Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності
Скачати 135.55 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності
Дата04.09.2012
Розмір135.55 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО - ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра загальноюридичних дисциплін


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСОВЕ ПРАВО»


для студентів спеціальності

5.030402 “Правознавство”


Херсон 2008


УМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Фінансове право » для студентів спеціальності 5.060101 “Правознавство” / Укл. Башинський А.А. – Херсон: ХЕПІ, 2008 р. – 10 с.


Укладач: Башинський А.А. , к.е.н., доцент


Рецензент


Затверджено

на засіданні кафедри загальноюридичних дисциплін

протокол № __ від _______2008 р.


Завідувач кафедри _________________Скриль С.А.


^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Актуальність дисципліни зумовлена тим, що в умовах встановленні на Україні ринкової економіки, налагодженні ділової активності підприємств важлива роль належить вдосконаленню фінансових відносин.

Метою викладання даної дисципліни є

 • формування знань про особливості фінансового права;

 • ознайомлення студентів з перспективами розвитку фінансового права;

 • подальше встановлення і вдосконалення знань майбутніх фахівців.

Основні завдання курсу:

 • ознайомлення з основними завданнями і задачами фінансового права;

 • вивчення функцій фінансового права;

 • вирішення питань роботи по основним напрямам фінансового права.

Студент повинен знати:

 • основні завдання і задачі фінансового права, вплив їх на фінансову ситуацію в країні;

 • призначення функцій фінансового права;

 • основні закони фінансового права.

Студент повинен вміти:

 • визначати основні фінансові показники діяльності суб’єктів фінансового права;

 • аналізувати роль фінансового права в функціонуванні економічної системи України;

 • готувати документи щодо фінансової діяльності.

Дисципліна «Фінансове право» відноситься до числа спеціальних дисциплін і вивчає основні завдання і задачі фінансової діяльності, вплив їх на економічну ситуацію в країні.

Вивчення курсу «Фінансове право» є необхідною умовою підготовки фахівців вищої кваліфікації.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

^

Практичне заняття № 1.

Особливості фінансової діяльності держави та фінансового праваЗміст заняття. Зміст, методи та форми здійснення фінансової діяльності держави. Фінансова система України. Правові форми фінансової діяльності. Поняття фінансового права. Місце фінансового права в системі права держави. Система та джерела фінансового права. Наука фінансового права і фінансове право.

Рекомендована література: [1, 2, 4]

Питання для самоконтролю:

1.Дайте визначення поняття фінансової діяльності держави.

2.Назвіть основні риси і особливості фінансової системи України.

3.Які правові форми фінансової діяльності можете назвати?

4.Дайте визначення поняття фінансового права.

5.Яке місце фінансового права в системі права держави?

6.Яка система фінансового права як галузі права ?

7.Що таке джерела фінансового права?

8.З якими галузями права тісно межує фінансове право?


Практичне заняття № 2.

Зміст фінансово-правових норм та фінансово-правових відносини


Зміст заняття. Фінансово-правові норми, їх види, особливості та зміст. Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості. Державні органи управління фінансами.

Рекомендована література: [1, 5, 6]

Питання для самоконтролю:

1.Дайте поняття фінансово-правової норми.

2.Дайте поняття фінансово-правових відносини.

3.Назвіть державні органи управління фінансами.


Практичне заняття № 3.

Особливості фінансового контролю в Україні


Зміст заняття. Значення фінансового контролю. Органи та організація фінансового контролю. Види і методи фінансового контролю.

Рекомендована література: [2, 3, 4]

Питання для самоконтролю:

1.Що таке фінансовий контроль?

2.Які види фінансового контролю ви знаєте?

3.Охарактеризуйте методи фінансового контролю.

4.Назвіть органи, які здійснюють фінансовий контроль.

5.Що таке аудит?


Практичне заняття № 4.

Бюджет, бюджетний устрій та бюджетний процес в Україні


Зміст заняття. Поняття і суспільне значення бюджету. Поняття бюджетного права і бюджетно-правового регулювання. Поняття бюджетної системи і бюджетного устрою України. Правові основи складу доходів бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України. Правові основи складу видатків бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України. Поняття і зміст бюджетного процесу. Порядок складання проекту бюджету. Порядок розгляду проекту бюджету. Порядок затвердження бюджету. Зміст правових актів про бюджет. Порядок виконання бюджету. Звітність про виконання бюджетів. Правове регулювання місцевих фінансів.

^ Рекомендована література: [4, 5, 6]

Питання для самоконтролю:

1.Ознаки бюджету як основного фінансового плану. Особливості формування бюджету в сучасних умовах.

2.Що таке бюджетний дефіцит і які можливості для його скорочення?

3.Бюджетне право України як складова частина фінансового права.

4.Чим визначається бюджетний устрій?

5.Бюджетна система України.

6.Назвіть принципи і порядок розподілу доходів і видатків бюджетів в Україні.

7.Охарактеризуйте бюджетне регулювання і його методи.

8.Що таке бюджетний процес?

9.Що таке бюджетний цикл?

10.На яких матеріалах і документах базується проект державного і місцевих бюджетів?

11.Що таке бюджетна резолюція, її основний зміст, процедура прийняття?

12.Який порядок складання проекту бюджету в Україні?

13.Порядок розгляду проекту бюджету за Регламентом Верховної Ради України.

14.Зміст актів про бюджет.

15.Що таке фактичне виконання бюджету?

16.Звітність про виконання бюджету.

17.Правове регулювання місцевих фінансів.


Практичне заняття № 5.

Особливості правового режиму фінансів підприємств


Зміст заняття. Структура фінансів підприємств і характеристика їх елементів. Казенне підприємство. Особливості управління, планування та його фінансової діяльності. Порядок розподілу прибутку та утворення фондів підприємства.

Рекомендована література: [2, 5, 6]

Питання для самоконтролю:

1.Структура фінансів підприємств і характеристика їх елементів

2.Що таке казенне підприємство?

3.Назвіть особливості управління, планування та фінансової діяльності підприємства.

4.Який порядок розподілу прибутку та утворення фондів підприємства?


Практичне заняття № 6.

Податкове право і податкові правовідносини


^ Зміст заняття. Поняття податків та їх правова природа. Податкове право і характерні особливості податкових правовідносин. Правове регулювання податків з громадян. Податки з юридичних осіб. Податки, які сплачують юридичні і фізичні особи (податок на власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; плата за землю; місцеві податки і збори). Поняття податкового правопорушення. Види відповідальності за податкові правопорушення. Захист прав платника податків.

Рекомендована література: [1, 5, 6]

Питання для самоконтролю:

1.Поняття податків, їх роль у формуванні доходної частини бюджету.

2.На яких принципах будується оподаткування?

3.Податкова система України.

4.Податкове право.

5.Які особливості податкових правовідносин?

6.Назвіть суб'єкти податкових правовідносин.

7.Правове регулювання податків з громадян.

8.Податки з юридичних осіб.

9.Податки, які сплачують юридичні і фізичні особи.

10.Неподаткові платежі до бюджету.

11.Дайте визначення поняття податкового правопорушення.

12.Назвіть види відповідальності за податкові правопорушення.

13.Повноваження податкових адміністрацій.

14.Права і обов'язки платників податків.

15.Захист прав платника податків.


Практичне заняття № 7.

Правові основи страхових відносин


Зміст заняття. Поняття і функції страхування. Основні галузі і види страхування. Організація страхування в Україні і відносини, що регулюються в ньому фінансовим правом.

Рекомендована література: [2, 3, 4]

Питання для самоконтролю:

1.Що таке страхування?

2.Назвіть суб'єкти страхування.

3.Назвіть основні функції страхування.

4.Назвіть галузі і види страхування.

5.В чому полягає сутність страхування підприємницьких ризиків ?

6.Яка мета обов'язкового страхування?


Практичне заняття № 8.

Державні видатки та бюджетне фінансування


Зміст заняття. Поняття та система державних видатків в Україні. Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування. Позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види та порядок використання. Порядок фінансування народного господарства в Україні.

Рекомендована література: [3, 4, 6]

Питання для самоконтролю:
^

1.Дайте поняття та система державних видатків в Україні.

2.Охарактеризуйте правові основи кошторисно-бюджетного фінансування.


3.Назвіть позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види та порядок використання.

4.Який порядок фінансування народного господарства в Україні?


Практичне заняття № 9.

Фінансові відносини, які виникають з діяльності банків


^ Зміст заняття. Правовий статус банків в Україні. Банківська система України та роль Національного банку України. Правові засади контролю Національного банку України за діяльністю комерційних банків. Фінансово-правові відносини, які виникають з діяльності комерційних банків (правова природа взаємовідносин комерційного банку і клієнта; порядок відкриття рахунків у банківських установах; діяльність комерційних банків).

Рекомендована література: [4, 5, 5]


Питання для самоконтролю:

1.В чому полягає особливий правовий статус Національного банку України?

2.Дайте характеристику банківської системи України.

3.Дайте характеристику функцій Національного банку України.

4.В чому полягають контрольні повноваження Національного банку України щодо комерційних банків?

5.За якими ознаками можна Національний банк України віднести до «банку банків»?

6.Які економічні нормативи встановлює Національний банк для комерційних банків?

7.Правова природа взаємовідносин комерційного банку і клієнта.

8.Які документи треба подати для відкриття рахунку в банку?

9.Охарактеризуйте діяльність комерційних банків.

10.Що таке анонімний валютний рахунок?


Практичне заняття № 10.

Правові основи грошового обігу і розрахунків та валютного регулювання


^ Зміст заняття. Правове регулювання грошового обігу в Україні. Контроль Національного банку України за веденням касових операцій. Правові форми безготівкових розрахунків. Поняття валюти та валютних цінностей. Поняття та зміст валютного регулювання. Правовий режим валютних операцій. Валютний контроль. Відповідальність за порушення валютного законодавства.


Рекомендована література: [1, 3, 6]

Питання для самоконтролю:

1.Поясніть поняття грошового обігу.

2.Охарактеризуйте зміст і особливості розрахункових відносин.

3.Що таке касові операції?

4.В чому полягають правила касових операцій?

5.Як визначається ліміт готівки в касах установ?

6.Поясніть спеціальні касові правила для установ і організацій.

7.Що таке безготівкові розрахунки?

8.Назвіть види і правові форми безготівкових розрахунків.

9.Як формується Державний валютний фонд?

10.Що таке валютні відносини?

11.В чому полягає сутність валютного режиму?

12.Що таке валюта?

13.Які операції з іноземною валютою можуть здійснювати резиденти-юридичні особи?

14.Які операції з іноземною валютою дозволено здійснювати фізичними особам-резидентам і нерезидентам?

15.Які органи держави здійснюють валютний контроль і в чому він полягає?

16.Яка відповідальність існує за порушення валютного законодавства?


ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНОК

^

При поточному контролі знань


Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, якщо студент усно або письмово відповів на питання підвищеної складності без помилок.

Оцінка «добре» виставляється у випадку, коли студент усно або письмово правильно відповів на питання середнього рівня складності і принципово вірно відповів на питання підвищеної складності, проте припустив помилки.

Оцінка «задовільно» виставляється у випадку, коли студент усно або письмово справився з питаннями середньої складності, допустивши ряд помилок.

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадку, якщо студент не справився навіть із питаннями середньої складності або припустив принципові помилки.

^ Підсумковий контроль проводиться в кінці семестру в усній формі. Перелік контрольних питань наведено раніше. Студент вважається допущеним до семестрового контролю з дисципліни, якщо він виконав завдання всіх семінарських занять.

При оцінці знань студентів враховується загальна грамотність, логічність і чіткість відповіді, знання та вміння працювати з законодавчими та іншими нормативними документами, яки регламентують фінансову діяльність.

Критерії оцінок по дисципліні при підсумковому контролі знань:

Оцінка “Відмінно” ставиться з умов, що відповідь студента з усіх питань повністю і грамотно розкриває завдання, виявляє знання основної і додаткової літератури, передбаченої програмою, на рівні творчого використання.

Оцінка “Добре” ставиться з умов, що студент грамотно розкриває питання, добре володіє теоретичним матеріалом, але допускає неточність висновків, порушує логічність, виявляє знання програмного матеріалу на рівні аналогічного відтворення.

Оцінка “Задовільно” ставиться з умов, що студент демонструє знання основного програмного матеріалу, але вони носять розрізнений характер, відсутні висновки, є неточності, допущені принципові помилки при відповіді на одне з питань, при принципово вірній відповіді на інші питання на рівні репродуктивного відтворення.

Оцінка “Незадовільно” ставиться з умов, що студент не послідовно розкриває питання, має принципові помилки, які свідчать про незнання основних теоретичних положень дисципліни, відповідь на рівні нижче репродуктивного відтворення.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


а) основна

1.Конституція України. - К.: Просвіта, 1996. – 79 с.

2.Фінансове право: Підручник / (Алісов Є.О., Воронова Л.К., КадькаленкоС.Т. та ін.); Керівник авт. колективу і відп. ред. Л.К.Воронова.-Х.: Фірма “Консум”, 1998.- 496 с.

3.Фінансове право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі., 1998. - 384 с.


б) додаткова:

4.Доунс Дж., Гудман Дж. Эллиот. Финансово-инвестиционный словарь. /Пер. 4-го перераб. и доп. англ. изд.-М.: ИНФРА-М, 1997.-ХХІІ, 586 с. - (Библиотека словарей " ИНФРА-М ").

5.Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учебн. пособие / Пер. с франц. под ред. проф. Я.В.Соколова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с.

6.Закони України. Інститут законодавства Верховної Ради України. Т. 1,2,3,4 - К.:1996.; т. 5,6,7 - К.:1997.


ЗМІСТ


Загальні методичні вказівки

3

Тематичний план практичних занять

3

Практичне заняття № 1. Особливості фінансової діяльності держави та фінансового права

5

Практичне заняття № 2. Зміст фінансово-правових норм та фінансово-правових відносини

5

Практичне заняття № 3. Особливості фінансового контролю в Україні

6

Практичне заняття № 4. Бюджет, бюджетний устрій та бюджетний процес в Україні

6

Практичне заняття № 5. Особливості правового режиму фінансів підприємств

7

Практичне заняття № 6. Податкове право і податкові правовідносини

8

Практичне заняття № 7. Правові основи страхових відносин

9

Практичне заняття № 8. Державні видатки та бюджетне фінансування

10

Практичне заняття № 9. Фінансові відносини, які виникають з діяльності банків

10

Практичне заняття № 10. Правові основи грошового обігу і розрахунків та валютного регулювання

11

Поточний і підсумковий контроль знань студентів та критерії оцінок

13

Рекомендована література

15Відповідальний за випуск:

І.Б. Зазуляк


Підп. до друку 30.03.04. Формат 60х81 1/16

Папір друк. № 1. Друк офсетний.

Умов.вид.1,07 Умов.від. 1,12 Облік. вид. арок. 1,29

Файл: МУ прак

Зам. №1231 Тираж ____ прим. Ціна за домовленістю


***********************************************

ХЕПІ, 73028, Херсон-28, вул. Кримська, 130Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Цивільне та сімейне право" для студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Цивільне та сімейне право” /Укладач Ю. В. Бордюк.– Суми: Видавництво...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Цивільне та сімейне право" для студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Цивільне та сімейне право” /Укладач Ю. В. Бордюк.– Суми: Видавництво...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт навчальної дисципліни “Фінансове право” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів другої вищої освіти, що навчаються за напрямом підготовки
Відповідно до навчального плану студенти другої вищої освіти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з навчальної дисципліни...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності icon«фінансове право» для студентів спеціальності 030402 “Правознавство” Херсон 2008
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Фінансове право» для студентів спеціальності 060101 “Правознавство”...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «геінформаційні системи та технології» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Геоінформаційні системи та технології» / Уклад. Є. М. Крижановський,...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «моніторинг довкілля» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» / Уклад. В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Г. В. Горячев,...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для слухачів цпо та студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” / укладачі : П. М. Рубанов,...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу " Об’єктно орієнтоване програмування " для студентів спеціальності 050201
Внту І регламентує вимоги до виконання курсових робіт на кафедрі комп'ютерних систем управління Вінницького національного технічного...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «геінформаційні системи екологічного моніторингу» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Геоінформаційні системи екологічного моніторингу» / Уклад. Є. М. Крижановський,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи