Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» icon

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
НазваКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Сторінка2/5
Дата04.09.2012
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
Тема 7. Аналіз грошових потоків (1 год.)

 1. Поняття грошового потоку і його значення для фінансової діяльності підприємства.

 2. Прямий та непрямий методи оцінки руху грошових коштів.

 3. Аналіз грошових потоків від основних видів діяльності.

 4. Розрахунок фінансової потреби підприємства.

 5. Аналіз грошових потоків із застосуванням системи коефіцієнтів.

6. Ануїтети і дисконтування грошових потоків підприємства.
Література: 1,2, 3, 4, 5,6,7, 8, 9, 16-40

Тема 8. Аналіз ділової активності і інвестиційної привабливості (2 год)

1. Сутність ділової активності підприємства

2. Кількісна і якісна оцінка ділової активності підприємства

3. Ринкове позиціонування підприємства

Література: 1,2, 3, 4, 5,6,7, 8, 9, 16-40

Тема 9. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства (2 год.)

 1. Форми та етапи реального інвестування.

 2. Метод розрахунку чистого приведеного ефекту (доходу) (NPV).

 3. Метод розрахунку індексу (коефіцієнту) рентабельності (РІ).

 4. Метод розрахунку внутрішньої норми прибутку (прибутковості) інвестицій (ІRR).

 5. Метод визначення модифікованої внутрішньої норми прибутку (МІRR).

 6. Метод визначення терміну окупності інвестицій (РР).

 7. Метод розрахунку коефіцієнту ефективності інвестицій (облікової норми прибутку) (АRR).

Література: 1,2, З, 4,5,6, 7, 8, 9, 10, 14, 16-40


Тема 10 . Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства (2 год.)

 1. Формування фінансових результатів і завдання аналізу прибутку.

 2. Аналіз рівня та динаміки фінансових результатів.

 3. Факторний аналіз чистого прибутку.

 4. Аналіз розподілу і використання прибутку.

 1. Методи узагальнення результатів фінансового аналізу діяльності
  підприємства.

 2. Поняття прибутковості (рентабельності) підприємства. Економічна
  характеристика показників рентабельності.

 1. Аналіз рентабельності підприємства.

 2. Система показників ділової активності підприємства.

 3. Аналіз прибутковості цінних паперів.
  Література: 1,2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9, 11, 12, 16-40


Тема 11. Оцінка потенційного банкрутства (2 год.)

 1. Визначення незадовільної структури балансу підприємства.

 1. Аналіз та оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності підприємства.

 1. Методи прогнозування можливого банкрутства підприємства.

4. Вплив інфляції на прийняття рішень фінансового характеру.
Література: 1,2, З, 4,5,6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16-40

Змістовий модуль 12. Комплексний фінансовий аналіз і узагальнена (рейтингова) оцінка фінансового стану підприємства (2 год.)

 1. Принципи побудови узагальнених показників. Престиж фірми. Імідж фірми.

 1. Сучасне представлення про рейтинг фірми. Рейтингові системи.

 2. Капіталізація фірми. Характеристика економічного потенціалу фірми.

 3. Мультиплікатор доходів.

 1. Класифікація (ранжирування) підприємств по рейтингу. Методи порівняльної рейтингової оцінки підприємств. Рейтингове число (К).
  Література: 1,2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9, 16-40


^ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Модуль 1.

Тема 1. Сутність фінансового аналізу та його роль в ринкових умовах

Завдання для самостійної роботи студентів (9 год.):

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

1. Необхідність і сутність фінансового аналізу в сучасних умовах.

 1. Мета, завдання і методи фінансового аналізу.

 2. Моделювання факторних систем фінансових показників.

 3. Основні типи моделей, що використовуються у фінансовому аналізі і
  прогнозуванні.

Практична частина:

Знайти правильні відповіді до тестів:

ТЕСТ 1. ^ Термін «аналіз» походить від грецького слова «апаіугіз», що в перекладі означає:

а) розмежування (розподіл) явища або предмета на складені елементи для вивчення їх як частин цілого;

б) об'єднання окремих складових явища або предмета, виявлення зв'язків і залежності між окремими частинами;

в) власний варіант відповіді.

ТЕСТ 2. ^ Фактори, що впливають на результати фінансово-господарської діяльності, підрозділяються на:

а) природні;

б) соціально-економічні;

в) виробничо-економічні.

г) усі перераховані;

д) ваш варіант.

ТЕСТ 3. ^ Які поняття більш точно відображають предмет фінансового аналізу підприємства ?

а) майно і капітал підприємства;

б) основні і оборотні активи підприємства;

в) прибуток і цінні папери підприємства;

г) фінансові ресурси підприємства, їхнє формування і використання;
д) фінанси підприємства.


Тема 2. Метод і методика фінансового аналізу

Завдання для самостійної роботи студентів (10 год.):

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

1. Формалізовані і неформалізовані методи фінансового аналізу

2. Основні типи моделей фінансового стану

3. Дескриптивні моделі

4. Предикативні та нормативні моделі.

Практична частина:

Знайти правильні відповіді до тестів:

ТЕСТ 1. До моделей фінансового стану відносяться :

а) кореляційний аналіз;

б) дескриптивний аналіз;

в) індексний аналіз;

г) предикативний аналіз;

д) нормативний аналіз.

ТЕСТ 2. Спеціальні прийоми аналізу підрозділяються на:

а) економіко-логічні;

б) економіко-математичні;

в) евристичні;

г) спеціальні;

д) усі перераховані;
є) ваш варіант.

ТЕМИ 3.^ У детермінованому моделюванні факторних систем виділяються наступні типи:

а) адитивні моделі:

б) мультиплікативні моделі;

в) кратні моделі;

г) комбіновані моделі;

д) усі перераховані.

ТЕСТ 5. ^ Укажіть способи детермінованого факторного аналізу:

а) ланцюгові підстановки;

б) спосіб абсолютних і відносних різниць;

в) простий додаток нерозкладного залишку;

г) зважених кінцевих різниць;

д) логарифмічний;
є) інтегральний;

ж) індексний;

з) спосіб пайової участі;
и) усе перераховане.

Тема 3. Інформаційна база фінансового аналізу

Завдання для практичних занять (5 год.):

Практична частина:

Знайти правильні відповіді до тестів:

ТЕСТ 1. Фінансовий стан підприємства характеризується...

а)сукупністю виробничо-господарських факторів:

б)системою показників, що відображають наявність фінансових ресурсів;

в)системою показників, що відображають наявність і формування фінансових ресурсів;

г)системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів;

д)формування і використання фінансів підприємства.
ТЕСТ 2. ^ Фінансовий стан підприємства залежить від...

а) фінансової політики підприємства;

б) випуску продукції:

в) реалізації продукції;

г) результатів виробничої, комерційної і фінансово-господарської діяльності підприємства;

д) ефективності використання фінансових ресурсів.


Розв'язування задач:

Задача 1.

На підставі балансу провести горизонтальний аналіз (див. табл.), розрахувати коефіцієнт росту валюти балансу, визначити тенденції розвитку підприємства і зробити відповідні висновки.

Горизонтальний аналіз балансу


Показники

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+,-)

тис.грн

%

тис.грн

%

тис.грн

%

1

2

3

4

5=4:2х100

6=4-2

7=5-3

АКТИВ

 

 

 

 

 

 

^ I.Необоротні активи (ряд. 080)

 

100

 

 

 

 

^ II.Оборотні активи (ряд 260), в тому числі:

 

100

 

 

 

 

запаси (ряд. 100+110+120+130+140)

 

100

 

 

 

 

векселі одержані ( ряд.150)

 

100

 

 

 

 

дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ряд 160)

 

100

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками та інша (ряд. 170+180+190+200+210)

 

100

 

 

 

 

поточні фінансові інвестиції (ряд.220)

 

100

 

 

 

 

кошти та їх еквіваленти (ряд.230+240)

 

100

 

 

 

 

^ III.Витрати майбутніх періодів (ряд. 270)

 

100

 

 

 

 

^ Баланс (ряд. 280)

 

100

 

 

 

 

Продовж. табл..

1

2

3

4

5

6

7

ПАСИВ

 

100

 

 

 

 

^ I.Власний капітал (ряд.380), у тому числі:

 

100

 

 

 

 

Статутний капітал (ряд.300)

 

100

 

 

 

 

Додатково вкладений капітал

( ряд.320)

 

100

 

 

 

 

Інший додатковий капітал(ряд.330)

 

100

 

 

 

 

Резервний капітал (ряд.340)

 

100

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (ряд. 350)

 

100

 

 

 

 

^ II.Забезпечення наступних витрат і платежів (ряд.430)

 

100

 

 

 

 


^ III.Довгострокові зобов'язання (ряд.480)

 

100

 

 

 

 

IV.Поточні зобов'язання (ряд.260), в тому числі:

 

100

 

 

 

 

короткострокові кредити банку стр.500)

 

100

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; (ряд.510)

 

100

 

 

 

 

векселі видані (ряд.520)

 

100

 

 

 

 

кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги (ряд.530)

 

100

 

 

 

 

поточні зобов'язання за розрахунками та інші (Σряд.540-610)

 

100

 

 

 

 

^ V.Доходи майбутніх періодів (ряд.630)

 

100

 

 

 

 

Баланс (ряд. 640)

 

100

 

 

 

 


Задача 2.

У таблицях надані розміри різних фінансових агрегатів (у грн.) і процентна частка, що вони складають у загальних сумах балансів за два звітних періоди. Охарактеризуйте найбільш істотні зміни.

Звітний період №1 Звітний період №2

Основний капітал 38,2% (2544205)

Власний капітал 41,4% (2753480)

Основний капітал 27,5% (1643955)

Власний капітал 42,3% (2540200)

Оборотний капітал 72,5% (4360775)

Довгострокові зобов'язання 31%(1863120)

Довгострокові зобов'язання 31%(1863120)

Оборотний капітал 61,8% (4110395)

Короткострокові зобов'язання 25,4% (1691120)

Короткострокові зобов'язання 26,7% (1601410)


Задача 3

Підприємство за останні 2 роки мало наступні дані балансу:

(тис.грн)


Актив

200Х

20ХХ

Необоротні активи

2581

4430

Запаси і витрати

2031

2613

Дебіторська заборгованість

1963

2870

Грошові кошти і їхні еквівленти

561

387

Разом активів

7136

10300

Пасив

 

 

Власний капітал

4223

4940

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

-

-

Довгострокові зобов'язання

500

1000

Короткострокові кредити банку

250

900

Кредиторська заборгованість

2163

3460

Разом пасивів

7136

10300


Визначте тенденції розвитку підприємства за допомогою процентного і індексного аналізу.


Задача 4.

На підставі балансу провести вертикальний аналіз ( див.табл.) і зробити висновки.

Вертикальний аналіз балансу

Показники

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

тис.грн

Питома вага %

тис.грн

Питома вага %

1

2

3

4

5

АКТИВ

 

 

 

 

^ I.Необоротні активи (ряд. 080)

 

 

 

 

II.Оборотні активи (ряд 260), в тому числі:

 

 

 

 

запаси (ряд. 100+110+120+130+140)

 

 

 

 

векселі одержані ( ряд.150)

 

 

 

 

дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ряд 160)

 

 

 

 

дебіторська заборгованість за розрахунками та інша (ряд. 170+180+190+200+210)

 

 

 

 

поточні фінансові інвестиції (ряд.220)

 

 

 

 

кошти та їх еквіваленти (ряд.230+240)

 

 

 

 

Продовж табл

1

2

3

4

5

^ III.Витрати майбутніх періодів (ряд. 270)

 

 

 

 

^ Баланс (ряд. 280)

 

100

 

100

ПАСИВ

 

 

 

 

^ I.Власний капітал (ряд.380), у тому числі:

 

 

 

 

Статутний капітал (ряд.300)

 

 

 

 

Додатково вкладений капітал( ряд.320)

 

 

 

 

Інший додатковий капітал(ряд.330)

 

 

 

 

Резервний капітал (ряд.340)

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток) (ряд. 350)

 

 

 

 

^ II.Забезпечення наступних витрат і платежів

(ряд.430)

 

 

 

 

^ III.Довгострокові зобов'язання (ряд.480)

 

 

 

 

IV.Поточні зобов'язання (ряд.260), в тому числі:

 

 

 

 

короткострокові кредити банку (стр.500)

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; (ряд.510)

 

 

 

 

векселі видані (ряд.520)

 

 

 

 

кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги (ряд.530)

 

 

 

 

поточні зобов'язання за розрахунками та інші (Σряд.540-610)

 

 

 

 

^ V.Доходи майбутніх періодів (ряд.630)

 

 

 

 

Баланс (ряд. 640)

 

100

 

100^ Завдання для самостійної роботи студентів (10 год.):

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

 1. Класифікація основних користувачів фінансової звітності.

 2. Що таке звіт про фінансові результати і яка інформація розмішується в ньому ?

 3. Дайте характеристику Звітові про рух грошових коштів.

 4. Що являє собою «Звіт про власний капітал» ?

 5. Яка інформація утримується в Примітках до фінансової звітності?

Практична частина:

Знайти правильні відповіді до тестів:


ТЕСТ 1. Фінансова звітність необхідна для регулярного надання інформації про фінансовий стан підприємства:

а) вірно; б) невірно.

ТЕСТ 2. Фінансові звіти складають не всі підприємства:

а) вірно; б) невірно.

ТЕСТ 3. Власний капітал прирівнюється зобов'язанням підприємства:

а) вірно; б) невірно.

ТЕСТ 4. Балансовий звіт - це звіт...

а) про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства;

б) який відображає зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду;

в) про фінансовий стан підприємства, шо відображає на визначену дату його активи, зобов'язання і власний капітал:

г) який відображає надходження і витрати коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді;

д) про перевищення суми витрат над сумою доходу, для одержання якого були здійснені ці витрати.

ТЕСТ 5. ^ Звіт про фінансові результати - це звіт...

а) про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства;

б) який відображає зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду;

в) про фінансовий стан підприємства, що відображає на визначену дату його активи, зобов'язання і власний капітал;

г) який відображає надходження і витрати коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді; д) про перевищення суми витрат над сумою доходу, для одержання якого були здійснені ці витрати.

ТЕСТ 6. ^ Звіт про рух грошових коштів - це звіт...

а) про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства;

б) який відображає зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду;

в) про фінансовий стан підприємства, що відображає на визначену дату його активи, зобов'язання і власний капітал;

г) який відображає надходження і витрати коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді;

д) про перевищення суми витрат над сумою доходу, для одержання якого були здійснені ці витрати.

ТЕСТ 7. ^ Звіт про власний капітал - це звіт...

а) про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства;

б) який відображає зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду;

в) про фінансовий стан підприємства, що відображає на визначену дату його активи, зобов'язання і власний капітал;

г) який відображає надходження і витрати коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді;

д) про перевищення суми витрат над сумою доходу, для одержання якого були здійснені ці витрати.


1   2   3   4   5

Схожі:

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 5-му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 5-му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у -му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 6-му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Робоча програма дисципліни „Земельне право України" для студентів спеціальності 030402"Правознавство" складена на базі типової програми...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Цивільне право – провідна галузь права І визнається такою в усіх правових системах світу. Вивчення цивільного права у цей період...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А. А. – Херсон:...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський – Херсон: хепі,...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи