«фінансове право» для студентів спеціальності 030402 “Правознавство” Херсон 2008 icon

«фінансове право» для студентів спеціальності 030402 “Правознавство” Херсон 2008
Скачати 252.49 Kb.
Назва«фінансове право» для студентів спеціальності 030402 “Правознавство” Херсон 2008
Дата04.09.2012
Розмір252.49 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО - ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра загальноюридичних дисциплін


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСОВЕ ПРАВО»


для студентів спеціальності

5.030402 “Правознавство”


Херсон 2008

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Фінансове право » для студентів спеціальності 5.060101 “Правознавство” / Укл. Башинський А.А.. – Херсон: ХЕПІ, 2008 р. – 14 с.


Укладач: Башинський А.А. , к.е.н., доцент


Рецензент:


Затверджено

на засіданні кафедри загальноюридичних дисциплін

протокол № __ від _______2008 р.


Завідувач кафедри _________________С.А. Скриль


ВСТУП

Актуальність дисципліни зумовлена тим, що в умовах встановленні на Україні ринкової економіки, налагодженні ділової активності підприємств важлива роль належить вдосконаленню фінансових відносин.

Метою викладання даної дисципліни є

  • формування знань про особливості фінансового права;

  • ознайомлення студентів з перспективами розвитку фінансового права;

  • подальше встановлення і вдосконалення знань майбутніх фахівців.

Основні завдання курсу:

ознайомлення з основними завданнями і задачами фінансового права;

вивчення функцій фінансового права;

вирішення питань роботи по основним напрямам фінансового права.

Студент повинен знати:

основні завдання і задачі фінансового права, вплив їх на фінансову ситуацію в країні;

призначення функцій фінансового права;

основні закони фінансового права.

Студент повинен вміти:

  • визначати основні фінансові показники діяльності суб’єктів фінансового права;

  • аналізувати роль фінансового права в функціонуванні економічної системи України;

  • готувати документи щодо фінансової діяльності.

Дисципліна «Фінансове право» відноситься до числа спеціальних дисциплін і вивчає основні завдання і задачі фінансової діяльності, вплив їх на економічну ситуацію в країні.

Вивчення курсу «Фінансове право» є необхідною умовою підготовки фахівців вищої кваліфікації.


^ 1. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


До основних форм самостійної роботи студента по даному курсу відносяться:

1. Опрацювання лекційного матеріалу, вивчення окремих розділів по літературі.

2. Підготовка до виконання практичних робіт.

3. Підготовка до іспиту.

4. Науково-дослідницька робота.

Вивчення лекційного матеріалу починається з детального розбору конспекту лекцій. На даному етапі варто розібратися в сутності кожного поняття і положення, домагатися розуміння логічного змісту формулювань. При цьому варто використовувати основну і додаткову літературу, наукові праці, монографії.

При підготовці до практичних занять необхідно ознайомитися з графіком СРС і відповідними розділами курсу по літературі і конспекту лекцій.

Науково-дослідницька робота допоможе студентам опанувати навичками добору і самостійної роботи з джерелами законодавчо-нормативного та навчального характеру, а також на основі вивчення, узагальнення, систематизації й аналізу матеріалів (в тому числі і фактичних) робити відповідні висновки, рекомендації щодо удосконалення процесу.

Підготовка до іспиту здійснюється протягом усього семестру шляхом вивчення лекційного матеріалу й виконання практичних завдань.

^

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


Таблиця 1.

Теми

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні зан.

Лабораторні

зан.

Самост.роб.

Тема 1. Фінансова діяльність держави та фінансове право
2

1

-
Тема 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини
2

1

-
Тема 3. Правові засади фінансового контролю в Україні
2

1

-
Тема 4. Бюджетний устрій України. Бюджетний процес в Україні
2

0,5

-
Тема 5. Правовий режим фінансів підприємств
2

0,5

-
Тема 6. Загальна характеристика правового регулювання доходів. Податкове право і податкові правовідносини
2

0,5

-
Тема 7. Податки, які сплачують юридичні і фізичні особи
2

0,5

-
Тема 8. Відповідальність за порушення податкового законодавства
2

1

-
Тема 9. Правові основи страхування
2

1

-
Тема 10. Правові основи державних видатків та бюджетного фінансування
2

0,5

-
Тема 11. Правовий статус банків в Україні
2

0,5

-
Тема 12. Фінансово-правові відносини, які виникають з діяльності комерційних банків
2

0,5

-
Тема 13. Правові засади грошового обігу і розрахунків
1

0,5

-
Тема 14. Правові засади валютного регулювання
1

1

-
Разом

81

26

10

-

45


^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ


Тема 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

1.Зміст, методи та форми здійснення фінансової діяльності держави

2.Фінансова система України

3.Правові форми фінансової діяльності

4.Поняття фінансового права

5.Місце фінансового права в системі права держави

6.Система та джерела фінансового права

7.Наука фінансового права і фінансове право


Тема 2. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ ТА ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

1.Фінансово-правові норми, їх види, особливості та зміст

2.Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості

3.Державні органи управління фінансами


Тема 3. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

1.Значення фінансового контролю

2.Органи та організація фінансового контролю

3.Види і методи фінансового контролю
^

Тема 4. БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ


1.Поняття і суспільне значення бюджету

2.Поняття бюджетного права і бюджетно-правового регулювання

3.Поняття бюджетної системи і бюджетного устрою України

4.Правові основи складу доходів бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України

5.Правові основи складу видатків бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України

6.Поняття і зміст бюджетного процесу

7.Порядок складання проекту бюджету

8.Порядок розгляду проекту бюджету

4.Порядок затвердження бюджету. Зміст правових актів про бюджет

5.Порядок виконання бюджету

9.Звітність про виконання бюджетів

10.Правове регулювання місцевих фінансів


Тема 5. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

1.Структура фінансів підприємств і характеристика їх елементів

2.Казенне підприємство. Особливості управління, планування та його фінансової діяльності

3.Порядок розподілу прибутку та утворення фондів підприємства


Тема 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ. ПОДАТКОВЕ ПРАВО І ПОДАТКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

1.Поняття і види доходів

2.Система доходів державного та місцевих бюджетів

3.Поняття податків та їх правова природа

4.Податкове право і характерні особливості податкових правовідносин

5.Правове регулювання податків з громадян

6.Податки з юридичних осіб

Тема 7. ПОДАТКИ, ЯКІ СПЛАЧУЮТЬ ЮРИДИЧНІ І ФІЗИЧНІ ОСОБИ

1.Податок на власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

2.Плата за землю

3.Місцеві податки і збори


Тема 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

1.Поняття податкового правопорушення

2.Види відповідальності за податкові правопорушення

3.Захист прав платника податків


Тема 9. ПРАВОВІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

1.Поняття і функції страхування

2.Основні галузі і види страхування

3.Організація страхування в Україні


Тема 10. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ ТА БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ
^

1.Поняття та система державних видатків в Україні

2.Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування


3.Позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види та порядок використання

4.Порядок фінансування народного господарства в Україні
^

Тема 11. ПРАВОВИЙ СТАТУС БАНКІВ В УКРАЇНІ


1.Банківська система України та роль у ній Національного банку України

2.Правові засади контролю Національного банку України за діяльністю комерційних банків

Тема 12. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ З ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

1.Правова природа взаємовідносин комерційного банку і клієнта

2.Порядок відкриття рахунків у банківських установах

3.Діяльність комерційних банків


Тема 13. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОШОВОГО ОБІГУ І РОЗРАХУНКІВ

1.Правове регулювання грошового обігу в Україні

2.Контроль Національного банку України за веденням касових операцій

3.Правові форми безготівкових розрахунків


Тема 14. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

1.Поняття валюти та валютних цінностей

2.Поняття та зміст валютного регулювання

3.Правовий режим валютних операцій

4.Валютний контроль

5.Відповідальність за порушення валютного законодавства

^ 4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


1.Особливості фінансової діяльності держави та фінансового права

[1, 2, 4]

2.Зміст фінансово-правових норм та фінансово-правових відносини

[1, 5, 6]

3.Особливості фінансового контролю в Україні

[2, 3, 4]

4.Бюджет, бюджетний устрій та бюджетний процес в Україні

[4, 5, 6]

5.Особливості правового режиму фінансів підприємств

[2, 5, 6]

6.Податкове право і податкові правовідносини

[1, 5, 6]

7.Правові основи страхових відносин

[2, 3, 4]

8.Державні видатки та бюджетне фінансування

[3, 4, 6]

9.Фінансові відносини, які виникають з діяльності банків

[4, 5, 5]

10.Правові основи грошового обігу і розрахунків та валютного регулювання

[1, 3, 6]


^ 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


1.Дайте визначення поняття фінансової діяльності держави.

2.Назвіть основні риси і особливості фінансової системи України.

3.Які правові форми фінансової діяльності можете назвати?

4.Дайте визначення поняття фінансового права.

5.Яке місце фінансового права в системі права держави?

6.Яка система фінансового права як галузі права ?

7.Що таке джерела фінансового права?

8.З якими галузями права тісно межує фінансове право?

9.Дайте поняття фінансово-правової норми.

10.Дайте поняття фінансово-правових відносини.

11.Назвіть державні органи управління фінансами.

12.Що таке фінансовий контроль?

13.Які види фінансового контролю ви знаєте?

14.Охарактеризуйте методи фінансового контролю.

15.Назвіть органи, які здійснюють фінансовий контроль.

16.Що таке аудит?

17.Ознаки бюджету як основного фінансового плану. Особливості формування бюджету в сучасних умовах.

18.Що таке бюджетний дефіцит і які можливості для його скорочення?

19.Бюджетне право України як складова частина фінансового права.

20.Чим визначається бюджетний устрій?

21.Бюджетна система України.

22.Назвіть принципи і порядок розподілу доходів і видатків бюджетів в Україні.

23.Охарактеризуйте бюджетне регулювання і його методи.

24.Що таке бюджетний процес?

25.Що таке бюджетний цикл?

26.На яких матеріалах і документах базується проект державного і місцевих бюджетів?

27.Що таке бюджетна резолюція, її основний зміст, процедура прийняття?

28.Який порядок складання проекту бюджету в Україні?

29.Порядок розгляду проекту бюджету за Регламентом Верховної Ради України.

30.Зміст актів про бюджет.

31.Що таке фактичне виконання бюджету?

32.Звітність про виконання бюджету.

33.Правове регулювання місцевих фінансів.

34.Структура фінансів підприємств і характеристика їх елементів.

35.Що таке казенне підприємство? Назвіть особливості управління, планування та його фінансової діяльності.

36.Який порядок розподілу прибутку та утворення фондів підприємства?

37.Дайте визначення поняття доходів.

38.Яка система доходів державного та місцевих бюджетів?

39.Поняття податків, їх роль у формуванні доходної частини бюджету.

40.На яких принципах будується оподаткування?

41.Податкова система України.

42.Назвіть елементи податкового механізму.

43.Податкове право.

44.Які особливості податкових правовідносин?

45.Назвіть суб'єкти податкових правовідносин.

46.Правове регулювання податків з громадян.

47.Назвіть податки з юридичних осіб.

48.Податок з власників транспортних засобів. Суб'єкти. Пільги.

49. Назвіть види платежів за землю.

50.Який порядок справляння місцевих податків і зборів?

51.Дайте поняття неподаткових обов'язкових платежів.

52.Який порядок стягнення платежів за використання природних ресурсів?

53.Плата за торговий патент.

54.Дайте визначення поняття податкового правопорушення.

55.Назвіть види відповідальності за податкові правопорушення.

56.Повноваження податкових адміністрацій.

57.Права і обов'язки платників податків.

58.Що таке страхування?

59.Назвіть суб'єкти страхування.

60.Назвіть основні функції страхування.

61.Назвіть галузі і види страхування.

62.В чому полягає сутність страхування підприємницьких ризиків ?

63.Яка мета обов'язкового страхування?
^

64.Дайте поняття та система державних видатків в Україні.

65.Охарактеризуйте правові основи кошторисно-бюджетного фінансування.


66.Назвіть позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види та порядок використання.

67.Який порядок фінансування народного господарства в Україні?

68.В чому полягає особливий правовий статус Національно­го банку України?

69.Дайте характеристику банківської системи України.

70.Дайте характеристику функцій Національного банку України.

71.В чому полягають контрольні повноваження Національного банку України щодо комерційних банків?

72.Які економічні нормативи встановлює Національний банк для комерційних банків?

73.Які наслідки чекають комерційні банки, якщо вони порушать економічні нормативи, встановлені Національним банком?

74.Які документи треба подати для відкриття рахунку в банку?

75.Охарактеризуйте діяльність комерційних банків.

76.Які види рахунків у Національній і іноземній валютах можна відкрити в банку?

77.Охарактеризуйте зміст і особливості розрахункових відносин.

78.Що таке касові операції?

79.В чому полягають правила касових операцій?

80.Як визначається ліміт готівки в касах установ?

81.Що таке безготівкові розрахунки?

82.Назвіть види і правові форми безготівкових розрахунків.

83.Як формується Державний валютний фонд?

84.Що таке валютні відносини?

85.В чому полягає сутність валютного режиму?

86.Що таке валюта?

87.Які операції з іноземною валютою можуть здійснювати резиденти-юридичні особи?

88.Які операції з іноземною валютою дозволено здійснювати фізичними особам-резидентам і нерезидентам?

89.Які органи держави здійснюють валютний контроль і в чому він полягає?

90.Яка відповідальність існує за порушення валютного за­конодавства?


^ 6. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


1.Фінансова діяльності держави

2.Місце фінансового права в системі права держави

3.Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

4.Правові засади фінансового контролю

5.Бюджетний устрій України

6.Бюджетний процес в Україні

7.Правове регулювання місцевих фінансів

8.Правовий режим фінансів підприємств

9.Правове регулювання державних доходів

10.Податкове право

11.Податки, які сплачують юридичні і фізичні особи

12.Неподаткові платежі до бюджету

13.Відповідальності за порушення податкового законодавства

14.Правові основи кредитування

15.Правові основи страхування
^

16.Правове регулювання державних видатків в Україні


17.Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування

18.Позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види та порядок використання

19.Порядок фінансування народного господарства в Україні
^

20.Банківська система України та роль у ній Національного банку України

21.Правовий статус Національного банку України


22.Фінансово-правові відносини, які виникають з діяльності комерційних банків

23.Правове регулювання грошового обігу і розрахунків в Україні

24.Правові засади валютного регулювання


^ 7. ГРАФІК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Таблиця 2

Завдання для самостійної

роботи студента

Час, що планується

для СРС, годин

Рекомендована

література

Термін виконання

завдання (навчальний тиждень)

1

2

3

4

1. Опрацювання лекційного матеріалу, навчальної, навчально-методичної та монографічної літератури, періодичних видань на тему лекції.


1.1.Фінансова діяльність держави та фінансове право

2

[1, 3, 4]

1

1.2.Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

2

[1, 4]

1

1.3.Правові засади фінансового контролю в Україні

2

[2, 3, 6]

2

1.4.Бюджетний устрій України. Бюджетний процес в Україні

2

[3, 5, 6]

2

1.5.Правовий режим фінансів підприємств

2

[2, 5, 6]

3

1.6.Загальна характеристика правового регулювання доходів. Податкове право і податкові правовідносини

2

[1, 5, 6]

3

1.7.Податки, які сплачують юридичні і фізичні особи

2

[2, 3, 4]

3

1.8.Відповідальність за порушення податкового законодавства

2

[3, 5, 6]

3

1.9.Правові основи страхування

2

[5, 6]

4

1.10.Правові основи державних видатків та бюджетного фінансування

2

[2, 3, 6]

4

1.11.Правовий статус банків в Україні

2

[2, 5, 6]

4

1.12.Фінансово-правові відносини, які виникають з діяльності комерційних банків

2

[3, 4, 5]

5

1.13.Правові засади грошового обігу і розрахунків

1

[3, 4, 6]

5

1.14.Правові засади валютного регулювання

1

[2, 4, 5]

5

2.Підготовка практичних занять на тему:


2.1.Особливості фінансової діяльності держави та фінансового права

1

[1, 2, 4]

1

2.2.Зміст фінансово-правових норм та фінансово-правових відносини

1

[1, 5, 6]

1

2.3.Особливості фінансового контролю в Україні

1

[2, 3, 4]

2

2.4.Бюджет, бюджетний устрій та бюджетний процес в Україні

1

[4, 5, 6]

2

2.5.Особливості правового режиму фінансів підприємств

1

[2, 5, 6]

3

2.6.Податкове право і податкові правовідносини

1

[1, 5, 6]

4

2.7.Правові основи страхових відносин

1

[2, 3, 4]

4

2.8.Державні видатки та бюджетне фінансування

1

[3, 4, 6]

4

2.9.Фінансові відносини, які виникають з діяльності банків

1

[4, 5, 5]

5

2.10.Правові основи грошового обігу і розрахунків та валютного регулювання

1

[1, 3, 6]

5

3. Написання і захист реферату*


3.1. Вивчення матеріалу на задану тему по підручникам

2

[1-6]

6

3.2. Добір і конспектування літератури на задану тему (не менше 3 джерел)

2

[1-6]

7

3.3. Написання вступу і основної частини реферату

2

[1-6]

8

3.4. Написання висновку, змісту і переліку посилань

1

[1-6]

9

3.5. Остаточне оформлення реферату і підготовка до захисту (співбесіди)

1

[1-6]

10

4.Підготовка до здачі реферату

1

[1-6]

10

Разом

45* Примітка. Теми реферату видаються на першому практичному занятті. Якщо тема дисципліни, за якою видана тема реферату, вивчається пізніше, то термін завершення написання реферату – два тижні після розгляду теми на лекції.


^ 8. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ


Діяльність сучасного спеціаліста неможлива без використання комп’ютерної техніки та технології. Враховуючи специфіку дисципліни студенти повинні використовувати персональні комп’ютери для оформлення курсових робіт, рефератів наукових досліджень, та вміти користуватися базами даних на комп’ютерних дисках.


^ 9. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ТЕМАТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Науково-дослідна робота студентів (НДРС) є одним із найважливіших засобів виконання головної задачі – підвищення якості спеціалістів. НДРС організується поза учбовий час.

НДРС в учбовому процесі повинна відповідати профілю спеціальності та передбачає роботу над конкретними темами науково-дослідного характеру під час виконання курсових та дипломних робіт, практичних завдань, проходження практик. За характером досліджень, які виконуються робота може включати теоретичні дослідження в галузі юридичних наук, інформаційний пошук та експериментальні роботи.

НДРС передбачає виконання індивідуальних або групових завдань. НДРС в учбовому процесі являється важливим елементом курсового проектування, практичних занять, які включають в себе елементи наукових досліджень.


10. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНОК

^

При поточному контролі знань


Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, якщо студент усно або письмово відповів на питання підвищеної складності без помилок.

Оцінка «добре» виставляється у випадку, коли студент усно або письмово правильно відповів на питання середнього рівня складності і принципово вірно відповів на питання підвищеної складності, проте припустив помилки.

Оцінка «задовільно» виставляється у випадку, коли студент усно або письмово справився з питаннями середньої складності, допустивши ряд помилок.

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадку, якщо студент не справився навіть із питаннями середньої складності або припустив принципові помилки.

^ Підсумковий контроль проводиться в кінці семестру в усній формі. Перелік контрольних питань наведено раніше. Студент вважається допущеним до семестрового контролю з дисципліни, якщо він виконав завдання всіх семінарських занять.

При оцінці знань студентів враховується загальна грамотність, логічність і чіткість відповіді, знання та вміння працювати з законодавчими та іншими нормативними документами, яки регламентують фінансову діяльність.

Критерії оцінок по дисципліні при підсумковому контролі знань:

Оцінка “Відмінно” ставиться з умов, що відповідь студента з усіх питань повністю і грамотно розкриває завдання, виявляє знання основної і додаткової літератури, передбаченої програмою, на рівні творчого використання.

Оцінка “Добре” ставиться з умов, що студент грамотно розкриває питання, добре володіє теоретичним матеріалом, але допускає неточність висновків, порушує логічність, виявляє знання програмного матеріалу на рівні аналогічного відтворення.

Оцінка “Задовільно” ставиться з умов, що студент демонструє знання основного програмного матеріалу, але вони носять розрізнений характер, відсутні висновки, є неточності, допущені принципові помилки при відповіді на одне з питань, при принципово вірній відповіді на інші питання на рівні репродуктивного відтворення.

Оцінка “Незадовільно” ставиться з умов, що студент не послідовно розкриває питання, має принципові помилки, які свідчать про незнання основних теоретичних положень дисципліни, відповідь на рівні нижче репродуктивного відтворення.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


а) основна

1.Конституція України. - К.: Просвіта, 1996. – 79 с.

2.Фінансове право: Підручник / (Алісов Є.О., Воронова Л.К., КадькаленкоС.Т. та ін.); Керівник авт. колективу і відп. ред. Л.К.Воронова.-Х.: Фірма “Консум”, 1998.- 496 с.

3.Фінансове право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі., 1998. - 384 с.

б) додаткова:

4.Доунс Дж., Гудман Дж. Эллиот. Финансово-инвестиционный словарь. /Пер. 4-го перераб. и доп. англ. изд.-М.: ИНФРА-М, 1997.-ХХІІ, 586 с. - (Библиотека словарей " ИНФРА-М ").

5.Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учебн. пособие / Пер. с франц. под ред. проф. Я.В.Соколова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с.

6.Закони України. Інститут законодавства Верховної Ради України. Т. 1,2,3,4 - К.:1996.; т. 5,6,7 - К.:1997.

ЗМІСТ


Вступ

1. Самостійна робота студентів
^

2. Тематичний план дисципліни


3. Тематичний план лекцій

4. Тематичний план практичних занять

5. Питання для самоконтролю

6. Тематика рефератів

7. Графік самостійної роботи

8. Методичні вказівки з використання комп’ютерної техніки та технології

9. Методичні вказівки та тематика науково-дослідної роботи студентів

10. Поточний і підсумковий контроль знань студентів та критерії оцінок

Рекомендована літератураВідповідальний за випуск:

І.Б. Зазуляк


Підп. до друку 30.03.2004 р. Формат 60х81 1/16

Папір друк. № 1. Друк офсетний.

Умов.вид.1,54 Умов.від. 1,62 Облік. вид. арок. 1,86

Файл: МУ сам.

Зам. №1232 Тираж ____ прим. Ціна за домовленістю


***********************************************

ХЕПІ, 73028, Херсон-28, вул. Кримська, 130Схожі:

«фінансове право» для студентів спеціальності 030402 “Правознавство” Херсон 2008 iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності
УМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів спеціальності 060101...
«фінансове право» для студентів спеціальності 030402 “Правознавство” Херсон 2008 iconУкладачі: ( викладач Довгань А. К.)
Робоча програма дисципліни "Екологічне право України" для студентів спеціальності 030402 "Правознавство" складена на базі типової...
«фінансове право» для студентів спеціальності 030402 “Правознавство” Херсон 2008 iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт навчальної дисципліни “Фінансове право” для студентів денної та заочної форм навчання...
«фінансове право» для студентів спеціальності 030402 “Правознавство” Херсон 2008 iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Робоча програма дисципліни „Фінансове право” для студентів спеціальності 060101 “правознавство” складена на базі типової програми...
«фінансове право» для студентів спеціальності 030402 “Правознавство” Херсон 2008 iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Робоча програма дисципліни „Земельне право України" для студентів спеціальності 030402"Правознавство" складена на базі типової програми...
«фінансове право» для студентів спеціальності 030402 “Правознавство” Херсон 2008 iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
«фінансове право» для студентів спеціальності 030402 “Правознавство” Херсон 2008 iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Право інтелектуальної власності» для студентів спеціальності 030402 «Правознавство»
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Право інтелектуальної власності» / Укладач М. М....
«фінансове право» для студентів спеціальності 030402 “Правознавство” Херсон 2008 iconКафедра адміністративного та фінансового права фінансове право україни
Фінансове право України. Плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного...
«фінансове право» для студентів спеціальності 030402 “Правознавство” Херсон 2008 iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів денної та заочної
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з вивчення навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів...
«фінансове право» для студентів спеціальності 030402 “Правознавство” Херсон 2008 iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи