Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» icon

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
НазваКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Сторінка1/5
Дата04.09.2012
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
“Затверджую”

____________________________

Проректор з НМР ХЕПІ

доц. Кузьменко Л.В.


“____”_____________ 200__ р.
Робоча програма з навчальної дисципліни


Фінансове право


Галузь знань

0304 “Право”

напрям підготовки 6.030401 “правознавство”


Укладач: к.е.н., доцент Шаповалова В.М.


^

Херсон – 2007Робоча програма дисципліни „Фінансове право” для студентів спеціальності 6.060101 “правознавство” складена на базі типової програми (для ненормативних дисциплін на базі навчальної програми) .


Укладач: (к.е.н., доцент Шаповалова В.М.)


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри «Загальноюридичних дисциплін»

Протокол №__ від „___” ___________ 200__ р.


Завідувач кафедри Скриль С.А. ПІБ


Схвалено методичною радою інституту


Протокол №__ від „___” ___________ 200___ р.


Голова методичної ради інституту ___________ ПІБ


АНОТАЦІЯ


Дисципліна "Фінансове право" є важливим елементом підготовки фахівців економічних і правових спеціальностей. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних знань з теорії та практики фінансового права, опанування ними теоретико-методологічних основ здійснення права даної дисципліни.

У навчально-методичному комплексі дисципліни з позицій сучасної теорії і практики викладено основні питання дисципліни “Фінансове право”, розглянуто основні інститути фінансового права. Послідовно аналізується нове законодавство, норми якого регулюють фінансовий контроль, бюджетні, податкові відносини, державні доходи, державні видатки, розглядаються правові режими державних централізованих фондів коштів та фондів коштів місцевих органів самоврядування, правові основи банківської системи та засади валютного регулювання.


ВСТУП


В процесі переходу України до ринкової економічної системи особливе значення для студентів має вивчення правових дисциплін. Фінансове право цікавить не тільки юристів, але і всіх господарюючих суб’єктів і громадян.

Фінансово-правові норми дуже рухливі, оскільки в них втілюється фінансова політика держави, яка взяла незмінний курс на ринкову економіку.

У навчально-методичному комплексі дисципліни з позицій сучасної теорії і практики викладено основні питання дисципліни “Фінансове право”, розглянуто основні інститути фінансового права. Послідовно аналізується нове законодавство, норми якого регулюють фінансовий контроль, бюджетні, податкові відносини, державні доходи, державні видатки, розглядаються правові режими державних централізованих фондів коштів та фондів коштів місцевих органів самоврядування, правові основи банківської системи та засади валютного регулювання.

Виходячи з цих вимог, програма дисципліни дає загальну характеристику фінансових інститутів. Технологія навчання виконується з використанням опорних конспектів лекцій-сигналів. Для набуття та закріплення знань використовуються методи активного навчання.


Дисципліна „Фінансове право" входить до навчального плану підготовки фахівців економічного та правового напрямку згідно з навчально-тематичними програмами Міністерства освіти і науки України і конкретного вузу.

Тому метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних і практичних знань у галузі фінансо­вого права як окремої ланки правознавства, про законодавчі та інші норматив­но-правові акти, що стосуються цієї сфери суспільних відносин.

Виходячи з вказаної мети, основними завданнями дисципліни є:

вивчення теорії фінансового права; набуття вмінь аналізу практики застосування фінансового законодавства, законодавчого регулювання захисту прав громадян, підприємств, держави та інших суб'єктів фінансових правовідносин.

Студент повинен вміти:

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • особливості фінансової діяльності держави;

 • правові основи фінансового контролю в Україні;

 • про фінансово-правову відповідальність;

 • бюджетне право та бюджетний устрій України;

 • правове регулювання державних доходів;

 • правове регулювання державних видатків і бюджетного фінансування.
  А також вміти:

 • аналізувати і контролювати фінансовий стан підприємств;

 • визначати джерела формування фінансових ресурсів, показники
  ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, ефективності
  господарювання, читати фінансову звітність підприємства;

 • розраховувати потребу у фінансових ресурсах підприємств;

• виявляти резерви поліпшення результатів фінансової діяльності.


Місце дисципліни у структурно-логічній схемі: дисципліна "Фінансове право" є логічним продовженням вивчення таких дисциплін, як «Конституційне право України», «Цивільне право України», «Податкове право України», «Підприємницьке право України» та інші.


^ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВЕ ПРАВО”


Предмет: правове регулювання фінансових відносин у суспільстві.

Мета: формування системи теоретичних і практичних знань у галузі фінансо­вого права як окремої ланки правознавства, про законодавчі та інші норматив­но-правові акти, що стосуються цієї сфери суспільних відносин.


Курс: третій

Семестр: п’ятий

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

 • Національних – 3

 • ECTS – 4

( в т.ч. 1 кр. на контрольні заходи)


 • Модулів – 2

Змістових модулів - 13

Загальна кількість годин: 108

0304 “Право”


6.030401 правознавство

бакалавр

Нормативна

Лекції – 36 годин

Семінари, практичні: 36 годин

Самостійна робота: 26 годин

Індивідуальних: 10

Підсумковий контроль: 5


Форма підсумкового контролю: іспит^ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»

Модулі й теми

Кількість годин

всього

лекції

практ.

самост.
Модуль 1

1.

Фінанси і фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування

3

1

1

1

2.

Предмет, система та джерела фінансового права

3

1

1

1

3.

Правове регулювання фінансового контролю в Україні

6

2

2

2

4.

Поняття бюджету. Бюджетне право. Бюджетний устрій України

10

4

4

2

5.

Бюджетний процес в Україні

6

2

2

2

6.

Державні доходи та доходи бюджетів

6

2

2

2
Разом за модулем 1

34

12

12

10

Форма модульного контролю – контрольна робота

Модуль 2

7.

Податкове право

6

2

2

2

8.

Правове регулювання державного та місцевого кредиту (боргу)

6

2

2

2

9.

Фінансово-правові основи обов’язкового державного страхування

6

2

2

2

10.

Правові основи державних та місцевих видатків. Кошторисно-бюджетне фінансування

10

4

4

2

11.

Банківська система України. Правові основи банківської діяльності. Правове регулювання банківського кредитування. правове регулювання банківського нагляду

20

8

8

4

12.

Правове регулювання грошового обігу та розрахунків в Україні

6

2

2

2

13.

Валютне регулювання в Україні


Разом за модулем 2

10


64

4


24

4


24

2


16


Форма модульного контролю – контрольна робота

Індивідуальні

10

^ Підсумковий контроль

5
Разом за дисципліною

108

36

36

26

^ ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ІСПИТ

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1.


Тема 1. Фінанси і фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування

Фінанси і фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування

Література: 1, 2, З, 4,5,6, 7, 8, 9


Тема 2. Предмет, система та джерела фінансового права

Характеристика відносин, що становлять предмет фінансового права. Характерні риси методу фінансового права. Система фінансового права України. Місце фінансового права в системі права України. Галузі права, суміжні з фінансовим правом. Відмежовування фінансового права від інших галузей права. Наука фінансового права.

^ Література: 1, 2, З, 4,5,6, 7, 8, 9


Тема 3. Правове регулювання фінансового контролю в Україні.

Сутність і призначення фінансового контролю. Фінансова дисципліна. Зміст фінансового контролю. Види фінансового контролю. Методи фінансового контролю.

^ Література: 1, 2, З, 4,5,6, 7, 8, 9, 10, 18, 20, 22, 23, 28, ЗО, 31, 35, 39

Тема 4. Поняття бюджету. Бюджетне право. Бюджетний устрій України.

Поняття бюджету. Значення бюджету для функціонування держави. Бюджетний період. Поняття бюджетного права. Особливості бюджетно-правових відносин. Бюджетна система. Зведений (консолідований) бюджет.

Принципи бюджетної системи. Бюджетна класифікація та її призначення. Класифікація доходів бюджету. Класифікація видатків бюджету. Класифікація фінансування бюджету. Класифікація боргу. Складові частини бюджету.

^ Література: 1,2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16-20, 23, 28, ЗО, 31, 35, 40


Тема 5. Бюджетний процес в Україні.

Поняття та зміст бюджетного процесу. Повноваження та обов’язки учасників бюджетного процесу. Порядок складання проекту бюджету. Основні напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний період. Бюджетні запити. Порядок розгляду проекту Закону про Державний бюджет України.

Захищенні статті бюджету. Зміст актів про бюджет. Порядок виконання бюджету України. Розпорядники бюджетних коштів та їх повноваження. Бюджетні призначення. Реєстраційний рахунок. Касові видатки бюджету. Фактичні видатки бюджету. Умови пропорційного скорочення бюджетних видатків. Відповідальність за виконання бюджету. Звітність про виконання бюджетів.

^ Література: 1,2, З, 4,5,6, 7, 8, 9, 16-40

Тема 6. Державні доходи та доходи бюджетів.

Державні і місцеві доходи та доходи бюджетів. Поняття місцевих бюджетів і бюджетів місцевого самоврядування. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування. Особливості бюджетного процесу на місцевому рівні. Порядок складання місцевих бюджетів. Прийняття та затвердження місцевих бюджетів. Звітність про виконання місцевих бюджетів.

Поняття та система державних доходів. Поняття та функції податків. види податків та їх характеристика. Загальнодержавні податки й збори. Платники податків і зборів .

^ Література: 1,2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9, 16-40


Модуль 2.


Тема 7. Податкове право

Поняття обов’язкових платежів, податку збору. Основні ознаки податку. Функції та принципи податку. Елементи податку.

Поняття неоподаткованих платежів, їх види. Відмінність між податками і неподатковими платежами.

Поняття податкового права та податкових правовідносин.

Система оподаткування в Україні та принципи її побудови.

^ Література: 1,2, З, 4, 5,6,7, 8, 9, 16-40


Тема 8. Правове регулювання державного та місцевого кредиту (боргу)

Поняття державного і місцевого кредиту. Функції, принципи та ознаки державного (місцевого) кредиту. Відмінність між державним та банківським кредитом.

Поняття та види державного (місцевого) боргу. Джерела фінансування дефіциту бюджетів. Органи, які мають право на здійснення державних запозичень в Україні.

Фінансові правовідносини у сфері державного кредиту, їх об’єкт, суб’єкти. Управління державним боргом.

Види й форми боргових зобов’язань держави, органів місцевого самоврядування. Державні позики як основна форма державного боргу, їх система. Облігації внутрішніх державних позик, їх види та особливості випуску. Казначейські зобов’язання України.

^ Література: 1,2, З, 4, 5,6,7, 8, 9, 16-40


Тема 9. Фінансово-правові основи обов’язкового державного страхування

Страхування як економічна і правова категорія, її матеріальний зміст. Функції страхування. Суб’єкти та об’єкти страхових відносин.

Страхування як предмет фінансово-правового регулювання. Види страхових фондів. Органи державної влади, які здійснюють контроль за страховою діяльністю в Україні.

Поняття обов’язкового страхування. Види обов’язкового державного страхування. Поняття й суб’єкти державного особистого страхування.

^ Література: 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16-40


Тема 10. Правові основи державних та місцевих видатків. Кошторисно-бюджетне фінансування

Поняття державних видатків. Система державних видатків. Співвідношення понять «державні видатки» та «видатки Державного бюджету». Класифікація державних видатків.

Фінансування державних видатків та його види. Принципи фінансування. видатки з місцевих бюджетів.

Поняття бюджетного фінансування. Принципи бюджетного фінансування.

Поняття кошторисно-бюджетного фінансування, його принципи.

Види кошторисів. Значення, класифікація кошторису.

^ Література: 1,2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9, 11, 12, 16-40

Модуль 3. Комплексний аналіз фінансового стану підприємств

Змістовий модуль 11. Оцінка потенційного банкрутства

Поняття і причини виникнення стану банкрутства. Методи прогнозування можливого банкрутства підприємства.

Фінансові наслідки банкрутства підприємства. Показники для визнання підприємства неплатоспроможним.

^ Література: 1,2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16-40

Змістовий модуль 12. Комплексний фінансовий аналіз і узагальнена (рейтингова) оцінка фінансового стану підприємства

Принципи побудови узагальнених показників. Престиж фірми. Імідж фірми. Сучасне представлення про рейтинг фірми. Рейтингові системи. Ринковий рейтинг. Кредитний рейтинг. Капіталізація фірми. Характеристика економічного потенціалу фірми. Мультиплікатор доходів. Класифікація (ранжирування) підприємств по рейтингу. Методи порівняльної рейтингової оцінки підприємств. Рейтингове число (Я).

Література: 1,2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9, 16-40


^ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Модуль 1.

Тема 1. Сутність фінансового аналізу та його роль в ринкових умовах (1 год.)

1. Сутність, завдання та принципи фінансового аналізу.

2. Предмет, об'єкт, суб'єкти фінансового аналізу.

3. Система показників, які використовуються у фінансовому аналізі.

4. Види фінансового аналізу.
Література: 1,2, З, 4,5,6, 7, 8, 9, 10, 19, 27, 29, ЗО, 31, 35-39

Тема 2. Метод і методика фінансового аналізу (1 год.)

1. Методи і прийоми фінансового аналізу

2. Система показників, що використовуються у фінансовому аналізі

3. Основні типи моделей, що використовуються у фінансовому аналізі.

Література: 1,2, З, 4,5,6, 7, 8, 9, 10

Тема 3. Інформаційна база фінансового аналізу (1 год)

 1. Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів.

 2. Характеристика балансу (форма № 1).

 3. Характеристика звіту про фінансові результати (форма № 2).

 4. Характеристика звіту про рух грошових потоків (форма №3).

 5. Характеристика звіту про власний капітал (форма № 4).
  Література: 1, 2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9, 10, 18, 20, 22, 23, 28, ЗО, 31, 35, 39

Тема 4. Аналіз майнового стану та джерел його формування (2 год)

 1. Значення і методи аналізу майна підприємства.

 1. Аналіз структури та динаміки майна підприємства.

 2. Аналіз необоротних і оборотних активів.

4. Аналіз структури та динаміки джерел формування майна.

Література: 1,2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16-20, 23, 28, ЗО, 31, 35,

Тема 5. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства (2 год.)

 1. Сутність ліквідності і платоспроможності підприємства.

 2. Ліквідність балансу. Групування активу та пасиву балансу.

 3. Основні показники ліквідності підприємства.

4. Розрахунок чистих активів підприємства.
Література: 1,2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9, 16-40

Тема 6. Аналіз фінансової стійкості (2 год.)

 1. Значення фінансової стійкості. Види фінансової стійкості та фактори,
  які на неї впливають.

 2. Показники фінансової стійкості.

 3. Типи фінансової стійкості: абсолютна стійкість, нормальна стійкість, нестійкий (передкризовий) фінансовий стан, кризовий фінансовий стан.

 4. Відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості, їх групування.
  ^ Література: 1,2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9, 16-40


Модуль 2.


  1   2   3   4   5

Схожі:

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 5-му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 5-му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у -му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 6-му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Робоча програма дисципліни „Земельне право України" для студентів спеціальності 030402"Правознавство" складена на базі типової програми...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Цивільне право – провідна галузь права І визнається такою в усіх правових системах світу. Вивчення цивільного права у цей період...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А. А. – Херсон:...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський – Херсон: хепі,...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи