з питань освіти Російської Федерації для громадян України...
Міністерство освіти україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти україни iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Етіопатогенез виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
Міністерство освіти україни iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Механічне подразнення назостравохідним зондом і трахеостомічною трубкою
Міністерство освіти україни iconПоложення про Міністерство освіти І науки України, далі Замовник, І (назва установи, організації, підприємства, його підпорядкованість, місце знаходження) в особі, (посада, піб)
Сторони, Міністерство освіти І науки України в особі заступника міністра Стріхи Максима Віталійовича, який діє на підставі Положення...
Міністерство освіти україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Оптимізація хірургічного лікування ушкоджень селезінки з урахуванням архітектоніки її судин
Міністерство освіти україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти україни iconМіністерство освіти та науки України Міністерство освіти та науки України
Орієнтований перелік пріоритетних складових для використання при оцінці екологічних ризиків
Міністерство освіти україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи