Структура нмкд icon

Структура нмкд
Скачати 155.69 Kb.
НазваСтруктура нмкд
Дата04.09.2012
Розмір155.69 Kb.
ТипДокументи

СТРУКТУРА НМКД


Навчально-методичний комплекс дисципліни складається з таких комплектів документів:

1. Типова навчальна програма дисципліни

2. Робоча програма

3. Тексти лекцій

4. Пакет візуального супроводження курсу

5. Методичні вказівки і контрольні завдання для проведення лабораторних і практичних (семінарських) занять

6. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів- заочників

7. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної
роботи студентів

8. Методичні вказівки та тематика для виконання курсових робіт

9. Програма організації практики

10. Методичні матеріали по контролю знань студентів

11. Методичні вказівки та тематика з науково-дослідної роботи студентів


^ СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


Вступ

1. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

2. Структура дисципліни

3. Розподіл навчального часу по темах

4. Зміст розділів та тем дисципліни

5. Самостійна робота студентів

6. Курсові та розрахунково-графічні роботи

7. Методичне забезпечення дисципліни

Список літератури


ВСТУП


В процесі переходу України до ринкової економічної системи особливе значення для студентів має вивчення правових дисциплін. Фінансове право цікавить не тільки юристів, але і всіх господарюючих суб,єктів і громадян.

Фінансово-правові норми дуже рухливі, оскільки в них втілюється фінансова політика держави, яка взяла незмінний курс на ринкову економіку.

У навчально-методичному комплексі дисципліни з позицій сучасної теорії і практики викладено основні питання дисципліни “Фінансове право”, розглянуто основні інститути фінансового права. Послідовно аналізується нове законодавство, норми якого регулюють фінансовий контроль, бюджетні, податкові відносини, державні доходи, державні видатки, розглядаються правові режими державних централізованих фондів коштів та фондів коштів місцевих органів самоврядування, правові основи банківської системи та засади валютного регулювання.

Виходячи з цих вимог, програма дисципліни дає загальну характеристику фінансових інститутів. Технологія навчання виконується з використанням опорних конспектів лекцій-сигналів. Для набуття та закріплення знань використовуються методи активного навчання.  1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ
^
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІМета: засвоєння теоретичних основ фінансового права; набуття системних знань і навичок щодо забезпечення ефективності фінансової діяльності.

Завдання: Завдання дисципліни - дати студентам систему знань із сучасних методів управління фінансовою діяльністю; допомогти засвоїти логіку прийняття фінансових рішень; навчити принципів і методів обґрунтування фінансових ідей, пропозицій, проектів, навчити методам фінансових розрахунків, кредитування та фінансування інвестиційних програм і проектів, планування фінансової діяльності. Все це потребує від майбутнього юриста теоретичних і практичних знань у сфері фінансів, які формують його світогляд, професійний рівень, здатність творчо мислити.

Предмет: сукупність правових і фінансових відносин у сфері економічної діяльності України.

^ Перелік знань, умінь, навичок після вивчення дисципліни:

  • студенти повинні знати сутність фінансової діяльності, сучасний стан, особливості системи регулювання її в Україні;

  • студенти повинні вміти прогнозувати та планувати перспективи розвитку окремих напрямків фінансової діяльності, збирати інформацію та підготовлювати матеріали для розробки проектів угод та контрактів;

  • студенти повинні мати навички забезпечення розвитку фінансових зв’язків між суб’єктами господарської діяльності.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін: “Цивільне право”, “Господарське право”.


^ 2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ


Таблиця 1.

Структура дисципліни

Шифр

спеціаль-ності

Форма

навчання
Курс
Семестр

Всього

годин
В тому числі

Курсова

робота

Контроль

Лекції

Практичних

занять

Самостійна

робота

залік

іспит
денна

3

5
26

10


+
3

6


Всього по спеціальності


^ 3. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПО ТЕМАХ


Таблиця 2.

Тематичний план дисципліни

Теми

Кількість годин

Всього

Лекцій

Лаборатор-них
занять

Практичних (семінарсь-ких) занять

Самостійна
робота

1
2

-

1
2
2

-

1
3
2

-

1
4
2

-

0,5
5
2

-

0,5
6
2

-

0,5
7
2

-

0,5
8
2

-

0,5
9
2

-

0,5
10
2

-

1
11
2

-

1
12
2

-

1
13
2

-

1
Разом
26

-

10


^ 4. ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ТА ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ


Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Фінансова діяльність держави та фінансове право

Зміст, методи та форми здійснення фінансової діяльності держави. Фінансова система України. Правові форми фінансової діяльності. Поняття фінансового права. Місце фінансового права в системі права держави. Система та джерела фінансового права. Наука фінансового права і фінансове право.

^ Тема 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

Фінансово-правові норми, їх види, особливості та зміст. Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості. Державні органи управління фінансами.

^ Тема 3. Правові засади фінансового контролю в Україні

Значення фінансового контролю. Органи та організація фінансового контролю. Види і методи фінансового контролю.

Розділ 1. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
^

Тема 4. Бюджетний устрій України. Бюджетний процес в Україні


Поняття і суспільне значення бюджету. Поняття бюджетного права і бюджетно-правового регулювання. Поняття бюджетної системи і бюджетного устрою України. Правові основи складу доходів бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України. Правові основи складу видатків бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України. Поняття і зміст бюджетного процесу. Порядок складання проекту бюджету. Порядок розгляду проекту бюджету. Порядок затвердження бюджету. Зміст правових актів про бюджет. Порядок виконання бюджету. Звітність про виконання бюджетів. Правове регулювання місцевих фінансів.

^ Тема 5. Правовий режим фінансів підприємств

Структура фінансів підприємств і характеристика їх елементів. Казенне підприємство. Особливості управління, планування та його фінансової діяльності. Порядок розподілу прибутку та утворення фондів підприємства.


^ Тема 6. Загальна характеристика правового регулювання доходів. податкове право і податкові правовідносини

Поняття і види доходів. Система доходів державного та місцевих бюджетів. Поняття податків та їх правова природа. Податкове право і характерні особливості податкових правовідносин. Правове регулювання податків з громадян. Податки з юридичних осіб.

^ Тема 7. Відповідальність за порушення податкового законодавства

Поняття податкового правопорушення. Види відповідальності за податкові правопорушення. Захист прав платника податків.

Тема 8. Правові основи страхування

Поняття і функції страхування. Основні галузі і види страхування. Організація страхування в Україні і відносини, що регулюються в ньому фінансовим правом.

^ Тема 9. Правові основи державних видатків та бюджетного фінансування

Поняття та система державних видатків в Україні. Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування. Позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види та порядок використання. Порядок фінансування народного господарства в Україні.

^

Тема 10. Правовий статус банків в Україні


Банківська система України та роль у ній Національного банку України. Правові засади контролю Національного банку України за діяльністю комерційних банків.

^ Тема 11. Фінансово-правові відносини, які виникають з діяльності комерційних банків

Правова природа взаємовідносин комерційного банку і клієнта. Порядок відкриття рахунків у банківських установах. Діяльність комерційних банків.

^ Тема 12. Правові засади грошового обігу і розрахунків

Правове регулювання грошового обігу в Україні. Контроль Національного банку України за веденням касових операцій. Правові форми безготівкових розрахунків.

^ Тема 13. Правові засади валютного регулювання

Поняття валюти та валютних цінностей. Поняття та зміст валютного регулювання. Правовий режим валютних операцій. Валютний контроль. Відповідальність за порушення валютного законодавства.


^ 5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


До основних форм самостійної роботи студента по даному курсу відносяться:

1. Опрацювання лекційного матеріалу, вивчення окремих розділів по літературі.

2. Підготовка до виконання семінарських (практичних) робіт.

3. Підготовка до іспиту.

4. Науково-дослідницька робота.

5. Робота в Інтернет.

Обробка лекційного матеріалу починається з детального розбору конспекту лекцій. На даному етапі варто розібратися в сутності кожного поняття і положення, домагатися розуміння логічного змісту формулювань. При цьому варто використовувати основну і додаткову літературу, наукові праці, монографії.

При підготовці до практичних занять необхідно ознайомитися з графіком СРС і відповідними розділами курсу по літературі і конспекту лекцій.

Науково-дослідницька робота допоможе студентам опанувати навичками добору і самостійної роботи з джерелами законодавчо-нормативного та навчального характеру, а також на основі вивчення, узагальнення, систематизації й аналізу матеріалів (в тому числі і фактичних) робити відповідні висновки, рекомендації щодо удосконалення процесу.

Підготовка до іспиту здійснюється протягом усього семестру шляхом вивчення лекційного матеріалу й виконання практичних завдань.

Методами контролю є опитування на заняттях, тестування та ін.


^ 6. КУРСОВІ ТА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНІ РОБОТИ


Таблиця 4

Графік виконання роботи з рівномірним розподілом часу виконання роботи протягом семестру

Вид навчання

№ тижня з початку навчального року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Курсова робота20%
50%


80%


100%

Захист роботи^ 7. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


7.1. Перелік спеціалізованих аудиторій Лекції читаються в аудиторії - № 34, практичні заняття – у спеціалізованій аудиторії № 35.

^ 7.2. Перелік наочних посібників Плакати - 3 од. Стенди - 2 од.

7.3. Матеріали для контролю знань студентів Поточний контроль знань студентів проводиться шляхом вхідного контролю з допомогою тестів на практичних заняттях і співбесіди.

Для проведення підсумкового контрою знань можуть використовуватися контрольні завдання дисципліни.

Контрольні завдання призначенні для оцінки якості знань студентів і відповідають вимогам кваліфікаційної характеристики. Контрольні завдання складаються з теоретичної частини, що дозволяє перевірити набуті знання студентів з даної дисципліни. Завдання виконуються студентами на протязі 80-90 хвилин.

Теоретична частина містить чотири питання. Всі завдання носять характер загальнотеоретичний: перші два за матеріалом першої частини курсу, третє та четверте стосуються відповідно другої частини курсу.Підсумковий контроль проводиться наприкінці семестру.

^ 7.4. Перелік методичних матеріалів

1. Методичні вказівки і контрольні завдання для проведення лабораторних і практичних (семінарських) занять.

2. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників.

3. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної
роботи студентів.

4. Методичні вказівки та тематика для виконання курсових робіт.

5. Програма організації практики.

6. Методичні матеріали по контролю знань студентів.

7. Методичні вказівки та тематика з науково-дослідної роботи студентів.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1.Конституція України. - К.: Просвіта, 1996. – 79 с.

2.Фінансове право: Підручник / (Алісов Є.О., Воронова Л.К., КадькаленкоС.Т. та ін.); Керівник авт. колективу і відп. ред. Л.К.Воронова.-Х.: Фірма “Консум”, 1998.- 496 с.

3.Фінансове право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі., 1998. - 384 с.

4.Доунс Дж., Гудман Дж. Эллиот. Финансово-инвестиционный словарь. /Пер. 4-го перераб. и доп. англ. изд.-М.: ИНФРА-М, 1997.-ХХІІ, 586 с. - (Библиотека словарей " ИНФРА-М ").

5.Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учебн. пособие / Пер. с франц. под ред. проф. Я.В.Соколова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с.

6.Закони України. Інститут законодавства Верховної Ради України. Т. 1,2,3,4 - К.:1996.; т. 5,6,7 - К.:1997.

Схожі:

Структура нмкд iconПерелік складових нмкд електронного банку зну (за наказом зну №95 від 14. 03. 2008)

Структура нмкд iconРозпорядження №308 від 03. 11. 2010 р. Про результати перевірки наявності та якості складу навчально-методичного забезпечення комплексу дисциплін кафедр, що викладаються у
Нмкд, що викладаються у І семестрі 2010-2011 н р., для студентів денної та заочної форми навчання
Структура нмкд iconФілософський факультет
Філософія, її структура, методи та роль у суспільстві, світогляд, його структура та історичні типи
Структура нмкд iconФілософський факультет
Філософія, її структура, методи та роль у суспільстві, світогляд, його структура та історичні типи
Структура нмкд iconТема: “Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери”
Дана структура вважалася ідеальною І ефективною. В той же час, зовсім не бралися до уваги, що організаційна структура І її управління...
Структура нмкд iconСтруктура І методика інтерактивного уроку в початковій школі
Структура інтерактивного уроку відрізняється від загальновідомої структури комбінованого уроку. Його етапи
Структура нмкд iconСоціальна структура суспільства, основні елементи
У свою чергу вони теж мають певний рівень організованості й упорядкованості власної структури. Це дає підстави стверджувати, що соціальна...
Структура нмкд iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Структура нмкд iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Структура нмкд icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Сутність, структура І типи економічних систем. Власність як економічна категорія, право власності, еволюція відносин власності. Форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи